KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SZ KMN KURBANýSýNýZ…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         SZ KMN KURBANýSýNýZ…

 Siz Kimin Kurbanýsýnýz…

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Siz Kimin Kurbanýsýnýz…” yazýsý:

Kurban Bayramlarý, insanýn kalbine en safi sevinçleri, ruhuna en halis sürurlarý yaþattýran en güzel günlerdir.. Bizleri böyle ulvi ve kudsi bayramlara eriþtiren Rabbimize hamd olsun. Kurban Bayramlarý Rabbim bizlere Hz ibrahimin sadakatini, Hz ismailin sabýr ve tevekkülünü, kurbanlýk koyunun ise teslimiyetini versin. Çünkü Hz ibrahimin Kýssasýnda Allah’ýn emrine ve takdirine) teslim olma haliyle beraber pek çok ibretlik hakikat ve hikmetli bir imtihan halleri vardýr.

Hani, Hz Ýbrahim Rabbine evladýný kurban etme sözünde durarak sadakatini gösterme teþebbüsünde bulunduðu zaman. Oðlu Hz Ýsmail ise babasýnýn sadakati karþýsýnda sabýr ve tevekkül ile mukabele ederek. Babasýna dedi ki” “Babacýðým, emrolunduðun þeyi yap. Ýnþaallah, beni sabredenlerden bulacaksýn.”.Bu sadakat ve tevekküle karþýlýk Rabbi Hz Ýsmailin yerine kurban etmek için koç gönderdi. O koç ise rabbine karþý teslimiyet gösterdi. Ýbrahime zorluk çýkarmadan boynunun býçaðýn altýna uzattý vazifesini yaptý.

Þu kýssayý hakikatten çýkarýlacak en mühim ders þu olmalýdýr.Nasýl ki, Rabbimiz adýna hayvanlarý kurban ederek onun emrine sadakat gösteriyoruz .O kurbanlar vasýtasýyla rabbimize takvayla yaklaþmaya çalýþýyoruz.Öylede nefsimizin ve hevamýzýn kötü isteklerini arzularýný da kurban ederek Sadakat,tevekkül ve teslimiyet ile rabbimize yaklaþmaya, onu razý etmeye çalýþmalýyýz..Yarýn yevmi mahþerde rabbimiz bize sorduðu zaman “Ey kulum þehitler dünyada bana canlarýný, mallarýný, evlatlarýný, hayatlarýný kurban ettiler,sen neyini kurban ettin” dediði zaman bizler þöyle diyebilmeliyiz.“Rabbim sana canýmý kurban edemedim ama malýmý, kanýmý, hevamý, arzularýmý nefsimi kurban etmeye çalýþtým.Bedenimi, gözümü zinaya kurban etmedim.Elimi, hayalimi harama sevk edip kurban etmedim.Malýmý arzulara köle kurban etmedim.Þehvetimi zina ve fuhuþa kurban etmedim.Öfkemi ve hýrsýmý þeytana kurban etmedim.Sevgimi fani mahbublara kurban etmedim.Huzuruna kalbimde aþk yarasýyla ,günah ve haramýn lekeleriyle gelmedim.islamýn endiþesiyle sana hakkýyla kul olamamanýn ruhumda açtýðý yaralar ile geldim.kabul et ya rabbi !

Eðer rabbimizin kurbaný olmuþsak ne büyük saadet.Yok kurban olmamýþsak bilmeliyiz ki, Rablerine hayatlarýný, bedenlerini, ömürlerini, mallarýný ve canlarýný kurban etmeyen nice insanlar nefislerinin, hevalarýnýn, þeytanýn, hýrslarýnýn öfkelerinin, þehvetlerinin, kurbaný olmaya mahkumdur. Bu mahkûm ve kurbanlýklar nasýl bu dünyada yaptýklarýnýn bedelini hapis cezasýyla ödüyorlarsa ahirette de cehennem azabý ve ateþiyle ödeyeceklerdir.

Ama Rablerine malýný canýný kanýný hayatýný evladýný þehvetini hevasýný arzularýný kurban edip ihsanda bulunup ona kul ve köle olanlar ise bu dünyada manevi sultanlýða eriþtikleri gibi cenettede ebedi saadet, mutluluk ihsanýna ereceklerdir..

Rabbim bizi dininin kurbanlýklarýndan eylesin.

Rabbim bizlere Hz ibrahimin sadakatini, Hz ismailin tevekkülünü ve koyunun teslimiyetini versin.

Dünyada son nefeste Hüsnü hatime bayramlarýna vasýl eylesin.

Kabirde nura ve rahmete erme bayramlarýna erdirsin.

Haþirde beraat senedi alma bayramlarýna mazhar eylesin.

Sýratta berk ve Burak hýzýyla geçip kurtulma bayramlarýna eriþtirsin.

Dârý saadet yurdu olan cennette Ebedi saadet, mutluluk gençlik bayramlarýna erdirsin.

Peygamber ve ashabýna cennette komþu olma bayramlarýna nail eylesin.

Cennetül firdevsine bizleri kabul etme bayramlarýna vesile eylesin.

Cemaliyle bizleri müþerref olma bayramlarýna eriþdirsin. Amin.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2054 Defa Okundu
2015-09-26

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır