KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TüRKYE KMLER ÝLE MüCADELE EDYOR…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         TüRKYE KMLER ÝLE MüCADELE EDYOR…

 Türkiye Kimler Ýle Mücadele Ediyor…

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn “Türkiye Kimler Ýle Mücadele Ediyor…” yazýsý:

Türkiye coðrafi konumu, þanlý mazisi ve yetiþtirdiði büyükleri ile her zaman batýnýn korkulu rüyasý olmuþtur. Altý yüz sene Avrupa’nýn sýrtýnda at koþturan atalarýmýz kurduklarý cihanþümul devletler ile dünyayý titretmiþ. Türküyle Laz’ýyla, Kürdiyle, Arap’ýyla ve Çerkez’iyle batýnýn korkulu rüyasý olmuþtur.

Bu korkularýnýn gerçekleþmemesi için harici ve dâhili güçler ülkemiz üzerinde çok çeþitli oyunlar entrikalar dalavereler çeviriyor. Bu oyunlar karþýmýza terör, anarþi, ihtilal, darbe, iç karýþýklýk, ahlaksýzlýk ve kültür emperyalizmi olarak çýkýyor.

Yurtta sus dünyada sus sloganýyla yüz senedir kabuðuna çekilen Türkiye’nin yeniden þahlanýþý eski günlerine dönme özlemi ve yeniden stratejik güç ve konum sahibi olma gayreti batýyý tedirgin ediyor.

Cennet vatanýmýz batýnýn hedefinde olduðu gibi yaný baþýmýzda bulunan komþularýn ve içimizdeki hainlerdin de hedefinde olan bir ülke konumundadýr.

Harici ve dâhili olmak üzere her iki taraftan da sinsice kuþatýlmýþ durumdadýr.

Bu harici düþmanlarýn baþýnda dost ve müttefik görünen ABD  ve Avrupa geliyor.. Ýçimizdeki terör örgütlerini daima destekleyen bu ülkeler öteki taraftan da ülkemizdeki ihtilal, darbe ve iç karýþýklarda rol oynamýþtýr.

Harici düþmanlarýmýz sadece kâfirler deðil. Yaný baþýmýzda Müslüman Ýran, Suudi Arabistan, Suriye, yýllarca teröre destek vermiþtir.

Komþumuz olan Ermenistan, Yunanistan ve Rusya da yýllarca teröre destek vermenin yanýnda topraklarýmýz üzerinde planlarý olan ülkelerin baþýnda geliyor.

Terör devleti Ýsrail, büyük Ýsrail planý ölçeðinde maþa olarak kullandýðý PKK ile emellerine varmaya çalýþarak ülkemiz üzerinde planlarý olan bir ülkedir.

Büyük Ermenistan büyük Ýsrail, büyük Ýran, büyük Rusya, büyük Pontus devleti HAYALÝ KURANLAR Türkiye yi parçalayarak büyüme hayali taþýyan diðer ülkelerdir.

Ülkemizi parçalamak, zengin yer altý kaynaklarýný ele geçirmek, stratejik konumunu kendi lehlerine kullanmak, cennet ülkemizi parsellemek, arzusundan vazgeçmeyen komþu ülkelerde de baþýmýza bela olan devletlerdir.

Türkiye bir taraftan Kürt devleti kurma hayali kuran PKK, PYD ve Barzani taifesi ile uðraþýrken, öteki taraftan sözde bir Ýslam devleti kurma gayreti içinde olan DAEÞ terör örgütü ile uðraþmaktadýr.

Sadece bu kadar mý düþmanýmýz zannediyorsunuz. Dâhili düþmanlarýmýz harici düþmanlarýmýzdan az deðildir. Maalesef dâhili düþmanlarýmýz harici düþmanlarýz kadar tehlikelidir.

Ülke iktidarlarýný yüzlerce senedir ellerinde tutan, ülke zenginliði, siyaseti, Anadolu insanýn eline geçmesin diye mücadele eden ve bu uðurda her türlü hile ve fitneyi kullanan yeri geldi mi HDP ye bile oy veren gizli kripto Yahudi ve Ermeniler da mücadele edilen baþka bir cephedir.

Türkiye ve iktidarýn düþmanlarý daha bitmedi. Amerikan veya Ýsrail patentli içimizdeki dini mehdiler, Mesihler, âlimler, sapýk mürþitler de ülke üzerinde planlarý olan ve iktidarý ele geçirmek için mücadele eden öteki kesimlerdir.

Yahudi Ýstanbul sermayesi, Kürt kýlýðýna giren alevi kesimi, marjinal sol örgütleri, ahlaksýzlýk terörü estiren medya, siyasi oluþumlar, PKK partisi, toplumun kanýný emen faiz lobisi, milli servetin yüzde yetmiþini elinde tutan mutlu azýnlýk, derin devlet, derin cemaat, sapýk tarikat ve cemaatler ülkemizin mücadele ettiði öteki kesimlerdir.

Bu kadar düþmaný olan yedi düvel ile savaþan ülkemiz de iþin acý tarafý bu kesimlerin yalanlarýna, oyunlarýna, hilelerine, aldatmalarýna medyasýna aldanan ve düþman safýnda duran birçok insanýmýz da var.

Milyonlarca insanýmýz bilmeden farkýna varmadan bu düþmanlarýn safýnda yer alýyor. Kendi ülkesinin istikbali ve istiklali ve geleceðini onlar hesabýna mahvetmeye çalýþýyor.

Dikkat et ey Kürt, Türk, Çerkez, Laz ve Arap kardeþim! Yaný baþýnda savaþtýðýnýz, mücadele ettiðiniz, fikrine katýldýðýnýz, canýnýzý verdiðiniz, ilah gördüðünüz, sevdiðiniz, davasýna yol koyduðunuz kesimler insanlar, liderler, baþlar ve mürþitler sizin genetiðinizi taþýyor mu? Ahiretinizi ve yarýnýnýzý düþünüyor mu? Ýktidar tutkusu, arzusu taþýyor mu? Dini, ahlaký, imaný, inancý, eylem ve söylemleri bir bütünlük arz ediyor mu? Hakkýnda þaibe, þüphe, hile var mý? Riyakâr, ikiyüzlü ve yalaný var mý?

Bu sýfatlarý taþýyan senin üstadýn, mürþidin, liderin, âlimin, hocan, kardeþin veya arkadaþýn olamaz.!

Bu ülkenin gerçek sahibi ve evladý olan; Bakaný, valisi hâkimi, savcýsý polisi, askeri, bürokratý, yöneticisi, vatandaþý, köylüsü, öðrencisi, esnafý, amiri, memuru ve âlimi bir vücut olmalý.

Bu saydýðýmýz kesimlerin fikri görüþleri ayrý bile olsa millet, bayrak vatan, din, Ýslam, toplum ve gelecek nesiller için tek vücut olmalýdýr. Bölücü, yýkýcý, parçalayýcý, fikri, ideolojik ve sapýk akým ve yollardan ayrýlmalý Yoksa bu kadar düþmaný olan bir ülkenin tek parça olarak ayakta kalmasý zor olacaktýr. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1500 Defa Okundu
2015-10-08

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır