KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HASTANELER DERTHANELERE DöNMESN…!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         HASTANELER DERTHANELERE DöNMESN…!

 Hastaneler derthanelere dönmesin…!

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Hastaneler derthanelere dönmesin…!” yazýsý:

Hastanelerimiz insanlarýn biyolojik, fizyolojik ve psikolojik sorun ve sýkýntýlarýna çözüm bulmak için baþvurduklarý bir merkezdir.

Hastaneler beþ yýldýzlý bile olsa Allah düþürmesin. Düþürse de çabuk kurtarsýn. Çünkü hasta insan mahzun,  maðdur, dertli, kederli, acýlý olup, teselliye, þifaya, müjdeye ve sýhhate muhtaçtýr.

Böyle bur durumda olan hastalara en güzel bir þekilde hizmet sunmak ve mahzun gönüllerini teselli edip, hastaneden uðurlamak hem insani, hem vicdani, hem de sosyal bir sorumluluktur.

Bu sosyal sorumluluklarýn yerine getirmede hastaneneler de bazý durumlarda ihmal, suiistimal, sorumsuzluk, dikkatsizlik, hak gaspý ve kýrýcý kötü davranýþlar ve yasal haklarý kýsýtlama gibi olumsuzluklar görülebiliyor.

Mesela mahzun hastalara þifa verip onlarýn sýkýntýlarýný giderip veya asgariye indirmede en önemli rolü üstlenen doktorlar bazen hasta gibi hareket tavrý takýnabiliyor. Hastalara tahammülsüzlük, kýrýcý olma, küçümseme, ilgisizlik veya üstün körü muayene etme ve vaktinde muayene ye gelmeme olumsuzluklarý görülüyor.

Tabipler, sabýrlý, hoþgörülü, munis, þefkatli ve anlayýþlý olduðu zaman bu hal hem kulun hem Allah’ýn hoþuna gider. Çok insanlardan hayýr duasý alýrlar.

Hastanelerimizde öncelik yaþlýlara, aðýr hastalara, hamile kadýnlara verilmesi gerekirken bu hastalar saatlerce kuyrukta bekliyor. Kayýt iþlemlerini yapan görevliler öncelikli hastalarý ilk sýraya alarak maðduriyetlerini giderebilir.

Hastanelerimizde mahremiyete hiç dikkat edilmiyor. Ameliyatlara girerken bay ve bayanlarýn üzerinde hiçbir elbise olmamasý gerekiyor. Tamam, anladýk da inancý gereði olarak mahremiyetini gözleyen bayanlarýn ameliyata giderken ameliyathanede çalýþanlarýn hepsinin gözü önünden geçmek zorunda deðil. Doktor veya hemþire hastaya mahrem olmayabilir ama bütün hasta bakýcýlara kadýnlar teþhir edilmemelidir. Bu noktada utanan ve sýkýlan ve þikâyet eden nice insanlara rastladýk.

Hastanelerimizde WC temizlikleri yeterli hijyenik seviyede olmadýðý gibi tuvalet kaðýdý, kaðýt havlu gibi tuvalet sonrasý kullanýlmasý gereken temizlik malzemeleri bulundurulmuyor. Hastalardan para kazanan hastanelerimiz bu eksikliklerini gidermek zorundadýr.

Hastanelerde mescitler nedense bodrumlara gizleniyor. Bodrumlara hasta yakýnlarý veya hastalar Allah aþkýna nasýl inecekler. Hastanelerin her katýnda güzelce küçük bile olsa mescit yapmak çok zor deðildir. Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan ve 5 vakit namazýn farz olduðu bir ülkede artýk mescitler bodrumlara atýlmasýn.

Hastanelerimiz döner sermayelerin artýrmak için bir hastaya iki üç test yerine beþ on teste tabi tutarak döner sermayelerini artýrmak yolunu tercih ediyorlar. Yani devlet yine baþka bir devlet kurumunu bu þekilde yoluyor.

Hastanelerimizde kantinler çok pahalý. Ýnsanlar zaten hastanelere düþerek bir sürü masrafa giriyorlar. Bu yetmezmiþ gibi birde pahalý satýlan kantin yiyecekleri ile insanlar soyuluyor. Hastane kantinlerini ihale ile pahalýya veren hastaneler bedelini halka ödetiyor. Erzurum Araþtýrmada fiyatlar gayet makul ve uygun iken Karsta ateþ pahasý.

Bazý hastalara emar veya baþka bir film için gün veriliyor. Bu gün verilen hasta köyde oturuyor. Bu hasta gecenin bir yarýsýnda köyden nasýl gelsin. Neyle gelsin. Hastalýk belasý yetmezmiþ gibi birde bu tür bela bu insanlara reva olmamalý..

Hastane acile gelenlere neden hep ayný tetkikler ve teþhisler uygulanýyor. Tahlil alan bir görevli ‘her gelen hastaya ayný tahlilleri istiyor bu doktor’ diye þekva ettiðine þahit oldum.

Hastanelerde hasta kayýt kuyruklarý oluþuyor. Hastalar randevu sistemine teþvik edilmeli. Öyle hasta var sabah saat altýda köyden geliyor. Sýra kapmak için. Hastanede saat dokuz ona kadar bekliyor ki doktor gelsin muayene olayým. Dört beþ saat beklemek zorunda kalýyor.

Hastanelerde sýraya riayet etmeden arada torpil iþleterek muayene olan hastalar oluyor þikâyetleri var. Sýra gösteren LCD ekranlar sönünce insanlar yine torpil iþliyor demeye baþlýyor. Bu hakkaniyet duygusunu zedeliyor.

Hastanelerimizde hala hastane otelleri yok. Hastanelerde haftalarca kalan hasta ve yakýnlarý var. Bu hasta yakýnlarý koltuklarda periþan oluyorlar. Buna bir çözüm bulunmalýdýr.

Bazý doktorlar hastayý iyi teþhis etmek için dakikalarca dinleyerek iyi bir taný ve teþhis koymaya çalýþýrken, bazýlarý ise kýrk elli kiþiyi bir ön önce bitireyim endiþesi ile üstün körü muayene ediyor. Bu durumda doðru ve gerçek teþhis olmuyor. Veya hasta hasta kalmaya devam ediyor.

Hastanelere köylüsü, cahili, okuma yazmasý olmayaný ve yaþlýsý her türlü insan geliyor. Bu hastalarýn cehalet, dil bilmemekten, utangaçlýk ve edepten gelen hallerine karþý bazý doktorlar itici, kýrýcý ve aþaðýlayýcý tavýr ve davranýþlar sergiliyor. Bu tür doktorlar vicdan eðitim almalýdýr.

Doktorlar stresten ve yoðunluktan dolayý asabi veya kýrýcý haller sergileyebiliyorlar. Ýnsanlýk gereði bu haller olsa da vicdan gereði doktor empati yaparak hareket etmelidir. Hasta gibi hareket etmemelidir.

Hastaneler dert hane doktorlar ve personel hasta hareket ve tavrý takýnmamalýdýr. Umuma hizmet etmek hasta insanlarý iyi etmek, yüzlerine gülmek, ilgi göstermek, onlara teselli vermek, onlarýn mahzuniyet, sýkýntý ve ezalarýný gidermek, ferahlýk vermek, teselli etmek ve þifasýna vesile olmak Allah katýnda en deðerli amel olduðu gibi zýddýna yapmakta en kötü bir fiil, icraat ve iþtir. Hayýr rahmet ile zýddý ise lanet ile anýlýr. Vesselam.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1671 Defa Okundu
2015-10-14

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır