KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AL- BEYTN BAþýNA GELEN FEC AKýBETLERN HKMET!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         AL- BEYTN BAþýNA GELEN FEC AKýBETLERN HKMET!

 Al-i Beytin Baþýna Gelen Feci Akýbetlerin Hikmeti!

Kafkas Haber Ajansý ( KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Al-i Beytin Baþýna Gelen Feci Akýbetlerin Hikmeti!” yazýsý:

Yazýnýn baþlýðýna bakan bazý kesimler ve ehli beyt sevenler yahu al-i beytin baþýna gelen bu feci olaylarda ne hikmeti olabilir. Ortada bir zulüm var ki yüz yýllardýr yas ve matemini tutuyoruz diyecekler.

Olay ve hadiselere zahiri manada bakýldýðý zaman birkaç cihet görülebilir. Ama olay ve hadiselere kader noktasýnda kaderin sýrlarý perspektifinde bakýldýðý zaman zahirde zulüm görünen þeylerin altýnda nice hakikat ve hikmetler ve rahmetler olduðu görülecektir. Beþerin zulmü olsa da kaderin adaleti olduðu anlaþýlacaktýr.

Ýslam tarihinde ehli beytin maruz kaldýðý zulüm ve haksýzlýklar ve ehli beyt üzerine yapýlan münakaþalar iþte bu ince sýrlarý görmemekten ileri gelmiþtir.

Peygamber Efendimiz (a.s.m)size iki þey býrakýyorum onlara temessül ederseniz necat bulursunuz. Onlar Kuran ve Al-i Beytimdir. Hadisinin zahirine bakan bazý mezhep ve fýrkalar bu ve bunun gibi Hz Ali ve Al-i beyti öven hadisleri yorumlarken sanki bütün dünyevi saltanatlar ve makamlar ehli beyt tahsis edilmiþ gibi bir mana vermiþler.

Hz Ali ve çocuklarýnýn saltanata ve halifeliðe daha layýk olduðu davasý etrafýnda þekillenen fýrkalar ve mezhepler teþekkül edilmiþ. Bu durum Ýslam’ýn içinde tefrika, düþmanlýk ve savaþlar netice vermiþtir. Bu fikirlerden türeyen mezhepler ile ehlisünnet denilen kesimler arasýna binlerce sene sürecek tefrika ve mücadele baþlamýþ ve Ýslam’a bu þekilde zarar gelmiþtir.

Hz Ali(r.a) ve onun soyundan gelen ehli beytin maruz kaldýðý elim hadiseleri ve akýbetleri sadece zahiri manada deðerlendiren ve bu olaylarda Cenabý Hakkýn muradýný ve kaderi ilahiyenin hissesini bilmeyenler bu olaylara sadece zulüm ve haksýzlýk nazarýyla bakmýþtýr.

Evet, tarih boyunca Al-i  beyt neslinden gelenler Ýslam’ý müdafaa noktasýnda bir çok haksýzlýklara, zulümlere ve zulümlere maruz kalmýþlar. Bu zulümler ve haksýzlýklar karþýsýnda Al-i beyti sevenlerin onlarý halifeliðe ve saltanata ve öteki makamlara her kesten ziyade onlarý layýk görmeleri doðaldýr. Bu nurani kesimler o makamlara daha layýktýr. Diyebilirler.

Fakat dünyevi makam ve saltanata layýk olduklarý halde getirilmeyiþlerinde veya haklarýnýn ellerinden alýnmasýnýn arkasýnda yatan bazý hakikat ve hikmetler olduðunu da unutmamak gerekir.

Saltanat ve halifeliðin Al-i beyt nesli eliyle devam etmemesi, baþlarýna elim hadiselerin gelmesi ve Al-i beyt soyundan gelenlerin kurduklarý devletlerin çabuk daðýlmalarýnýn sebebini Hz Hüseyin’in neslinden gelen Bediüzzaman Hazretleri þöyle mükemmel bir þekilde açýklýyor.

EÐER DENÝLSE: “NEDEN HÝLÂFET-Ý ÝSLÂMÝYE ÂL-Ý BEYT-Ý NEBEVÎDE DEVAM ETMEDÝ? HALBU KÝ EN ZÝYADE LÂYIK VE MÜSTEHAK ONLARDI.”

El cevap: Saltanat-ý dünyeviye aldatýcýdýr. Âl-i Beyt ise, hakaik-i Ýslâmiyeyi ve ahkâm-ý Kur’âniyeyi muhafazaya memur idiler. Hilâfet ve saltanata geçen, ya nebî gibi mâsum olmalý veyahut Hulefâ-i Râþidîn ve Ömer ibni Abdülâziz-i Emevî ve Mehdî-i Abbâsî gibi harikulâde bir zühd-ü kalbi olmalý ki, aldanmasýn. Hâlbuki Mýsýr’da Âl-i Beyt namýna teþekkül eden devlet-i Fâtýmiye hilâfeti ve Afrika’da Muvahhidîn hükûmeti ve Ýran’da Safevîler devleti gösteriyor ki, saltanat-ý dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz; vazife-i asliyesi olan hýfz-ý dini ve hizmet-i Ýslâmiyeti onlara unutturur. Hâlbuki saltanatý terk ettikleri zaman, parlak ve yüksek bir surette Ýslâmiyete ve Kur’ân’a hizmet etmiþler.

Ýþte, bak: Hazret-i Hasan’ýn neslinden gelen kutuplar, hususan Aktâb-ý Erbaa ve bilhassa Gavs-ý Âzam olan Þeyh Abdül-kadir-i Geylânî ve Hazret-i Hüseyin’in neslinden gelen imamlar, hususan Zeynel-âbidin ve Cafer-i Sadýk ki, her biri birer mânevî mehdî hükmüne geçmiþ, mânevî zulmü ve zulümatý daðýtýp envâr-ý Kur’â-niyeyi ve hakaik-i imaniyeyi neþretmiþler, cedd-i emcedlerinin birer vârisi olduklarýný göstermiþler.

EÐER DESEN: “HÝLÂFET-Ý ÝSLÂMÝYE NOKTASINDA ÝMAM-I ALÝ’NÝN FEVKALÂDE ÝKTÝDARI, HARÝKULÂDE ZEKÂSI VE YÜKSEK LÝYAKATÝYLE BERABER, SELEFLERÝNE NÝSBETEN MUVAFFAKÝYETSÝZLÝÐÝ NEDENDÝR?”

El cevap: O mübarek zat, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim baþka vazifelere lâyýktý. Eðer tam muvaffakiyet-i siyasiye ve tamam saltanat olsaydý, Þâh-ý Velâyet ünvan-ý mânidârýný bihakkýn kazanamayacaktý. Hâlbuki zâhirî ve siyasî hilâfetin pek çok fevkinde mânevî bir saltanat kazandý ve üstad-ý küll hükmüne geçti, hattâ kýyamete kadar saltanat-ý mânevîsi bâki kaldý.

AMMA KADER NOKTA-Ý NAZARINDA FECÝ ÂKIBETÝN HÝKMETÝ ÝSE:

Hasan ve Hüseyin ve onlarýn hanedanlarý ve nesilleri, mânevî bir saltanata namzet idiler. Dünya saltanatý ile mânevî saltanatýn cem’i gayet müþküldür. Onun için onlarý dünyadan küstürdü, dünyanýn çirkin yüzünü gösterdi-tâ, kalben dünyaya karþý alâkalarý kalmasýn. Onlarýn elleri muvakkat ve surî bir saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ý mâneviyeye tayin edildiler. Âdi valiler yerine, evliya aktablarýna merci oldular.

Bediüzzaman Hazretlerinin dediði gibi; Demek Cenabý hakkýn al-i beyt için murat ettiði görev ve vazife ile onlarý seven kesimlerin muradý bir deðildi. Ehli beytin baþýna gelen hadiselerde o mübarekler zalimler eliyle zulme uðradýlar ama kaderin onlara biçtiði rol onlarý dünyevi saltanatlardan ve kavgalardan uzaklaþtýrýp dini islama vazife kýldý.

AL-Ý BEYTE ZULÜM EDEN KÝÞÝLERE LANET VE DÜÞMANLIKTA ÖLÇÜ NE OLMALIDIR?

Ýslam tarihinde yaþanan olaylarý hadiseleri mücadele ve kavgalarý deðerlendirirken kader-i Ýlâhî ve rahmet-i Ýlâhiye nin payýný da düþünerek hareket etmek gerekir. Ehli beytin baþýna gelen feci akýbetlerin sadece zahirine bakarak hükmetmeme gerekir. Bu olaylarý her yýl anarken nefrete ve itilaflara ve lanetlere çevirmeden anmak gerekir.

Bu gerçeði Bediüzzaman Hazretleri þöyle izah ediyor.

Madem Ehl-i Beyte zulmedenler þimdi ahirette cezasýný öyle bir tarzda görüyorlar ki, bizim onlara hücumla yardýmýmýza bir ihtiyaç kalmýyor. Ve mazlum Ehl-i Beyt, muvakkat bir azap ve zahmet mukabilinde o derece yüksek bir mükâfat görmüþler ki, aklýmýz ihata etmiyor. Deðil þimdi onlara acýmak, belki onlarý o hadsiz rahmete mazhariyetleri noktasýnda binler tebrik etmek gerektir ki, birkaç sene zahmetle, milyonlar mertebeler ve baki saadetler ahirette kazandýklarý gibi, dünyada da kaldýklarý zamanda, ehemmiyetsiz, dünyanýn fani saltanatý ve muvakkat hakimiyeti ve karýþýk siyasetine bedel manevi birer sultan ve hakikat aleminde birer þah, birer manevi padiþah makamýný kazandýlar. Valiler yerine, evliyalar, aktablara kumandan oldular. Kazançlarý bire bin deðil, milyonlardýr.

Hem, ölmüþ insanlarý kötülemenin hiç lüzumu yok. Onlar, dar-ý ahirete, cezaya gitmiþler. Lüzumsuz, zararlý, onlarýn kusurlarýný beyan etmek, emrolunan muhabbet-i Al-i Beytin muktezasý deðildir ve lazým da deðildir diye, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Sahabeler zamanýndaki fitnelerden bahis açmayý menetmiþler. Çünkü Vakýa-i Cemelde Aþere-i Mübeþþereden Zübeyir ve Talha ve Aiþe-i Sýddika (r.a.) bulunmasýyla Ehl-i Sünnet Velcemaat, o harbi, içtihad neticesi deyip, “Hazret-i Ali (r.a.) haklý, öteki taraf haksýz; fakat içtihad neticesi olduðu cihetle affedilir.”

Haccac-ý Zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere ilm-i kelamýn büyük allamesi olan Sadeddin-i Taftazani, “Yezide lanet caizdir” demiþ; fakat “Lanet vaciptir” dememiþ. “Hayýrdýr ve sevabý vardýr” dememiþ. Çünkü, hem Kur’ân ý, hem Peygamberi, hem bütün Sahabelerin kudsi sohbetlerini inkar eden, dinsizler,ahlaksýzlar,kafirler,münafýklar ve islam düþmanlarý hadsizdir. Þimdi onlardan meydanda gezenler çoktur. Þer-an bir adam, ehli beyte zulm eden bu lanetli adamlarý hatýra getirmeyip lanet etmese, hiçbir zararý yok. Çünkü, zem ve lanet ise, medih ve muhabbet gibi deðil; onlar amel-i salihte dahil olamaz. Eðer zararý varsa daha fena... Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6926 Defa Okundu
2015-10-23

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır