KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EY AVRUPA! TERöRüN TADý ACýDýR…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         EY AVRUPA! TERöRüN TADý ACýDýR…

 Ey Avrupa! Terörün Tadý Acýdýr…

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Ey Avrupa! Terörün Tadý Acýdýr…” yazýsý:

Noktayý istinadýna hak yerine kuvveti, Hayat düsturuna yardýmlaþma ve dayanýþma yerine çarpýþmayý ve boðuþmayý, hedefine fazilet yerine menfaat ve çýkarý koyan Avrupa medeniyeti ve batý bu minvalde yüz yýllarca dünyayý ihtilallere, teröre, sömürüye ve savaþlara sürükledi.

Bu zihniyet ve kafa yapýsý yüzünden haçlý seferleri ve Dünya savaþlarý oldu.. Bu savaþlar ve seferler yüzünden ülkeler, yurtlar, ülkeler ve milletler mahvolup gitti.

Hakký kuvvetli olmakta, kazanmayý sömürüde ve istila etmekte, ihtiyaçlarýný gidermeyi ülkeleri iþgal etmekte gören Avrupa ve batý medeniyeti yüz yýllardýr sömürdüðü iþgal ettiði ve ezdiði ve toplu soykýrýmlara maruz býraktýðý Ýslam ülkelerinin bir gün geldi en büyük düþmaný oldu.

Hýr fýrsatta Müslüman ülkelerindeki terör örgütlerini gizlice destekleyen ve birçok Ýslam ülkesini iç savaþlara sürükleyen ve ihtilallere çanak tutan, iç iþlerine karýþan ve o ülkelerin baþlarýna diktatörler ve zalimleri musallat eden Avrupa ülkeleri bir gün geldi terör saldýrýlarý ile güne uyanmaya baþladý.

Yüz yýllardýr sömürülen ve ezilen ve öldürülen ve ülkelerinden sürülen ve fakir býrakýlan Ýslam ülkelerindeki örgüt militanlarý Avrupa devletlerine kafa tutacak gücü bulamayýnca küçük ölçekli büyük intihar saldýrýlarý ve terör eylemleri ile intikamlarýný almaya baþladý.

Her gün yeni bir güne terör saldýrýsý ile uyanan batýlý milletler bu terör saldýrýlarý yüzünden kimyalarý bozulmaya baþladý... Korku ve endiþe insanlarýn yüzlerinde okunuyor.

Ýslam adýna Ýslam’ý temsil ettiðini söyleyen terör örgütleri tarafýndan icra edildiðini iddia edilen bu terör olaylarý ile Avrupalý terörün ne olduðunu tatmaya ve anlamaya baþladý.

Yüz yýllardýr terörü büyüten besleyen ve gizlice destekleyen ve Ýslam ve ülkemizdeki teröre göz yuman Avrupa kendi vatandaþlarý ölünce nasýl da baðýrmaya ve feryat etmeye baþladý. Terörün tadýný alanlar nasýl da feryat ve figana baþladý.

EY TERÖRÜN TADINA BAKMAYINCA TERÖR MAÐDURU TOPLUMLARIN ACISINI ANLAMAYAN AVRUPA;

PKK terörü yüzünden bu ülke de kýrk bine yakýn insan öldü. Yaný baþýmýzda Suriye de zalim Esat yüzünden 300 bin insan öldü. Terör devleti Ýsrail yüz senedir Filistinlileri öldürüyor. Irak ta ABD iþgali ile milyonlarca insan öldü. ÝÞÝD yüzünden binlerce insan öldü. Bosna’da milyonlarca insan cani Sýrplarýn eliyle katledildi. Dünyanýn her tarafýnda Müslümanlar yaþadýklarý ülkelerde katliamlara, baskýlara, soykýrýmlara maruz kaldý. Ama sizin ve batýnýn sesi bu zulüm, soykýrým ve katliam, cinayet ve yýkýmlara karþý hep cýlýz çýktý.

Ýslam düþmanlarý tarafýndan kurulan ve tarafýnýzca desteklenen terör örgütleri yüzünden ülkemiz, öteki Ýslam ülkeleri ve mazlumlar çok çekti. Sizlerin de içerisinde bulunduðu iþgalci batýlýlar, zalim yönetimler elinden çok çektik.

Yýllarca terörü destekleyen ülkelerin þimdi terörün tadýna bakmasý ve terörün çirkin vahþi ve acýmasýz yüzüyle karþýlaþmasý onlara büyük bir ibret ve derstir.

Temennimiz bu olaylardan sonra terör acýsýný tadan toplumlarýný acýsýný ve ýstýraplarýný bir nebze anlamýþ olursunuz.

Bugün Avrupa ve batýda yapýlan terör saldýrýlarý Ýslam Allah din adýna yapýlmýþ gibi gösterilse de Ýslamiyet masumlarýn öldürülmesine asla tasvip etmez.

Çünkü Ýslam’ýn dünya görüþü batý gibi deðildir. Ýslamiyet, kuvveti hakta, menfaati Allah rýzasýnda, hayat düsturunu ise yardýmlaþma ve dayanýþmada görür.

Bu minvalde bakýlýrsa Ýslam terörü lanetler ve ret eder. Bir Müslüman asla teröre taraftar olmaz. Çünkü Ýslamiyet’te bir insaný öldürmek bütün insanlarý öldürmek aynýdýr.

Batýda terör saldýrýlarýnda ölen insanlarý Müslüman olarak kâfir, zalim, zýndýk diye ayýrmak Müslümanýn hayat görüþünde yoktur. Ýyi oldu öldüler denilmez.

Bizler ölen insanlara acýr ve üzülürüz. Çünkü onlarý Allah’ýn yarattýðý insan olarak deðerlendiririz. Ama Hristiyan Avrupa ve batý yüz yýllarca Müslümanlarýn uðradýklarý zulümlere ve soykýrým ve vahþete karþý insanca bakýþ açýsý yerine Müslümansa ölümü hak ediyor mantýðý ile baktýðý için terörün destekçisi oldu.

Ýlahi adalet bu ya ‘Beþer zulmeder kader adalet eder’ düsturu gereði terör belasý terörü destekleyenlerin de baþýna bela oldu. Onlarda bizim tattýðýmýz terörün tadýna baktýlar. Çirkin yüzünü gördüler.

Tasvip etmediðimiz ve lanetlediðimiz Avrupa da ki terör olaylarý temennimiz onlara ders olur. Bu sayede empati yapmayý öðrenirler. Terör olaylarýndan ders alarak Ýkiyüzlülük, münafýklýk ve hainliði býrakýp, artýk teröre destek olmaktan, zalimi desteklemekten, Müslüman kaný dökülmesine hizmet etmekten vazgeçerler. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2506 Defa Okundu
2015-11-16

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır