KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TOPLUMU ANARþYE SEVK EDEN 5 SEBEP

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         TOPLUMU ANARþYE SEVK EDEN 5 SEBEP

 Toplumu Anarþiye Sevk Eden 5 Sebep

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Toplumu Anarþiye Sevk Eden 5 Sebep” yazýsý:

Sosyal ve içtimai hayatýmýzý zehirleyen, gençliði anarþiye sevk eden, huzur, güven ve emniyeti bozup mahveden hastalýklarý ve sorunlarý Bediüzzaman Hazretleri 5 sebebe dayandýrmaktadýr. Bu muzýr ve zararlý sebepler yüzünden toplumda terör ve anarþinin arttýðýný söyler. Bu hastalýklar: Hürmetsizlik, merhametsizlik, emniyetsizlik, serserilik ve helal ve haramý bilmemektir.

Eðer bir toplumda Küçüðe sevgi, büyüðe hürmet kalkmýþ ise, mazlumlara hürmet etmeyen bir toplum haline gelinmiþ ise, hürmetsizlik insanlarý canileþtirip canavar etmiþse o toplumda anarþi ve terör hükmeder.

Eðer bir toplum Allah’ýn yarattýklarýna merhamet etmeyi unutmuþ ise, Allahýn  canlý yada cansýz olsun sanatlarýna ve varlýklarýna acýmýyor ise, çocuklara acýmadan  ve gözünü kýrpmadan öldürüp yada tecavüz ediyor ise, yada yan baktýðý için haksýz yere bir insaný öldürüyor ise, baþkalarýnýn mallarýný acýmadan çalýp, haksýz yere kan davasý güdüp, küçük bir menfaati için insanlarý katlediyor ise, para karþýlýðý cana kýyýp,zalimleþmiþ ise   o toplumda merhamet kalktýðý için anarþi her yerde kol gezer. Mazlumlar aðlar, haksýzlýklar her yeri sarar. O merhametsizlik insanlarý canavar bir topluluk haline getirir.

Eðer bir toplum Allahýn onlara çizdiði sýnýrlara ve kurallara uymuyorsa adaleti ve emniyeti yitirmiþse o toplumda hiç kimsenin caný, malý ve ýrzý güvende olmaz. O toplumda tecavüzler, cinayetler, suçlarýn önü alýnmaz. Kalplerde ve akýllarda bir yasakçý olmadýðý zaman o kalpleri suç iþlemekten alýkoyacak bir yasakçý olmadýðý zaman emniyetsizlik yüzünden insanlar canavarlaþýr ve toplumda anarþi hükmeder.

Eðer bir toplum helali ve haramý bilmiyorsa ya da umursamýyorsa kazancýnýn nereden nasýl geldiðine bakmýyorsa haram ve helal hassasiyeti yoksa o toplumda para kazanma hýrsý ve bencillik yüzünden asayiþ bozulur. Kimse malýný muhafaza edemez. Herkes kýskançlýk ve haset ile birbirinin malýný yemeðe çalmaya ve gasp etmeye çalýþýr. Zalimler mazlumlarý ezer ve mallarýný haksýz yer. Hýrs sahipleri devleti, insanlarý hortumlar. Para uðrunda insanlarýn malýný çalar ve gasp eder. Devleti soyar. Herkes harami olup haramzade hale gelir. Haram ve helalin bilinmediði toplum vahþileþir ve anarþi her yerde kol gezer. Suç iþleme oranlarý saniyelere düþer. Helalin harým bilmediði o toplumda haliyle artýk anarþi hükmeder.

Eðer bir toplumda insanlar özellikle gençler serserilik yoluna girmiþse, ilahi yasaklara ve kurallara uymayýp nefsine ve þehvetine ve gadabýna tabi olmuþsa o toplumda asayiþ kaybolur. Gençliðin taþkýnlýðý yüzünden hapishaneler, hastaneler ve kabristanlar dolar. Dinin kaydýndan çýkýp hürmet zincirini kýran gençlik dinsizlik yüzünden canavarlaþýp serkeþ ve sarhoþ hale gelerek çevresine zarar verir. Gençliðini cinnete çevirip serseriliði yüzünden insanlarý aðlatýr, öldürür, asayiþi bozar ve terör estirir. Serserilik yüzünden o toplumda anarþi ve terör hükmeder.

Ýþte Müslüman’ýn kaný, caný, ýrzý ve malý birbirine haram olduðu halde böyle kolayca paralanmasýnýn, tahrip edilmesinin, gasp edilmesinin ve parçalanmasýnýn sebebi yukarýda saydýðýmýz mezkur sebepler olan hürmetsizlik, merhametsizlik, emniyetsizlik, serserilik ve haramý ve helali bilmemek yüzündendir.

Sosyal ve içtimai hayatýmýzda, merhameti, hürmeti, asayiþi, emniyeti tesis edip yerleþtirirsek, Kalbimize Allah korkusunu, cehennem korkusunu ve peygamber sevgisini yerleþtirirsek, haramý helali bilirsek o zaman birbirimize merhamet ederiz. Serseriliði býrakýrýz. Merhametsizlik ve hürmetsizlik yerine yardýmlaþma ve dayanýþmayý getiririz. Kalbimizdeki fenalýk hissini Allah korkusu ile bastýrdýðýmýz takdirde aklýmýz gaddarlýktan ve canavarlýktan kurtulup merhamete ve hürmete inkýlâp eder.

Hürmetsizlik ve merhametsizlik yerini yardýmlaþma ve dayanýþmaya, emniyetsizlik yerine adalete ve selamete, serserilik yerini muti ve itaatkâr nesle, haramý ve helali bilmemek yerini haram ve helali bilmek hassasiyetine býrakýr.Böylelikle anarþi biter toplumda asayiþ hükmeder. Ýffet, ahlak, edep, ilim sahibi bir toplum meydana gelir. Herkesin elinden, dilinden, belinden emin bir toplum meydana gelir. Her tarafta aðlayan mazlumlar, adalet diye baðýran insanlar, feryat eden garibanlar, ah eden yoksullar olmaz.Her yerde umumi bayram havasý  hükmeder.Vesselam.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1454 Defa Okundu
2015-12-12

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır