KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝDEOLOJK NEFRETLE KöRELEN VCDANLAR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ÝDEOLOJK NEFRETLE KöRELEN VCDANLAR

 Ýdeolojik Nefretle Körelen Vicdanlar

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn “Ýdeolojik Nefretle Körelen Vicdanlar” yazýsý:

Ýdeolojik bir fikre ve görüþe inanan ve inandýðý görüþü taassubane ve körü körüne savunan insanlarýn bu tutumlarý ve davranýþlarý zamanla kendisi gibi düþünmeyen ve inanmayanlara karþý bir nefret ve düþmanlýða inkýlap eder.

Kendisi gibi düþünmeyen ve inanmayan insanlara karþý hep bir önyargý ve mesafeli olma hali sergileyenler bu tipler, agresif ve yýkýcý tutum ve davranýþlarý yüzünden muhataplarýnýn kemalat fazilet hayýr ve iyiliklerini daima görmezden gelirler.

Bu tutarsýzca düþmanlýk halinin en çok tezahür ettiði yerlerin baþýnda siyaset geldiði gibi öteki aydýn ve sanatçý denilen kesimlerde de kendileri gibi düþünmeyen, inanmayan ve yaþamayan insanlarýn kemalat icraat, faaliyet ve hayýrlý çalýþmalarýný takdir yerine inkâr yolunu seçtiðini görüyoruz.

Yüzlerce kere þahit olmuþuzdur. Sosyal medyada karþýt fikirde olan veya kendi fikrinde olduðu halde doðru ve hak bir þeyi beyan ettiði için linçe tabi tutulan insanlarýn maruz kaldýðý iftira hakaret ve saldýrýlarý.

Bu hal ideolojik fikir saplantýlarýnýn nefrete ve öfkeye ve düþmanlýða dönme halidir.

Ýnsanlar farklý düþünce fikir ve ideolojileri savunup müdafaa edebilirler. Kendi inandýðý deðerlerin üstünlüðünü ve geçerliliðini halk ve toplum nezdinde deðer bulmasa da savunabilirler.

Hiç kimse yýkýcý ve bölücü ve tahrip etkileri olmadýðý sürece bu insanlara karþý kýrýcý, hakaret edici söylem ve eylem sergilemeye hakký yoktur.

Ýnsanlar farklý görüþ, fikir, düþünce ve ideolojileri savunabilirler. Savunduklarý ideoloji ve fikirlerin doðruluðunu müdafaa edebilirler. Ama millete ve vatana hayrý faydasý olan bir icraatý faaliyeti kötüleyip inkâr edip yok sayýyorsa bu durum körlük ve nefretten geliyordur.

Eðer karþý fikir ve ideoloji ülkede iktidar olmuþ ve iktidarý ile topluma faydalý icraatlar ve iþler yapmýþ ise karþýt fikirlere düþen bu yapýlanlarý desteklemek ve daha iyi ve güzele ulaþmasý için denetlemektir.

Yok, bütün yapýlan hayýrlý icraatlarý ve iþleri sýrf karþýt ideoloji fikir inanç sebebiyle inkâr edilip düþmanlýk etme politikasý güdülüyorsa bu hal ve tavýr hali ancak ideolojik saplantýlar ve nefret sonucudur.

Eðer karþýt fikir ve ideoloji sahipleri ülke çýkar ve menfaatleri söz konusu olan hadiselerde düþmanlara arka çýkýp kendi ülkesine ihanet edici beyanlar açýklamalar ve desteklerde bulunuyorsa bu hal saplandýðý ideolojik fikir ve düþüncenin onlarýn gözlerini kör edip kalplerini öldürüp vicdanlarýný çürüttüðü içindir.

Son örneðini Suriye, Rusya ve Irak olaylarýnda gördük. Karþý ideolojik fikre ve inanca ve yönetime düþmanlýðýndan dolayý kendi ülkesinin çýkar ve menfaatleri yerine düþman unsurlarýn yanýnda yer alan beyan, demeç ve eylemlerde bulunan, ülkesini sözde demokrasi havarisi ülkelere þikâyet eden siyasiler, aydýn ve sanatçý kimlikli insanlarýn bu halleri ideolojik körlük nefret ve saplantýlar sonucudur.

Bu ülkenin ekmeðini yiyen suyunu içen topraðýný kullanan ve nimetlerinden istifade ettiði halde sýrf kendi ile ayný görüþü fikri ve inancý paylaþmayan bir yönetimin doðru veya yanlýþ icraatlarý karþýsýnda kendi ülkesinin yüce menfaatleri ve çýkarlarý yerine düþman ülkelerin ve yönetimlerin çýkarlarýna hizmet edenlerin bu hali ideolojik taassup körlük ve saplantýlarý yüzündendir.

Dünyada kendi ülkesinin aleyhinde demeçlerde, açýklamalarda ve beyanlarda bulunan ve ülkesini baþka ülkelere þikâyet edip gammazlayan ve kendi ülkesinin yüce menfaatleri göz ardý eden kaç devlet ve ne kadar insan vardýr.

Bazý medya gruplarýnýn, sanatçýlarýn, vekillerin, siyasilerin ve aydýnlarýn düþman unsurlar olan teröre karþý, ülkelere karþý yürütülen politika ve icraatlara karþý sergiledikleri ve kendi ülkelerinin çýkarlarýna ters düþen düþmanca tutumun adý sadece ihanet olabilir.

Evet, insanlarýn ayný fikir, ideoloji, düþünce ve inançlar etrafýnda toplanmasýna imkân olmayabilir. Her kesin kutsallarý farklý olabilir. Her kesin savunduðu düþünce ideoloji ve fikri tatbik etme samimiyeti bir olmayabilir.

Lakin insanlarýn ideolojik düþünceleri, inançlarý ve düþünceleri ve hayat tarzlarý farklý olsa da ittifak edecekleri ve mutabýk olacaðý çok paydalar vardýr.

Çünkü bütün fikir, ideoloji ve inançlarýn ortak olan etik deðer ve paydalar vardýr. Bütün sistemlerde vatan -millet sevgisi millet menfaati, adalet kavramý ve eþitlik deðerleri vardýr.

Ýdeolojik fikirlere saplanmadan taassup ve hizipçilik yapmadan ortak paydalar olan vatan, millet, adalet eþitlik, hakkaniyet çizgisinde birleþilmesi gerektiðini öteki milletler çok güzel bir þekilde icra ettiði halde nedense bizim ülkemizde bunun tezahürü karþýt fikirler tarafýndan itilaf, ihanet, gammazlýk, jurnalleme, batýlý devletlere yalakalýk, terör örgütlerine destek olarak tezahür ediyor.

Bu hal ve hastalýðýn ve müptezellik halinin en önemli sebebi ideolojik nefret ve saplantýlar ve gayri meþru nesebi kimlik yapýsýdýr.

Bu hastalýk, cinnet ve ihanet hali sergileyenlerin milli birlik þuur beraberlik vatan millet bayrak sevgileri takiyyeden ibarettir.

Eðer birileri söz konusu vatan bütünlüðü egemenliði ve ülke çýkarlarý olduðu zaman düþmanlýklarýný ideolojik kafa yapýsýný ve düþmanlýklarýný bir kenara býrakýp milli menfaat için kenetlenmiyor ise bu zihniyetin tehlikesi hariçten gelen tehlikelerden daha ziyadedir.

Zira ülkeleri yýkan en büyük ihanet hariçten gelen deðil dâhilden olanlardýr. Hariçteki saldýrýlar ve hücumlara karþý mukavemet etmek kolaydýr. Ama dâhilde ki dost zannedilenlerin vereceði zarar ve ihanet kestirilmediði zaman can damarlarýný koparýp atar. Allah ülkemizi bu tür insanlarýn fitnesi, belasý ve þerrinden muhafaza etsin. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2295 Defa Okundu
2015-12-17

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır