KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NE OLACAK ÞU MEMLEKETN HAL!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         NE OLACAK ÞU MEMLEKETN HAL!

 Ne Olacak Þu Memleketin Hali!

Kafkas Haber Ajansý Köþe Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn ‘Ne Olacak Þu Memleketin Hali’ yazýsý:

Belli kesimlerin ve bazýlarýnýn diline dolanan bu cümle yaygýn olarak kullanýlan bir þikâyet þekva cümlesidir.

Olur, olmaz gerekli gereksiz dertli dertsiz her kesin diline doladýðý bu cümlenin içi her zaman dolmuyor.

Ne olacak bu memleketin hali..

Sözü, söyleyenlerin eylem ve söylem bütünlüðüne bakan bir cümle olmasý gerekirken; çoðu zaman bu sözü söyleyen insanlarý boþ konuþma eylemine itmekten baþka bir iþe yaramýyor.

Ne olacak memleketin hali…

Diyenlerden bazýlarýna bakýyoruz. Adam ülkenin en zenginlerinden ve serveti yedi sülalesine yetecek kadar çok iken güya milleti düþünüp bu cümleyi sarfý kelam ediyor.

Ne olacak bu memleketin hali…

Korosunu bir aðýzdan söyleyen bürokrat, siyasi ve yazarlara bakýyorsun. On binlerce dolar maaþ alýyor. En güzel þekilde yaþýyor. Yatlarda saraylarda oturuyor. Sonrada güya bu memleketim, insanlarý ve milleti düþünüyor gibi bu sözü durmadan söylüyor.

Ne olacak bu memleketin hali sözünü söyleyenler hep uzakta deðil.

Adam akademisyen, kendisi ve eþi on bin liraya yakýn maaþ alýyor. Altlarýnda yüz bin liralýk araba var. Ne olacak bu memleketin hali diyor. Kazancýndan makamýndan ve halinden þikâyet ediyor. Þükür yerine þekva ediyor.

Ne olacak bu memleketin hali!

Sözünü söyleyen adamlara bakýyorsun halkýn yaþam seviyesinin yüzlerce derece üstünde yaþýyor. Milyonlarca insan iþsizlik içinde ve açlýk içinde iken onlar keyif içinde yaþýyor. Sonrada kalkýp ne olacak bu milletin hali edebiyatý yapýyorlar.

Ne olacak bu memleketin hali

Diyen adam bu sözü fakirler muhtaçlar için, asgari ücretliye acýdýðý için veya sosyal adalet adýna söylüyor ise neden bu insanlarýn yaþam seviyelerini yükseltmek adýna onlara neden el atmýyor.. O muhtaçlara maaþýndan bir kýsmýný vererek neden sosyal adaleti tesis etmek için çalýþýyor mu? Ýnandýðý eþitliði saðlamak için neden malýný paylaþýyor mu?

Ne olacak bu memleketin hali

Sözünü söyleyen adam malýnýn zekâtýný vermiyor? Fakirlere muhtaçlara malýndan sadaka vermiyor. Fakirlere elini uzatmýyor. Ama edebiyatýn kralýný yapýyor.

Farz edelim devlet,

Sosyal adaleti tesis edemiyor ve geliri eþit daðýtmýyor. Bizler yönetimleri ve sistemleri eleþtirip ne olacak bu memleketin hali diyeceðimize yukarýda saydýðýmýz yardým, hayýr, iyilik ve ikramlarý yaparak memleketin halinin düzelmesi için katký saðlayamayýz mý?

Ne olacak bu memleketin hali

Sözünü milleti ve toplumu düþünüp adaleti savunup, fakire fukaraya acýdýðýmýz için söylüyor isek o zaman üstümüze düþeni yapmalýyýz.

Milyarlarca liralýk servetimiz veya on bin liralýk maaþýmýz ile bir iki öðrenciyi burslu okutup, her ay fakir bir aileye el uzatýp, yardýma muhtaç olanlarý gözetmiyor isek ne olacak bu memleketin hali sözü boþ fuzuli ve gevezelikten baþka ne anlam ifade eder.

Ne olacak bu memleketin hali..

Sözü bencillik, açgözlülük ve kendin düþünmekten dolayý söylenen bir söz ise bu tür insanlara diyecek söz ‘Allah gözünü doyursun. Olmalýdýr.

Ne olacak bu memleketin hali

Sözünü söyleyecek insan gerçekten toplumu milleti düþünüp adaleti savunup asgari ücretliyi iþsizi garibi düþündüðü için söylüyor ve bu noktada elinden geleni yapmaya çalýþýyor ise bu tür insanlar saygý ile desteklenir.

Ama birilerine düþmanlýk adýna veya bencillikten aç gözlülükten ve kendi çýkarlarýný düþünüp topluma hiçbir hayrý yok ve toplumun nasýl yaþadýðýndan haberi yok ise ister solcu ister Müslüman ister demokrat olsun bu tür insanlar hiçbir saygý, sevgi ve deðeri hak etmiyor dur.

Bu tür insanlar boþ konuþanlar korosunun bir solisti ve artistidir. Ne sözlerine itibar edilir. Ne de kulak kabartýlýr. Nede sözüne önem veriler.

Çünkü konuþma hakký onlarýn deðil gerçekten memleketin yönetiminden ve idaresi yüzünden iþsiz, aþsýz, sahipsiz ve muhtaç duruma düþüp hakkýný alamayan ve hukukunu koruyamayanlardýr. Vesselam.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1777 Defa Okundu
2016-01-05

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır