KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BODRUM KAT MANZARALý HASTANE MESCTLER…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         BODRUM KAT MANZARALý HASTANE MESCTLER…

 Bodrum Kat Manzaralý Hastane Mescitleri…

Camiler ve mescitler Müslümanlarýn tahassungahýdýr.

Müslümanlar buralarda Allah’a kulluk,tazarru,niyaz ve dualarýný takdim ederler.

Camiler ve mescitlerde dünyanýn daðdaðasý keþmekeþliði ve kaosundan kurtulup huzuru ilahiye ye teveccüh edilen mekanlardýr.

Bu mekanlar aciz ve zaif insanýn sýðýnaðý ve ilahi kudrete intisap ettiði yerlerdir.

Hayatýn kaosu stresi ve sýkýntýsý tahfif eden sýrlý odalardýr.

Allah’ýn emri ve hayatýmýzýn ayrýlmaz bir parçasý olan ibadetlerimizi eda ettiðimiz camiler ve mescitler her kesin her yerde ulaþabileceði en yakýn mesafede olmalýdýr.

Günde beþ defa emredilen namaz ibadetinin ifasý ve icrasý için elden geldiðince camilerde cemaat ile kýlýnmasý dinimizin teþviki ve emridir.

Lakin hýzla akýp giden hayat ve çalýþma þartlarý ister istemez namazlarý camide cemaat ile kýlma eylemini sekteye uðratmakta. Bu durumda namazlar ya ferdi olarak veya kurumlar bünyesinde açýlan mescitlerde ifa edilmektedir.

Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan ülkemizde günde beþ defa emredilen namazýn icrasý yýllarca sistemin dini dýþlayýcý kanun ve kavramlarý yüzünden sekteye uðrasa da son zamanlarda yoðun talep karþýsýnda  özel sektör ve kurumlar bünyesinde mescitler açýlarak insanlarýn ihtiyaçlarý giderilmeye çalýþýlýyor.

Her kurumda okulda,alýþveriþ mekanlarýnda,hatta eðlence yerlerinde açýlmasý zaruri olan mescitler yüzde doksan dokuzu Müslüman olan toplumun namaz ve ibadete ilgisizliði sebebiyle açýlmasa da kurumlarda namazý kýlanlar için küçük veya büyük mekanlý mescitler olmasý gerekir.

Maalesef yüz bin kiþilik stadyumlarda doðru düzgün mescitler yok.

Þaþalý ve ihtiþamlý alýþveriþ merkezlerinde her þey düþünülmüþ ama mescitler düþünülmemiþ.

Özel sektörden tutun devlete ait kurumlara kadar her yerde olmasý gereken mescitler maalesef ya yok veya utanç mekanlarý gibi en tenha köþelere ve karanlýk odalara kurulmuþ.

Büyük otellerde her þey düþünülmüþ ama mescitler doðru düzgün yok.

Bir çok devlet kurumunda mescitler bodrumlarda ve tenhalarda kurulduðu için insanlar zahmet ve meþakkatle mescitlere ulaþýyor.

On binlerce kiþiyi aðýrlayan hastanelerde mescitler bodrum katlarda onlarca koridor geçtikten sonra ulaþabilecek yerlere konulmuþ.

Ýnsanlar eðlence merkezine gider ama kalmaz. Stadyuma gider ama kalmaz.Yolculuk yaparken dinlenme tesislerine uðrar ama kalmaz.

Ama insanlar hastalýklarýndan dolayý bazen hastanelerde aylarca kalýr. Doktoru ,hemþiresi  ve çalýþaný ömrünü hastanede geçirir.Hasta yakýnlarý bazen aylarca kalýr.

Hastanelerin, hastane çalýþanlarý ve hastalýðýndan dolayý kalanlarýn bir nevi evi olduðu düþünülürse buradaki mescitlerin insanlarýn ibadetlerini kolayca yapabileceði ve ulaþabileceði yerlere yapýlmasý  devletimizin sosyal , vicdani ve dini bir sorumluluðudur.

Hastanelerde her katta dinimize yakýþýr bir tarz ve güzellikte bir mescit olmadýðý için yaþlý veya gücü olmayan hastalar koca hastanede dakikalarca yol yürüyerek,büyük badireler atlatarak ve zahmete girerek namazýný kýlmak için bodrum ve tenhalara yapýlan mescitlere gitmek zorunda kalýyor.

Hastanelerde, hastane doktoru ,hemþiresi veya çalýþaný uzaklara ve tenhalara ve bodrum manzaralý yerlere býrakýlan mescitlerin uzaklýðýndan dolayý ibadetlerini hakkýyla ve rahatça yapamýyorlar.

Ýnsanýn yaratýlýþýnýn gayesi olan ibadeti geri plana atýp dünyevi iþleri kutsama halini yansýtan bu tür uygulamalar bir an önce sonlandýrýlmalýdýr.

Hastanýn,doktorun,hemþirenin,hasta yakýný ve çalýþanýn manevi dayanma gücünü artýrýp, iþ ve ortam stresini azaltacak uygun huzur mabetleri inþaa etmelidir.

Mazlum, maðdur, mahsun, teselliye muhtaç hasta gönülleri hoþ etmek imandan sonra Allah katýnda en hayýrlý amel ise o zaman bu insanlarý uzak mescit sürgününe mahkum edilmemelidir.

Mescitler bizim utanç deðil gurur kaynaðýmýzdýr. Mescitler Müslümanlarýn huzur kaynaðýdýr.Mescitler Ýbadet ihtiyacýmýzý giderdiðimiz yerlerdir.Mescitler manevi hastalýklarýmýza þifa kapýsý olan ibadetlere açýlan kapýlardýr.

 Özellikle hastanelerde mescitlerin bodrumlara ve tenhalara yapýlmasý bizim aklýmýza dine deðer vermeme,inanca saygýlý olmama, Müslümanýn hayatýndan ibadetleri uzaklaþtýrýp ibadete soðutma ve ibadetsizliðe alýþtýrma yargýsýný getirmektedir.

Eðer bu böyle deðilse o halde Allah’ýn emri olan ve Peygamberimizin ‘Gözümün nuru ve baþýmýn tacý’ dediði namaz ibadetinin icra edilip, iç huzura kavuþulduðu mescitler bodrum katlý veya kalorifer kazan manzaralý yerlere deðil kurumlarýn en güzel yerlerine yapýlmalý ki bizimde olumsuz yargýmýzý deðiþsin.Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4008 Defa Okundu
2016-02-12

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır