KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EY AKýL SAHPLER! KýSASTA SZN ÝçN HAYAT VARDýR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         EY AKýL SAHPLER! KýSASTA SZN ÝçN HAYAT VARDýR

 Ey Akýl Sahipleri! Kýsasta Sizin Ýçin Hayat Vardýr

Her gün medyadan kulaklarýmýza ve hayatýmýza akseden feryatlar, çýðlýklar ve gözyaþlarý vicdan duvarlarýmýzda yankýlanýp ciðerimizi parçalýyor.

Her gün basýn vasýtasýyla kulaklarýmýza girip ruhumuza ulaþan cinayet haberleri ile yüreklerimiz daðlanýyor.

Her gün gazetelerin birinci sayfalarýný, televizyonlarýn baþköþelerini tutan gasp, hýrsýzlýk, soygun ve kap kaç haberler ile ruhlarda vaveylayý feryatlar yükseliyor.

Her yeni bir güne yüzlerce tecavüz, taciz, vahþice iþlenmiþ cinayet haberleri ve cinnet haberleri ile uyanýyoruz.

Her gün katiller ve caniler yüzünden yetimler ordusuna, dullar kafilesine yeni aileler katýlýyor.

Her gün baba katilleri, anne katilleri, evlat katilleri, çocuk katilleri ile dolup taþýyor karakollar ve adliyeler.

Her gün hatta her saat yeni cinayet,katliam, hýrsýzlýk ve terör suçlarý ile doluyor hapishaneler.

Her tarafý hapishaneler, cezaevleri, adliyeler ve polisler kuþatsa da suçlar her gün her saat durmadan bütün hýzýyla iþlenmeye devam ediyor

Her tarafta okullar, üniversiteler, mektepler, yurtlar var. Ama suçlar, terör, anarþi, zulüm ve cinayetler hýzla çoðalýyor.

Eþleri, çocuklarý, babalarý, aðabeyleri pisipisine cinayetlere kurban giden, teröre kurban edilen, haksýz yere öldürülen gözü yaþlý kadýnlarýn yaþlarý sel olup, saðanak olup kalpleri yakýyor.

Yetim kalan çocuklarýn, sahipsiz kalan sabilerin, babasýný annesini görmeden yetim kalan bebelerin ahlarý arþý titretiyor.

Gözü önünde oðlu, karýsý, kocasý, çocuðu, anasý veya babasý veya arkadaþý bir serseri, katil, hýrsýz, sapýk veya cani tarafýndan öldürülen insanlarýn gönüllerine su serpecek adaleti uygulayacak Ömerlere muhtaç ülkemiz.

Bütün sivil toplum kuruluþ örgütleri, Ýslam’dan ve þeraitten dem vuranlar, Kuran ve sünnetin hükümlerinden bahsedenlerin üzerlerine ölü topraðýmý serpilmiþ ki sesleri çýkmýyor.

Bu zulüm,adaletsizlik, katliam, terör, anarþi, yetimlik, sahipsizlik, cinayet ve haksýzlýklar ne zamana kadar devam edecek.

Hukuk devletinde gerçek adalet ne zaman vuku bulacak. Masumlarýn kanlarý ne zaman yerden kalkacak.

Hapishanelerdeki caniler, katiller, hýrsýzlar ne zamana kadar mazlumlarýn vergileri ile beslenecek.

Her gün televizyonlardan feryat eden, aðlayan, baðýran, çýðýran, gözyaþlarýna boðulan dullarýn, analarýn, yetimlerin seslerini duyan idareci yok mu?

Her gün medyadan hayatýmýza, ruhlarýmýza, kalplerimize, yüreklerimize akan feryat, acý, gözyaþý, figan ve zulümlerden bunaldýk.

Her gün þahit olduðumuz cinayetler, acýlar, zulümler, feryatlar içimizde kor oldu. Nefret oldu. Ateþ oldu. Lanet oldu.

Artýk gözü yaþlý yetimler, dullar, tükenen analar ve babalar görmek istemiyoruz.

Onlarca koruma ile zýrhlý araçlar ile korunup gözetildikleri için mi idareci ve yöneticilerimiz öyle rahat ve tuzu kurular..

Adalet ve hakkaniyetten bahseden idareciler ve yöneticiler Allah ‘ýn kýsas (ÝDAM) emrini ne zaman uygulayacaklar.

Hakiki adalet ve en tesirli ceza Kur-an’ nýn emrettiði kanun ve hükümler ile olduðuna tarih þahit iken, neden yöneticiler bu hükümlerden kaçýnýyor. Bu kaos, zulüm ve anarþiye göz yumuyor.

Kuran; ‘Ey akýl sahipleri, bilin ki sizin için kýsasta hayat vardýr. Ta ki siz (bu sayede bir baþkasýný haksýz yere öldürmekten )sakýnýrsýnýz. Bakara 179.derken aklýnýn olduðunu iddia edenler kýsas emrini neden görmezden gelerek suçlarýn ve cinayetlerin artmasýna göz yumuyorlar. Allah adýna neden bu cezayý uygulamýyorlar.

Bu ülkenin yüzde doksan dokuzu Müslüman ise ve Kur-an’nýn kýsas emrinin gayesi:‘mazlumu korumak, adaleti tesis etmek ve zalimi suçtan caydýrmak, insanlarýsuça, anarþiye ve zulme taraftar olmasýný engellemek ise o halde neden uygulanmýyor veya kimden neden korkuluyor.

Neden bu mazlumlarýn feryatlarýný dindirecek, gözyaþlarýný durduracak, acýlarýný tahfif edecek, ýzdýraplarýný izale edecek ve periþanlýklarýný giderecek kýsas (idam)uygulanmýyor.

Yoksa Kýsasý emreden Allah yerine kýsasa karþý çýkan Avrupa’dan mý korkuluyor.

Yoksa sýrça saraylarda yaþayan yüzde birlik azýnlýðýn tahakkümü, baskýsý ve tehditlerinden mi korkuluyor.

Tamam anlýyoruz! Topluma Kuran ahlaký esaslý, sünnet eksenli, imanodaklý dini terbiye eðitimleri veremiyorsunuz. Toplumu ýslah edecek eðitim sisteminiz yok.

Medya, moda, fikri ve ideolojik düþünceler toplumu anarþi, terör ve ahlaksýzlýða itiyor.

Bari bu azgýnlýk, taþkýnlýk, suç, þiddet,terör, anarþi ve cinayetlerin önünücaydýrýcý olacak kýsas(idam) ile almaya çalýþýn.

Kýsas ile insanlarý yaþatýn. Bu toplumu suçtan ve cinayetten anarþiden, hýrsýzlýktan, azgýnlýktan sapýklýktan kurtarýn.

Kuran ‘Ey akýl sahipleri, bilin ki sizin için kýsasta hayat vardýr ‘derken ‘Aklýnýz mý yok… Yoksa anlamak mý istemiyorsunuz ki?

Evet, sosyolojik ve psikolojik bir gerçektir ki; Ölüme karþýlýk öldürüleceðini bilen insan suç iþlemez, taþkýnlýk çýkarmaz, cana kýymaz ve insanlarýn namuslarýný paralamaz. Öldürmeye karþýlýk öldürüleceðini bilen el, tetik çekmez. Zulüm etmez. Cana kýymaz. Mal gasp etmez.

Dünyada insaniyetin saadeti adalet ile olacaðý gibi adalet dahi ancak doðrudan doðruya Kur-an’ýn gösterdiði yol ile olabilir. Hala anlamak istemiyor musunuz?

Adalet timsali Hz Ömer; Fýrat’ýn kenarýnda bir kurt kuzuyu kapsa Allah bunun hesabýný Ömer’den sorar korkusu taþýrken þimdiki yöneticilere ne olmuþ ki terör, anarþi, kargaþa, cinayet suçlarýn, ölümlerin haksýzlýklarýn, zulümlerin kapýsýný sonuna kadar açýyorlar.

Mazlumlarýn ahýný ve bedduasýný alýyorlar. Gözyaþý ve feryatlara kulak týkýyorlar.

Rahmet peygamberi ‘Kýzým dahi hýrsýzlýk yapsa vallahi kolunu keserim’ derken bu yöneticiler, idareciler ve temsilciler Allah katýnda bir imtiyaz mý bulmuþlar ki bu adaletsizliklere zulümlere ve haksýzlýklara göz yumuyorlar.

Yoksa baþlarýna gelmediði, oðullarý yetim,gelinleri dul, kendileri garip, yakýnlarý katle maruz kalmadýklarý için mi böyle rahatlar..

Vallahi peygamberine tolerans tanýmayan bir ilahi adalet baþkalarýna tolerans tanýmaz. Toplumun caný, malý, ýrzý ve hayatýný hiçe sayan katil, cani, hýrsýz, zalim, zorba ve sapýklarýn önünü kýsas adaleti ile kesmeyerek mazlumlarýn ah, vah, figan, feryat ve gözyaþlarýna kulak týkayýp, göz yumanlarý yevmi mahþerde çetin bir hesap, darul cezada ise acýklý azap beklemektedir. Vesselam

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4341 Defa Okundu
2016-02-15

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır