KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KUTLU DOðUMLAR PUTLU DOðUMLARA DöNüþMESN

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KUTLU DOðUMLAR PUTLU DOðUMLARA DöNüþMESN

 Kutlu doðumlar putlu doðumlara dönüþmesin

Kutlu doðum, Peygamberimizin dünyaya teþriflerinin yýl dönümü münasebetiyle ülkemizde þehirlerde, köylerde kasabalarda okullarda, kurumlarda yeni yeni kutlanmaya baþlanan bir etkinlik ve faaliyettir.

Toplumumuzun ahlaki yozlaþma, rol model eksikliði, insani vasýflarýn yitirildiði, batýl deðer ve adetlerin yüceleþtirip dini deðerlerin dýþlandýðý, peygamberin sünnetinden bi haber yaþandýðý materyalist bir dünya düzeninin hüküm sürüp, Müslümanlarýn modernizm kýskacýna düþtüðü zamanýmýzda toplum olarak peygamberimizin getirdiði ahlaký aliyeye, nebevi düsturlara ve sünneti seniyyeye muhtacýz.

Çünkü “Ey Muhammed! Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya 107)

Biz seni bütün insanlara müjdeleyici, uyarýcý olarak gönderdik; fakat insanlarýn çoðu bilmez (Sebe 28)

Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." (Kalem 4) vb. gibi ayeti kerimeler ve o zatýn yaptýðý icraatlarla sabittir ki,

Bu âlemde en büyük zat Hz.Muhammed (ASM)dir. Halikýmýz hakkýnda en mühim söz onundur.

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtu Vesselâm, Kur’ân’ýn tazammun ettiði bütün ahlâk-ý haseneye üzerinde göstermiþtir.

O zat insanlarýn sîreten ve sûreten en cemili ve en halimi ve en sabiri ve en þakiri ve en zahidi ve en mütevazý ve en afifi (iffetlisi) ve en cevadý ve en kerimi ve en rahimi ve en adili, herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afüv, sýhhat-ý fehim (saðlam anlayýþlý), þefkat gibi ne kadar secaya-i âliye (yüce huylar) varsa, en mükemmel bir fihriste-i nuranisidir.”

Kâinatýn Efendisi Peygamber Efendimiz (asm) binden fazla mu’cizesiyle de ins ve cinnin saadet ve selâmetine vesile olmuþtur. En büyük mu’cizesi olan Kur’ân-ý Hakîm, bütün ziþuurlar için ebedî bir rahmettir. “Kur’ân’dan sonra en büyük mu’cizesi olan kendi zatý ise,” insan-ý kâmilliðin modelidir. Kurtuluþun rehberidir. Saadet düsturlarýný beyan ediyor.

Bir baþka büyük mu’cizesi olan mi’rac ise, ins ve beþere sunulan hediyelerle doludur. Peygamberimiz (asm) mi’rac mu’cizesiyle insanlara ve cinlere hayatî önemi haiz hediyeler ve nurlar getirmiþtir. Baþta “Erkân-ý Ýmaniyenin hakaikýný göz ile görüp, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ý Zülcelâl’i göz ile müþahede etmek” hakikatini kâinata ve beþere hediye getirmekle kâinatý manasýzlýktan, insanlarý ümitsizlikten kurtarmýþtýr.

Hem “Hâkim-i ezel ve ebedin marziyat-ý Rabbaniyesi olan Ýslâmiyet’in, baþta namaz olarak, esasatýný” hediye getirmekle, Rabbimizin bizden arzusunun, Kendisini tanýyýp, iman ve ibadet etmek olduðunu bildirmiþtir. Hem “Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarýný getirmiþ”, hem “rü’yet-i cemalullah meyvesini kendi aldýðý gibi, o meyvenin her mü’mine dahi mümkün olduðu” ve “Ýnsan kâinatýn kýymettar bir meyvesi ve Sani-i kâinatýn nazdar sevgilisi olduðu” hakikatini hediye getirmiþtir.

Bütün bu hediyeler ve nurlar ile Efendimiz (asm) “kâinatý ve bütün zîþuuru sevindirip mesrur etmiþ, insaný, ahsen-i takvimde bir mu’cize-i kudret-i samedaniyesi ve mektubat-ý Samedaniyenin bir nüsha-i camiasý ve Sultan-ý ezel ve ebedin bir muhatabý, bir abd-i hassý ve kemalâtýn istihsancýsý, halili ve cemalinin hayretkârý, habibi ve cennet-i bakiyesine namzet bir misafir-i azizi sûret-i hakikisinde göstermiþ. Ýnsan olan bütün insanlara, nihayetsiz bir sürur, hadsiz bir þevk vermiþtir.”

O zat zahiri bir tasallut ile deðil belki akýllarýný ruhlarýný kalplerini nefislerini feth ve teshir ederek hem kendisi mahbubu kulüp, hem muallimi ukul, hem mürebbiyi nüfus, hem sultaný ervah olmuþtur.

Bu kadar evsafa haiz, ali ve yüce ahlaka sahip, bütün kemalatýn menba-ý olan bir zat en çok sevilmeye layýk olduðu gibi itaat edilmeye ve sözü dinlenilmeye de elyaktýr.

Peygamber efendimizin hayatýmýzdaki yerini ve layýk olduðu makamý kazanmasýna vesile olacak olan bu tür kutlu doðum programlarýný icra ederken;

Zamanla kutlu doðumdan çýkýp Hz Ýsa Peygamberi Hristiyanlarýn putlaþtýrýp ilahlaþtýrdýðý gibi putlu doðum programlarýna dönmemesine,

Þov, magazin ve eðlence kültürüne çevrilmemesine,

Günü veya ayý kurtarma programlarýna dönmemesine,

Mahremiyet sýnýrlarýnýn çiðnenmemesine,

Dikkat etmemiz gerekir.

Bu tür programlarýn icrasýnýn genellikle cami dýþýnda yapýlmamalý,

Bu tür programlar abdestli olarak camilerde bayan ve erkekler ayrý olarak yapýlmalý.

Bayanlar ve erkekler edep ve haya sýnýrlarý içerisinde haram ve helallere dikkat ederek Allah ve Peygamberin razý olacaðý tarzda yapmalý.

Kadýn sesiyle ilahiler ezgiler söylenerek yeni bidatler ve fitne kapýlarý açýlmamalý.

Kutlu doðum programlarý camilerde hiç olmazsa bir namaz vaktine denk getirilmelidir ki insanlar namaz ile dua ile buluþsun.

Peygamberin sünnetlerini hatýrlatacak, ona salavat getirmeye vesile olacak, onu tanýyýp sevecek ve onu anasýndan babasýndan tatlý canýndan çok sevecek kývam ve kaliteye getirecek organizasyonlar yapýlmalý ve devamlýlýk arz etmelidir.

Peygamber efendimizi anarken onun getirdiði Kurandan, sünnetten ve ahlaki deðerlerinden gafilce anýlmamalý.

Peygamber efendimizin hayatýndan ziyade, maddi ve beþeri yönlerde yaptýðý inkýlaplar, icraatlar ve ahval, etvar, efallerinde ki hikmetler anlatýlmalý. Zaten her kes hayatýný biliyor.

Kutlu doðum programlarýnda ziyade kutlu hayat modeli içselleþtirilip hayatýn her anýna yayýlmalý.

Kutlu peygamberin sünnetini hayatýn merkezine koyacak çalýþmalar ve programlar icra edilmeli.

Peygamberimizin azametli, büyük, yüce makamý övülürken, beþeri yönlerde yaptýðý icraat, fiil, tavýr, hal ve inkýlaplarý da beraber verilmeli ki peygamberin manevi ve risalet yönü ile madde ve beþeri yönü birlikte bilinsin.

Kutlu doðum programlarý mükemmel ve harika icra edilmesine raðmen sadece hissi bir okþama, geçici bir duygu yoðunluðu ve anlýk bir haz etkisi býrakýyorsa o kutlu doðum programlarýndan ruhun kalbin ve aklýn hiçbir hissesi yoktur.

Dünyaya teþrifi ile âlemin rengi deðiþtiren o kutlu peygamberin sünnetine ittiba etmedikten sonra, emrettiði namazý kýlmadýktan sonra, onun getirdiði nurani düsturlarý hayatýnýn merkezine koymadýktan sonra, hayat ve düþünce tarzýný benimsemedikten sonra, getirdiði Kuraný öðrenip hayata tatbik etmedikten sonra bin deðil on bin kutlu doðum programlarý yapsak da kýymeti olmayacaktýr.

Kutlu doðum programlarýndan çýkýp yine hayatýn çirkefliðine, günahýna, ahlaksýzlýðýna, haramlara, isyanlara, zulme ve haksýzlýk ve adaletsizliðe dalýyor isek demek ki, kutlu doðumlar putlu doðumlardan baþka bir þey deðil.

Bu tür programlar kuran sünnet ve ahlak ve hakikat ölçüsünde icra edilip insanlarý hayra iyiliðe hakka doðruluða peygamber sevgisine ve muhabbetine vesile kýlmadýktan sonra kutluluðu kalmaz.

Bu tür programlar ve etkinlikler bu kadar yoðun ve etkili kutlanmasýna raðmen toplumu peygamber ahlaký ile ahlaklanmaya, onun gibi yaþamaya, onun yolundan bir adým bile ayrýlmamaya, onun getirdiði Kuraný okuyup anlamaya vesile olmuyorsa kutlu programlarýn samimiyeti, ihlasý, hakikati, olmadýðý gibi gerçek manada topluma faydasý da yoktur.

Kutlu doðum programlarý eðer ruhlarýmýzda, kalplerimizde, hayatýmýzda, aklýmýzda ve istikametimizde batýl deðerlerin, bozuk fikirlerin, kötü düþüncelerin, kokuþmuþ tarz ve yaþamlarýn yerine kutlu Ýslam’ýn hakikatlerine vesile olmuyor ve kalbimizi iþgal eden ve oraya yerleþen dünya, kadýn, para putlarýný yýkmýyor ise yeni nesillerin kutlu doðumlarý sancýlý olur. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2092 Defa Okundu
2016-04-27

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır