KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇZMEL KAYMAKAMýN ÇLES VE ÖNLENEMEYEN Ýç Göç…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ÇZMEL KAYMAKAMýN ÇLES VE ÖNLENEMEYEN Ýç Göç…

 Çizmeli Kaymakamýn Çilesi ve Önlenemeyen Ýç Göç…

Bir ilçe kaymakamý kendi ilçesine baðlý köylerin sorunlarýný ve problemlerini çözmek için köyleri dolaþmasý olumlu ve takdir edici olsa da o köyleri çizme ile dolaþmasý acý verici bir durum.

Evet, köylünün derdi ile dertlenmek ve onlarýn sorunlarýnýn çözümü için koþturmak ve gayret göstermek takdire þayan bir hareket.

Ama o kaymakamýmýzýn köyleri çizme ile dolaþmasý 21. Yüz yýl adýna utanç verici bir durum olsa gerek!

Çünkü 21. Yüz yýlda hala köylerimizde asfalt yok, hala taþ döþeme yok. Hala çok köyde alt yapý ve içme suyu sýkýntýsý yaþanýyor.

Hala köyler çamur deryasý içinde ve insanlar saten hayvancýlýkla uðraþmaktan dolayý hayvan pisliðine bulaþtýðý yetmez gibi birde çamura bulaþýyor.

Evet deðerli kaymakamýmýz köyleri çizme ile dolaþmak zorunda çünkü sorunlarý yerinde görmesi gerekir.

Kaymakamýmýz çizme ile köyleri gezmek zorunda makam sahibi olduðu için o çal ve çamur ile makama gidemez.

Ama o zavallý köylü o çamur deryasýnýn içerisinde yaþýyor. Hep çizme ile çalýþmak zorunda kalýyor.

Avrupa da yaþayan akrabalarým var. Almaya’ nýn bir köyünde yaþýyorlar. Ama ne çamur ne bozuk yol ne köhne yapý nede gözünüze iliþecek bir olumsuzluk var. Þehirde ki imkanlarýn hepsi köyde mevcut. Resimlerini görerek hayran olduðumuz bu yerleri gidip yerinde görsek acaba nasýl hayran oluruz.

Hayran olduðumuz ve özendiðimiz Avrupa da ki köylerin modern yaþamýndan neden insanýmýz mahrum…..

Dünyanýn en çok vergisini veren ve en yüksek vergisini ödeyen vatandaþýn hizmetten aldýðý pay neden düþük olsun.

Köylü vergisini devlete ödüyor. Ama hizmetten aldýðý pay neden düþük..

Her sene sadece bir kaç köyü imar etmek için gelen bütçeler ile kaç yüz yýlda bütün þehirler mamur edilecek. Kaç köy kaç yüz yýl sonra asfalta, suya, alt yapýya ve þehir imkânlarýna kavuþacak.

Tarýmý ayakta tutan köyler yavaþ yavaþ bu ilgisizlik sahipsizlik ve bakýmsýzlýk yüzünden boþalýyor. Kendi kendisine yeten bir ülkede yavaþ yavaþ iç göç yüzünden tarým ve hayvancýlýk ölüyor. Yakýn bir zamanda dýþa baðýmlý bir tarým ve hayvancýlýk ülkesi olacaðýz.

Ýç göç hýzla devam ediyor. Köyler büyük þehirlere akýyor. Köylü daha insancýl ve güzel bir hayat için köyünü yurdunu terk ediyor.

Ekonomik imkânsýzlýklar, yaþam þartlarý, sosyal güvence eksikliði, geçim sýkýntýsý, sahipsizlik, susuzluk, aðýr kýþ þartlarý ve iyi bir gelecek düþüncesi insanýmýzý iç göçe zorluyor.

Bütün bu olumsuzluklarýn yanýnda, batýya göç edip ziyaret için gelenlerin beyanlarý, okumak için büyük þehirlere giden gençlerin köylerine geri dönmeyip ailelerini de büyük þehre göç ettirmesi, film ve dizilerde görülen hayatlar iç göçü hýzlandýran diðer etkenler.

Mülki amirlerin gayreti ve çalýþmalarý ve köyleri çamurdan kurtarmaya çalýþmasý iç göçü durdurmuyor.

Köyler þehirler büyük þehirlere doðru akýyor..

Ýnsanlara iyi bir hayata yaþama kavuþmak adýna malýný mülkünü varýný yokunu satýp yurdunu memleketini köyünü terk edip gidiyor.

Büyük þehirlerin modern insancýl çaðdaþ ve bütün imkânlarýn ayaklarýnýn altýnda olduðunu hayatýna doðru göç ediyor.

Yüz yýldýr uygulanan yanlýþ politikalar yüzünden koca Türkiye üç beþ þehre yýðýlmak zorunda kaldý.

Türkiye üç beþ þehirden ibaret olmaya baþladý.

Uðrunda þehitler gaziler bedeller verilen þehirler köyler ve topraklar sahipsiz kalarak çölleþmeye baþladý.

Çýlgýn projeler ile büyük þehirleri ihya eden politikalar yerel ve kýrsal þehirleri iç göç ile sürgüne mahkûm edildi.

Ýç göç terör kadar büyük bir sorun ve problem.

Yanlýþ politikalar, uygulamalar, siyasi denklemler ve yönetimler yüzünden iç göç durmuyor ve devam ediyor. Uçsuz bucaksýz araziler ovalar ve meralar atýl durumda.

Ülkenin istikrarý, stratejisi, ekonomisi, geleceði, toprak bütünlüðü ve yönetimi için büyük bir tehlike arz eden iç göçü önleyecek kanunlar, teþvikler, yatýrýmlar, vergi muafiyetleri, projeler ve uygulamalar üretilmediði takdirde köyler ilçe ilçeler þehir þehirler büyük þehir asla olmayacaðý gibi ortada köy ilçe ve þehirde kalmayacaktýr.

Ýstanbul’da üç ayda boðaz köprüsü yapan, bir senede denizin altýndan metro geçiren çýlgýn proje kafalarý Kars ve öteki il köylerine  içme suyunu ayný hýzla götürüp, alt yapýsýný ve yolunu ayný hýzla yapýp, yüz yýldýr biriken sorunlarýný çözmüyor ise iç göç ayný hýzla durmayarak devam edecektir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5724 Defa Okundu
2016-05-02

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır