KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERN ÖNüNDEK ENGELLER KALDýRýN!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ENGELLLERN ÖNüNDEK ENGELLER KALDýRýN!

 Engellilerin Önündeki Engelleri Kaldýrýn!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Engellilerin Önündeki Engelleri Kaldýrýn!” yazýsý:

Sýrrý imtihan gereði cenabý mevlamýz insanlarý farklý farklý imtihanlara tabi tutuyor. Her kes ayný þartlarda ve konumda imtihan edilmiyor. Her kes birbiri ile imtihan ediliyor. Varlýk ile yokluk ile hastalýk ile bedeni eksiklik ile çocuk, eþ, aile, mevki, makam ile imtihan edilen insanlarýn sabýrlarý, imanlarý, taatleri, tevekkülleri ve teslimiyetleri ölçülüyor.

Sýrrý imtihan ve darý teklif yeri olan dünyada her kes sessiz bir imtihandadýr. Sýhhat ile hastalýk engelli saðlam ile güzellik, çirkinlik ile zenginlik fakirlik ile hak, batýl ile hayýr ile þer, doðruluk ile yalan imtihandadýr.

Bu imtihanýn kazananlarý ve kaybedenleri olacaðý gibi her kes dünyada yaptýðý amellerine göre mükâfat veya mücazat görecektir.

Bu çetin ve zor imtihana tabi tutulanlardan birisi de bedeni, zihni ve farklý þekilde imtihan edilen engelli kardeþlerimizdir.

Ýmtihan olarak bazý eksiklikler ve mahrumiyetler yaþayan bu kardeþlerimizin imtihanlarýný kolaylaþtýrmak cihetiyle onlara teslimiyeti, kadere imaný, tevekkül ve ahlaki deðerleri öðretmemiz gerektiði gibi dünyevi olarak da onlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrýp, hürmet, merhamet, þefkat ve saygý göstermemiz gerekir.

Zira Allah katýnda en makbul amel mahzun gönüllere teselli vermektir. Onlarýn gönüllerini hoþ etmek onlarýn eksikliklerini onlara unutturup onlarý deðer verip onlarý baþ tacý yapmamýz insani, vicdani, ahlaki, etik ve imani bir sorumluluðumuzdur.

Devlet, fert, toplum ve sivil toplum kuruluþlarý olarak her kesin kendi imkânlarý ölçüsünde ve dâhilinde engelli kardeþlerimizin hayatlarýný kolaylaþtýrýp, önlerindeki engelleri kaldýrmamýz gerekir.

Maalesef engelli kardeþlerimizin sosyal hayata, iþ hayatýna, eðlence ve içtimai hayata katýlýmýný engelleyen birçok engeller var önlerinde.

Bu hassas noktada ve imtihanda Avrupa’nýn çok gerisindeyiz.

Devlet kurumlarýnda hala engelli asansörleri yok!

Devlet kurumlarýnda hala engelli merdivenleri yok!

Devlet kurumlarýnda hala engelli WC leri doðru düzgün yok!

Devlet kurumlarýnda hala engelli odalarý yok!

Þehirde engelliler için kaldýrýmlar, yol iþaretleri, yol çizgileri yok!

Toplu taþýma araçlarýna binmelerini kolaylaþtýracak sistemler yok!

Toplu taþýma araçlarýnda hala engelli oturaklarý yok!

Toplu taþýma araçlarýnda hala asansör sistemleri yok!

Evlerde engelli kardeþlerimiz için teknik imkânlar yok. Onlara uygun banyolar, odalar ve giriþ ve çýkýþ sistemleri yok.

Her gün yeni binalar kurumlar yapýlýyor ama engellilerin buralara ulaþýmýný kolaylaþtýracak uygulamalar hala yok.

Engelli kardeþlerimiz için yaþam koçlarý, psikolog, rehberlik uygulamalarý hiç hükmünde.

Engelli kardeþlerimiz için sportif ve sosyal faaliyetler yürütecek  tesisler ve kamplar yok gibi..

Bu yoklarý ve eksiklikleri ve sorunlarý ve problemleri çözüp halledip aþýp tamamlayýp sýfýr sorun noktasýna getirmemiz farz hükmündedir.

Engelli kardeþlerimizin hayatýný kolaylaþtýracak onlarýn toplumda deðerini yükseltecek onlarýn toplumda geri arka planlarda deðil an planlarda olmasýný saðlayacak programlar çalýþmalar ve faaliyetler yapmamýz elzemdir.

Engelli kardeþlerimizin yaþamsal alanlarýný geniþletip sosyal hayata adapte olmalarýný saðlayacak projeler program ve çalýþmalar yapmalýyýz.

Engelli kardeþlerimizin morallerini yüksek tutacak organizasyonlar, geziler aktiviteler ve faaliyetlerin devlet ve sevil toplum kuruluþlarýn eliyle yürütülmesi gerekir.

Engelli kardeþlerimizin önündeki engelleri kaldýrarak eðitimlerini kolaylaþtýrýp kariyer iþ ve meslek sahibi olmalarýný saðlayacak kanunlar nizamlar uygulamalar yanýnda eðitim eþitliði fýrsatý verilmesi gerekir.

Engelli kardeþlerimizin hayatýný kolaylaþtýracak çalýþmalar ve projeler yapan sivil toplum kuruluþlarý mali olarak desteklenmeli, iþ istihdamý alanlarý geniþletilmeli, evlerine mahkûm olup toplumdan tecrit edilmeleri engellenmeli, geziler ve etkinlikler ile gönülleri hoþ tutulmalýdýr.

Unutmamalýyýz ki engel sahibi olmak Allah katýnda bir eksiklik deðildir. Peygamberimizin nice sahabeleri vardýr ki engelli olduklarý halde Vali, Komutan, meclis üyeliði, kâtiplik diðer meslek alanlarýnda görev yapmýþtýr.

Birçok ayet ve hadislerde burada engelli olan kardeþlerimizin sabýr ve iman ile mukabele ettikleri takdirde ahirette büyük mükâfatlara mazhar olacaklarý müjdesi verilmiþtir.

Þu gerçeði göz ardý etmemeliyiz ki, Allah katýnda ve toplum nezdinde en büyük mahrumiyet ve eksiklik bedeni fiziki ve ruhu engellilik deðildir.

Her kes aslýnda engelli potansiyeli taþýr ve engelli konumundadýr. Bu engel illa bedeni zihni olmasý gerekmez. Çünkü her insanýn takýlýp kaldýðý engelleri vardýr.

Ýnsanýn korku ve endiþesi, cehaleti, kötü hasletleri veya kaygýlarý, hoþgörü eksikliði, kindarlýðý, hoþgörüsüzlüðü, zalimliði, ahlaksýzlýðý, bencilliði, haset veya kýskançlýðý insani vasýflarýný yitirmesine sebep olup o insanlarý manen engelli yapar. Allah böyle engelli olmaktan kurusun.

Engelli kardeþlerimizi anlamak için illa ailemizden veya arkadaþlarýmýzdan birilerin engeli olmasý gerekmez.

Engelli kavramýný anlamak saðlýðýn kýymetinin anlaþýlmasýndan öte empati yaparak onlara karþý saygý, hürmet, merhamet, sevgi, saygý, ilgi alakayý artýrmak için olmalýdýr.

Engelli kardeþlerimizin yapacaklarý icraat, iþ, faaliyet, çalýþma ve teþebbüsler için devlet ve millet olarak bizler destek olursak önlerindeki maddi engelleri kaldýrýrsak toplumda hak ettikleri saygýnlýk ve deðeri kazanýrlar.

Stephan Hawking bedeni ve fiziki engelli olmasýna raðmen bugün dünyanýn en büyük fizikçisi olmuþtur.

Cenabý hak insana bedeni veya fiziki bir engel verse de insana koyduðu cevherler iþlendiði zaman nice mücevher hükmünde kabiliyetler baþarýlar yetenekler açýða çýkar.

Yeter ki devlet olarak bu kardeþlerimize deðer, önem, kýymet, destek ve öncelik verilip önlerindeki engeller kaldýrsýn. Vesselam.

Not: Bugün aslýnda 10 Soruda Mehdi (asm) yazacaktým. Ama uzun bir süredir engelli kardeþlerimizle alakalý gözlemlediðim eksikliklerin toplamý belli bir yeküne ulaþýnca ve engelli kardeþlerimizi ilgilendiren bir gün olmasý hasebiyle yazýldý.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7876 Defa Okundu
2016-05-13

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır