KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ULAþTýRMA BAKANýMýZ ÝLE KARS’ý ORTAçAðDAN KURTARALýM

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ULAþTýRMA BAKANýMýZ ÝLE KARS’ý ORTAçAðDAN KURTARALýM

 Ulaþtýrma Bakanýmýz Ýle Kars’ý Ortaçaðdan Kurtaralým

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Ulaþtýrma Bakanýmýz Ýle Kars’ý Ortaçaðdan Kurtaralým” yazýsý:

Ünlü siyasetçi Demirel’e atfedilen bir kýssa var. Bilenlere bir hatýrlatma bilmeyenler ise bir anekdot olmasý hasebiyle bir defa yine beyan edelim.

Kars ve Erzurumlular Demirel’i Ankara da ziyarete gidiyorlar.

Sekreter efendim önce hangi misafirleri alayým diye sormuþ.

Demirel: önce Kars’ý al demiþ.

Sekreter: Efendim Erzurum’un yedi milletvekili Kars ise üç tane var demiþ.

 Demirel: Sen Kars’ý önce al çünkü onlarýn iþi kýsa sürer. Onlarýn ne isteyecekleri bellidir. Ya tayin için gelmiþtir ya da oðlunu iþe aldýrmak için gelmiþtir. Onlar þehirleri için bir þey istemezler. Erzurumlu þehrine fabrika ve yatýrým istemek için gelmiþtir.

Bu ibretlik olayýn üzerinden çok vakit geçse de seçmen yapýsýnda o zamandan bu zamana kadar çok deðiþtiðini zannetmiyoruz.

Zira vekilleri görmek için Ankara’ya gidenler veya talepte bulunanlarýn büyük bir çoðunluðu ya oðlumu -kýzýmý iþe al veya þu tayin iþimi yap demek için gidiyorlar.

Haliyle kiþisel çýkarlar menfaatler ve istekler ile uðraþanlar millet memleket ve toplum için icraat iþ ve faaliyet yürütmeye yeterli vakit bulamýyor.

Asli vazife olan vazifeler geri kaldýðý için þehrimiz yýllardýr yerinde sayýp duruyor.

Yaný baþýmýzdaki Erzurum’un ulaþtýðý ekonomik güce, çaðdaþ yapýya ve geliþmiþliðe ve bölgesel güçten mahrum kalýnmýþ oluyor.

Erzurum milletvekilleri yýllardýr birlik beraberlik içerisinde þehirlerini büyükþehir belediyesi statüsüne yükseltmekle beraber bölgesel bir güç konumuna getirdiler.

Kars ilindeki ayrýlýkçý siyasi hareketler, birbirine düþman unsurlar, kararsýz bir seçmen kitlesi, kiþisel çýkarlarýn milli menfaatlerin önüne geçmesi, siyasi taassup, ýrkçý söylemler ve yanlýþ seçimler yüzünden Kars ortaçaðý yaþýyor.

Kars ilinin makûs talihi bir türlü gülmedi.

Ýç göç devam ediyor.

Fabrikalar kapanýyor.

Ýþsizlik artýyor.

Organize sanayi bölgemiz doðru düzgün yok.

Tarýmda dýþa baðýmlýlýk var,

Hayvancýlýk istenilen seviyelerde deðil.

Eðitimde geri sýralarda seyir ediyor.

Ümit edilen siyasi kadrolar sukutu hayal meydana getirdi

Yýllar sonra iktidar partisinden bir vekilimiz bakan oldu.

Yüz yýlýn fýrsatý sayýlan bu durumu lehimize çevirirsek ve fýrsat bonuslarýný iyi kullanýrsak makûs talihimizi bir nebze de olsa yenmiþ oluruz.

Küçük bir þehirden çýkan ulaþtýrma bakaný aslýnda öteki bütün bakanlar ile irtibatlý ve her daim münasebetli olacaðý için aslýnda bir bakan sayesinde onlarca bakan kazanmýþ olduk.

Bu fýrsatý kiþisel çýkarlardan soyutlayýp þehrimizin menfaatlerine odaklarsak ve millet ve toplum menfaatini esas tutup bakanlarýmýzdan taleplerde bulunursak büyük kazanýmlar elde edebiliriz.

Ulaþtýrma bakanýmýz sadece þehrimize ulaþým, yollar, köprüler getirmez. Þehrimize her türlü imkâný ulaþtýrýr. Fabrikalara, yatýrýmlara, ihracata, sýnýr kapýlarýna, organize sanayi bölgelerine, lojistik merkezlerine, iþ istihdamýna, þehirlere ilçelere hastane de ulaþtýrýr, yaptýrýr. Köhne ve ortaçað görünümlü köylerimize alt yapý, yol, su ve insanlýk da ulaþtýrýr.

Yeter ki Bakanýmýzý kiþisel çýkarlar menfaatler ve hesaplar ile meþgul etmeyelim.

 Toplum için millet için bir türlü gerçekleþtiremediðimiz bölgesel kalkýnmayý gerçekleþtirebilmek için iþsizliðin çözümü için, iç göçlerin durmasý için ve modern ve çaðdaþ bir þehir olmak için itilaflarý bir kenara býrakýp bakanýmýza sahip çýkarak bu tarihi fýrsatý iyi deðerlendirmek zorundayýz.

Ýþ-kur torpili, güvenlikçi torpili, iþ torpili, tayin atama ricasý, ihale takip veya siyasi iktidar kavgalarý ile bakaný meþgul eden bir þehir her türlü sefalete, geri kalmýþlýða, fakirliðe, sahipsizliðe müstahaktýr.

Yýllardýr hep bir aðýzdan sahipsiz Kars edebiyatý yapýp durduk. Yýllar sonra kültür bakaný deðil Ulaþtýrma Bakanýmýz oldu. Her türlü imkâný þehrimize ulaþtýracak imkâný olan bir bakanlýðýmýz oldu. Sahipsiz þehrimizin bir sahibi var.

Bundan sonra basit adi küçük iðrenç ve deðersiz kiþisel çýkarlarýmýzýn talebi için deðil þehrimizin sorunlarýnýn çözümü için meclis kapýsýný aþýndýralým.

Kars tan bir ulaþtýrma bakaný çýkmasý Kars için büyük bir tarihi fýrsat olduðu gibi sayýn bakanýmýz için de milletine hizmet etmek için büyük bir fýrsat ve imtihandýr.

Kimsenin elinde sihirli deðnek yok. Bakanýmýzdan bulunduðu konum itibariyle þehrimiz için büyük beklentilerimiz var. Gerçekleþtireceði her bir beklenti ve icraat Kars ve siyasi tarihe adýna yazdýracak ve bu millet yaptýklarýný asla unutmayacaktýr.

Büyük ve hayýrlý iþler yaptýðý takdirde adeta karsý ortaçaðdan yeni ve medeni bir çaða taþýmýþ olacaktýr.

Evet, seksen bir nüfuslu bir þehirden çýkýp seksen milyonun ulaþtýrma bakaný olma sorumluluðu ve mesuliyeti omuzlara almak aðýr bir yük ve vebaldir. Bu sorumluluk ve mesuliyet hayýr yolunda ve hayýrlý icraatler ile taçlandýrýlýrsa sevabý ve gönüllerde ki yeri de büyük olacaktýr.

Ulaþtýrma Bakanýmýzdan beklentimiz. Seksen milyona ve þehrimize layýkýyla ve hakkýyla hizmet etmek için Bakanlýk odasýna ve meclis oda kapýsýna bu kapý kiþisel çýkarlara ve isteklere kapanmýþtýr. Yazýsýný yazdýrýp böyle küçük, basit ve adi iþlerin bu büyük makama yakýþmadýðýný insanlara göstermesidir.

Peygamber efendimiz milletin efendisi milletine hizmet edendir dediði gibi Bediüzzaman Hazretleri de kimin himmeti milleti ise o tek baþýna bir millet ve ümmettir. diyerek bu tür makamlarda bulunanlarýn bu minvalde ve istikamette say ettiði zaman ne kadar büyük hizmetler yapacaðýný ilan etmiþtir.

Büyük mevkileri iþgal eden idarecilerimiz gurur, kibir, enaniyet, benlik ve tekebbüre kapýlmadan mahviyet, tevazu, acziyet içerisinde milletine hizmet ettikleri takdirde milletin efendisi olacaklarý gibi adalet, fedakârlýk ve gayret ile yapacaðý hayýrlý hizmetler sayesinde de tek baþýna bir millet kadar himmet göstermiþ olacaklardýr.

Sayýn vekilimizin bakanlýk görevinin hayýrlý olmasýný diler þehrimiz ve milletimiz hakkýnda hayýrlý muvaffakiyetler vesile olmasýný temenni ederiz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3638 Defa Okundu
2016-05-25

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır