KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYAS KýYýM VEYA SYASETN ÞERR…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         SYAS KýYýM VEYA SYASETN ÞERR…

 Siyasi Kýyým veya Siyasetin Þerri…

Siyasetin þeytaný melek meleði þeytan gösteren bakýþ açýsýný, taassup, hizipçilik ve tarafgirlik çirkefliðini ve menfaat üzerine dönen bir canavar olduðunu gören islam âlimi Bediüzzaman Hazretleri siyasetin þerrinden Allah’a sýðýnmýþtýr.

Ne gariptir ki; Siyasetin menfaat çýkar mevki makam kariyer para saltanat güç ve otoriter kazandýrma gücü olduðunu fark eden zübükler ve köþe tutucular ise siyaseti kendileri için velinimet ve birinci öncelik yapmýþtýr.

Siyasetin ülke millet vatan toplum ve istikbal hesabýna deðil de þahsi çýkar ve menfaatler üzerine kurulduðunu fark eden Bediüzzaman gibileri siyasetten yýlandan, çýyandan, akrepten ve Arslan’dan kaçar gibi kaçmýþ iken;

Siyasetin büyük bir rant, saltanat, kazanç ve menfaat kapýsý olduðunu fark eden uyanýklar ise riyakarane, hodfüruþane ve temellük ve sahte bir inanç kimliði ile siyaseti çýkarlarýna alet etmiþlerdir.

Millet için vatan için din için Ýslam için toplum için geleceðimiz ve istikbalimiz için siyasete girenler maalesef siyasetin zübükleri ve taklacýlarý tarafýndan her dönemde bir þekilde devre dýþý býrakýlmýþ, siyasi ayak oyunlarý ve çýkar hesaplarý ile bu insanlar harcanmýþtýr..

Nice namuslu vatan evlatlarý, bir partiye veya davaya kendisini adamýþ, milleti devleti için çalmadan çýrpmadan çaldýrmadan çalýþmayý kendisine gaye maksat edenler temelsiz ithamlar, mesnetsiz itibarsýzlaþtýrmalar, siyasi ihtiras ve karalamalar ile mevki makamlarýndan el çektirildiði gibi millete ve vatana hizmetten men edilmiþtir.

Maalesef siyasi ihtiraslar, çýkar hesaplarý, mevki makam kapmaca oyunlarý, riyakâr kimlikler, uyanýk zübük zadeler ve münafýk kesimler yüzünden gerçek dava adamlarý ve hizmete namzet olanlar siyasi arenalarda kýyýmlara uðramýþ ve uðramaktadýrlar.

Ýktidara, otoriteye, siyasi çýkarlara ve menfaatlerine göre þekil alan zübükler, uyanýklar ve yiyiciler her dönemde bulunduklarý yerde kendilerine deðer yer mevki makam kariyer güç ve menfaat bulurken, samimi, ihlaslý, namuslu, gücünü kuvvetini milleti için harcayan ve inandýðý davasýna çýkarsýz ve menfaatsiz destek verenler ise tazyik, sürülme itibarsýzlaþtýrýlma, tenzil edilmeye maruz kalmýþtýr.

Siyasetin þerrinden Bediüzzaman Hazretleri boþuna Allaha sýðýnmamýþtýr. Çünkü maalesef iktidarlar deðiþse de zafiyetler ve hastalýklar deðiþmiyor. Mevki makam kariyer güç iktidar ve para zafiyeti deðiþmiyor. Bu hastalýklý unsurlar her dönemde farklý þekilde farklý köþe baþlarýnda tezahür ediyor.

Çýkar, menfaat, güç, otorite ve menfaat üzerine dönen siyasetin þerri yüzünden nice samimi Müslümanlar, vatansever ve namuslu insanlar, bir davaya gönül verenler, toplum ve millet için bedel ödeyenler taltif edilmek ödüllendirilmek ve baþ tacý edilmek yerine mevkisi makamý konumu elinden alýnýp hizmeti ve davasý itibarsýzlaþtýrýlmýþ ve bu moobinglere maruz kalmýþtýr..

Nice insanlar Ya iktidar deðiþikliði yüzünden, ya iktidar ile anlaþamamaktan, ya siyasi vesayetlerin gayri meþru isteklerine boyun eðmediði için, ya evhamcý ve vesveseli siyasetçiler yüzünden veya iftiralar ve karalamalar yüzünden siyasetin kýyýmýna uðramýþ veya uðramaktadýr..

Millete vatana topluma hizmet etmekten el çektirilip küstürülüp emekliye sevk edilmiþtir.

Siyaset, þerrinden Allah sýðýnýlan deðil; millete, imana, Ýslam’a, devlete, topluma hizmet edilen hakkaniyet kapýsý ve zemini olmalýdýr.

Siyaset, vatansever dava adamlarýnýn, çýkar ve menfaat denklemleri olmayan samimi insanlarýn kýyýma uðradýðý zemin deðil bu tür insanlarýn baþ tacý edildiði bir zemin olmalýdýr.

Siyaset, çýkarcý, menfaatçi, yalancý, riyakâr ve ikiyüzlü insanlarýn baþ tacý deðil ayaklar altýna atýldýðý ve dýþlandýðý bir zemin olmalýdýr.

Siyaset, güç ve otorite elde edince her kese zulüm edildiði, diþ bilenip itibarsýzlaþtýrýldýðý ve baský altýna alýndýðý bir kýyým makinesi deðil güç elde edildikçe tevazu hakkaniyetin arttýðý bir zemin olmalýdýr.

Siyaset, çýkar, güç, otorite, elde ettikten sonra güç zehirlenmesi yaþayarak bir davaya gönül veren temel ve esas kadrolarýn kýyýma uðratýldýðý bir zemin olmamalýdýr.

Siyaset, cepleri doldurmaya, güç elde etmeye, ihale kapmaya, malý götürmeye ve yüksek mevkilere gelmeye vasýta ve vesile olan bir zemin deðil Ýslam’a, ahlaka, vatana, millete ve topluma Allah rýzasý için hizmet edilen bir zemin olmalýdýr.

Siyasi kadrolar ile yönetilen ülkemizde millete, vatana, topluma devlete hizmet edecek insanlar belli mevki ve makamlara atanýrken sadece siyasi, tarafgirlik, vaat, ideolojik kriterler ile deðil liyakat çalýþkanlýk emniyet ve sadakat kriterleri atanmalýdýr.

Siyaset þer ile deðil hayýr ile iþ görmeli.

Þahsi ihtiraslar ile deðil vicdan ile iþ görmeli.

Siyaset kýyým ile deðil kazaným ile iþ görmeli.

Siyaset torpil ile deðil liyakat ile yürümeli.

Siyaset yarýn yevmi mahþerde hesap vermenin bedeli ile icra edilmeli.

Siyaset uyanýk zübükler,aç gözlü yiyiciler ve keseciler ile omuz omuza yürütülmemeli.

Siyasetin þerri, cilvesi, canavarlýðý, çýkar, otorite, güç ve þöhret denklemleri ve ikiyüzlülüðü ve zulmü yüzünden bu memleketin nice hayýrlý, liyakatlý, fedakâr, dürüst, namuslu, doðru ve vatansever evlatlarý kýyýma uðradý. Siyasetin kurbaný oldular.

Menfaat, kiþisel ihtiraslar çýkarlar üzerine dönen siyaset bataklýðýný fedakârlýk ahlaki deðerler hayýr adalet ve hakkaniyet, iyilik ve vatanseverlik ile kurutmadýðýmýz takdirde siyasi kýyýmlar ve vesayet yüzünden neslimiz geleceðimiz iþin ehli olmayan insanlarýn elinde mahvolup gidecek. Ýþi ehline vermediðinizde kýyameti bekleyin hadisinin musibetlerine maruz kalacaðýz. Vesselam.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9383 Defa Okundu
2016-06-01

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır