KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KÝGS -MGS VE ESKS VE SýNAVLARýNDAN HABER OLMAYAN VELLER…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KÝGS -MGS VE ESKS VE SýNAVLARýNDAN HABER OLMAYAN VELLER…

KÝGS -MGS ve ESKS ve Sýnavlarýndan Haberi Olmayan Veliler…

Öðrenci velilerinin çocuklarýnýn sýrtýna yükledikleri istikbal endiþesi ve korkusu zamanýmýzda öyle büyük bir yük ve kabus haline geldi ki, sýnavlarýmý geçemeyeceðim, iþimi elime alamayacaðým, istikbalimi kazanýp, geleceðimi kurtaramayacaðým endiþesi çocuklarý mahvetmiþ durumda.

Baþ belasý sýnavlarla mücadele etme ve baþa çýkmaya çalýþan çocuklar asýl büyük imtihan olan KÝGS (Kabre Ýmanla Girme Sýnavýný) sýnavýný MGS (Mahþer Günü Sýnavýný) ESKS (Ebedi Saadet Kazanma Sýnavýný ) kazanma endiþesini ve korkusunu unutmuþ durumdalar.

Dünyevi sýnavlar için on binlerce sayfalýk kitaplarý okumaya mecbur olan, milyonlarca saat çalýþmaya zorunlu tutulan çocuklar, 600 sayfalýk Ebedi saadetin anahtarý ve vesilesi olan Kuraný okumaktan uzak tutulmalarý, kafasý karýþmasýn, derine dalmasýn, önce dünyasýný kurtarsýn ve daha gençtir denilerek bir saatlik namazdan alýkoyulmasý ise iþin acý tarafý….

Dünyevi sýnavlarla adeta çocuklarýn gecesi, gündüzü, varý yoðu, amacý ve gayesi sadece gelecek endiþesi ve istikbali yapýlmýþ durumda iken,asýl istikbal olan asýl yurt olan asýl varýlacak olan, asýl gidilecek, asýl mutlu olunacak yer olan ahret ve cenneti kazanma ise hiç gündemde yok.

Bütün zaman, para, emek, zahmet ve meþakkatler sýrf çocuðum kariyer sahibi olsun, meslek sahibi olsun, para kazansýn, gurur duyacaðým bir iþi olsun için diye harcanýrken, asýl hayat olan ahiret ve cenneti çocuklara kazandýrma hiç gündemde yok…

Zavallý çocuklarýn tek derdi endiþesi ve stresi iyi bir liseye gitmek, iyi bir üniversite bölümü kazanýp okumak iyi bir meslek sahibi olup kariyer yapmak ve para kazanmak oldu.

Çocuklarýn nazarlarý, hedefleri ve amaçlarý sadece dünyaya çevrildiði için çocuklar ne Ýslam’ýn þartýný nede imanýn þartýný dahi bilmez oldular Çocuklar sadece dünyayý gördüler, dünya için çalýþmaya kendilerini mecbur bildiler.

Çocuðunun küçük dünyevi küçük rahatlýðý, keyfi ve mutluluðu için varýný yoðunu ve malýný feda eden ve çocuðu için her türlü fedakârlýða baþvuran, ebeveynler; Maalesef çocuðunun mahþer günü kendisinden þikâyetçi olup ‘Niye bana dinimi öðretmedin, Niye beni böyle acýklý bir ateþe attýn, Ebedi helakime sebep oldun endiþesini taþýmamakla hem kendilerine hem de çocuklarýna kötülük etmektedir.

Dünyada dinden imandan kurandan ahlaktan peygamberden mahrum býrakýlan çocuklar yarýn yevmi mahþerde ‘Beni neden kabre imanla girme sýnavýna, mahþer sýnavýný geçme imtihanýna ebedi saadet ve mutluluk kazanma imtihanýna hazýrlamadýn diyerek þikâyetçi olduklarý zaman nice olur o anne ve babalarýn hali…

Kur’an’ý Kerim’in ‘Dünya hayatýný bir oyun oyalamacadýr. Orada az bir zaman faydalanacaksýnýz. Ýnandýk demekle orada kurtulacaðýnýzý mý zannediyorsunuz. O gün kimse kimseye fayda vermeyecek. Herkes birbirinden kaçacak. Ana babalar çocuklarýnda. Çocuklar yakýnlarýndan kaçacak. Ayetlerindeki Ýhtar, uyarý, ikaz ve ihbarlara kulak týkayan ve gafil olan anne ve babalarýn mahþerde ve ahirette uðrayacaklarý zararýn büyüklüðü dehþetli olacaktýr.

Dünyada çocuðu için canýný, hatta malýný ve her þeyini feda eden analar ve babalar o çocuklarýndan merhamet yerine merhametsizlik ettiklerini görünce sukuta uðrayacaklar.

O çocuklarýn niye bana dinimi, Ýslam’ý ve Allah’ý öðretmedin, neden kýlmadýðým namazlar için üzülmedin, neden orucumu tutturmadýn, niye bana guslü öðretmediniz, niye bana peygamberi tanýtmadýnýz diyerek hakkýný istediði zaman o zaman analar ve babalar eyvah edecekler.

Piþmanlýk çeken nefsi levvameye yemin olsun ki insan parmak uçlarýna kadar hesaba çekilecek ayetinin haber verdiði halleri sergileyecek olan ana ve babalar yevmi mahþerde ‘Niye çocuðumun mesleði kariyeri ve iþi ile gurur duyarken, namazý, ibadeti imaný ve ahlaký için gurur duymadým.

Bütün himmetimi onun dünyasý için harcarken ahreti için bir þey yapmadým piþmanlýðý çekecekler.

Korkunç ve acýklý ateþi görünce evlatlar analara ve babalarýna acýmayacaklar. Bizim ahretimizi mahvettikleri için onlarda bizim gibi yansýnlar diyecekler. O þefkatli ve merhametli analarý ve babalarýný kendileri ile beraber cehenneme sürükleyecekler.

Yevmi mahþerde haber verilen merhametsizliklere ve azaplara ve helaketlere maruz kalmak istemeyen ana ve babalar dünyevi rahatlýklarý yanýnda çocuklarýnýn uhrevi hayatlarýndaki rahatlarýný da düþünsünler.

Büyük ahiret sýnavýna onlarý hazýrlasýnlar. Dünyevi hayat yanýnda uhrevi rahatlýklarý içinde sýkýntý stres korku endiþe taþýsýnlar.

Ne kendilerinin nede çocuklarýnýn sýrf dünya için yaratýlmadýklarýný bilsinler.

Ölümün gizli olmasý ve her an gelebilmesi ihtimali olduðunu düþünerek ebedi hayat içinde çalýþsýnlar.

Çocuðum paþa doktor veya hâkim olsun diye çýrpýnýrken, çocuðum hafýz imam, ilahiyatçý, ya da imanlý bir doktor, hâkim ve paþa olsun diye de çýrpýnsýnlar.

Ellerine verilmiþ olan evlat emanetlerini onlarý dinden, imandan, ahlaktan ve hayadan mahrum býrakarak zay etmesinler.

Unutmasýnlar ki nasýl dünyanýn küçük, basit, fani makamlarý ve menfaatleri için büyük bedel ödeniyor. Öylede ebedi ve sonsuz olan cennet için dahi ibadet, kulluk ve namaz bedeli ödenmesi gerekir.

Dünya nimetleri ve makamlarý nasýl ucuz deðilse cennettin ebedi ve sonsuz nimetleri ve mallarý dahi ucuz deðildir. Vesselam.

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 17725 Defa Okundu
2016-07-06

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır