KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SAHTE MEHD’NN ORDUSU GERçEK HALKýN ORDUSUNA YENLD..

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         SAHTE MEHD’NN ORDUSU GERçEK HALKýN ORDUSUNA YENLD..

Sahte Mehdi’nin Ordusu Gerçek Halkýn Ordusuna Yenildi..


Kendilerini mehdinin askeri olarak görüyorlardý.

Kýrk senedir gizlice ve sinsice ülkenin en kritik ve önemli noktalarýný ellerine geçirmenin vermiþ olduðu güç ve cesaretle iktidarý yýkýp Amerika da ki hocalarý fetullah güleni Türkiye ye getirerek Ýslam âleminin halifesi ve ülkenin sahibi yapacaklardý.

Ankara da Gölbaþýnda halifeleri için saray bile yapmýþlardý.

Mehdi ve kurtarýcý olarak gördükleri hocalarýnýn emirleri ile 17-25 Aralýk darbe giriþimi ile baþlattýlar.

17-125 Aralýk darbe giriþimi ile ülkeyi ve iktidarý ele geçirme teþebbüsleri akim kaldý. Bozguna uðradýlar.

Ama yýlmadýlar.

Ýkinci bir teþebbüs için harekete geçtiler.

Peygamber üstü ve ilahi kurtarýcý, sözü tartýþmasýz kabul edilen ruhani lider ve ahir zamanýn mehdisi olarak gördükleri hocalarýnýn emriyle ordu içinde sinsice bugünler için yetiþtirdikleri askerleri darbe için göreve çaðýrdýlar.

Baþta Cumhurbaþkaný olmak üzere içerisinde baþta bakanlar ve vekiller olmak üzere birçok siyasi ve bürokratýn olduðu on binlerce insan hakkýnda infaz listesi hazýrladýlar.

15 Temmuzda 22.00 sularýnda Amerikano mehdilerinin emri ile darbe teþebbüsünde bulundular.

Ellerinde toplarý silahlarý ve uçaklarý,

Ceplerinde okunmuþ birer dolarlarý,

Boyunlarýnda kýtmir dualarý,

Arkalarýnda abi ve ablalarýnýn dualarý vardý.

Amerikano Mehdileri adýna gözlerini kýrpmadan, acýmadan, kin nefret ve öfke ile MÝT, MECLÝS, ÖZEL HAREKET DAÝRE BAÞKANLIÐI, KÜLLÝYE ve diðer stratejik kurumlara bombalar yaðdýrýp birçok insaný katlettiler

Ülkenin Cumhurbaþkanýný öldürmek için kaldýðý otele SAT komandolarý ile operasyon düzenlediler. Allah bu alçak ve menhus planlarýný akim býraktý.

22.00 de baþlattýklarý darbe kalkýþmasý ile köprüleri, yollarý, tanklar ile kuþatýp, helikopterler ile masum insanlarýn üzerine ateþ yaðdýrmaya baþladýlar.

Direnen halka ateþ etmeyenlerin ahirette peygamberin þefaatinden mahrum kalacaðý hezeyanlarýný savurarak askeri kandýrdýlar.

Ceplerindeki okunmuþ 1 dolarlarýn kendilerini galip getireceðini sandýlar.

Cizvit papazý olarak yetiþtirilip, kabala büyücülüðü eðitimden geçirilip, nurculuk kisvesi altýnda örgütlenip, eðitimde cizvitleri, örgütlenmede masonlarý, gizemde illimunatiyi, cinayetlerde MOSSSAD’ý, izlemede FSA’yý, iftirada Ýran’ý, tehdit ve operasyonlarda CIA’yi kendisine model almýþ

mehdilerinin emriyle ülkeyi felaketlere, iþgale, istibdat, iç karýþýklýðý, savaþa ve anarþiye sürükleme çýlgýnlýðýna girdiler.

Allah adýna mehdileri adýna ABD, CIA ve Ýsrail iþbirliði ile milletin birliðine ve bütünlüðüne darbe vurarak giriþtikleri darbe teþebbüsünde karþýlarýna hiç hesap edemedikleri halkýn ordularý dikildi.

Türkiye’nin her tarafýndan vatanseverler Cumhurbaþkanýndan aldýklarý emir ile sokaklara dökülerek bu gözü dönmüþ caniler ,katiller ,hainler ,çýyanlar ve yýlanlar ordusuna karþý ülkesini vatanýný bayraðýný müdafaaya katýldý..

Mehdi dedikleri ve her sözünü ilahi bir emir telakki ettikleri fetullah gülenin dualarýna güvenen maðrur, kendini beðenmiþ, tankýna topuna silahýna ve uçaðýna güvenen vatan haini FETO/PDY üyesi askerler silahsýz halk ordularýnca durdurdu.

Bu mücadelede halkýn ordusundan birçok kahraman tanklarýn altýnda kalarak, kurþunlarýn hedefi olarak þehit oldu.

Kendisini mehdinin askeri gören katiller, çakallar ve hainler ordusu halkýn Arslan ordularý karþýsýnda maðlup oldu.

Halkýn kararlýlýðý, cesareti, gözünü kýrpmadan vataný milleti için canýný feda etmesi karþýsýnda Amerikano mehdisinin askerleri zelil ve rezil olarak teslim oldular.

Halkýn imanlý ordularýný hesaba katmayan bu hainler ordusu ve elebaþlarý darmadaðýn oldu.

Allah ve mehdi adýna baþlattýklarý bu savaþ ve mücadelesinde darbecilerden kimisi vatanýna ihanet yolunda ölerek leþ oldu.

Kimisi ülkesinden kaçýp baþka ülkelere sýðýndý.

Kimisi korkudan kaçtý ve karý kýlýðýnda yakalandý.

Kimisi onur ve gururuna yedirmeyerek intihar etti.

Kimisi alnýnýn çatýsýndan vurularak cehennemin dibini boyladý..

Kimisi Kanalizasyon çukurlarýnda yakalandý.

Halkýn silahsýz ordularý vatan ve millet ve ülke müdafaasýnda dua, cesaret ve iman ile adeta devleþirken silahlý hain ordular adeta küçülüp zelil olup yok oldular.

Mehdi adýna Allah adýna baþlattýklarý mücadele ve kanlý darbede halkýn mazlum ordularý karþýsýnda Allah onlarý zelil ve rüsvay etti.

Mehdi, adýna darbe teþebbüsünde bulunup yüzlerce masumu öldüren bu beyinsizler, akýlsýzlar ve ahmaklar ordusu düþünmediler ki,” Mehdi (ASM) hidayet edici olarak gelecekti.

Mehdi, öldürmek için deðil yaþatmak için gelecekti.

Tahrip olan imaný yeniden tesis edecek. Kâfirleri bile hidayete erdirecekti.

Hak adýna mazlumlarýn yanýnda olmak için gelecekti.

Mehdi, peygamber neslinde ehli beytten olacak. Peygamber gibi yaþayacak. Asla aldatmayacak, kan dökmeyecek, fitne çýkarmayacak ve cana kýymayacaktý. Dünyayý adalet ve huzur ile dolduracaktý.

Bu ahmaklar ve aptallar ordusu Mehdinin Amerikan vatandaþý olmayacaðýný, yalancý, hilekâr, takiyyeci, zalim ve kâfirler ile iþbirliði yapmayacaðýný, hakkýnda bu kadar þaibe ve suç olmayacaðýný düþünemediler.

Bu cahiller ve zalimler ordusu Mehdi (asm) nin Müslümanlara, mazlumlara ve masumlara silah doðrultmayacaðýný, ümmete, millete vatana ihanet etmeyeceðini, insanlýða kötülük etmeyeceðini, fesat ve fitne çýkarmayacaðýný düþünemediler.

Ümmete, millete, imana hizmet eden, halkýn seçtiði yöneticileri, idarecileri ve yönetimi yok sayarak giriþtikleri alçak teþebbüste halk ordularýnýn gösterdiði þanlý þerefli ve izzetli bir direniþ ile tarihin çöplüðüne isimlerini hain olarak yazdýrdýlar.

Sahtekâr, yalancý, düzenbaz ve dessas mehdileri fetullah gülen’e aldanmanýn ve kanmanýn bedelini canlarý, mallarý ve kanlarý ile çok aðýr ödediler.

Hayatlarýný bile bile bir hiç uðruna Amerikan ve Ýsrail mehdisi uðrunda heba ettiler. Kýyamete kadar hain olarak anýlmaya kendileri mahkûm ettiler. Vesselam.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3892 Defa Okundu
2016-07-28

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır