KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

“15 TEMMUZ ÞEHTLERNN YASý ÇABUK BTT”

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         “15 TEMMUZ ÞEHTLERNN YASý ÇABUK BTT”

“15 Temmuz Þehitlerinin Yasý Çabuk Bitti”

On Beþ Temmuz gecesi milletin iradesini tanklar ve silah zoruyla gasp etmeye çalýþan ceberut ve hainlere karþý meydanlara çýkan vatandaþlarýmýzdan iki yüz elli insanýmýz þehit düþtü. Hayatýný milleti için feda eden bu þehitlerimize minnettarýz. Allah onlardan razý olsun.

Darbe gecesi selalar ve Alllahu ekber eþliðinde sokaklarý titreten halkýmýz darbecilere karþý korkmadan çekinmeden karþý durdu ve bir kýsmý hayatýný feda etti. Geride evlatlarýný, eþini ve ailesini býrakarak vatan müdaafasýna koþan bu kahramanlar unutulmayacaktýr.

Bütün Türkiye de olduðu gibi karsta da emniyeti ve þehri kuþatan tanklara karþý Allahu ekber tekbirleri ile hasbunallahi nimel vekil zikirleri ile mukabele etmiþtik.

Kars ta þehit vermedik. Tanklarý kovduðumuz yer þuanda demokrasi meydaný olarak anýlýyor. Biz bu caddenin isminin milli irade caddesi olmasýný teklif ettik. Deðerlendirme ilgili mercilere kalmýþ.

On Beþ temmuz darbesine karþý duran ve hayatýný feda eden þehitlerimizin ailesine maaþ baðlanacaðý ve adlarýnýn yaþatýlacaðýný cumhurbaþkanýmýz söyledi. Yapýlmasý gereken buydu.

Þehitlerimizin aziz hatýrasýna sahip çýkma adýna yapýlan bu uygulamalar sevindirici olsa da bu þehitlerimizin acýsýný unutmadýk ve yasýný tutuyoruz.

Aziz þehitlerimizin yasýný ömür boyu tabi ki tutamayýz. Çünkü onlar en güzel mükâfat olan þehitliðe erdiler. Bu noktada Allah bizlere de þehitlik nasip etsin.

Þehitlerimizin aziz hatýralarýný yaþatmak adýna Yasinler hatimler dualar etmeye devam ettiðimiz bu günlerde ilimizde Demokrasi meydanýnda sanatçýlar tarafýndan meydanda konser verilmesini pek yadýrgadýk.

Çünkü daha kanlarýnýn kurumadýðý acýlarýnýn taze olduðu ve hüzünlerin kalbimizde olduðu bir süreçte bu konser pek uygun düþmedi.

Evet, kýyamete kadar yas tutmayacaðýz toplumun morale ihtiyacý vardýr. Toplumun gülmeye ihtiyacý vardýr. Ama bunun için biraz erken deðil mi?

Bugün bir 15 Temmuz þehiti daha vermiþken meydanda eðlenceye ve gaflete sevk edecek bir konser münasip oldu mu?

Bu etapta Meydanlarda toplanýp toplu hatimler yapýlsa, toplu salâvatlar çekilse, belalarýn def-i için salata tuncina çekilse daha makbul ve hayýrlý olmaz mýydý?

Toplum matem içinde yas içinde keder içinde kalsýn demiyoruz.Ama bu konserin zamanlamasý ve vakti uygun bir zamanda olmadý diyoruz.bu yaptýðýmýz hareket ve eðlence þehitlerin kemiklerini sýzlatmasýn.

Acýlarý taze iken ve þehitlerin kaný kuramamýþ iken bu konser ile vur patlasýn çal oynasýn yapmak münasip düþmedi kanaatindeyiz.

Konser verecek sanatçýlar þehitlik türküleri vatanseverlik türküleri ve cihat türküleri ve marþlar okusaydý amenna ve sadakne derdik.

Ama insanlarý gaflete ve nisyana sevk edecek lay-lom þarkýlar söylemesi ulvi ruhlarý ve ali ruhlarý rahatsýz etmesi kavvidir.

Allahu ekberler, salavatlar ve dualar ile çýnlatýlan darbe sokaðýnda þimdi batýl hevayi müziklerin yankýlanmasýný tasvip etmediðimiz için katýlmadýk.

Böyle bir ortamda þerbet daðýtýmý yapmayý uygun bulmadýk.15 Temmuz þehitlerinin yasýnýn bittiðine kanaat getirmedik. Allah Allah ile aldýðýmýz sokaklarýn yallah yallah nidalarýna maruz kalarak kulaklarýmýza çarpýp ruhlarýmýzý týrmalamasýna razý olmadýk.

Halký morale getirecek ve yaþananlarý unutturacak bir organizasyon yapýlacaktýysa bari þehitlerin kýrkýndan sonra yapýlsaydý.

Bu meydanda bir organizasyon yapýlacaktýysa uður ýþýlak gibi sanatçýlar tarafýndan vatan millet þehitlik ulvilik ve fedakârlýk duygularýný kabartacak türküler ve þarkýlar eþliðinde yapýlsaydý. Hiç olmazsa ölende razý olurdu yaþayanda razý olurdu. Vesselam.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1730 Defa Okundu
2016-08-01

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır