KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DARBE GRþMNE DRENENLERE ‘MLL ÝRADEY MüDAFAA BERAATý’ VERLSN

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         DARBE GRþMNE DRENENLERE ‘MLL ÝRADEY MüDAFAA BERAATý’ VERLSN

Darbe Giriþimine Direnenlere ‘Milli Ýradeyi Müdafaa Beraatý’ Verilsin

 

 

 

15 Temmuz 2016 Cuma günü milli iradeye asker kýlýðýna girmiþ hainlerce yapýlan darbe kalkýþmasý ve teþebbüsüne karþý sokaklara çýkan ve tanklara ve silahlara karþý etten duvarlar örerek karþý çýkan vatandaþlarýmýzdan bir kýsmý þehit olurken bir kýsmý ise gazi olmuþtur.

Felakete faciaya ve ülkenin iç savaþa sürüklenerek parçalanmasý önünde siper olan ve ülkesinin bütünlüðün birliðini korumak adýna müdafaaya katýlanlara bu ülke minnettardýr.

On beþ temmuz müdafaasýna katýlan ve sonrasýnda her gün yapýlan demokrasi nöbetlerine katýlan bu isimsiz kahramanlarý onurlandýrmak ve taltif etmek için valiliðimizce beraat belgesi verilmesi bu insanlarý onure edecektir.

Birçok insanýn sokaklara ekmek ve gýda alma telaþý ile çýktýðý bir zamanda bunlarýn hiç birisini düþünmeden sadece milletinin geleceðini milli iradeyi düþünerek sokaklara koþan ve askere ve tanklara karþý kýyama duran kahraman vatandaþlarýn devletçe ödüllendirilmesi gerekir.

Kars’ýn farklý yerlerinde koþullanan darbeci komutan ve tanklara karþý hayatýný hiçe sayarak sokaklara koþan ve birbirine omuzdaþ olan bütün kahramanlarýn devletimizce taltif edilerek beraat belgesi ile ödüllendirilmesi gerekir.

Tarihi bir vesika hükmüne geçecek bu tür bir belge gelecek nesillere acý bir hatýra olsa da ibretlik bir belge olarak da nesillerimizin darbenin acýlarýnýn etkisini ve zararýný fehm etmesi açýsýndan çok mühimdir.

Milli Ýradeyi Müdafaa Beraatý adýyla hazýrlanacak olan belgeler valiliklerce veya belediye ce Cuma gecesi yapýlan kalkýþmaya karþý direnen ilk saatlere sokaklara dökülüp tanklara ve askere karþý mücadele eden ve müdafaaya yapan kahraman vatandaþlarýmýza verilmesini talep ediyoruz.

Bu mücadelede þehit düþenler Allah katýnda peygamberden sonraki en yüksek makam olan þehitlik makamýna eriþerek en güzel beraat elde etmiþlerdir. Bari diðer mücadeleye katýlan vatandaþlarýmýzda milli iradeyi müdafaa beraat senedi ile taltif edilerek küçük de olsa sevindirebilir.

Tarihimizde bu zalim ve menhus darbelerden çok çekti ve bu darbeler yüzünden bir baþbakan ve bakanlar idama kurban edildi.

Darbelere yeni kurbanlar daha vermemek için sokaklara dökülen hayatýný ve canýný düþünmeden gelecek nesiller kurtulsun ve ülke bölünüp parçalanmasýn diye feda eden milli irade mücahitlerine devletimizin bir ahde vefa borcu vardýr.

Bu gecede üniformalý hainlere karþý mücadele verirken çok ciddi yaralar alanlara veya maðdur olanlara devlet zaten gazilik maaþý vererek onlarýn maðduriyetlerini giderdi.

Bu mücadeleye katýlan ama yara bere almadan kurtulan vatandaþlarýmýz gazi sayýlsa da hiç olmasa MÝLLÝ ÝRADEYÝ MÜDAFA BERAATÝ verilerek teselli ve telafi edilmesi devletin vazifesi olduðunu düþünüyorum.

On beþ temmuz gecesinden beri olaylara müdahil olan durumu yöneten sayýn valimizin bu mücadeleye katýlanlara bir tören düzenleyerek milli iradeyi müdafaa Beraatý ile taltif etmesini murat ediyoruz.

Bu teklifimizin kamuoyu tarafýndan olumlu ve müspet olarak karþýlanacaðýný ve destekleneceðini temenni ediyoruz inþallah.  

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1712 Defa Okundu
2016-08-11

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır