KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GERçEK KURBAN BAYRAMý NASýL OLMALý

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         GERçEK KURBAN BAYRAMý NASýL OLMALý

Gerçek Kurban Bayramý Nasýl Olmalý

 

Kurban ibadeti hakikat cihetiyle belirli þartlarý taþýyan hayvanlarýn belirlenen zaman dilimlerinde þartlarýna uygun bir þekilde Allah adýna kurban edilmesi manasýný taþýsa da hakaiki nisbiye cihetiyle ifade ettiði mana ise sayýlmayacak kadar çoktur.

Kurbanýn fakirler ve muhtaçlar için ifade ettiði mana, çocuklar için ifade ettiði mana, toplum için ifade ettiði mana, yardýmlaþma, hürmet, merhamet, muhabbet ve barýþ için ifade ettiði manalar farklý olurken; Fakire fukaraya muhtaca ve miskine ulaþmadan buzdolaplarýna giren ve sadece et yemek için kesilen ve kavurma bayramýna dönen kurbanýn ifade ettiði mana sadece nefsani hayvani ve behimi olacaktýr.

Nispet edildiði hakikatler cihetiyle binler hikmet ve güzellikleri ortaya çýkan kurbanýn belli kesimler için ifade ettiði mana kör bakýþ açýsý, ön yargýlý yaklaþým, inanç fukaralýðý ve din karþýtý düþünce yüzünden bir mana ifade etmeyebilir.

Yediði etlerin, kebaplarýn, kavurmalarýn, sucuklarýn, tavuklarýn her hangi aðaç veya tarlada yetiþmediðini bildiði halde Müslümanlarýn kurban ibadetini vahþet olarak nitelendiren ve acýmasýzca eleþtiren kesimlerin öne sürdüðü mazeretlerden birisi olan hayvanlarýn kesim þartlarý ve ortamý tenkide dikkate alýnmalýdýr.

Her gün en güzel kebaplarý ve kavurmalarý ve etli yemekleri yiyenlerin kurban ibadetini vahþet olarak nitelendirmesi ciddiye alýnmasa da kurbanlarýn Ýslami usullere uygun olmayan ortam zemin yer ve þekillerde kesenleri eleþtirmeleri ciddiye alýnmalýdýr.

Bu tür kurban kesim haberlerinin ulusal basýnda yer alarak kurban ibadeti üzerinden Ýslam’a saldýrýlmasý hiçbir Müslümaný memnun etmez.

Kurban ibadetinin bizde deðil de batýda olduðunu düþünürsek bizde gördüðümüz manzaralarýn onlarda olmayacaðýný ve kurbanlarýn daha temiz nezih ve usulüne uygunu kesileceði bir gerçektir.

Bu kesimlerin kasýtlý itirazlarýný ve tenkitlerini izale etmede baþta Müftülüklere ve Belediyelere ve halkýmýza birçok sorumluluk düþmektedir.

Her kesin sosyal sorumluluðu yanýnda yetkili kurumlarýnda kurban ibadeti için gerekli hazýrlýklarý yapmasý ve önlemleri almasý gerekir.

Kurban ibadeti manasý ve barýndýrdýðý güzellikler itibariyle bilindiði takdirde kurban bayramý sadece hayvan katliamýna, çevre kirliliðine, kan gölüne ve kavurma bayramýna dönmez.

Kurban vecibesi Müslümanlar için bir ibadet olduðu için ibadeti ne kadar güzel yaparsak baþka milletler ve içimizdeki insanlar için güzel örnek olacaðý gibi tenkite sebep olmaz.

Kurban ibadeti ve bayramý hazýrlýklarý çerçevesinde;

-Kurbanlarýn umuma açýk yerlerde, sokakta, caddelerde kesilmemesi için yetkililerce duyuru yapýlmalý.

-Kurbanlarýn kesimi için vatandaþlar yetkili kesimlerce mezbaha nelere yönlendirilmeli,

-Kurban kesimi için kasaplara ve kurban kesecek olan vatandaþlara yetkili kurumlarca eðitim verilmeli.

-Kurban kesimi ile alakalý bilinmesi gereken Ýslami fýkhi bilgi broþürleri hazýrlanmalý. Doðru ve usulüne göre kesilmesi için.

-Kurban kesenlerin fazla fahiþ bir kurban kesimi fiyatý almamasý için kurban kesim raiþi belirlenebilir.

-Kurbanlarýný belirlenen alanlar dýþýnda kesenler için Belediyece gerekli müeyyide ceza uygulanmalý.

-Kurban kesimleri sonrasý kurban sakatatlarý sokaklara saçýlýyor ve hayvanlar bu çöpleri daðýtýyor bununla alakalý bir ceza uygulamasý yapýlmalý.

-Kurban kesecek olan kasaplarýn kayýtlarý Belediyede mevcut mudur? Çünkü birçok acemi kasap kendisini kesiyor.

-Kesimlerin takibi için mahallerde görev yapacak zabýtalarýn sayýsý artýrýlmalý? Bu zabýtalar hayvan artýklarýný çöpe geliþigüzel atanlar veya hayvanlarýný umuma açýk yerlerde kesenler için cezalar uygulamalý.

-Belediye uygunsuz ve usulsüz kesimlere fýrsat vermemek için mahallelerde geçici kesimhane çadýrlarý kurabilir.

-Kurban kesimi yapanlarýn saðlýklý poþet kullanmalarý ve kurban kesimi sonrasý kesilen yerlerde dezenfekte maddeleri ile temizlik yapmalarý için gerekli duyurular yapýlmalý.

-Belediye ait ve özel mezbahanelerde kesilecek olan hayvanlar için muayene haneler kurularak gerekli kontrollerin yetkili veterinerlerce sýký bir þekilde yapýlmasý gerekir.

-Belediye tarafýndan belirlenen kesim yerleri dýþýnda kaçak kesimlere izin verilmemelidir.

-Kurbanda karþýlaþýlan sorunlar için Belediye tarafýndan Alo Zabýta 153 aktif olarak hizmet vermelidir.

Kurban kesimi bazen cinayete, azaba ve katliama dönebiliyor. Bu tür görüntüler Kurban bayramý ve ülkemiz ve þehrimiz için olumsuz bir imaja sebep olmaktadýr. Bu olumsuzluklara fýrsat vermemek için halkýn bilinçlendirilmesi yanýnda yetkili kurumlarda sýký bir çalýþma ve kontrol içerisinde olmasý iktiza eder.

Kurban bayramýný gerçek manasýyla ve özüne uygun olarak þartlarýna riayet ederek eda etmediðimiz ve bildik manzaralarý yine þehirlerde sergilediðimiz takdirde kurban ibadetine yönelik tenkitler gevezelikler, karalamakta ve kurbana dil uzatmalar pervasýzca ve hayâsýzca yapýlmaya devam edecektir.

Gerçek manada eda ve ifa edilmeyen ve ruhuna uygun olmayan manzaralar ile çirkinleþtirilen kurban kesimlerinin meydana getireceði olumsuzluklar Ýslam dinine zarar vermekten ve Müslümanlara kara leke çalmaktan baþka bir iþe yaramayacaktýr.

Not: kurban bayramýnda nasýl hayvanlarý Allah adýna kurban ediyoruz. Öylede varsa hýrsýmýzý, kötü arzularýmýzý, zararlý nefsimizi, öfke, kin adavet ve düþmanlýðýmýzý da tövbe ve istiðfar býçaðý ile kesip hayra, hakka, iyiliðe, muhabbete ve barýþa kurban edelim. Bayramý küslük, düþmanlýk, ayrýlýk ve nefret ile geçirenlerin kurbandan ve bayramdan hiç bir hissesi ve nasibi olmasa gerek.

Bayramýnýzý þimdiden tebrik eder bayramda yapýlacak hayýrlý amellerin ve dualarýn âlemi insaniyetin ve Ýslamiyet’in hayrýna ve huzur ve selametine vesile olmasýný niyaz ederim.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16409 Defa Okundu
2016-09-06

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır