KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

FETÖ MAðDURLARý VE MAðDUR EDEBYATý YAPANLAR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         FETÖ MAðDURLARý VE MAðDUR EDEBYATý YAPANLAR

 FETÖ Maðdurlarý ve Maðdur Edebiyatý Yapanlar

FETÖ hareketine gönül verenlerin bilinçaltýna paralel din inancý sistematik, sinsice ve sabýr ile iþlendi.

Gizlice ve sinsice büyük gün için hazýrlanan bu insanlar 17-25 Aralýkta gün yüzüne çýksalar da 15 Temmuz darbe teþebbüsünde baþarýlý olmayýnca bütün bütün ifþa oldular.

Ýnsanlarýn gönül verip inandýðý ve muhabbet beslediði bir hareketin bir anda terör örgütüne ve ihanet þebekesine dönüþmesi ve yaptýklarý darbe teþebbüsü yüzünden yüzlerce insanýn öldürülmesi toplumda bu cemaate karþý nefret ve öfke patlamasýna sebep oldu.

Bu gruba mensup insanlardan kimisi darbeye destek ve teþebbüsten içeri alýndý. Kimileri 17-25 Aralýk yargý darbesi sonrasý farklý kanallar olan gazete-dergi aboneliði, sendika üyeliði, twitter üzerinden karalama, bank asya üzerinden para desteði, dersane ve okullarda çalýþmaya devam etme, himmet ve baðýþ vermeye devam etme ve bu paralarý farklý kanallar ile aklama, sosyal medyada hükümet aleyhinde propaganda, yargý ve emniyet güçleri eliyle hareket ederek üyelerinin aklama ve kollama vb. gibi sebepler ile desteðe devam ettiði için içeri alýndý. Bir kýsmý mesleklerinden ihraç edildi. Veya tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.

Yargý süreçleri devam ederken FETÖ örgütüne gönül verenlerin kullandýðý By Lock gizli yazýþma ortaya çýkarýldýðýnda tutuklanmalar, gözaltýlar ve ihraçlar daha da arttý.

Bu süreçlerde bir kýsým insanlarýn maðdur olduðu bir gerçektir.

1-Eþi FETÖ üyesi olup eþine söz geçiremeyen erkek veya kadýnlar. 2-Arkadaþ hatýrý için gazete alan veya dergi alan ama FETÖ ile alakasý olmayan insanlar.3-Bank Asya’yý Müslüman bir katýlým bankasý görüp para yatýranlar. 4-Kolejlerde verilen eðitimin kalitesinden dolayý çocuðunu orada okutanlar. 5-Arkadaþ hatýrý için sendika ya üye olan ama muhafazakâr yapýsý olmayan insanlar. 6-Yanlýþ veya mesnetsiz ihbarlar yüzünden kara listeye alýnanlar. 7-Kendisini gizlemek için baþkalarýný FETÖ üyesi göstererek iftira atan FETÖ üyesi olanlar tarafýndan maðdur edilen insanlar. Maðdurlar olarak sayabiliriz.bu maðdurlarý için iade itibar yapýlýyor.

Ama hükümetinin 17-25 Aralýktan sonra yaptýðý çaðrýlarýna raðmen gittiði yoldan vazgeçmeyenler. 1-ülkeye yapýlmak istenen ihanetleri görmeyenler. 2- MÝT Týrý olayýný görmeyenler.3- gece gündüz bir ülkenin dindar cumhurbaþkanýna beddua edenler. 4- kendi ülkesini terörist göstermek için sosyal medyada kara propaganda yapanlar. 5- ülkenin cumhurbaþkanýna yezit diyenler.6- Bank asyaya para yatýrýp destek olanlar. 7- cemaat sendikasýna üye olanlar. 8- gazete ve dergileri alanlar.9-okullarýnda ve kurumlarýnda çalýþmaya devam edenler ve en önemlisi 15 Temmuz sonrasý hiçbir þey olmamýþ gibi devam edenler terör örgütüne yardým ve yataklýktan yargýlanýyor..

Günah galerileri, zulüm defterleri, sapkýnlýk karneleri ve ihanet çeteleleri aðzýna kadar dolan bu kesimler aslýnda ilahi bir tokat yediler.

Bu milletin onlara gösterdiði teveccühe ve güvene ihanet ettiler. Adalet yerine haksýzlýk ve zulüm ve gasp içine girdiler. Bu zulümleri artýk arþa dayandýðý için Allah bunlarýn zulümlerine dur dedi.

Ýnkâr, ihanet, takiyye, riyakârlýk, hak gaspý, yalan ve iftirayý dine hizmet olarak gören ve yaptýklarý hiçbir icraatý yanlýþ görmeyen bu zavallýlar güruhunun maðduruz edebiyatý kamuoyunda ülkeyi zor durumda býrakma oyunlarýdýr.

Maðdur edebiyatý yaparak kendilerini aklamak yanýnda ülkesini dünya kamu oyununda zor duruma düþürmeye çalýþanlara þu sorularý sormak gerekir.

1-Kendi çýkarlarýna ters düþtüðü için gece gündüz bir ülkenin dindar cumhurbaþkanýn ölmesi için beddua eden, bile bile bir insanýn ölümünü isteyen katiller neyin maðdurudur.!

2-Devletin kurumlarýný ele geçirmek mücadelesinde kendi gibi düþünmeyen ve kendisine tabi olmayanlarý rakip görüp bu rakipleri mobing ile iftira ile propaganda ile yerlerinden eden, hatta iþlerinden edenler neyin maðdurudur.

3-Kâfirler, zalimler ve ajanlarla iþbirliði yaparak ülkesine ait sýrlarý dýþarý satanlar ve ülkesi aleyhinde çalýþanlar neyin maðdurudur.

4-Himmet vermeyen veya vermeye yanaþmayan iþ adamlarýný ve sanayicileri ve esnafý kendinden olan polis ve hâkimlere havale ederek sahte düzmece iddianameler ile hapislere týkanlar ve mallarýný haksýzca gasp edenler ve bir kýsmýnýn intihar etmesine sebep olanlar neyin maðdurudur.

5-Bir ülkenin sýrlarýný sosyal medyada yayýnlayarak ülkesini satanlar neyin maðdurudur.

6-Helal haram faiz demeden her türlü para kazancýný mübah görerek toplumun dini deðerlerini ifsat edenler neyin maðdurudur.

7-Devletin kendisine verdiði yetkileri suistimal edip bütün kurumlarý kendi adamlarý ile doldurup hak gasp edenler neyin maðdurudur.

8-KPS Polis ve Askeri okul sýnav sorularýný çalýp kendi adamlarýna verip onlarý polis asker ve diðer alanlarda söz sahibi yapanlar neyin maðdurudur.

9-Baþta ülkenin yöneticileri olmak üzere milyonlarca insanýn mahremine girip dinleme yapanlar ve bu dinlemeleri þantaj ve tehdit için kullananlar neyin maðdurudur.

10-Güneydoðu Anadolu bölgesinde radikal gördükleri bazý cemaatlerin mazlum insanlarýný sahte delil ve iddianameler ile yirmi senedir hapislerde çürütenler neyin maðdurudur.

11-PKK ile iþbirliði yaparak terörü týrmandýrýp hendeklere zemin hazýrlayýp ülkeyi kan gölüne çevirip kaos meydana getirmeye çalýþanlar neyin maðdurudur.

12-Birçok faili meçhulde adlarý anýlan, sahte iddianameler hazýrlayarak kumpaslar ve þantajlar ile birçok insanýn hayatlarýný karartanlar neyin maðdurudur.

13-Samimi Müslümanlarýn verdiði zekat sadaka ve yardýmlarý amacýnýn dýþýnda kullanýp milletin verdiði kurban paralarýný Amerikan lobilerine yedirenler neyin maðdurudur.

14-Ýnsanlarý ailelerinden koparýp onlarý dünyanýn öteki ucuna gönderip o zavallý insanlarý orada CÝA ye hizmet eden okullarda dine hizmet ediyorsunuz diye kandýranlar neyin maðdurudur.

15-Milletin verdiði yardýmlar paralar himmetler ile holdingler kurup zengin olup keyif çatanlar neyin maðdurudur.

16-Siyaseti dizayn etme, iþ adamlarýný sindirmek ve rakiplerini susturmak için hapislere týkanlar, þantaj yapanlar neyin maðdurudur.

17-Ýslam’a, Kur-’an’ a Risale-i Nurlara ihanet edip Kur-an’ý tevil ile tahrip, Risale-i Nurlarý tahrif edip peygamberi kamyon kasalarýnda gezdirip olimpiyatlara getirenler ve peygamber adýna rüyalar uydurup insanlarý aldatanlar neyin maðdurudur.

18-Ýslam içinde yeni bir paralel din icat ederek Kuran ve sünneti tahrif ve tahrip edenler neyin maðdurudur.

19-Düne kadar Emniyette istihbaratta çalýþan kýrk kiþiden otuz dokuzu bu cemaatin adamý ise bu nasýl maðduriyet oluyordu. Bunlar oralara hak ederek mi gelmiþlerdi. Þimdi haklarý gasp edilmiþ gibi baðýrýyorlar.

20-Yýllarca devletin hibe projelerini kendi derneklerine aktarýp milyarlarca dolar hortumlayanlar neyin maðdurudur.

21-Yýllarca bütün kurumlarýn baþýna kendi cemaatlerinin adamlarýný atayýp bütün önemli kurumlarý ele geçirenler ve bu kurumlarý babalarýnýn çiftliði gibi kullananlar neyin maðdurudur. Bu insanlar bu makamlara hak ederek mi geldiler.

22-Düne kadar bu ülkenin valililerinin yüzde doksaný, emniyet müdürlerinin çoðunluðu bu cemaatin adamýydý. Kaymakamlarin büyük çoðunluðu bu cemaatten ise bu makamlara hak ederek mi geldiler.

23-Þeytanlýk sahtekârlýk yalancýlýk riyakârlýk dessaslýk ve hainlik kanlarýna iþlemiþ bu adamlarýn giriþtiði 15 Temmuz darbesi baþarýlý olmuþ olsaydý binler deðil milyonlarca insan maðdur olacaktý.

24- Ellerinde bulunan 10 bin kiþilik infaz listesini uyguladýklarýnda o insanlarýn aileleri maðdur olmayacak mýydý?

25-Darbeye karþý çýkanlar hapislere týkýlarak veya öldürülerek maðdur edilecekti.bu maðduriyet deðil mi.

26-on beþ temmuzda ülke iç savaþa sürüklenerek Suriye ye dönecek ve milyonlarca insan maðdur olacak veya ölecekti.

27-Devletin arazilerini hile ve gasp ile ele geçirip kendi cemaatine ait yurtlar okullar ve üniversiteler kurmak için tahsis ettirenler neyin maðdurudur.

28-Kendilerine rakip ve engel gördükleri öteki cemaatlerin önünü sinsice keserek hizmetlerine engel olmaya çalýþanlar acaba neyin maðdurudur.

29-Eli kanlý terör örgütüne oy verip teröristleri meclise taþýyanlar neyin maðdurudur.

30-Darbe baþarýlý olsaydý milyonlarca insaný çekinmeden maðdur edecek olanlarýn þimdi kalkýp maðdur edebiyatý yapmalarý þeytanlýktýr.

Bugün maðdur edebiyatý yapanlar bilsinler ki bu sonuca kendi eylem ve söylemleri sonucu müstahak oldular..

Bu toplumun iyiliðini, hayrýný, inancýný, dinini, deðerlerini ve saf niyetlerini suistimal ederek ihanet ettikleri için bu neticeye müstehak oldular.

Maðdur edebiyatý yapanlar bilsinler ki, Ýlahi kaderin bir tecellisi vardýr. Beþer zulmeder kader adalet eder. Onlar ýslama, topluma ,dine insanlara deðerlere zulüm ettiler. Bu zulümleri karþýsýnda Allah bu neticeyi vererek adalet etti.

Bu insanlar biz haklý ve doðruyuz ahmaklýðý ve cehaleti sergilemek yerine þimdiye kadar yaptýklarý hatalarý ile yanlýþlarý ile kusurlarý ile yüzleþip FETO bizi kandýrýp maðdur etti, aldandýk ve yalanlarýna inandýk diyerek FETO ya verdikleri destekten veya gönül baðýndan dolayý piþmanlýk duyup kalben ve fiilen o yolu terk ederlerse, fiili öldürme suçuna karýþmayanlar o zaman etkin piþmanlýk yasasýndan faydalanýp kurtulurlar.

Yoksa basiretsiz ferasetsiz körü körüne ahmakça bir tavýr ve duruþ ile hareket ederek sanki gittikleri yol doðru ve öteki insanlar yanlýþ yolda divaneliði sergilemeye devam edip. Boðazlarýna kadar pisliðe battýklarý halde gerçekleri görmeyip, inandýklarý yalanlara baþkalarýna da inandýrma hezeyanlarýna devam ederlerse amerikan vatandaþý ele baþlarýna  itaat edip ülkesine isyan ederlerse hiçbir þekilde ve kati olarak bu insanlara acýnmaz. Maðduruz diyerek baðýrmalarýna iþbirlikçi dostlarý olan kafirden baþka kimse inanmaz.Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1743 Defa Okundu
2016-11-12

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır