KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

PARALEL DİN!

  Muhammed Şamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         PARALEL DİN!

 Paralel Din!

Paralel din kavramı literatüre yeni girmiş bir kavram değildir. İslam’ın tarihsel sürece baktığımızda yakın tarihte 20. Yüz yılbaşlarında farklı İslami coğrafyalarında paralel dinlerin icat edildiğini biliyoruz.

Bahailik ve Kadiyanilik vb. hareketlerin İslam’ın içerisinde çıkıp yeni özgün bir din formatında İslam’a alternatif bir din suretine girdiğini, hareketin kurucularına yüce bir şahsiyet unvanı ile peygamber makamı verildiği, öğretilerin Kuran benzeri alternatif kitaplar ile tabilerine benimsetildiğini görüyoruz.

Türkiye’de kırk yıldır gizli ellerce desteklenen GÜLEN hareketinin de Kadiyanilik Bahailik gibi İslam içireninde görünüp zamanla Kuran ve islama alternatif paralel bir din suretini aldığını, hareketin akaide ve fıkha ve Kurana, sünnete ters düşen yayınları, propagandaları, faaliyetleri ve örgütlenme yöntemlerinin benzerliğinden görürüz.

Paralel dini paralel bir devlete dönüştürüp paralel dinin temellerini sağlamlaştırma adına girişilen Yurtta sulh konseyi adını verdikleri darbe kalkışması sonucu 245 insanın ölümüne yol açan darbeciler ve destekçileri maalesef Fetullah Gülenin paralel dinin öğretileri yetiştirilmişlerdi.

Varlıklarını ve inançlarını gizleyerek öteki alanlarda olduğu gibi ordu içinde gizlice, sinsice ve sabırla hedef ve amaçlarına odaklanan askeri kanattaki paralel din mensupları paralel bir sistem ve devlet kurmak için en son 15 Temmuzdan sonra başarılı olamayınca bütün bütün ifşa oldular ve cemaatin iç yüzü ortaya çıktı.

Askeri kanattan siyasi kanada, eğitimden ticari kanada bütün cemaat üyeleri İslam’a ait ama neticesinde islamla taban tabana zıt olacak öğretiler, fikirler, görseller, hakikatler, menkıbeler, hurafeler, ezoterik kavramlar ile paralel bir dine inandırılmıştı.

Bu paralel dinde yalan, inkâr, takiyye, iftira, riya, karşıt görüş ile işbirliği ve güç elde edinceye kadar güce boyun eğmek dinin akidesi ve gereği olmuştu. Artık din adına yalan riya inkâr takiyye normal ve kanıksanmaz bir hareket ve yaşam tarzı olmuştu.

Paralel dinin oluşumunda İslam’ın temel kavramları, temel kaynakları ve uygulamaları benimsenirken gelişim ve sonuca doğru gitmede hakikatler yerini yorumlara, mesnetsiz içtihatlara ve rüyalara bırakmıştı. Öyle ki cemaat lideri her gün peygamber ile görüşüyor yemekte bir araya geliyor ve bütün işlerini onunla istişare ediyordu..

Bu paralel dinde amaçlara ve hedeflere varmada her şey mubahtır düsturu esas yapıldığı için kutsiyet atfedilen kavramlar ve eylemler helal haram veya günah olmaktan çıkarılıp ibadet ve zaruret telakki ettirilmişti.

Beklenen büyük hedefe ve güne ulaşmak uğrunda inancını gizleyerek alkol kullanmak ve namazı kılmayarak bende sizdenim görüntüsü ve algısı meydana getirmek en büyük ibadetti..Ordu içinde bunu gördük..

Bu paralel din inancında davaya ve amaca hizmette takiyye önemli bir şarttı. Çünkü kutsal hedefler ve menfaatler için takiyye yapmak asla riyakârlık ve tasannu değil aksine bu şekilde hareket etmek davaya sadakat ve hizmetin şartı idi. Bu kutsal uğurda inancı ve davayı açığa çıkarmak ise ihanet sayılıyordu.

Bu paralel inanç sisteminde dava ,amaç ,gaye ,kutsallaştırılıp kutsal olan değerler ise onun gölgesinde bırakılıyordu. Zamanın şartları ve zorunluğu gerekçe gösterilerek kutsallar tenzil edilip davaya ve amaca feda ediliyordu.

Paralel din inancında Kuran, sünnet, kıyas ve icma ya uygun düşmeyen bütün uygulamalar ve faaliyetler tevil ve tedbir ile perdeleniyor. Zamanın şartları ve gerekleri öne sürülerek büyük çıkar ve menfaatler uğrunda küçük şerlerin ehemmiyeti yok düsturuna inandırılıyordu.

Kuran ve sünnetin anlaşılmasında temel ölçü ve mihenk hareket liderinin kitaplarıydı. Onun kitapları okunmadan hakikatler ve gerçekler anlaşılamazdı. Bu hareketin mensuplarını istediğiniz kadar kuran ve sünnetten delil getirin onlar asla hocalarının dışındaki kaynağı kabul etmezdi.

Paralel din mensupları özel ve seçilmiş insanlar telkini ile yetiştiriliyordu. Seçilmiş ve üstünlük sanrısı ile müritler eylem ve fiillere kanalize rahatlıkla ediliyor. Din mensupları verilen vazifeleri yaptıklarında büyük ve olağanüstü sevaplar kazanarak, manevi zatların teveccühleri yanında hocaları katında da ahirette şefaat hakkı kazanacaklarına inandırılmıştı.

Hareket ve grup içinde İslami, ahlaki ve imani hükümlere zıt, ters veya uygun düşmeyen kavram, faaliyet ve uygulamalar için mutlaka bir açıklama bir izah olduğu için sorgulama yerine teslimiyet ve itaat isteniliyordu.

Paralel dinde kendilerince kutsi ve ulvi görülen hedeflere varmada gizli ve örtülü hareket etmek temel esaslardan sayıldığı için gizlilik ve farklı bir çehre ve kimliğe bürünmek hayati bir önem taşıyordu.

Paralel dinin lideri masumiyet karinesi ile peygamberler seviyesinde görüldüğü gibi tartışmasız ve sualsiz olarak tek lider ve otorite kabul ediliyordu.

Lideri sorgulamak yerine teslimiyet, lideri tartışmak yerine boyun eğmek ve lidere karşı gelmek helak sebebi görülüyordu. Bilinçaltına yerleştirilen bu düşünceden dolayı müritler cemaati terk etmekten korkuyorlar.

Paralel dinde lideri hatadan münezzeh kusurdan müberra görme anlayışı ile hocamız ne söylerse hikmetli söyler ne emrederse vardır bir hikmeti mantığı ile müritler birçok gayri meşru işlere hile ve zulümlere bulaştırıldığı görülüyordu.Kumpas, iftira, özel hayata ve mahremiyeti ifşa, mesnetsiz ve iftiralar atma ,karalama veya mobing uygulama gibi..

Paralel dinin lideri tarafından yazılan kitaplarda İslam’a, ahlaka ,amele ve itikada ters düşecek beyanlardan kaçınılırken; perde arkasında sözlü olarak itikada, imana ve amele zıt uygulamalar akıllara yerleştirilerek kusurlar ve hatalar itiraza medar olduğu zaman cürmü işleyenlere yükleniyordu..

Paralel dinde cemaat üyelerine davanın kutsallığını göstermek ve kabul ettirmek için kutsal değerler ve eserler üzerine yeminler ettirilerek bağlılıklar artırılıyordu.

Paralel dinde kapalı bir sistem kurularak üyelerin içtimai hayat içerisinden değil kendi içerisinde alışveriş, iletişim, evlilik ve etkileşim içerisinde olmaları sağlanıyor.Bilgi akışı ve cemaat yapısı ifşa edilmeden korunuyordu.

Paralel dine mensup olanlar için yalan dinin bir parçası olarak kabul ettirildiği için riyakârlık, tasannu ve yalan ve inkar meşrulaştırılmıştı..

Paralel dinin mensupları seçilmişlik sanrısına, farkındalık ayrıcalığına ve özel olma haline inandırıldığı için diğer insanlara karşı üstün ve hâkim olma tavrı takınmalarına sebep oluyordu.

Paralel din üyelerinin duygusal zekâları kullanılarak akıldan ziyade hisler ile hareket etme gerçekleri ve hakikatleri kıyas edememe zafiyetine düşmelerine sebep olunmuş ki akıl etmeden kuralsız ve şartsız teslimiyet göstersinler.

Hareket liderinin peygamberden aldığı emirleri müritlerine iletiyormuş gibi görünmesi ,Türkçe olimpiyatlarına peygamberin gelmesi, yurtları büyük halifelerin manen ziyaret etmesi gibi..Himmet listeleri peygambere gösterilmesi iddiası gibi...

Paralel din mensupları liderlerinin masumiyetine ve samimiyetine o kadar inandırılıyordu ki,o müritlere intihar edin denildiğinde hiç birisi şek ve şüphesiz yapmaktan çekemeyecekti. Haşhaşinin fedaileri gibi..

Sinsice ve gizlice ve perdeli olarak münafıklık perdesi altında islamı ifsat,kuranı tahrip,sünneti tağyir ve inancı bozmak için oluşturulan bu tür paralel dinler tarih boyunca islamın içinden çıkarak din perdesi altında  alternatif düşünceler ,fikirler ve akımlar  ve inanç biçimleri meydana getirerek insanları aldatmışlardır.Yalancı peygamberler,mehdiler,Mesihler gibi..

Paralel dinler ve inançlar insanların samimi duygularını ,inançlarını,duygularını suistimal etemek ile kalmayıp insanları itikat,amel ve imanlarına  da zarar vermiştir.Tedbir diye ima ile namaz kılmamak.içki içmek.Oruç tutmamak ve yalanı mubah görmek gibi..

İnanların samimi duygularını, inançlarını ve değerlerini  belli dini kavramları kullanıp,kuran ve ve sünnet ile ile aldatıp,Allah adına Müslümanları kandıranlara karşı  ölçü ,mikyas ve kriter ve kıstas: kuran ,sünnet ,kıyas ve icma olması gerekirken;alimler,muhakkikler,evliyalar ve asfiyalar model olması gerekirken basiret feraset izanı olmayan ve zaif iman sahibi Müslümanlar ve çıkar ve menfaat sahibi olanlar bu sahte mürşit ve liderlerin ardına düşerek öğretilerinin ardına takılarak kendilerini felaket ve helaketlere sürüklemişlerdir.

İslam tarihi ehli sünnet çizgisinden çıkan siyası itikadı ,fıkhi mezhepler ve fırkalar ve ilmini kötüye kulanan alimler ile doludur.

Zamanımızda kaderi inkar eden,kuran bize yeter diyen,diğer Müslümanları tekfir eden,mezhepleri yok sayan,namaz yoktur diyen,kendilerini mehdi olarak tanıtan,sahabeye dil uzatan nice cemaat,hareket,grup ve lider ülkemizde ve diğer islam ülkelerinde islama hizmet etmek perdesi altında islamı ve imanı ifsat ve tahrip ediyorlar.

Müslümanların ve idarecilerin bu gruplara  ve hareketlere karşı uyanık ve dikkatli olması gerekir.Çünkü hak ile batılın mücadelesinde gafiller,kafirler,münafıklar ve  islam düşmanları farklı maskeler,perdeler ve oyunlar ile FETO gibi figüranlar ve kuklalar eliyle dinimizi ifsat ve bozmak için çalışacaktır.

Müslüman uyanık olmalı ve tarihten ders almalı.Şeriata kurana ıslama sünnete uymayan ne olursa olsun kabul etmemelidir.İmam rabbaninin dediği gibi bir insan görseniz havada uçuyor ,su üstünde yürüyor eğer sünnete uymuyor ise taşla düşürün.Allah ve peygamber adına yalan uydurandan daha zalim kimse yoktur.İslamda model peygamber sahabe ve kurandır.Bunlara uymayan şeylerin hiç bir gerçekliği yoktur.

İslamı doğru kaynaklardan öğrenip,doğru mürşidi bulanlar ve sahabeleri iyi tanıyanlar bu sahte ve düzenbaz mürşitlere tabi olmazlar.paralel dinlerin değil doğru dinlerin tabisi  olurlar. Vesselam.

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 1263 Defa Okundu
2016-11-28

SON YAZILARI

Bu Milletin İyiliğini İstemeyenler! Moritanya İzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceğim Kuyucuk Gölü kuş cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarınıza Vasiyet, Sala’yı Miras Bırakın! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘İlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayırda yarışanlar ile hayırdan sıvışanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasındaki Fark! 16 Nisan Sonrası Yarınlarımız Bugünlerimizden Güzel Olacak

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır