KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

KUTSİYET ATFETTİĞİMİZ ŞAHSİYET VE DEĞERLERİN GERÇEK YÜZÜ!

  Muhammed Şamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KUTSİYET ATFETTİĞİMİZ ŞAHSİYET VE DEĞERLERİN GERÇEK YÜZÜ!

 Kutsiyet Atfettiğimiz Şahsiyet ve Değerlerin Gerçek Yüzü!

Bazı kavramlar vardır ki içi boşaltıp kutsiyet atfedildiğinde o değersiz kavramlar birden olağanüstü bir kıymet alır ve anlam kazanır.

İnsanlık, birçok değersiz değerleri tarih boyunca taasup, tarafgirlik, çıkar, menfaat, hırs, zafiyet veya hile ile öyle kutsallaştırıp, ilahlaştırıp ve putlaştırmıştır ki, bu değerler uğrunda savaş, kıyım ve cinayetleri göze almıştır.

Kimi kavimler hak, adalet, doğruluk, iyilik, eşitlik ve hayır getiren peygamberleri kendi çıkarlarına ters düştüğü veya menfaatleri ile uyuşmadığı için algı, hile, yalan ile itibarsızlaştırıp yalanlarken putlarını ve geleneklerini yüce ulu ve hak göstermeye çalışmıştır.

Kimi ülkeler kadınlarını ülkesine hizmet etmesi için kutsal fahişeler olarak taltif edip fahişeliğini kutsayarak ülkesine hizmet adına her türlü ahlaksızlıklara sevk etmiştir.

Kimi liderler davasında hedefe ulaşmak uğrunda yalanı, inkârı, sahtekârlığı, suikastı, aldatmayı ve takiyyeyi kutsallaştırıp insanları yoldan çıkarmış.

Kimi şahsiyetsiz ve ahlaksız liderler kendisini ve öğretilerini kutsayarak yönetimini muhafaza edebilmek uğrunda kitleleri ve yığınları katliamlara ve soykırımlara tabu tutmuştur. Diktatörler ve zalim idareciler buna önektir.

Kimi sistemler başkalarının inançlarını daraltmak ve hayat hakkını ellerinden almak için kavramları ilahlaştırıp kutsayarak bu kavramlar ile o kesimleri ezmeye ve sindirmeye çalışmıştır. Yıllarca ülkemizde laikliğin kutsanarak laiklik adı altında namaz başörtüsü cami  vb. gibi İslami değerlerin  laikliğe aykırı görülmesi gibi..

Kimi dinler diğer din mensuplarını kendi dinlerine tabi olmadığı için her türlü soykırım katliam ve sürgünlere maruz bırakmıştır. Haçlı işgalleri ve Siyonizm gibi..

Kimi kesimler şeyhini veya liderini olağan üstü bir dereceye makama çıkararak onu ilahlık mertebesine eriştirip sözünü ayet, emrini hüküm telakki etmiştir. FETO olayı gibi..

Kimi liderler veya sistemler ideolojisinin üstünlüğünü ön plana çıkarırken bu ideolojiye karşı çıkan milyonlarca insanın öldürülmesini hiçe sayarak yüceltilmiştir. Lenin, Stalin ve Mao gibi..

Kimileri liderini ilahlaştırıp putlaştırıp her köşeye o liderinin heykelleri ile donatmış, hatta daha da ileri giderek eğer liderimiz olmasa idi bizler olmazdık diyecek kadar haddini aşarak şirke düşmüştür.

Kimileri, Allah’ın haram kıldığı ve toplumları felakete sürükleyen ahlaksızlıkları, çağdaşlık, medenilik ve modernlik olarak lanse ederek ve bu kavramların mahiyetini ahlaksız film, dizi, oyun ve kurgular ile değiştirip toplumları çukurlara sürüklemiştir. Ülkemiz medyası bunu çok iyi yapıyor.

Kimileri içini boşalttığı ahlaki ve ilahi kavramların yerini boş, batıl, çürük fikir düşünce ve yaşam tarzı ile doldurup insanlığın mutluluğu bunlarda olduğu davası ile meydana çıkmıştır. Bu zihniyetler yüzünden insanlar terörist anarşist ve katiller yığını haline gelmiştir. Fikir ve ideoloji babaları buna örnektir.

Kimileri ekmek parası kazanmaya öyle kutsiyet yüklemiştir ki, alkol satmayı, insanları zehirlemeyi, kiralık katil olmayı, fuhuştan para kazanmayı ve her türlü gayri meşru yollardan para kazanmayı meşru hale getirmiştir.

Fuhuş hanelerin genelev olarak adlandırılması, alkol alınan yerlerin isimlerinin barlara, zinanın adının flörte, eşcinselliğin adının özgürlüğe, kumar oynatılan yerlerin adının kıraathaneye dönmesi hep aşağılık kavramların masumiyet perdesine sarılmasıyla olmuştur.

Hayatımızı mahveden kötülükler, çirkinlikler, yaşam tarzları ve kavramlar öyle güzel süslenerek bezenerek bizlere sunulmuş ki zinanın adı flört ve seviyeli ilişki, faizin adı kar payı, kadın satmanın adı ticaret, hırsızlığın adı uyanıklık, çıplaklığın adı çağdaşlık olmuştur.

Çıkar, menfaat, kar, iktidar, hırs, aç gözlülük, makam ve saltanat tutkusu ile nice insanlar, kutsal değerleri ve hakikatleri alaşağı edip, değerini toplumda düşürmeye çalıştığı gibi ;nice aşağılık değersiz adi basit bayağı ve alçak değer, kavram, ve sistemler de tapınma derecesine getirilmiştir.

Birçok aşağılık ve alçak değerler kutsiyet atfedilerek yüceltirken âli, yüksek ve kıymetli değerler algı operasyonları, kara propaganda, iftiralar, kavramların içleri boşaltılarak ve sanat ve sinema adı altında sinsice alçaltmaya ve aşağılanmaya çalışılmıştır. Yeşilçam ve kanalların yaptığı gibi..

Bugün toplumumuzda bu aşağılık ve alçak değerlere kutsiyet atfedilerek yüceltilirken; ahlaki, dini, etik değerlerin farklı yöntem, yol ve usuller ile sinsice yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz.

Modernizm ve çağdaşlık maskesi taşıyan adi kavramların ve değerlerin zihin, fikir, düşünce ve aklımızı kuşatarak manevi değerlerimizi ve ahlaki değerlerimizi yok etmeye çalıştığını dehşetle takip ediyoruz..Kitleler ve yığınların hep bir ağızdan yani medya ağzı ile konuşması karanlık ruhların hedeflerine vardıklarını gösteriyor.

Subnimal mesajlar ve öğretiler ile zihinler öyle kuşatılmış, ruhlar öyle esir alınmış, akıllar öyle teshir edilmiş ki içi yakıcı dışı süslü, içi pis dışı güzel uyutucu hevesatlar ve oyunlar ve aldatıcı fantezilerin iç yüzünü görmeyen veya görmek istemeyen bir toplum meydana getirilmiş.

Toplum bu aşağılık ve adi ve değersiz kutsiyetlerin öyle bağımlısı kölesi ve oyuncağı yapılmış ki, hak ve hakikatin duru temiz saf gerçeğinden uzaklaşmış.

Toplum bütün değerleri değersiz değerlere feda etmekten çekinmeyecek bir hale getirilmiş.

Toplum öyle din ve ahlakın kaydından çıkarılıp modernizemin kölesi yapılmış ki, hiçbir eylemi sorgulamaz ve araştırmaz hale getirilmiş. Başkalarının doğrusu ve fikri ile yaşayanlar ölüler olunmuş.

Toplumda, içi boşaltılan kavramlar ve değerler yüzünden ruhi hazlar ve sürurlar yerini bedeni hazların ve eğlencelere bırakmış.

Kalbi sevinçler yerini keyfi ve elemli hazlara bırakmış..

Toplum, vicdani ve insani arzuların değil hayvani ve behimi arzuların ardına takılmış.

İnsanlık kutsiyet atfedilen, kahraman, lider, büyük, dahi olarak tanıtılan ama gerçekte dessas ve cerbeze akıllı, insi şeytanların kuklası yapılmış.

Ahlaki değer ve gerçeklerden uzaklaştırılıp, eğlence ve oyunlar ile nefisleri avlanıp, ruhları esir alınıp, aklı devre dışı bırakılıp, hisleri miyop edilen toplumumuz, kendisini değerli ve kıymetli yapan insani vicdani rahmani değerlerini popüler kültüre meze yapmıştır.

Maddi hazlara ve materyalist yaşam tarzının girdabına düşen toplumumuz, gerçek saadet, mutluluk, emniyet ve huzuru da kaybettiğinin aslında farkında değil.

İlahi kanunlar, hükümler, değerler ve öğretiler toplum hayatından sökülüp onun yerine aşağılık, sun-i hakikatler, uyutucu hevasatlar, yalancı iştihalar, popüler kültür, batıl efkârlar, çürük fikirler ile hayatımız kuşatıldığından beri rejim kurbanı, sitem kurbanı, düzen kurbanı, hayatın kurbanı, kaderin kurbanı bir topluluk olduk.

Bu felaket ve helaketlerin en birinci müsebbibi kutsiyet atfettiğimiz düzen ve oyun kurucu şahsiyetler ve sistemlerdir

Kutsiyet atfettiğimiz bu kişilikler ve sistemler ve fikirler Allahın haram kıldığı, yaratılışa zıt ve toplumu kokuşturacak nizam ve düzenleri insanlığın saadeti mutluluğu davasıyla ortaya çıkarak çağdaşlık, medenilik ve özgürlük kavramları altında sefahat ve günahların yayılmasında en büyük rolü oynadılar.

İlahi, fıtri ve hilkat kanunlarını tağyir edip kendi çıkarları ve menfaatleri doğrultusun da değiştirip toplumu dalalet, sapkınlık, merhametsizlik ve zulme sürüklediler.

Hapishanelerin, meyhanelerin, barların ağzına kadar dolmasında. İntiharların, suçların, katillerin, bencillerin, yalancıların, cinnetlerin, cinayetlerin artmasında en birinci sebep kutsiyet atfettiğimiz ilahlaştırıp taptığımız bu düzmece insan tanrılar ve yalancı ilahlardır.

Dünyada toplumlarını ilahi emirlerden sinsice uzaklaştırıp sahte mutluluk, yalancı eğlenceler ve oyunlar ile gaflete ve dalalete ve sevk eden bu kutsal atfedilen büyükler, atalar ve reisler ahrette de toplumların helaket ve felaketlerine sebep olacakları nı şu ayeti kerimeler haber veriyor.

Ve rabbimiz gerçekten biz, reislerimize ve büyüklerimize uyduk da (onlar) bizi (hak) yoldan saptırdılar.’Diyecekler.

İçlerinden zayıf sayılanlar (tabi olanlar)peşlerine takıldıkları o büyüklük taslayanlara:

‘Siz olmasaydınız biz inanmış olacaktır. Derler.

Büyüklük taslayanlar ise zayıf sayılanlara (kendilerine tabi olanlara)

Size hidayet geldi de, sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, kendiniz suçlu idiniz’ derler. Sebe Süresi

Onları ateşe çağıran imamlar (önderler)kıldık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir. Kasas.

Biz biz olalım aklımızı başımıza alalım, kimin ardına düşüp, kime güvenip inandığınıza, kimi kendinize önder seçip tabi olduğunuza ve kimi çok sevip ardına takıldığınıza dikkat edelim. Yoksa kutsiyet Dünyada zelil ve rezil ahrette ise kutsiyet atfettiğimiz kişilerin yanında azaba düçar oluruz.

Allah bizlere feraset ve basiret gözü ile doğru yolu, doğru lideri, doğru önderi, doğru imamı seçmeyi ve tabi olmayı ve doğru imamı sevmeyi nasip etsin. Âmin.

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 1140 Defa Okundu
2016-12-10

SON YAZILARI

Moritanya İzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceğim Kuyucuk Gölü kuş cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarınıza Vasiyet, Sala’yı Miras Bırakın! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘İlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayırda yarışanlar ile hayırdan sıvışanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasındaki Fark! 16 Nisan Sonrası Yarınlarımız Bugünlerimizden Güzel Olacak Ya Millet Başa Ya Kuzgun Leşe

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Tan Ofset San.Tic.'nin Kurulusudur. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır