KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KUTSYET ATFETTðMZ ÞAHSYET VE DEðERLERN GERçEK YüZü!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KUTSYET ATFETTðMZ ÞAHSYET VE DEðERLERN GERçEK YüZü!

 Kutsiyet Atfettiðimiz Þahsiyet ve Deðerlerin Gerçek Yüzü!

Bazý kavramlar vardýr ki içi boþaltýp kutsiyet atfedildiðinde o deðersiz kavramlar birden olaðanüstü bir kýymet alýr ve anlam kazanýr.

Ýnsanlýk, birçok deðersiz deðerleri tarih boyunca taasup, tarafgirlik, çýkar, menfaat, hýrs, zafiyet veya hile ile öyle kutsallaþtýrýp, ilahlaþtýrýp ve putlaþtýrmýþtýr ki, bu deðerler uðrunda savaþ, kýyým ve cinayetleri göze almýþtýr.

Kimi kavimler hak, adalet, doðruluk, iyilik, eþitlik ve hayýr getiren peygamberleri kendi çýkarlarýna ters düþtüðü veya menfaatleri ile uyuþmadýðý için algý, hile, yalan ile itibarsýzlaþtýrýp yalanlarken putlarýný ve geleneklerini yüce ulu ve hak göstermeye çalýþmýþtýr.

Kimi ülkeler kadýnlarýný ülkesine hizmet etmesi için kutsal fahiþeler olarak taltif edip fahiþeliðini kutsayarak ülkesine hizmet adýna her türlü ahlaksýzlýklara sevk etmiþtir.

Kimi liderler davasýnda hedefe ulaþmak uðrunda yalaný, inkârý, sahtekârlýðý, suikastý, aldatmayý ve takiyyeyi kutsallaþtýrýp insanlarý yoldan çýkarmýþ.

Kimi þahsiyetsiz ve ahlaksýz liderler kendisini ve öðretilerini kutsayarak yönetimini muhafaza edebilmek uðrunda kitleleri ve yýðýnlarý katliamlara ve soykýrýmlara tabu tutmuþtur. Diktatörler ve zalim idareciler buna önektir.

Kimi sistemler baþkalarýnýn inançlarýný daraltmak ve hayat hakkýný ellerinden almak için kavramlarý ilahlaþtýrýp kutsayarak bu kavramlar ile o kesimleri ezmeye ve sindirmeye çalýþmýþtýr. Yýllarca ülkemizde laikliðin kutsanarak laiklik adý altýnda namaz baþörtüsü cami  vb. gibi Ýslami deðerlerin  laikliðe aykýrý görülmesi gibi..

Kimi dinler diðer din mensuplarýný kendi dinlerine tabi olmadýðý için her türlü soykýrým katliam ve sürgünlere maruz býrakmýþtýr. Haçlý iþgalleri ve Siyonizm gibi..

Kimi kesimler þeyhini veya liderini olaðan üstü bir dereceye makama çýkararak onu ilahlýk mertebesine eriþtirip sözünü ayet, emrini hüküm telakki etmiþtir. FETO olayý gibi..

Kimi liderler veya sistemler ideolojisinin üstünlüðünü ön plana çýkarýrken bu ideolojiye karþý çýkan milyonlarca insanýn öldürülmesini hiçe sayarak yüceltilmiþtir. Lenin, Stalin ve Mao gibi..

Kimileri liderini ilahlaþtýrýp putlaþtýrýp her köþeye o liderinin heykelleri ile donatmýþ, hatta daha da ileri giderek eðer liderimiz olmasa idi bizler olmazdýk diyecek kadar haddini aþarak þirke düþmüþtür.

Kimileri, Allah’ýn haram kýldýðý ve toplumlarý felakete sürükleyen ahlaksýzlýklarý, çaðdaþlýk, medenilik ve modernlik olarak lanse ederek ve bu kavramlarýn mahiyetini ahlaksýz film, dizi, oyun ve kurgular ile deðiþtirip toplumlarý çukurlara sürüklemiþtir. Ülkemiz medyasý bunu çok iyi yapýyor.

Kimileri içini boþalttýðý ahlaki ve ilahi kavramlarýn yerini boþ, batýl, çürük fikir düþünce ve yaþam tarzý ile doldurup insanlýðýn mutluluðu bunlarda olduðu davasý ile meydana çýkmýþtýr. Bu zihniyetler yüzünden insanlar terörist anarþist ve katiller yýðýný haline gelmiþtir. Fikir ve ideoloji babalarý buna örnektir.

Kimileri ekmek parasý kazanmaya öyle kutsiyet yüklemiþtir ki, alkol satmayý, insanlarý zehirlemeyi, kiralýk katil olmayý, fuhuþtan para kazanmayý ve her türlü gayri meþru yollardan para kazanmayý meþru hale getirmiþtir.

Fuhuþ hanelerin genelev olarak adlandýrýlmasý, alkol alýnan yerlerin isimlerinin barlara, zinanýn adýnýn flörte, eþcinselliðin adýnýn özgürlüðe, kumar oynatýlan yerlerin adýnýn kýraathaneye dönmesi hep aþaðýlýk kavramlarýn masumiyet perdesine sarýlmasýyla olmuþtur.

Hayatýmýzý mahveden kötülükler, çirkinlikler, yaþam tarzlarý ve kavramlar öyle güzel süslenerek bezenerek bizlere sunulmuþ ki zinanýn adý flört ve seviyeli iliþki, faizin adý kar payý, kadýn satmanýn adý ticaret, hýrsýzlýðýn adý uyanýklýk, çýplaklýðýn adý çaðdaþlýk olmuþtur.

Çýkar, menfaat, kar, iktidar, hýrs, aç gözlülük, makam ve saltanat tutkusu ile nice insanlar, kutsal deðerleri ve hakikatleri alaþaðý edip, deðerini toplumda düþürmeye çalýþtýðý gibi ;nice aþaðýlýk deðersiz adi basit bayaðý ve alçak deðer, kavram, ve sistemler de tapýnma derecesine getirilmiþtir.

Birçok aþaðýlýk ve alçak deðerler kutsiyet atfedilerek yüceltirken âli, yüksek ve kýymetli deðerler algý operasyonlarý, kara propaganda, iftiralar, kavramlarýn içleri boþaltýlarak ve sanat ve sinema adý altýnda sinsice alçaltmaya ve aþaðýlanmaya çalýþýlmýþtýr. Yeþilçam ve kanallarýn yaptýðý gibi..

Bugün toplumumuzda bu aþaðýlýk ve alçak deðerlere kutsiyet atfedilerek yüceltilirken; ahlaki, dini, etik deðerlerin farklý yöntem, yol ve usuller ile sinsice yok edilmeye çalýþýldýðýný görüyoruz.

Modernizm ve çaðdaþlýk maskesi taþýyan adi kavramlarýn ve deðerlerin zihin, fikir, düþünce ve aklýmýzý kuþatarak manevi deðerlerimizi ve ahlaki deðerlerimizi yok etmeye çalýþtýðýný dehþetle takip ediyoruz..Kitleler ve yýðýnlarýn hep bir aðýzdan yani medya aðzý ile konuþmasý karanlýk ruhlarýn hedeflerine vardýklarýný gösteriyor.

Subnimal mesajlar ve öðretiler ile zihinler öyle kuþatýlmýþ, ruhlar öyle esir alýnmýþ, akýllar öyle teshir edilmiþ ki içi yakýcý dýþý süslü, içi pis dýþý güzel uyutucu hevesatlar ve oyunlar ve aldatýcý fantezilerin iç yüzünü görmeyen veya görmek istemeyen bir toplum meydana getirilmiþ.

Toplum bu aþaðýlýk ve adi ve deðersiz kutsiyetlerin öyle baðýmlýsý kölesi ve oyuncaðý yapýlmýþ ki, hak ve hakikatin duru temiz saf gerçeðinden uzaklaþmýþ.

Toplum bütün deðerleri deðersiz deðerlere feda etmekten çekinmeyecek bir hale getirilmiþ.

Toplum öyle din ve ahlakýn kaydýndan çýkarýlýp modernizemin kölesi yapýlmýþ ki, hiçbir eylemi sorgulamaz ve araþtýrmaz hale getirilmiþ. Baþkalarýnýn doðrusu ve fikri ile yaþayanlar ölüler olunmuþ.

Toplumda, içi boþaltýlan kavramlar ve deðerler yüzünden ruhi hazlar ve sürurlar yerini bedeni hazlarýn ve eðlencelere býrakmýþ.

Kalbi sevinçler yerini keyfi ve elemli hazlara býrakmýþ..

Toplum, vicdani ve insani arzularýn deðil hayvani ve behimi arzularýn ardýna takýlmýþ.

Ýnsanlýk kutsiyet atfedilen, kahraman, lider, büyük, dahi olarak tanýtýlan ama gerçekte dessas ve cerbeze akýllý, insi þeytanlarýn kuklasý yapýlmýþ.

Ahlaki deðer ve gerçeklerden uzaklaþtýrýlýp, eðlence ve oyunlar ile nefisleri avlanýp, ruhlarý esir alýnýp, aklý devre dýþý býrakýlýp, hisleri miyop edilen toplumumuz, kendisini deðerli ve kýymetli yapan insani vicdani rahmani deðerlerini popüler kültüre meze yapmýþtýr.

Maddi hazlara ve materyalist yaþam tarzýnýn girdabýna düþen toplumumuz, gerçek saadet, mutluluk, emniyet ve huzuru da kaybettiðinin aslýnda farkýnda deðil.

Ýlahi kanunlar, hükümler, deðerler ve öðretiler toplum hayatýndan sökülüp onun yerine aþaðýlýk, sun-i hakikatler, uyutucu hevasatlar, yalancý iþtihalar, popüler kültür, batýl efkârlar, çürük fikirler ile hayatýmýz kuþatýldýðýndan beri rejim kurbaný, sitem kurbaný, düzen kurbaný, hayatýn kurbaný, kaderin kurbaný bir topluluk olduk.

Bu felaket ve helaketlerin en birinci müsebbibi kutsiyet atfettiðimiz düzen ve oyun kurucu þahsiyetler ve sistemlerdir

Kutsiyet atfettiðimiz bu kiþilikler ve sistemler ve fikirler Allahýn haram kýldýðý, yaratýlýþa zýt ve toplumu kokuþturacak nizam ve düzenleri insanlýðýn saadeti mutluluðu davasýyla ortaya çýkarak çaðdaþlýk, medenilik ve özgürlük kavramlarý altýnda sefahat ve günahlarýn yayýlmasýnda en büyük rolü oynadýlar.

Ýlahi, fýtri ve hilkat kanunlarýný taðyir edip kendi çýkarlarý ve menfaatleri doðrultusun da deðiþtirip toplumu dalalet, sapkýnlýk, merhametsizlik ve zulme sürüklediler.

Hapishanelerin, meyhanelerin, barlarýn aðzýna kadar dolmasýnda. Ýntiharlarýn, suçlarýn, katillerin, bencillerin, yalancýlarýn, cinnetlerin, cinayetlerin artmasýnda en birinci sebep kutsiyet atfettiðimiz ilahlaþtýrýp taptýðýmýz bu düzmece insan tanrýlar ve yalancý ilahlardýr.

Dünyada toplumlarýný ilahi emirlerden sinsice uzaklaþtýrýp sahte mutluluk, yalancý eðlenceler ve oyunlar ile gaflete ve dalalete ve sevk eden bu kutsal atfedilen büyükler, atalar ve reisler ahrette de toplumlarýn helaket ve felaketlerine sebep olacaklarý ný þu ayeti kerimeler haber veriyor.

Ve rabbimiz gerçekten biz, reislerimize ve büyüklerimize uyduk da (onlar) bizi (hak) yoldan saptýrdýlar.’Diyecekler.

Ýçlerinden zayýf sayýlanlar (tabi olanlar)peþlerine takýldýklarý o büyüklük taslayanlara:

‘Siz olmasaydýnýz biz inanmýþ olacaktýr. Derler.

Büyüklük taslayanlar ise zayýf sayýlanlara (kendilerine tabi olanlara)

Size hidayet geldi de, sizi ondan biz mi çevirdik? Hayýr, kendiniz suçlu idiniz’ derler. Sebe Süresi

Onlarý ateþe çaðýran imamlar (önderler)kýldýk. Kýyamet günü onlar yardým görmeyeceklerdir. Kasas.

Biz biz olalým aklýmýzý baþýmýza alalým, kimin ardýna düþüp, kime güvenip inandýðýnýza, kimi kendinize önder seçip tabi olduðunuza ve kimi çok sevip ardýna takýldýðýnýza dikkat edelim. Yoksa kutsiyet Dünyada zelil ve rezil ahrette ise kutsiyet atfettiðimiz kiþilerin yanýnda azaba düçar oluruz.

Allah bizlere feraset ve basiret gözü ile doðru yolu, doðru lideri, doðru önderi, doðru imamý seçmeyi ve tabi olmayý ve doðru imamý sevmeyi nasip etsin. Âmin.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1315 Defa Okundu
2016-12-10

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır