KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYD, KARS’ýM YARDýM VE VEFA VAKT

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         HAYD, KARS’ýM YARDýM VE VEFA VAKT

Haydi, Kars’ým Yardým ve Vefa Vakti

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Haydi, Kars’ým Yardým ve Vefa Vakti” yazýsý.

Ýlim þehri ve eski Osmanlý þehri olan Suriye da zalim esat rejimi yarým milyon insanýn canýna kýydý. Milyonlarca insan yerlerini yurtlarýný terk etmek zorunda kaldý.

Milyonlarca insan mülteci oldu. Kadýnlar çocuklar periþan oldu. Avrupa ya kaçak yollardan girmeye çalýþan Suriyeli insanlar denizlerde boðulup karalara vurdu.

Bütün dünyanýn gözü önünde insan haklarý hamiliði yapan ama sadece Teröristleri savunan ve koruyan ikiyüzlü Avrupa Suriye deki insanlýk dramýna sesiz kalmaya devam ediyor.

Bir bir Suriye þehirleri harap ediliyor. Sýcak huzurlu mutlu yuvalar parçalanarak evsiz barksýz sahipsiz kimsesiz yurtsuz bir toplum meydana getiriliyor.

Medeniyetlere ev sahipliði yapmýþ Suriye da ne tarih býrakýldý. Ne gelecek býrakýldý. Ne hayat býrakýldý. Ne ilim býrakýldý. Nede insanlýk býrakýldý.

Bir taraftan Eset rejiminin zalim merhametsiz askerleri öteki taraftan Ýran destekli teröristler öteki taraftan kâfir Rusya Suriye yi mahvettiler.

Suriye  halkýna kadýnlara çocuklara yapmadýklarý zulüm ,iþkence hainlik ve zulüm kalmadý.

Yüzyýllarca Osmanlý elinde kalan Suriye ve özellikle Halep Osmanlý eserleri ile dolu bir þehirdir. Yemenden olduðu gibi halepten dahi nice yiðitler  gelip Çanakka’lede Sarýkamýþ ta savaþarak þehit düþmüþtür.

Bugün Suriye deki zulme cinayetlere soykýrýmlara gözyaþýna ve katliamlara bir Müslüman olarak ne lakayt kalabiliriz nede hak ettiler diyebilir.

Her türlü zulüm katliam cinayet tecavüz ve soykýrýma maruz kalan bebeler, kadýnlar yaþlýlar bunu hak ediyorlar dersek o zaman zulme cinayetlere katliamlara soykýrýmlara ortak olmuþ oluruz.

Mazlum ve masum insanlar nasýl bunu hak edebilirler. Bizler kurtuluþ savaþýndan sonra iþgale maruz kaldýk. Ülkemiz her taraftan iþgal edildi ve Katliamlar soykýrýmlara uðradýk. Biz þimdi millet olarak kadýn çocuk yaþlý genç olarak bunu hak ettik mi de maruz kaldýk.

Birinci dünya savaþýnda dünyanýn he tarafýndan Müslümanlar hilafet ve Türkiye kurtulsun diye kurtuluþ savaþýnda ülkemiz özgür baðýmsýz olsun diye bize altýnlarýný çocuklarýný evlatlarýný fidanlarýný gönderdi.

Çanakkale ye gidenler Sarýkamýþ ý görenler bilir ki nice þehitlerin mezar taþlarýnda memleketi Yemenli ve Halepli þehitler vardýr.

Bu insanlarý buraya getiren güç ne ise þu an musibete maruz kalan evleri barklarý yurtlarý olmayan katliamlara zulümlere cinayetlere maruz kalan Suriye li kardeþlerimize yapacaðýmýz ayný vefa olacak.

Ayaðýnda çarýðýyla gelerek Anadolu da Sarýkamýþ ta ve Çanakkale de savaþan Halepli ,Suriyeli Yemenli ve Arap kardeþimiz bu toprak millet vatan için nasýl þehit olmuþ ise bizlerde bu insanlara duamýzla malýmýzla imkânlarýmýzla kuçak açýp el açýp himmet etmemiz farz hükmündedir.

 Hayrat yardým olarak Türkiye genelinde þu ana kadar 700 ye yakýn týr Suriye ye gönderildi. Suriye de açtýðýmýz yetimhaneler, ekmek fabrikalarý ile yüz farklý yerde açýlan temsilcilikler ve depolar ile hizmetler ediyoruz.

Necip ve fedakâr Anadolu insaný her asýrda olduðu gibi bu asýrda da Müslümanlarýn hamisi abisi ve lideri olarak vazifesini yapýyor. Cömert Anadolu insaný Müslümanlýk ve kardeþlik gereði seferber olarak Suriye için elinden geleni yapmaya çalýþýyor.

Medyada ve sosyal medyada Suriye deki Müslümanlarýn gördüðü katliamlara zulümler ve cinayetler karþýsýnda etkilenen nice haným kardeþlerimiz küpelerini altýnlarýný verirken nice çocuklarýmýz harçlýklarýný göndermek için hayrat yardýma müracaat ediyorlar.

 Bu zulme cinayetlere ve katliamlara sessiz kalmayarak bizlerde Kars tan þu ana kadar Hayrat Yardým Hayrat Vakfý ve Rehber Kalemler Derneði olarak iki týr gönderdik.

Ýnþallah hayrat yardým Kars olarak yeni baþlattýðýmýz kampanya ile Suriye için Bir týr un, Bir týr Kömür, Bir týr Gýda ve Bir týr giyecek ve battaniye ve yatak göndermek için çabalýyoruz.

Baþlattýðýmýz haydý Kars Suriye Halep cerablus ve idlib umut ol kampanyamýza destek olan ve bir týr un göndermek için elinden geleceðin yapacaðýný söyleyen Kars Ak Parti Ýl Baþkaný Adem ÇALKIN’A, bizlere destek sözü veren hayrýsever iþ adamý Sezgin KORKMAZ’a ,kars ticaret ve sanayi odasý baþkanu fahri ÖTEGEN’e ,esnaf ve sanatkar odalarý baþkaný adem buruldaya,Üniversite da görüþtüðümüz ve stant açmamýza destek olan Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Doç.Dr. Alpaslan YÜCE hocamýza, okullar ve öðretmenler vasýtasýyla kampanyayý duyuracak olan Milli Eðitim Müdürümüz Gökhan ALTUN hocamýza ,fedakar hayrat yardým gönüllülerine,Arpaçay’dan bizleri destekleyen Ýmam-Hatip Vatan hocamýza,milli eðitim çalþanlarýna ve destek olacak kars halkýna  teþekkür ediyorum.Allah razý olsun.

Hayrat Yardým olarak Aralýk ayý içerisinde 400 týr Halep göçü ve Suriye için gönderilmesi planlanmýþ olup, inþallah Kars olarak Suriye’li Müslüman Kardeþlerimize Ensar, kardeþ, yardýmcý olmak ve sahip çýkmak adýna baþlattýðýmýz bu kampanyalarda diðer Sektör temsilcileri olan odalarýmýzdan da kampanyalar bekliyoruz.

KHA aracýlýðýyla Kurumlarýmýz ve odalarýmýza sesleniyorum bu insanlýk dramýna karþý ortak deðerlerimizde buluþup þu musibete uðramýþ sahipsiz kalmýþ kimsesiz kalmýþ yurtsuz kalmýþ, eþini kaybetmiþ, çocuklarýný kaybetmiþ þehrini kaybetmiþ Müslüman kardeþlerimize yardým elini insanlýk elini vefa elini merhamet elini uzatalým.

Dün çarýðýyla gelerek Çanakkale de ve Sarýkamýþ ta þehit olan Halepli Yemenli Suriyeli kardeþlerimize þimdi ahde vefamýzý göstererek varlýðýmýzla duamýzla malýmýzla destek olup sahip çýkalým. Onlarýn memleketine gidemeyebiliriz ama gidenlerle kardeþliðimizi gösterip yardým gönderebiliriz.

Haydi, Kars’ýmýn ali cenap insanlarý, yardýmsever insanlarý, þefkat kahramanlarý bir zamanlar bizim baþýmýza gelen emperyalist saldýrýlar zulümler, iþgaller ve ihanetler ve soykýrýmlar þimdi onlarýn baþýna geldi.

Allah resulü yevmi mahþerde iyilik yaptýðýnýz imdadýna koþtuðunuz ve medet olduðunuz insanlar sizi bulacaklar ve ‘Allah’ ým bu insan benim dünyada elimden tuttu, sýkýntýmý giderdi, yolda býrakmadý, bana iyilik yaptý, bu kulunu cennetine al diyecek. Allah bugün yardým elini uzatacaðýmýz gariban mazlum muhtaç maðdur insanlarý bizlere þefaatçi yapacak.

 

Haydi Kars ým gözü yaþlý maðdur periþan yurtsuz sahipsiz ve kimsesiz Suriyeli kardeþlerimize sýcak kucaklarýmýzý açalým ve þefkat ellerimizi uzatalým ihtiyaçlarýný giderelim ki Allah resulünün dediði gibi Allah da bizim ihtiyaçlarýmýzý gidersin.Bizden razý ve hoþnut olsun.Amin.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2302 Defa Okundu
2016-12-16

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır