KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BAKAN ARSLAN’ýN ÝNGLZ ARMALý MONTU VE DüþüNDüRDüKLER

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         BAKAN ARSLAN’ýN ÝNGLZ ARMALý MONTU VE DüþüNDüRDüKLER

 Bakan Arslan’ýn Ýngiliz Armalý Montu ve Düþündürdükleri

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammet Þamil Kafkasyalý’nýn, “Bakan Arslan’ýn Ýngiliz Armalý Montu ve Düþündürdükleri” yazýsý:

Müslüman hüsnü niyet âdemi itimat üzerine olmalý. Yani güzel bir niyet ile bakmalý, düþünmeli ve hareket etmelidir. Ama temkin ve tedbiri de elden býrakmamalý.

Müslüman kendi iþlediði yaptýðý veya iþlediði bir eylem ve fili baþkalarýnda gördüðü zaman yadýrgamamalýdýr. Çünkü baþkalarýnýn iþlediði hata veya ayýbý kendisi de iþliyor.

Müslüman ölçü, deðer ve sýnýrlarýný kaybettiði zaman birilerini eleþtirirken veya yargýlarken hem hâkim oluyor hem de maalesef savcý olabiliyor.

Griptir ki birileri bizi yargýlarken kendimizi ak pak etmek ve temize çýkarmak için her türlü müdafaa savunma ve direniþi göstermekle kalmaz, kendimizi hatadan münezzeh ve kusurdan Müberra göstermeye çalýþýrýz..

Baþkalarýnýn kusurlarýný daðlar kadar büyük görürken kendi hatalarýmýzý ise çakýl taþý gibi küçük ve basit görüyoruz.

Ýyi niyetimizi insaflý bakýþ açýmýzý kaybettiðimiz zaman dana altýnda buzaðý aramaya baþlýyoruz. Ulaþtýrma Bakaný Ahmet ARSLAN Sarýkamýþ ta giydiði monttaki Ýngiliz bayraðý armasýnda olduðu gibi.

Bazý insanlar Türk bayraðý armalý bere ve atký ile birlikte Ýngiliz bayraklý montu bir bakana yakýþtýrmamýþ olabilirler. Bu durum bazý kiþilerde milliyetçi bir duygu tepkimesine sebep olabilir.

Böyle tezat bir durumun meydana gelmesinde ihmal hata ve bilemediðimiz bazý durumlar olabilir. Tabi ki daima göz önünde olan bir bakanýn her konuda dikkatli davranmasý elzemdir.

Ama bazý insanlar vardýr ki bu durumu fýrsata çevirip Bakan aleyhinde toplumda olumsuz bir algý ve imaj peþinde koþmak için acýmasýzca eleþtiri yapar. Bu insanlarýn maksadý üzüm yemek deðil baðcýyý dövmektir.

Bugün Karslý olmasýyla þeref duyduðumuz ve her fýrsatta þehrine her türlü etkinliklerine katýlmaya çalýþan, yatýrýmlar planlayan ulaþtýrma bakanlýðýna layýk görülmüþ bir kiþiyi sadece bir montunda bulunan armadan dolayý acýmasýzca yargýlamak insafsýzlýk olur.

Ýnsanýn en kötü hasleti þudur ki bir insanýn ülkesi milleti vataný için yaptýðý o kadar hayýrlý güzel iþleri görmez sadece küçük bir ihmal hata ile kasýt dýþý meydana gelen bir kusura bakarak o insaný yargýsýz infaz eder.

Hata kusur veya yanlýþta sevgi dili ile mesaj vermek yerine nefret öfke ve gýybet dili ile mesaj vermeyi tercih eder.

Bakan Arslan’ý Ýngiliz armalý montu için eleþtirmeden önce kendimizi de eleþtirelim. Kendi hayatýmýzda, üzerimizde ve yaþamýmýzda ne kadar Ýngiliz ve Amerikan izleri var ona bir bakalým.

Hep beraber koro halinde sosyal medyada ve basýnda ve kamuoyunda Ýngiliz bakan algýsý oluþturmaya çalýþanlar biraz aynada kendilerine baksa Ýngiliz ve Amerikan yaþam tarzý, taklitçiliði ve hayat tarzýnýn zihnimizi fikrimizi nasýl esir edip kendisine ram ettiðini göreceklerdir.

Baþkalarýna eleþtirmeden önce giydiðimiz tiþörtlerdeki Ýngilizce isimlere, Ýngiliz isimli dükkânlarýmýza, cafelerimize, kozmetik markalarýmýza, elimizdeki Ýngilizce isimli telefonlara, ev aletlerimize, izlediðimiz Ýngilizce filmlere, çocuklarýmýzýn oyuncaklarýna nakþedilen Ýngilizce kahramanlara, kullandýðýmýz arabalara, giydiðimiz kotlar ve montlardaki armalara ve içtiðimiz sigara markalarýna bakalým.

Maalesef kültür emperyalizmi bizleri ismimiz olmasa bile yaþam tarzý ve giyim tarzý olarak zaten Ýngiliz ve Amerikalý çoktan yapmýþ.

Geçen gün Sarýkamýþ ta birkaç genç gördüm. Siyasi meþhur hareketi yaparak ellerini kaldýrýp toplu halde vatan millet Sakarya yemini yapýyorlardý. Baktým ellerinde marlbora sigara, kollarýnda bir tane kýz, üzerlerinde Amerikan armalý kot ve mont var. Emperyalizme karþý mücadele yemini yapýyor. Hallerine acýdým..

Sarýkamýþ yürüyüþüne katýlan insanlarýn dillerinde tekbir vardý ama bazýlarýnýn üstlerinde Ýngilizce yazýlý giyim ve kuþamlar vardý. Þimdi bu insanlar Ýngiliz mi oldular. Müslümanýn düþmanlarýn giyim kuþamý ve yaþam tarzýnýn benimsenmesini asla tavsip etmiyorum. Ama kuþatýlmýþlýk ve bazý esbaplar yüzünden etkileri altýnda yaþadýðýmýz gerçeði var.

Hele hele toplum olarak özümüzden uzaklaþýp batýlý milletlerin adetleri, giyimleri, yaþamlarý ile özdeþleþmiþken; baþkalarýný eleþtirme hakkýmýzýn kalmadýðýný düþünüyorum.

Bakan veya baþka birilerini eleþtirmeden önce empati ve öz eleþtiri yaparak kendimizi de bakalým. Çuvaldýzý kendimize iðneyi baþkalarýna batýralým. Bardaðýn sadece boþ tarafýný görüp dolu tarafýna bakmayalým.

Ýnsanlarýn yaptýðý güzel icraatleri, hayýrlý iþleri ve büyük çalýþmalarý görmeyerek sadece küçük kusur cürüm hata ve yanlýþlarý görmeyelim.

Müslüman insaflý olur vicdanlý olur ahlaklý olur. Kendi kusurunu görmeyen de kemalat olmaz.

Elinde Amerikan sigarasý, üstünde Ýngiliz Montu, ayaðýnda Avrupa spor ayakkabýsý, altýnda Avrupa arabasý, Amerikan telefonu taþýyanlarýn baþkalarýný Ýngiliz veya Amerikan olarak yaftalamasý hep hezeyan hem de þamata yapmaktan baþka bir þey deðildir.

Bir Bakanýn montunun Ýngiliz armasý taþýmasýnýn bende düþündürdükleri; dozunda eleþtiri, hakkaniyetle bakmak, öz eleþtiri ile mukayese etmek, empati yapmak, kendi kusurlarýna bakmak ve yapýcý bir üslup ile deðerlendirme yapmak. Ve en önemlisi hemþerimize sahip çýkmak. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1620 Defa Okundu
2017-01-11

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır