KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

16 NSAN SONRASý YARýNLARýMýZ BUGüNLERMZDEN GüZEL OLACAK

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         16 NSAN SONRASý YARýNLARýMýZ BUGüNLERMZDEN GüZEL OLACAK

 16 Nisan Sonrasý Yarýnlarýmýz Bugünlerimizden Güzel Olacak

Referandumda tercihini Hayýr dan dan yana kullanacaðýný söyleyen bir arkadaþ bir kaç gün önce gördüðü rüyayý bana anlattý. Rüyasýnda bir denizin kuruduðunu ve yerine buz kütleleri geldiðini o buz kitlelerinin de büyük bir ateþ gelerek erittiðini görmüþ.

Rüyasýnýn tabirine baktýðýnda rüyasýnýn adil bir idarecinin baþa geçeceðine iþaret ettiðini söyledi.

Referandum arifesinde böyle bir rüyayý hayýrda ýsrar eden birisinin görmesi anlamlýdýr.

Gerçi rüya ile amel edilmez ama devamlý sadýk rüyalar gören o arkadaþýn rüyasýnýn adil idareciye iþaret etmesi referandumun sonunda kime iþaret edeceði ortaya çýkacak.

Referandumda hayýr çýkmasý durumunda rüyasýndaki adil idarecinin kendi liderine iþaret ettiðini beyan edecek.

Evet, çýkmasý durumunda rüyanýn ülkeyi son on beþ senedir idare edenlere iþaret ettiðini kabul edecek mi göreceðiz.

Ýnsaf dürbünü bakmaya ve vicdan terazisi ile hakikatleri tartmaya çalýþan birisi olarak rüya âleminde deðil gerçek âlemde gördük ve anladýk ki,

On Altý Nisanda çýkacak müspet sonuç, yarýnlarýn bugünden daha güzel ve hayýrlý olacaðýný gösterecek.

Çünkü ülkemiz son on beþ senedir adil ve bizden içimizden olan insanlar tarafýndan yönetilmeye baþladý

Ülkeyi on beþ senedir hortumculardan, hýrsýzlardan, yolsuzluklardan ve rantçýlardan kurtararak yarýnlarýmýzýn daha iyi olacaðýný gösterdiler.

Ülkemizi son on beþ senedir yüksek enflasyon denilen canavardan kurtaranlar,

ÝMF gibi ulusal bir kapitalist sömürücü güçlerin elinden kurtaranlar,

Ülkeyi krizlere, istikrarsýzlýk ve devalüasyonlara sürükleyen koalisyon hükümetlerinden kurtaranlar,

Ülkemizi son on beþ senedir ekonomik disiplin ile yöneterek geçmiþ hükümetlerin yüzde 7500’lere varan faiz belasýndan kurtaranlar,

Þehirlerimizi son on beþ senede üniversitelere, havaalanlarýna, yurtlara, modern hastanelere kavuþturanlar,

Ülkemizi son on beþ senedir yüzde üç yüz lere varan faizlerden kurtarýp 0,90 lara düþürerek her kesin ev ve araba sahibi olmasýný kolaylaþtýranlar,

Türkiye’nin milli gelirini yiyen faiz lobilerinin musluklarýný keserek o gelirleri Anadolu halkýna yetim, dul maaþý, yardým parasý, hasta ve hasta bakýcý maaþý olarak verenler,

Kýrk senedir milletin baþýna bela olan terörün belini kýranlar

Ülkenin ekonomisini Avrupa’nýn en hýzlý büyüyen ve istikrarlý ekonomisi yaparak bir anayasa kitapçýðý fýrlatýnca ülkeyi krize sürükleyen gevþeklikten kurtarýp dünyada çýkan ekonomik krizlerden etkilenmeyecek kadar saðlam temeller üzerine kuranlar,

Cumhuriyet tarihinin en büyük yol, köprü, havaalaný, tünel ve ulaþým aðlarýný oluþturanlar,

Sosyal adalette istenilen seviyeye gelmese de gelirin eþit olarak daðýtýlmasýnda sosyal adalette mesafe ketedenler,

Savunma sanayinde ülkesini baðýmlýlýktan kurtarýp, kendi silahýný tankýný helikopterini ve füzesini yapacak hale getirenler,

80 Milyon insaný doyurmakla kalmayýp birçok ülkeye tarýmsal ürünler ihracat yaparak ülkemizi Avrupa’nýn tarýmda en büyük üreticisi yapanlar,

Yeni cumhurbaþkanlýðý sistemi ile bizleri darbe anayasasýnýn prangalarýndan,

Vesayetin köhnemiþ kelepçelerinden

 Menfaat odaklarýn bürokrasi zincirlerinden

Batýnýn güdümü ve esaretinden kurtaranlar

Ýnþallah 16 Nisandan sonra yarýnlarýmýzý bugünden güzel ve parlak günlere taþýyacaklar.

Ülkeyi son on beþ senedir yapýlan yatýrýmlar, projeler ve icraatlar ile Avrupa ve dünyanýn gýpta edip kýskandýðý konuma getirenler elbette yarýnlarýmýzý bugünlerden güzel yapacaklar.

Vicdaný ölmemiþ, insafý çürümemiþ, aklý sönmemiþ, mukayese ve muvazenesini yitirmemiþ, akýl melekesini kaybetmemiþ, basireti körelmemiþ ve gerçeklere taassup, tarafgirlik ve ön yargý ile inkâr perdesi çekmeden bakan her insan bilir ki;

On beþ sene önce yüksek faizlerden, enflasyondan ve hayat pahalýlýðýndan dolayý ev almak, araba almak,  traktör almak ve uçaða binmek, tatile gitmek ve nimetlere kolay ulaþmak hayal idi...

Ama þimdi asgari ücretlinin bile evi var.

Seksen bin nüfuslu bir þehirde kýrk bin kiþinin arabasý var.

Ýnsanlarýn alým gücü arttý.

Küçük çocuklarýn bile akýllý telefonu var.

Bir evde bir kaç televizyon var.

Çocuklarýn dahi bilgisayar ve tabletleri var.

Her köþede marketler, alýþveriþ merkezleri, eðlence merkezleri var.

Ýnsanlarýn yedikleri önünde yemedikleri arkalarýnda.

Ýnsanlarýn alým gücü ile beraber her þeyde bereket arttý.

Üreticiler artýnca rekabetten ürünler ucuzladý.

Ýstanbul sermayesine baðýmlý olduðumuz ham madde ve ürünler Anadolu insaný tarafýndan üretilmeye baþlandý.

Anadolu’da Avrupa ile yarýþan sanayiler, fabrikalar ve firmalar kuruldu.

Þu zamana kadar yapýlanlar ve Referandum sonucunda evet çýkmasý gösterecek ki yarýnlar bugünden güzel olacak.

Bu yazýlanlara bakýlýnca zannedilmesin ülkede her þey tozpembe ve süt liman hale geldi.

Son on beþ senede her þey deðiþti.

Ülke düzeldi ve süper güç olduk.

Köhnemiþ bir sistemde, darbelerle, muhtýralarla, ahlaksýzlýkla, iç ve dýþ ve borçlarla, terörle, enflasyonla, siyasi ve ekonomik istikrarsýzlýkla, krizler ve faizler ile basiretsiz ve izansýz yönetimler ve sistemce inançlý kesimlere yapýlan baský ve zulümler üzerine kurulmuþ bir devlet ve yönetim devir alanlardan bir anda mucize icraatlar beklemek saflýk olacaktýr.

Terör örgütlerinin besleyen ülkelere ve teröre raðmen, iç ve dýþ mihraklara, çýkarýlan bürokratik zorluklara raðmen, harici ve dâhili yapýlan saldýrýlara raðmen, ihanet þebekelerince yapýlan düþmanlýklara ve edilen sinsice iþbirliklerine raðmen, muhtýracý ve cuntacý kafalara ve kendilerini ülkenin gerçek sahibi gören gayri nesebi kesimlere raðmen hakkaniyet, adalet, cesaret, kararlýlýk ve azim ve gayret ile çalýþmalar inkâr edilip küçümsenmeyecek kadar büyüktür.

Bir sol görüþ ve fikri benimsemesine raðmen vatanýný ve milletini ve bayraðýný seven doðru ve dürüst birisinin gördüðü þu hayýrlý rüya inþallah gösterecek ki, 16 Nisandan sonra yüzde elli yedi- altmýþ yedi arasý çýkacak müspet tercih ile yarýnlarýmýz bugünlerimizden güzel olacak.

Son on beþ senedir ülkeyi adalet ile yönetmeye çalýþarak birçok alanda dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirmeye çalýþanlar 16 Nisandan sonra daha güzel parlak yarýnlar için devlet baþkaný sýfatý ile adil bir idareci olmak için baþa geçecekler.

15 Temmuz FETO ihanetine, karþýlaþacaðýmýz bazý ihanetler, kalkýþmalar ve tecrit edilmelere raðmen, yeni sistemin öncüleri ülkemizi altmýþaltý sene refah ve adalet içerisinde yönetip, dünyanýn kaderine teknolojide, Ýslam’da, adalette ve huzur ve kardeþlikte yön verip bir nevi iman ve Ýslam’dan aldýklarý Osmanlý adaleti ile dünyaya barýþ ve huzur getirecekler. Ýnþallah.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 232 Defa Okundu
2017-04-15

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır