KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS’ýN BTMEYEN BOðAZ KöPRüSü!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KARS’ýN BTMEYEN BOðAZ KöPRüSü!

 Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammet Þamil Kafkasyalý’nýn, “Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü!” yazýsý:

Büyükþehirleri bilen bilir. Büyükþehirlerde bazen bakarsýnýz birkaç gün içerisinde bir köprü, kavþak, alt veya üst geçit yapýlmýþ. Sizler bile þaþýrýrsýnýz bu ne zaman baþlandý ne zaman bitti diye..

Aslýnda hayret edecek ve þaþýracak bir þey yok. Çünkü öyle olmak zorunda. Hayat hýzlý akýyor. Ticaret durmuyor devam ediyor. Her gün milyonlarca insan okula ve iþe gidiyor. Eðer umuma açýk olan ve devamlý kullanýlan bir yol veya köprü keyfe maþe olarak yapýlsa hayat felç olur ve iþler durur. O yerde trafik patlar ve insanlar maðdur olur. Bu olumsuzluklarýn farkýnda olduklarý için sosyal sorumluluk gereði zamanla yarýþýrcasýna iþler icraatlar ve faaliyetler yapýlýr.

 Eðer sorumsuzca hareket edilse ve bir haftada bitmesi gereken bir iþ veya faaliyet aylarca sürse orada isyan çýkar. Onun için büyükþehirlerde boðaz köprüleri, köprüler, alt üst geçitler zaman ile yarýþýrcasýna kýsa sürede bitirilir. Ýnsanlar, toplum ve þehir maðdur edilmez.

Ama gelin görün ki bizde hasbel kader ara da bir ihtiyaç hâsýl olur ve þehir içinde küçücük mü küçücük bir köprü yapýlmasý icap eder. Yapýlýr da yapýlmasýna nasýl yapýlýr.

Profesyonellikten uzak,

Aðýr aksak,

Kaplumbaða hýzýnda,

Neme lazým formatýnda,

Sosyal sorumluluk duygusundan yoksun,

Halkýn memnuniyetini umursamayan,

Profesyonel þehircilik mantýðýndan bi haber,

Yapýmý aylarca süren karýnca misali bir çalýþma hýzý ile yapýlýr.

Þehrin en yoðun trafiðinin olduðu bir yol üzerinde küçücük bir köprünün yapýmý aylarca sürer mi yahu..

Ýki aydýr taþýtlar per periþan oldu.

Bozuk diðer alternatif ara yollarý kullanan arabalar telef oldu.

Ýþ çýkýþý ara yollarý kullanan araçlar saatlerce trafik kuyruklarýnda cinnet geçirdi.

Aylarca inþaatý süren küçücük köprüyü görmeyenler zanneder Kars a boðaz köprüsü yapýlýyor.

Km lerce uzunluktan tüneller veya alt geçitler yapýlýyor.

Halbuki  yapýlan sadece küçücük mü küçük bir köprü..

Sürücülerin ve yayalarýn güvenliði açýsýndan risk taþýmasýn diye büyütülmek için yýkýlýp yeniden yapýlan küçük bir köprünün inþaatý aylarca sürmesi gereken bir köprü deðil bir haftada bitmesi gereken bir köprüdür.

Ýnsanlarý maðdur etmeye kimsenin hakký yok. Bir haftada bitecek bir iþin iki aydýr bitmemesinin mazerete ve bahanesi sadece beceriksizlik ve acizliktir.

Ýnsanlar neden göç ediyor zannediyorsunuz. Neden arkasýna bakmadan kaçýyor bu güzelim þehirden. Neden küfür ederek arkasýný dönüp gidiyor bu memleketten.

Ýþsizliði, sahipsizliði, yerel yönetim zafiyeti, aðýr kýþ þartlarýnýn iyileþtirilmemesi, ekonomik imkânsýzlýðýna bir de bu olumsuz ve nahoþ durumlar eklenince bu köhne ve harabistan þehirden arkalarýna bile bakmadan büyükþehirlerin medeniyetine kaçmak zorunda kalýyor.

Kýþ geldi bastýrdý ama hala Kars ýn boðaz köprüsü bitmedi. Bitince dünyanýn 8.harikasi olmasý beklenen Kars ýn boðaz köprüsünün açýlýþýnda bari birkaç tane boða kurban kesip aylarca maðdur ettiðiniz yaya ve sürücülere ikram edip gönlünü alýrsanýz belki bu cürmünüzden dolayý affedilirsiniz.. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 266 Defa Okundu
2017-11-09

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır