KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KUR’AN’ý OKUYARAK DEðL, YAþAYARAK HATMEDENLER CENNET’E GRER!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         KUR’AN’ý OKUYARAK DEðL, YAþAYARAK HATMEDENLER CENNET’E GRER!

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer!

Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný Mustafa Altunok’un, “Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer!” yazýsý:

Kovulmuþ Þeytanýn Þerrinden Allah(c.c.)’a Sýðýnýrým,

Rahman, Rahim Olan Allah(c.c.)’ýn Adýyla;  

Öncelikle; ‘Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun vahyin nûruyla aydýnlanan tüm sâdýk kullarýna selam olsun!’

Kur’an bildiðiniz gibi hidâyetin kaynaðý olup kendisinde her türlü açýklamanýn yapýldýðý ilâhi bir yol göstericidir. O ki insanýn sorumlu olduðu tüm konularý açýða çýkarmýþ ve onlarý çeþitli þekillerde öne sürmüþtür. Böylelikle bizlere gerek dünyâ gerekse âhiret merkezli her konuya dâir mutluluk formülleri göstermiþtir. Bu yüzden bizler hangi husus olursa olsun ona danýþmalý ve onun göstereceði yolu takip etmeliyiz. Þöyle ki düþünürken onunla düþünmeli, konuþurken onunla konuþmalý ve davranýrken onunla davranmalýyýz. Ona uymayan her türlü hareketten kaçýnýp, reddettiði her çeþit algýdan uzaklaþmalýyýz. Unutmayalým ki büyük bir imtihânýn içinde olan bizler, bu imtihanýn sonuçlarýnýn açýklandýðý sýrada ondan hesaba çekileceðiz. Allah(c.c.) bir âyetin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Doðrusu Kur’an Sana Ve Kavmine Bir Öðüttür. Ýlerde Ondan Sorulacaksýnýz!’

Zuhrûf Sûresi / 44.Âyetin Meâli

Evet! Kur’an’la yaþanýlmasý gerektiðine dâir emre muhâtap olan bizler, sâdece onunla sorguya çekileceðiz. Tâbiri câizse sorular hep o kitaptan çýkacak. Fakat ne yazýk ki bu kadar önemli fonksiyonlarý bulunmasýna raðmen þu ümmet tarafýndan kendisinden beyhûde kalýnmýþ ve üzücü bir duruma düþülmüþtür. Þöyle ki ya hiç okunmamýþ ya da okunsa bile anlaþýlmaya çalýþýlmamýþtýr. Yalnýzca hatim adý altýnda anlayýp dinlemeden tekrar edilip durulmuþtur. Ki bununla da mükâfat alýnacaðý zânnedilmiþtir. Hâlbuki; ‘Kur’an’ý okuyarak deðil, yaþayarak hatmedenler cennete girer!’ Çünkü o okunarak deðil, yaþanarak hatmedilmesi için indirilmiþ olan bir kitaptýr. Buradaki okuma boyutu yalnýzca bir araçtýr. Amaç ise, onu yaþamaktýr. Bu nedenden dolayý araç olan okuma hususu, asla amaç hâline getirilmemelidir. Þu da var ki bir þeyi sona erdirme anlamýna gelen hatim kelimesi, elbette ki dýþlanabilecek bir kavram deðildir. Bizim demek istediðimiz; ‘Hatim mevzûsunda merkeze alýnmasý gereken hususun, uygulama kýsmýnýn olmasý gerekliliðidir!’ Fakat ne yazýk ki ümmet bu durumu çýðrýndan çýkarmýþ ve tamamiyle maksadýndan koparmýþtýr. Þu ki bir kere hatim adý altýnda yapýlan okumalarýn neredeyse yüzde doksan dokuzunda anlam boyutu bulunmamaktadýr. Yâni týpký mukâbele mevzûsunda olduðu gibi, okuyanlarýn çoðusu okumuþ olduðu âyetlerin manâsýna bakmamaktadýr. Bu yüzden de içeriðinde neyden bahsedildiðinden gâfil olunan bir okuyuþ tarzý sergilenmektedir. Kur’an ki bu þekilde defalarca hatmedilmekte fakat ilâhi hakikatlerden zerre kadar haberdar olunmamaktadýr. Üstelik sûreler bölünmekte ve birden fazla okuyacak kiþiler arasýnda paylaþýlmaktadýr. Böylelikle kendi tâbirleriyle hatimler indirilmekte ama nereye indirildiðine dâir her hangi bir mantýk sunulmamaktadýr. Aslýnda akýllara, kalplere ve hayatlara indirilmesi gereken þerefli kitabýmýz, sâdece dillere indirilip oradan da ruhlar âlemine gönderilmektedir. Hem de sevap olarak! Oysaki hiç kimse baþkasýnýn yapmýþ olduðu amelden sevap kazanamaz. Fakat eðer söz konusu hâyra vesile olmuþsa, o baþka! O zaman elbette ki aracý oluþunun karþýlýðýný alýr. Rabbimiz bu konuyla ilgili bir âyet meâlinde þu þekilde bildiride bulunmaktadýr:

 ‘Kim Ýyi Bir Ýþe Aracýlýk Ederse, Onun da O Ýþten Bir Nasibi Olur. Kim Kötü Bir Ýþe Aracýlýk Ederse, Onun da Ondan Bir Payý Olur. Allah(c.c.) Her Þeyi Gözetleyicidir!’

Nîsa Sûresi / 85.Âyetin Meâli

Âyet meâline dikkat ederseniz, her hangi bir güzel veya kötü bir oluþuma sebep olmanýn getirisinden ve götürüsünden bahsedildiðini görürüz. Ki bu da kiþinin o iþteki payýdýr. Doðal olarak sonucundaki payýný da alacaktýr. Fakat bunun ötesinde asla bir kiþi diðer bir kiþinin yapmýþ olduðu bir hasenattan sevap anlamýnda faydalanamaz. Çünkü herkes kendi emeðinin karþýlýðýný görür. Ki bu durum bir âyet meâlinde þöyle açýklanmaktadýr:

 ‘Þüphesiz ki Ýnsana Kendi Emeðinden Baþkasý Yoktur!’

Necm Sûresi / 39.Âyetin Meâli

Olay bu! Ýnsanýn âhirette karþý karþýya geleceði ancak kendi amelleridir. Yâni kendi elleriyle yapýp gönderdikleridir. Bu yüzden bir âyetin meâlinde bu mezûya þöyle deðinilmektedir:

 ‘Kendiniz Ýçin Yaptýðýnýz Ýyiliði, Daha Ýyi Ve Daha Büyük Ecir Olarak Allah(c.c.) Katý’nda Bulursunuz!’

Müzzemmil Sûresi / 20.Âyetin Meâli

Evet! Gerekli izahýn yapýlmýþ olmasýna raðmen, yine de insanlar ölmüþ olan kardeþlerimize sevap göndermeye çalýþmaktadýr. Ne peygamberimizin ne de onun elinde yetiþen sahâbilerin yapmadýðý bu enteresan eylemler, ümmetin neredeyse her bölgesinde farklý versiyonlarla yaygýn bir þekilde uygulanmamaktadýr. Böylelikle ne yazýk ki vahyin dirilerle olan baðýna makas atýlmaya çalýþýlmaktadýr. Þöyle ki ölülerin arkasýnda en çok okunan sûre hangisidir diye sorduðumuzda, herkesin vereceði cevap aynýdýr; ‘Yâsin Sûresi!’ Ama ne hikmettir ki bu sûrede bulunan bir âyetin meâlinde þöyle belirtilmektedir:

 ‘Biz Peygambere Þiir Öðretmedik. Ki Bu Ona Yaraþmaz da! Ona Vahyedilen Ancak Bir Öðüt Ve Apaçýk Kur’an’dýr. Diri Olanlar Uyarýlsýn Ve Böylece Ýlahî Hüküm Ýnkârcýlar Hakkýnda Kesinleþsin Diye Gönderilmiþtir!’

Yâsin Sûresi / 69,70.Âyetin Meâli

Gördüðünüz gibi! Kur’an’ýn ölüler için indirilmediðini söyleyen âyetler, ölülerin arkasýndan en çok okunan sûrede geçmektedir. Bu bizim ümmet olarak ne kadar beyhûde bir durumda olduðumuzu gösteren en önemli örneklerdendir. Bundan dolayýdýr ki üniversite sýnavýna girme, iþ baþvurusunda bulunma ve hastalanmýþ olma gibi daha birçok özel durumda hatmedilen yaþam kitabýmýzýn, anlayýp uygulama noktasýnda kendisine zerre kadar yaklaþýlmamaktadýr. Hatta bir kez hatmedene yüz sevap ya da iki kez hatmedene iki yüz sevap gibi sözlerin avuntusuna kapýnýlmakta ve dinin sâdece sevap merkezli bir olgu olduðu yanýlgýsýna düþülmektedir. Üstelik bu hatimler para karþýlýðýnda okunmakta, insanlarýn umutlarýna ve ceplerine göz dikilmektedir. Oysaki; ‘Kur’an’a yapýlan en büyük hakaret, onun para karþýlýðýnda okunmasýdýr!’ Ama buna raðmen deste deste paralar ortalýkta dolaþmaktadýr. Peygamberimizin bir hadis meâlinde þöyle buyurduðu rivâyet edilmiþ olmasýna raðmen:

 ‘Kur’an’ý Kim Okursa, Onun Karþýlýðýný Allah(c.c.)’tan Ýstesin. Çünkü Öyle Topluluklar Gelecek ki; ‘Kur’an’ý Okuyacaklar Ve Onun Karþýlýðýný Ýnsanlardan Ýsteyecekler!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Tirmizi)

Ýþte böyle! Kur’an ancak bir hayat kitabýdýr. O ki bir insanýn nasýl bir baba, nasýl bir evlat, nasýl bir eþ, nasýl bir patron ve nasýl bir iþçi olmasý gibi gerek bireysel gerekse sosyal tüm konularý barýndýrýp muhâtabýnýn hayatýna yön verir. O, dünyâ ve âhiret mutluluðunun tek anahtarýdýr!

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

 (Âmin)                      

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 269186 Defa Okundu
2014-09-30

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır