KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KUR’AN MUSHAFLARý’NA, ABDESTSZ DE DOKUNULUP OKUNULABLR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         KUR’AN MUSHAFLARý’NA, ABDESTSZ DE DOKUNULUP OKUNULABLR!

Kur’an Mushaflarý’na, abdestsiz de dokunulup okunulabilir! 

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;
 
Öncelikle; Kur’an’ýn ýþýðý ile tüm karanlýklarý aydýnlatan Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; Kur’an’la aydýnlanmaya ve aydýnlatmaya çalýþan tüm mücahit kullarýna selam olsun!
 
Bildiðiniz gibi; Kur’an, hidayetin rehberidir. Ýmtihanda olan akýl sahipleri için sunulmuþ bir yol göstericidir. Bunun içinde, ilk olarak okumaktan bahsetmiþ, giriþi bu husustan açmýþtýr. Fakat ne var ki, iki sebepten dolayý, bu ümmet vahiyden uzaklaþtýrýlmýþtýr. Ýþte bunlardan birisi, abdestsiz dokunulmaz ve okunulmaz iddiasýdýr. Kur’an’da, kesinlikle böyle bir bildiri olmamasýna raðmen, ýsrarla bu gibi iddialarla, insanlarýn vahiyden uzaklaþmasýna uðraþýlmaktadýr. Üstelik þu ayet meali de, anlaþýlýp dinlenilmeden, yanlýþ iddialara bir delil olarak sunulmaya çalýþýlmaktadýr:
 
‘Bu kitap, yüce Kur’an’dýr. Saklanýp korunmuþ bir kitaptadýr. Ona, sadece temizlenip arýnanlar dokunabilir!’
 
Vaký’a Sûresi / 77-79.Ayetlerin Meali
 
Bu ayet mealine birazcýk dikkat edersek görürüz ki, bir kere burada bahsedilen konu Kur’an’dýr. Kur’an Mushafý deðil! Evet, burada anlayacaðýmýz husus, bizim þu anda elimize alýp okuduðumuz her hangi bir mushaf deðildir. Çünkü bu ayetlerin indirildiði dönemlerde, þu anda elimizde tuttuðumuz mushaflar henüz yoktu. Kur’an, bildiðimiz gibi, peygamberimizden sonra mushaf haline getirilmiþtir. Zaten bizler, insan eliyle kaplanmýþ veya insan eliyle yazýlmýþ kâðýtlarý kutsallaþtýrýyor ve ondan sonrada dokunulup dokunulmayacaðý gibi konularý tartýþýyoruz. Ýkincisi ise, ayetin mealinde, ancak temizlenip arýnanlarýn dokunabileceði vurgulanmýþtýr. Temizlenip arýnanlar ise, bazý ayetlerde de açýk bir þekilde bildirildiði gibi, meleklerdir. Zaten temizlenmek tabirinin, abdestle bir alakasý yoktur. Zaten abdest olsaydý, ya namaz için olduðu gibi bir bir sayýlýr, ya da bizatihi abdest denilebilirdi. Buradaki temizlenmek, manevi temizliktir. ‘Allah(c.c.) temizlenenleri sever’ gibi vahyin bildirdiði tabirlerde, manevi temizlikten yani tövbe etmekten bahsedilmiþtir. ‘Size verilen nimetlerin temiz olanlarýndan yiyin’ gibi ayetlerde de, yine manevi temizlikten yani nimetin helal olmasýndan bahsedilmiþtir. Bu yüzden meleklerin temizlenmiþ olmalarý da manevi bir temizlik olup, onlarýn günah gibi pisliklerden arýndýrýlmýþ olmasýndandýr. Bunun için de, biraz önceki tabirin bulunduðu ayette vahyin kaynaðýna atýf yapýlmýþ ve bu konu hakkýnda, þeytanlarýn getirdiðine dair müþriklerin ortaya attýklarý iftiralara cevap verilmiþtir. Böylelikle onun, asla þeytanlar tarafýndan dokunulup getirilmediði vurgulanmýþtýr. Týpký þu ayetin mealinde vurgulandýðý gibi;
 
‘Kur’an’ý, þeytanlar indirmemiþtir. Bu, onlara yaraþmaz ve güç de yetiremezler. Çünkü onlar, vahyi dinlemekten kesin olarak uzak tutulmuþlardýr!’
 
Þuâra Sûresi / 210-212.Ayetlerin Meali
 
Evet, gördüðünüz gibi konu gayet açýktýr. Mevdûdi gibi bazý deðerli âlimlerimizin de tefsirlerinde açýkça belirtilmiþ olan bu durum, bir kez olsun vahyi incelememiþler tarafýndan, delil ve ispat sunulmadan dillendirilmektedir. Ki bu dillendirenler tarafýndan delil olarak sunulan birkaç hadisin de, aktarma zincirlerinde tartýþmalý halkalarýn olduðu, bazý âlimlerimiz tarafýndan belirtilmiþtir. Seyyid Kutup, Ýbn-i Kesir tarafýndan, bu gibi durumlarýn delil sayýlamayacaðýný vurgulamýþ, bu konuda açýklamalarda bulunmuþtur. Üstelik dikkat ederseniz, örneðin ayetteki dokunma konusuyla ilgili, dokunmasýn diye bir tabir yoktur. Dokunamaz tabiri vardýr. Eðer böyle olsaydý, bir emir olurdu. Tam tersi, zaten istenilse bile dokunulmayacaðý, istisnasýz bir vurguyla açýklanmýþtýr. Oysaki eðer bahsedilen bildiðimiz mushaf olmuþ olsa, nasýl olurda bugün kâfirler bile dokunabilirlerdi? Allah(c.c.) dokunamaz diyecek, kâfirler dokunabilecek hâþâ! Var mý böyle bir þey? Nasýl olurda aklýmýz böyle bir þeyi alabilir?  O zaman demek ki, burada bahsedilen mevzu, bizim anladýðýmýz anlamda ki mushaf mevzusu deðilmiþ. Yine abdestsiz okunmaz mevzusu da ayný þekildedir. Kur’an okumak, bizim toplumumuzda, ille de eldeki bir mushaftan okumak olarak anlaþýlýr. Hâlbuki ne alakasý var. Kur’an okuyacak insan, elinde bir mushaf olmadan okuduðu zaman, okumuþ sayýlmaz mý? Fâtiha Sûresi’ni, her hangi bir kabrin yanýndan geçerken okuyan kiþi, okumuþ sayýlmaz mý? Elbette ki sayýlýr! Peki, bu kiþi o kabrin yanýndan geçerken okuduðu zaman, hep abdestli bir þekilde mi okuyor? Tabi ki deðil! O zaman demek ki abdestsiz de okunabiliyormuþ. Bir kere þunu söyleyelim ki, vahiy dokunulmazdýr. Kur’an, kendisine dokunulan bir nesne deðil, bizatihi kendisi dokunan bir öznedir. Kur’an, ayný zamanda somut bir olguda deðildir. Tam aksine soyuttur. Sadece deðdiðinde somutlaþýr. Bu yüzden dokunulduðu zaman deðil, dokunduðu zaman görünür. Bu yüzdende, vahyin tabiri ile ancak temizlenenler yani bize göre soyut varlýklar olan melekler dokunabilir. Okunmaya gelince, isteyen istediði zaman okuyabilir. Þunu belirtelim ki, vahiyle aramýza her hangi bir somut iþlem konulmamýþtýr. Kur’an’da sadece bir kez açýkça belirtilen abdest, namaz için belirtilmiþ, aslýnda namaz için bir ön þart olduðu vurgulanmýþtýr. Kur’an için ise, sadece bir ön þart sunulmuþtur. O da, ‘okunacaðý zaman, okuyacak kiþinin, þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnmasýdýr!’ Týpký ayetin mealinde belirtildiði gibi;
 
‘Kur’an okuyacaðýn zaman, kovulmuþ þeytandan Allah(c.c.)’a sýðýn!’
 
Nahl Sûresi / 98.Ayetin Meali
 
Kur’an okunacaðý zaman, ille de alýnmasý gereken abdest, iþte budur. Kur’an okunup anlaþýlmak, anlaþýlýp yaþanýlmak, yaþanýlýp teblið edilmek için indirilmiþtir. Elbette ki mushafa bile abdestli dokunmak veya okumak daha faziletlidir. Ýnsanlar elinden geldiði kadar abdestli dokunmaya veya okumaya çalýþsýnlar. Ama abdestsizde dokunulabilip, okunacaðýný bilsinler. Þunu da unutmasýnlar ki; ‘Kur’an okuyaný deðil, okumayaný çarpar!’   
 
Allah(c.c.); Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin!
 
Allah(c.c.); bütün bunlarý en iyi yapan Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin!
 
Allah(c.c.); birbirleriyle kardeþçe geçinen mü’min kullarýndan etsin!
 
Allah(c.c.)’ýn selamý üzerinize olsun!
 
Mustafa Altunok
(Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný)
Kur’an Kardeþliði Derneði
2011
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5641 Defa Okundu
2011-05-02

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır