KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HâYýR ALLAH (C.C.)’TANDýR, ÞER ÝSE KULDAN!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         HâYýR ALLAH (C.C.)’TANDýR, ÞER ÝSE KULDAN!

Hâyýr Allah (c.c.)’tandýr, Þer Ýse Kuldan! 

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;
 
Öncelikle; her türlü hâyrýn tek sahibi olan Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; hâyýr yolunda çalýþan tüm hâyýr ehli kullarýna selam olsun!
 
Bildiðiniz gibi; hâyýr, her türlü iyilik anlamýna gelen bir kavramdýr. Þer ise tam aksine her türlü kötülük! Allah(c.c.), mutlak hâyýr sahibi olduðu için, kullarýna asla þer dilemez. Ama ne var ki, hâyrýn yanýnda, þerri de dilediði iddia edilmektedir. Oysaki kesinlikle böyle deðildir! Allah(c.c.)’tan olduðu iddia edilen þerrin, asla böyle bir boyutu yoktur! Allah(c.c.)’tan olan, sadece hâyýrdýr. Allah(c.c.) ki bir kere, asla hiçbir kulunu þer diye yaratmaz. O ki, þeytaný bile þer diye yaratmamýþtýr. Þer olmak, iradesi olan þeytanýn kendi tercihidir. Yani þer, kulun kendindendir. Hâyýr ise Allah(c.c.)’tan! Allah(c.c.), sadece o þerrin ulaþmasýna, kul kendi istediði için hüküm verir. O, asla zulmetmez! Ama hâyrýn ulaþmasý için, ille de kulun istemesine bakmaz. Onun lütufkârlýðý, bunun için yeterde artar bile! Oysaki olaya doðru bakýlmýþ olunsa, yani þerrin herkesin kendi tarafýndan dilendiði için geldiðine inanýlsa, o zaman herkes baþýndaki þerden dolayý özeleþtiri yapýp hatasýný görecektir. Böylelikle, hatasýný görüp telafi edeceði için de, baþýndaki o þerden kurtulacaktýr. Zaten baþýna gelen o olaya izin verilmesinin bir sebebi de, ayný zamanda imtihan edilmesidir. Uhut Savaþý’yla ilgili bir ayet mealiyle, bu konuyu açmaya çalýþalým;
 
‘Baþkalarýný iki misline uðrattýðýnýz bir musibet sizin baþýnýza gelince mi, ‘bu nereden?’ dediniz? De ki; ‘O, sizin kendinizdendir!’ Allah(c.c.) þüphesiz ki her þeye güç yetirendir. Allah(c.c.)’ýn izni ileydi ancak, iki topluluðun karþý karþýya geldiði gün, size isabet eden! Mü’minleri ayýrt etmesi, münâfýklýk yapanlarý da belirtmesi içindi. Onlara; ‘Allah(c.c.)’ýn yolunda gelin savaþýn ya da savunma yapýn’ denildiðinde, ‘biz savaþmayý bilseydik, elbette sizi izlerdik’ dediler. O gün onlar, imandan çok küfre daha yakýndýlar. Kalplerinde olmayaný aðýzlarýyla söylüyorlardý. Allah(c.c.), onlarýn gizli tuttuklarýný daha iyi bilir!’
Âl-i Ýmran Sûresi / Ayetlerin Meali
 
Gördüðünüz gibi, baþlarýna gelen musibetin kendi suçlarýndan dolayý olduðu belirtilmektedir. Allah(c.c.)’ýn ise sadece izin verdiði! Öyle ki, baþka bir ayetin mealinde ise, açýkça þöyle belirtilmektedir:
 
‘Sana iyilikten her ne gelirse Allah(c.c.)’tandýr. Kötülükten de sana ne gelirse, o da kendindendir!’
Nisa Sûresi / 79.Ayetin Meali
 
Evet! Her türlü kötülük, insaný kendi elleriyle yaptýklarý yüzündendir. Böylelikle geliþ sebebi kendidir. Ama iyilikler öyle deðildir. Hepsi Allah(c.c.)’tandýr. Böylelikle geliþ sebebi Allah(c.c.)’týr. Fakat kaçýrýlmamasý gereken bir husus var ki o da þudur; ‘Sonuç olarak iyiliðinde kötülüðünde ulaþmasýna izin verip hükmeden, Allah(c.c.)’týr!’
 
Allah(c.c.); Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); bütün bunlarý en iyi yapan Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); birbirleriyle kardeþçe geçinen mü’min kullarýndan etsin!
Allah(c.c.)’ýn selamý üzerinize olsun!
 
Mustafa Altunok
(Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný)
Kur’an Kardeþliði Derneði
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4892 Defa Okundu
2011-05-23

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır