KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

ÂZİZ, ZELİLE TENEZZÜL EDEBİLENDİR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ÂZİZ, ZELİLE TENEZZÜL EDEBİLENDİR!

 Âziz, Zelile Tenezzül Edebilendir!

                                  Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah(c.c.)’a sığınırım,

                                  Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ın adıyla; 
 
    Öncelikle; her türlü izzetin tek sâhibi ve tek kaynağı olan Allah(c.c.)’a hamd olsun, şükürler olsun. O’nun; ilâhi izzete mazhar olmuş tüm âziz kullarına selam olsun! 
 
   Bildiğiniz gibi izzet; onur, haysiyet ve yücelik gibi anlamlara gelen bir kavramdır. Zillet ize, izzetin tam zıddı olarak onursuzluk, haysiyetsizlik ve alçaklık demektir. Yani zillet, izzetin tam tersidir. İşte konunun burasında hemen şunu söyleyelim ki; ‘Her türlü izzet Allah(c.c.)’ındır!’ Evet! Allah(c.c.), mutlak anlamda izzet sâhibi olandır. Yani izzetin tümüne sâhip olup, izzetinde ne eksilme, ne de artma olmayandır. Bu yüzden hem izzetin tümüne sâhip olan, hem de dilediğine izzet verendir. İşte bu anlamda aklını kullanabilen kişi; ‘Allah(c.c.)’ın yanında olan izzeti, başkasının yanında aramayandır!’ Rabbimiz, bu konudaki bir âyetin meâlinde şöyle buyurmuştur:
   ‘Onlar, mü’minleri bırakıp da kâfirleri dostlar edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz ki izzetin tamamı, Allah(c.c.)’ındır!’
                                                                                   Nisa Sûresi / 139.Âyetin Meâli
 
   Evet, işte böyle! Ki izzeti başkasının yanında arayanın hâli yani başkasını veli edinenlerin durumu, bir âyetin meâlinde örümceğin durumuna benzetilmiştir. Çünkü örümceğin yuvası, yuvaların en çürük olanıdır. Ama örümcek, o çürük yuvayı kendine yuva edinmiştir. Bu durum, âyet meâlinde şöyle belirtilmektedir: 
   ‘Allah(c.c.)’tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi!’
                                                                                    Ankebût Sûresi / 41.Âyetin Meâli
 
   Başka bir âyetin meâlinde ise şöyle buyrulmuştur:
   ‘Her kim izzet istiyorsa, bilsin ki izzet tamamıyla Allah(c.c.)’ındır. O’na güzel kelimeler yükselir. Onu da sâlih amel yükseltir. Kötülükler kuranlara gelince, onlara şiddetli bir âzap vardır. Onların tuzakları hep darmadağın olur!’ 
                                                                                   Fatır Sûresi / 10.Âyetin Meâli
 
   Evet! Bu âyet meâlleri, izzet konusundaki hakikati, net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ki bu pencereden bakmaya devam edersek, izzet sâhibi olanı iki husus ölçüsünden tanımlayabiliriz;
   a-)Zillet içinde olana tenezzül edebilen ve bu tenezzülünden dolayı hiçbir şekilde zillet bulaşmayan yani izzetinde her hangi bir eksilme olmayan ki bununla ilgili bir korkuya da sâhip olmayan!
   b-)Zillet sahipleri tarafından yapılan her hangi bir çirkin söz veya buna benzer davranışlarla, asla izzetine zede gelmeyen!
 
   Evet! Şimdi biraz önceki âyet meâlinde dönersek, orada ancak güzel sözlerin ilâhi makama ulaşabileceği hakikatinden bahsedildiğini hatırlarız. Gördüğünüz gibi, çirkin sözün ulaşma ihtimâli bile yoktur. Bu ifâdemiz şu anlama gelmemektedir; ‘Rabbimiz’in o çirkin sözden haberi yoktur!’ Elbette ki asla! Tabi ki haberi vardır. Buradaki vurgu; ‘O’nun makamına çirkin sözlerin ulaşmayacağıdır!’ Şöyle ki ne o çirkin sözün, ne de o sözü söyleyenin öyle bir gücü yoktur!’ Allah(c.c.), unutmayalım ki; ‘Subhân’dır!’ Subhan ise, her türlü hatadan, kusurdan, lekeden ve buna benzer kul vasıflarından münezzeh olan yâni ak, pak ve hak olan demektir. Bu şu anlama gelir; ‘Allah(c.c.)’a karşı çirkin sözler söyleyenler, o mutlak izzetine asla leke bulaştıramazlar!’ Hatta zihinlerdeki izzetine bile etki yapamazlar. Bunu ise şöyle izah edebiliriz: ‘Allah(c.c.)’a çeşitli iftiralarda bulunulmasıyla, asla mü’minlerin tasavvurunda bir değişme olmaz!’ O, mü’min kullarının bilinçlerindeki yerini bile korur. Dedik ya; ‘O ki mutlak izzet sâhibi olup, zillet içinde olanların yakıştırmalarından münezzehtir!’ Bir âyetin meâlinde şöyle buyurmuştur:  
   ‘Senin izzet sahibi Rabb’in, onların vasıflandırmalarından münezzehtir!’
                                                                                   Saffat Sûresi / 180.Âyetin Meâli
 
   Bu konuda, isyan edip lânetlenen şeytanla ilgili bir hususu daha doğrusu şeytanın bir yeminini örnek verebiliriz;
   ‘Allah(c.c.); ‘Defol oradan, sen artık kovulmuş birisin. Din Günü’ne kadar lânetim senin üzerinedir’ dedi. ‘Rabbim! Dirilecekleri güne kadar beni ertele’ dedi. Allah(c.c.); ‘Sen bilinen güne kadar ertelenenlerdensin’ dedi. İblis; ‘Senin izzetine and olsun ki, onlardan ihlâs sahibi kulların bir yana, hepsini azdıracağım’ dedi. Allah(c.c.); ‘Doğrudur! İşte, Ben hakikati söylüyorum; ‘Sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım’ dedi!’
                                                                                  Sâd Sûresi / 77-85.Âyetlerin Meâli
 
   Evet! Allah(c.c.)’a yemin ederek, insanların çoğunu doğru yoldan saptırma iddiâsını sunmaya çalışan şeytan, gördüğünüz gibi bu konuda o kadar iddialıdır ki, büyük bir hususun üzerinde yemin etmeye çalışmaktadır. Çünkü büyük iddiâda bulunanlar, büyük bir hakikatin üzerine yemin ederler. İşte o da kendince büyük olan iddiâsını sunmak için, büyük bir yemin etmiş ve bu konuda aklına büyük bir hakikat gelmiştir. O da; ‘Allah(c.c.)’ın izzeti!’ Evet, gerçekten de bu büyük hakikatin büyüklüğü konusunda haklıdır. Fakat bu yeminin altında başka vurgu da olabilir mi diye bakacak olursak, sanki konumuzla alâkalı şöyle bir vurgunun olduğunu görürüz; ‘Sen ki mutlak bir izzete sâhipsin. Yâni senin izzetinde ne eksilme, ne de artma olmaz. Ben ki senin, insanlar içinde ki ihlâs sahibi olanlar hariç, kullarının hepsini azdıracağımı iddiâ ediyorum. Şunu biliyorum ki, onların azması senin izzetine zarar veremez. Yâni senin izzetinde bir eksilme olmaz. Ki zaten azmalarının sebebi de, ihlâs sahibi olmayışlarıdır. İşte ben bu büyük hakikat üzerine yâni senin asla artmayan ve eksilmeyen sınırsız izzetinin üzerine yemin ediyorum!’
 
   Gördüğünüz gibi, her zamanki gibi âyetleri biraz incelediğimizde, muazzam vurgularla karşılaşıyoruz. Allah(c.c.) o kadar izzetlidir ki, kibri yüzünden kendini âlemin en güzel nimetlerinden mahrum eden o beyinsizlerin beyinsizi şeytan tarafından bile anlaşılmıştır. Ki onun yandaşları tarafından da! Rabbimiz, yine o kadar izzetlidir ki, aynı zamanda zillet içinde bulunanların en zilletlisi olan şeytana dâhi tenezzül buyurmuştur. Ki az önce dediğimiz gibi, onun yandaşlarına da! Evet! Mevlâmız, öyle ki şeytanın isyanında bile onu dinlemiş ve ona yol göstermiştir. Oysaki o gözleri körleşmiş, yüreği ise nankörleşmiş olan ve zillet içine düşmüş olan rezil, bu tenezzülün değerini bile bilememiştir! 
 
   Evet, izzet konusundaki incelikler böyledir. Demek ki izzet sâhibi olmak, her türlü zilletten ve zillet korkusundan beri olmak demektir. Çünkü gerçektende izzet sâhibi olan, izzetinin eksilmesinden endişe etmez. Bu yüzden de zillette olanlara tenezzül edebilir. Ama örneğin sırf zengin oldukları için kendilerini âziz zanneden bâzı kibirli zeliller, bakarsınız ki fakirlerle oturup kalkmazlar. Çünkü izzetlerinin eksileceğinden korkarlar. Allah(c.c.) ise, âzizlerin âzizi olarak,  bizim gibi zelillere bile tenezzül edendir. Örneğin dilediği zaman, işlemiş olduğumuz zelillikleri bağışlar. Ki bağışlamasıyla, izzetinde değişiklik olmaz. Hz.İsa(a.s.)’ın, Hesap Günü’nde söyleyeceği ve bizlere de bir âyetle bildirilmiş olan şu sözünde vurguladığı gibi; 
   ‘Eğer onlara azap edersen, doğrusu onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, hiç şüphesiz ki mutlak izzet ve mutlak hikmet sahibi olan sensin!’
                                                                                         Mâide Sûresi / 118.Âyetin Meâli
 
   Evet! Allah(c.c.), gerçekten de âyette de belirtildiği gibi mutlak izzet sahibi olup; ‘El- Âziz’dir!’ O, yine bu konuda dilediğini yapan ve yaptığında da bir hikmet bulunan olup; ‘El-Hâkim’dir!’ İşte bu yüzden de bizlerin bu hakikati iyice anlamamızı ve kendisine şöyle duâ etmemizi istemiştir:
   ‘De ki; ‘Mülkün sahibi olan Allah(c.c.)’ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini âziz kılar, dilediğini zelil edersin. Hâyır, senin elindedir. Sen, doğrusu her şeye güç yetirensin!’
                                                                                        Âl-i İmran Sûresi / 26.Âyetin Meâli
 
   Âyet mealine dikkat edersek, bir duâ olduğunu ve başında da şu ifadenin geçtiğini görürüz: ‘De ki!’ Evet! Rabbimiz, demek ki özellikle kendisine bu duâyı etmemizi ve böylelikle kendisinden izzet talebinde bulunmamızı buyurmuştur. Öyle ise soruyoruz; ‘O halde neyi bekliyoruz?’
 
   Allah(c.c.) kabul etsin inşâallah!
  
   Rabbimiz, Kur’an’ı okuyan, anlayan, yaşayan ve tebliğ eden kullarından etsin.
Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarından etsin.
Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeş olan kullarından etsin.
Rabbimiz’in selamı hepimizin üzerine olsun!
 
                                                                        (Âmin!)
 
  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 4067 Defa Okundu
2013-06-27

SON YAZILARI

Kur’an’ı Okuyarak Değil, Yaşayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuşu’nun Süleyman(a.s.)’a Öğüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaşayın! Para İle İmanın Kimde Olduğu Belli Olur! Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Tanıtımı! Allah (c.c.)’a İtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksıza Hakkı, Haklıya Sabrı Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabına Bu Ancak Kadar Yabancı Olur! Kur’an’ı Anlamaya Çalışmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır