KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

RAMAZAN’ýN KUR’AN AYý OLUþU!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         RAMAZAN’ýN KUR’AN AYý OLUþU!

 Ramazan’ýn Kur’an Ayý Oluþu!

                                  Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

                                  Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;  

Öncelikle; hâyýr sâhibi olan Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; iyilik için koþuþan tüm mü’min kullarýna selam olsun!

Kur’an, bildiðiniz gibi hayatýn merkezine indirilmiþ olan bir rehberdir. O ki, karanlýklarýn içine düþmüþ olan insanoðlunun aydýnlýða ulaþmasý için lûtfedilmiþtir. Þöyle ki, bundan ondört asýr önce bir gece yarýsý muhâtabýyla buluþmuþ ve evrensel olma özelliðiyle her çaðda gönüllere þifâ olmuþtur. Ki olmaya devam edecektir! Ýþte onun ilk muhâtapý olan peygamberimizle buluþtuðu gece; ‘Kadir Gecesi’dir!’ Ve o gecenin içinde bulunduðu ay ise; ‘Ramazan Ayý’dýr!’ Ramazan Ayý; ‘Kur’an’ýn indirildiði aydýr!’ Allah(c.c.), bir âyetin meâlinde þöyle buyurmuþtur:

‘Ramazan Ayý ki; ‘Ýnsanlarý doðru yola ileten, apaçýk hidayet delillerini içeren ve doðru ile yanlýþý ayýrt eden; ‘Kur’an’ýn indirildiði aydýr!’ Öyleyse sizden kim bu aya þâhit olursa oruç tutsun!’

                                                                               Bakara Sûresi / 185.Âyetin Meâli

Evet! Ramazan Ayý, insanla vayhin buluþtuðu mübârek bir aydýr. Kur’an’ýn yaðmur gibi yaðdýðý ve ulaþtýðý her yere bereket saðladýðý bir sürecin özetidir. Bu yüzden çok iyi bir þekilde anlaþýlmalý ve taþýmýþ olduðu rahmetten faydalanýlmalýdýr. Efendimiz(s.a.v.), bir hadisin meâlinde þöyle buyurmuþtur:

‘Ey insanlar! Büyük ve mübârek bir ay yaklaþtý. Gölgesi baþýnýza geldi. Bu öyle bir aydýr ki, içinde bin aydan daha hayýrlý olan; ‘Kadir Gecesi vardýr!’ Allah(c.c.), o mübârek ayýn gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde nafile namazlarý meþru kýldý. Bu ayda küçük büyük bir hayýr yapan insan, baþka aylarda bir farz eda etmiþ gibi sevap alýr. Bu ayda bir farzý yapmak, baþka aylarda yetmiþ farzý yerine getirmek yerine geçer. Bu ay; ‘Allah(c.c.) için açlýk ve susuzluðun, itaât ve ibâdetin zorluklarýna sabretme ve dayanma ayýdýr!’ Sabrýn karþýlýðý da ancak; ‘Cennet’tir!’

                                                                                 Hz.Muhammed(s.a.v.)

                                                                                            (Buhâri)

Gördüðünüz gibi! Ramazan Ayý, gerçektende çok kýymetli bir aydýr. Ki vahiyle yoðrulan bir ay olmasýnýn yaný sýra, ayný zamanda; ‘Kardeþlik Ayý’dýr!’ Þu ki yoksullarýn hatýrlandýðý ve yetimlerin hâfýzalara getirildiði bir dönemdir. Yâni cömertliðin artýp paylaþma noktasýnda harekete geçildiði bir zaman dilimidir!

Evet! Þimdi buraya kadar vurguladýklarýmýz, bu deðerli ay ile ilgili bilmemiz gereken ön hususlardýr. Fakat bunlarýn hâricinde bilmemiz gereken bir mevzû daha vardýr ki, oda þudur: ‘Bu önemli ayý bütünüyle kavramamýz için, öncelikle vahiyle anlam merkezli bir iletiþime geçmemiz gerekir!’ Öyle ya! Kur’an’la buluþulmadýðý ve akýllarýn onun hükümleriyle inþâ edilmediði müddetçe, bu âziz ayý sâdece oruçla geçirmenin ne ehemmiyeti vardýr! Elbette ki oruç tutmak, bu ayýn ilk plandaki ibâdetidir. Fakat unutmayalým ki, bu ayda oruç tutmamýzý saðlayan; ‘Kur’an’dýr!’ Çünkü biz müslümanlar, sýrf yüce kitâbýmýzýn indiriliþinden dolayý bu ayda oruç tutuyoruz. Hatta bunun için tuttuðumuz oruçlar; ‘Kur’an’ýn indirilmiþ olmasýna bir teþekkür göstergesidir!’ Ýþte bu ince hassasiyetten dolayý en önemli konu; ‘Kur’an’la indiriliþ amacýna uygun bir þekilde diyalog kurmaktýr!’ O zaman mâhiyet anlaþýlmýþ ve bu ay zihnimizdeki olmasý gereken yere yerleþmiþ olur. Eðer ki böyle bir tutum yakalanýrsa, iþte o zaman þu olmuþ olur: ‘Þehr-i Ramazan!’ Yâni; ‘Ramazan Ayý!’ Demek ki önemli olan vahiyle hemhal olmaktýr. Unutmayalým! Kur’an’la geçirilen her ay; ‘Ramazan Ayý’dýr!’ Bu yüzden her ay vahiyle dopdolu olmaya ve vahyin gerekliliklerini yerine getirmeye çalýþmalýyýz. Kur’an’ýn indirildiði bu ayda ilk olarak vahiyle ciddi bir iliþki kurmaya yoðunlaþmalýyýz. Þöyle ki yüreðimizin gecesine vahyin inmesi ve aydýnlýða ulaþmasý için çaba harcamalýyýz. Bu arada diðer insanlarýnda aydýnlanmasý için vayhi her yere ulaþtýrmaya gayret sergilemeliyiz. Örneðin gerek babadan yetimlerin, gerek ilimden yetimlerin, gerekse imândan yetimlerin ayaðýna koþmalýyýz. Bu hassas ayý bir eðlence zamanýna çevirmekten vazgeçmeli ve hâyýrlarda koþmak için bir fýrsat bilmeliyiz. Yediðimiz ve içtiðimizden paylaþmalý, böylelikle yoksul kardeþlerimizin yüzünü güldürmeliyiz. Ama ne varki bu meseleler geri plana atýlýr oldu. Kur’an’ýn indirilme sebebini bir türlü tam olarak kavrayamayan bu ümmet, bu konuda yapýlabilecek her türlü hatayý yaptý. Kur’an’a abdestsiz dokunulmaz gibi iddiâlarla bir kopuþ süreci baþlatýp, onun herkes tarafýndan anlaþýlamayacaðýný ileri sürerek bu süreci ilerletti. Böylelikle dirilerin yaþamasý için indirilmiþ olan bu kitabýn, hayatýn merkezinden çýkarýlarak resmen bir ölü kitabýna dönüþtürülme projesi gerçekleþtirildi. Bunu isterseniz bir âciz þiirimizle dile getirmeye çalýþalým;

Allah’ýn Kelâmýdýr O!

Yerden yere attýðýmýz,

Allah’ýn selâmýdýr o!

Üç kuruþa sattýðýmýz,

Allah’ýn kelâmýdýr o!

***

Mezarlarda açtýðýmýz,

Ölülere saçtýðýmýz,

Diyar diyar kaçtýðýmýz,

Allah’ýn kelâmýdýr o!

***

Emeksizce erdiðimiz,

Gösteriþe serdiðimiz,

Büyücüye verdiðimiz,

Allah’ýn kelâmýdýr o!

***

‘Kur’an Kardeþliði’ eyvah,

Vah ki hâlimize ne vah,

Bir gün ki çektirecek ah,

Allah’ýn kelâmýdýr o!

Mustafa Altunok

Ýþte böyle! Ýlâhi rehberden uzaklaþan bu ümmet, bölünüp parçalandý. Her bir parçasýna bir sýrtlan musallat oldu. Dünyânýn her tarafýnda müslümanlar ezilen konumuna düþtü. Bu kez kendi kardeþleri tarafýndan da unutulan ümmetin evlatlarý, tâki acýnacak hâle geldi. Kardeþleri ise eðlence peþinde koþmaktan gözlerini bile hakikate açamadý. Kýsacasý ümmet mahvoldu! Bu yüzden gelin artýk bir iftarda; ‘Kur’an için açalým!’ Ve artýk bu vahiy açlýðýna bir son verelim. Ýþte o zaman her ay bize; ‘Ramazan olmuþ olur!’ 

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4888 Defa Okundu
2013-07-12

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır