KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TEBLð HER MüSLüMAN’ýN GöREVDR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         TEBLð HER MüSLüMAN’ýN GöREVDR!

 Teblið Her Müslüman’ýn Görevidir!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;

Öncelikle; ebedi güzelliklere kavuþmamýz için bizlere doðru yolun koordinatlarýný bildiren   

Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun, bu koordinatlarý âleme haykýran bütün dâvetçi kullarýna selam olsun!

Bildiðiniz gibi; Kur’an, Rabbimiz’in bir bildirisidir. Bize, bu büyük imtihanda ne yapmamýz, nasýl yapmamýz ve neden yapmamýz gerektiðini bildirir. Bu yüzden; ‘Kur’an’ý okumak, anlamak ve yaþamak hepimizin görevidir!’ Ki bu konuda görevlendirilen ilk kiþi, Efendimiz(s.a.v.)’dir. Üstelik o, bu bildirinin doðrudan indirildiði bir peygamberdir. Fakat görevi sâdece okumak, anlamak ve yaþamak deðildir. Onun en büyük görevlerinden biride; ‘Okuduðunu, anladýðýný ve yaþadýðýný, baþka insanlarda okusun, anlasýn ve yaþasýn diye teblið etmesidir!’ Zâten vahyi yaþamak kulluk tarafýdýr, vahyi teblið etmek ise elçilik tarafýdýr. Fakat unutmayalým ki; ‘Vahyi yaþamak da, teblið etmek de sâdece peygamberlerin görevi deðildir!’ Aksine, her müslümanýn görevidir. Bu konuda sahâbiler en önemli örnektir. Çünkü onlarda peygamber deðildirler. Ama teblið etmek için diyar diyar dolaþmýþlardýr. Bunun için teblið, her mü’minin olmazsa olmaz görevidir. Üstelik vahyin yaþanmasýna çalýþmak, vahyi yaþamanýn þükrüdür. Bir kiþi imânýnýn þükrünü, baþkalarýnýn da imân etmesine çalýþarak yerine getirmelidir. Üstelik yalnýz kendini düþünmek bencilliktir. Bencillik ise, müslüman vasfý deðildir. Kur’an’ýn tâbiriyle büyüklüðü yerlerle gökler kadar büyük olan cennette yer çoktur. Unutmayalým ki; ‘Allah(c.c.), baþka insanlarý da düþünenleri sever!’ Bunun için her bir müslüman, depremlerin depremi olmadan önce kalkmalý ve yakýnlarýndan baþlayarak baþkalarýný da kardýrmalýdýr. Kaldýrmalý ve o büyük gün hakkýnda uyarmalýdýr. Rabbimiz bu konuda, bir âyetin meâlinde, hem o an örtüsüne bürünen peygamberimize, hem de örtüsüne bürünen bütün müslümanlara þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Ey örtüsüne bürünüp örtünen! Kalk ve uyar!’

Müddesir Sûresi / 1,2.Âyetlerin Meâli

Âyetlerde de gördüðümüz gibi, bu buyruða tâlip olan bizler yâni muhatap olan biz müslümanlar, bir an önce örtülerimizi üzerimizden atmalý ve dinimizi, ulaþabileceðimiz her yere teblið etmek için kalkmalýyýz. Üstelik unutmamalýyýz ki, tebliðin en önemli kurallarýndan biri de, insanlarýn ayaðýna gitmektir. Bunun için asla kimsenin ayaðýmýza gelmesini beklememeliyiz. Teblið, biraz önce de dediðimiz gibi, dinimizin olmazsa olmaz bir gerçeðidir. Üstelik; ‘Kur’an’ý teblið etmek, onu yaþamanýn bir parçasýdýr!’

Evet! Kur’an’ý yaþamak, emirlerine uymakla olur. Ki teblið etmek de, biraz önce belirttiðimiz âyette de veya daha birçok ayette de bildirildiði gibi, bir emirdir. Bu yüce dinle þereflenen herkesin yâni iman eden ve sâlih amel iþleyen herkesin hakikatleri ve hakikat yolunda sabýrlý olmayý, elinden geldiðince herkese tavsiye etmesi gerekir. Rabbimiz bir âyetin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Âsra andolsun ki, insanlýk hüsrandadýr. Ancak iman edenler, sâlih amel iþleyenler, birbirlerine hakký ve sabrý tavsiye edenler hariç!’

Âsr Sûresi / 1-3.Âyetlerin Meâli

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah!

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

 (Âmin!)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3844 Defa Okundu
2013-09-11

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır