KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝNSANý KUR’AN DEðL, KUR’AN’SýZLýK ÇARPAR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ÝNSANý KUR’AN DEðL, KUR’AN’SýZLýK ÇARPAR!

 Ýnsaný Kur’an Deðil, Kur’an’sýzlýk Çarpar!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;  

Öncelikle; kullarýný baþýboþ býrakmayýp doðru yolu gösteren Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; ilâhi rota doðrultusunda hareket eden tüm sâdýk kullarýna selam olsun!

Kur’an bildiðiniz gibi doðru ile yanlýþýn her türlü ayrýmýný yapan ve bizlere güzergâh sunan bir rehberdir. O ki bizler için gerekli olan her konunun açýklamasýný yapan, mükemmel bir yol göstericidir. Þöyle ki bir insanýn doðumundan ölümüne kadar yaþayabileceði her türlü mevzûyu barýndýrmýþ ve muhâtabýna öneriler sergilemiþtir. Oturmaktan kalkmaya, yürümekten koþmaya ve konuþmaktan susmaya kadar insan hayatýyla ilgili her husus, kendisinde mevcuttur. O ki eksiksiz ve kusursuzdur. Çünkü o; ‘Allah(c.c.)’ýn kitâbýdýr!’ Allah(c.c.) ise her türlü hatadan münezzeh olandýr. O’nun için yanýlgýnýn söz konusu bile olamaz. O, tüm âlemlerin yegâne ilâhýdýr. O’nun yoluna canýmýz ve malýmýz fedâ olsun!

Evet! Rabbimiz rahmetiyle bizlere lütfetmiþ ve hakikatin kaynaðý konumundaki; ‘Kur’an’ý bizlere nâzil etmiþtir!’ Ama ne var ki bizler bu ikrama karþý gerekli vefâyý gösterememiþ ve onu hak ettiði yere koyamamýþýzdýr. Þöyle ki o ilâhi hediyeye ya evlerimizin duvarlarýný ya da kabirlerimizin baþlarýný lâyýk görmüþ dolayýsýyla yüreklerimizin kapýlarýný açmamýþýzdýr. Þu ki onunla ilgili ortaya atýlan ve hakikatle alâkasý olmayan her iddiâya kapýlmýþ ve bu iddiâlar sebebiyle ondan her geçen gün biraz daha uzaklaþmýþýzdýr. Nitekim ona abdestsiz dokunulamayacaðý veya okunulamayacaðý gibi söylemler, bu iddiâlarýn baþýnda gelmektedir. Üstelik ondan da ötesi abdestsiz bir þekilde ona el uzatanlarýn çarpýlacaðý gibi iftiralar akýl ötesi boyuta ulaþtýrýlmýþ ve insanlarýn algýlarýna sunulmuþtur. Þöyle ki; ‘Kur’an’ýn çarpan bir kitap olduðunu ileri sürmüþler ve hâfýzalara yerleþtirmiþlerdir!’ Oysa ki bu tam anlamýyla bir iftiradýr. Hatta þöyle söyleyelim ki; ‘Kur’an’a yapýlmýþ en büyük iftiradýr!’ Kur’an ki çarpýlmýþlarý düzeltmek için indirilmiþ bir rehber olmasýna raðmen, kendisi hakkýnda böyle bir söylemde bulunmak çok çirkindir. Kur’an asla çarpan bir kitap deðildir. Tam aksine! Ýnsaný çarpan; ‘Kur’an’sýzlýktýr!’ Evet! Kur’an’a yaklaþmak deðil, ondan uzak durmaktýr kiþiyi darmadaðýnýk eden! Nitekim toplumumuzda bunun binlerce örneði vardýr. Sýrf fiziksel anlamda söyleyecek olursak, kullanmakta olduðu alkonun etkisiyle saða sola çarparak yürüyenler, iþte bu sýnýftandýrlar. Yâni; ‘Kur’an’sýzlýktan çarpýlanlar sýnýfý!’ Veya ruhsal anlamda misal sunacak olursak, düþmekte olduðu kibirden dolayý etrâfýna yüksekten bakmaya çalýþanlar da ayný sýnýftandýrlar. Nitekim bu örnekleri daha da arttýrabiliriz. Günâhýn içine boðulmuþ ve bu yüzden huzursuzluðun dibine kadar gömülmüþ olan her günahkâr; ‘Kur’an’sýzlýðýn çarptýðý kiþilerdendir!’ Anne ve babasýna güzel davranmayanlar veya eþine ve çocuklarýna güler yüz göstermeyenler birer; ‘Kur’an’sýzlýk maðdurudurlar!’ Hakikate gözlerini kapatan câhiller, merhamete yüreðini kilitlemiþ zâlimler ve imâna sýrt çevirmiþ kâfirler! Evet! Ýþte bu ve buna benzer bir çok kitle; ‘Kur’an’dan beyhûde olduðu için kendini kaybetmiþ olan gâfillerdir!’ En önemlisi ise ne yazýk ki þu anda ümmet, konumuz açýsýndan çok problemli bir hâldedir. Kur’an’dan ayrýldýðý ve onun hükümleriyle hareket etmeyi terk ettiði için bin bir parçaya bölünmüþ ve her parçasýna bir sýrtlan musallat olmuþ durumdadýr. Üstelik gözlerinin önünde kardeþleri sýkýntý çekmesine hatta zulme uðramasýna raðmen sesini bile çýkarmamaktadýr. Mezheplere, tarîkatlere ve cemaâtlere bölünmüþ durumda zelil bir hâl içindedir. Ýþte tüm bunlar; ‘Kur’an’sýzlýðýn çarpmasýdýr!’ Oysa ki o yüce kitap, insan için gerekli olan her türlü konuda ayrýntýsýyla açýklamalarda bulunan ve onlarý türlü türlü misallerle muhâtaplarýna sunan muhteþem bir klavuzdur. Allah(c.c.) ki bir âyetin meâlinde þöyle buyurmuþtur:

 ‘Sana bu kitabý indirdik ki her þey için ayrýntýlý bir açýklayýcý, bir kýlavuz, bir rahmet ve müslümanlara da bir müjde olsun!’

Nahl Sûresi / 89.Âyetin Meâli

Gördüðünüz gibi! Bir kiþi ki eðer müttâki ise yâni yanlýþlardan rahatsýz olduðu için doðruyu arayan biri ise, iþte onun tam da aradýðý; ‘Kur’an’dýr!’ Kur’an ki onun sorabileceði her türlü soruya cevâp verecek ve onu tâmamiyle tatmin edecektir. Ama ne var ki binlerce kitâbýn onun önüne geçirilmiþ olmasýndan dolayý; ‘Kur’an’a sýra bile gelmemektedir!’ Herkes kendince onun anlaþýlamaz bir kitap olduðunu ve ancak âlimler tarafýndan anlaþýlabileceðini iddiâ ederek, kiþileri kendi âlim dedikleri zâtlara dâvet etmektedir. Kur’an ise sâdece yüksek yerlerde asýlan, arada bir alýnýp ölülere okunan ve hayatýn dýþýna itilmeye çalýþan bir konuma getirilmeye gayret edilmektedir. Evet! O ki ilâhi bir sofra olup her türlü mânevi besini barýndýrmasýna raðmen, terkedilmiþ bir vaziyettedir. Efendimiz(s.a.v.) bir hadisin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Kur’an’dan ayrýlmayýn. Çünkü o; ‘Allah(c.c.)’ýn Sofrasý’dýr!’ Allah(c.c.)’ýn sofrasýndan kim yararlanmak isterse, gayret etsin. Zîra ilim, öðrenmekle olur!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Ýbn-i Mesûd)

Ýþte böyle! Kur’an ilâhi bir rahmettir. O yüzden ona dokunanlar deðil, dokunmayanlar çarpýlýr. Ve bu çarpýlma o kiþi dokunmadýðý müddetçe öyle bir devam eder ki, tâki cehenneme yuvarlanana kadar sürer. Bu yüzden her ne hâl üzerinde olursak olalým artýk bir an önce kitâbýmýza dönelim. Ve bu güne kadar yapmýþ olduðumuz tüm hatalarý bir bir itiraf edip tövbe edelim. Unutmayalým ki; ‘Allah(c.c.) samimi bir þekilde tövbe eden kullarýnýn tövbesini asla reddetmez!’

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

 (Âmin!) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10992 Defa Okundu
2013-10-31

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır