KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

CENNET’ VATAN BLENE DüNYâ GURBET OLUR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         CENNET’ VATAN BLENE DüNYâ GURBET OLUR!

Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;  

Öncelikle; her türlü nimetin sâhibi olan Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; dosdoðru yolda yürüyen tüm mü’min kullarýna selam olsun!

Bildiðiniz gibi insan imtihan için yaratýlmýþ ve âkýbeti kendi ellerine verilmiþ olan bir varlýktýr. Þöyle ki dünyâ bu imtihanýn alaný, âhiret ise sonuçlarýnýn açýklanacaðý meydanýdýr. Bu anlamda dünyâ ve âhiret insan hayatýnýn iki yüzüdür. Ki öteki yüz olan âhiret hayatýnýn nasýl olacaðý, beriki yüz olan dünyâ hayatýna baðlýdýr. Yâni dünyâ hayatýnda yapýlanlar bir nevi tohum, âhiret hayatýnda karþýmýza çýkacak olanlar ise mahsuldür. Bunun için kim ne ekerse onu biçecektir. Þu ki hâyýr eken hâyýr þer eken þer biçip, iyilik eden iyilik kötülük edense kötülük toplayacaktýr! Kýsacasý kim ney yaparsa, karþýsýnda onu görecektir. Allah(c.c.) bu konuyla ilgili âyet meâllerinde þöyle bildirmektedir:

 ‘O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çýkarýlýrlar. Her kim zerre miktarý hâyýr yapmýþsa onu, her kim de zerre miktarý þer yapmýþsa onu görür!’

Zilzal Sûresi / 6-8.Âyetlerin Meâli

Evet! Amellerin tartýlacaðý o büyük gün, herkesin notunun verileceði hüküm günüdür. Bu yüzden bir kez daha vurgulayalým ki; ‘Dünyâ hayatý sâdece bir imtihan sürecidir!’ Her ne kadar süslü ve çekici olsa da aslýnda aldatýcýdan baþka bir þey deðildir. Özellikle peþin oluþundan dolayý insanlarý büyülemekte ve kýskacýna almaktadýr. Rabbimiz bu hususla ilgili âyet meâllerinde þu þekilde bir açýklamada bulunmaktadýr:

 ‘Siz dünyâ hayatýný tercih ediyorsunuz. Oysaki âhiret hayatý daha hâyýrlý ve daha devamlýdýr!’

A’lâ Sûresi / 16-17.Âyetlerin Meâli

Gördüðünüz gibi! Ýnsan sâdece dünyâ hayatýna odaklandýðý için farkýnda olarak veya olmayarak âhiret hayatýný unutmaktadýr. Böylelikle ölümden öte bir hayat yokmuþ gibi yaþamakta ve bu denli vâhim bir gafletin içine düþmektedir. Þöyle ki tüm planlarýný dünyâ merkezli hazýrlamakta, tüm hayâllerini dünyâya yönelik kurmaktadýr. Böylelikle dünyâ için sevinmekte ve dünyâ için üzülmektedir. Hatta dünyâ içerikli gülmekte, dünyâ içerikli aðlamaktadýr. Kýsacasý az önceki âyet meâlinde vurgulandýðý gibi, dünyâ hayatýný tercih etmektedir. Tâbi ki buda kiþinin hiç ölmeyecekmiþ gibi bir yaþama tutkusuna kapýlmasýna sebep olmaktadýr Halbuki gerçekten de âhiret hayatý dünyâ hayatýndan kat kat üstündür. Mevlâmýz bu mevzûya yönelik âyet meâllerinde buyurur ki;

 ‘Kadýnlar, oðullar, altýn ve gümüþ cinsinden yýðýlmýþ servetler, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin þiddetle arzuladýðý þeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünyâ hayatýnýn geçici menfaâtleridir. Oysa asýl varýlacak güzel yer ancak; ‘Allah(c.c.)’ýn katýndadýr!’ De ki; ‘Size bundan daha hâyýrlýsýný bildireyim mi; ‘Rableri’nin katýnda takvâ sâhipleri için içinde temelli kalacaklarý altýndan ýrmaklar akan cennetler, tertemiz eþler ve; ‘Allah(c.c.)’ýn rýzasý vardýr!’ Allah(c.c.), kullarýný hakkýyla görendir!’

Âl-i Ýmran Sûresi / 14-15.Âyetlerin Meâli

Evet! Dünyâ hayatýnýn da elbette ki insana sunmuþ olduðu bir takým ikramlar vardýr. Ama bunlarýn âhiret hayatý yanýnda zerre kadar önemi yoktur. Çünkü birincisi dünyâ hayatýnýn sunduklarý âhiret hayatýnýn sunduklarý karþýsýnda yalnýzca bir metâdýr. Ýkincisi ise dünyâ hayatý fânidir. Fakat âhiret hayatý öyle deðildir. Bu yüzden bizler elbette ki dünyâ hayatýndan da helal çerçevesinde almamýz gereken nasibi unutmamalýyýz. Fakat asýl meylimizi âhiret hayatýna yöneltmeliyiz. Þöyle ki eðer sürekli cenneti düþünür, cenneti hayâl eder ve cennete odaklanýrsak yâni cenneti vatan bilmeye baþlarsak o zaman dünyâ hayatý bize gurbet olmaya baþlayacaktýr. Böylelikle bir gurbetçi gibi vatanýmýza özlem duyacak ve kavuþmak için gün sayacaðýz. Yâni dünyâ hayatýnda kendimizi bir yolcu gibi göreceðiz. Efendimiz(s.a.v.)’in bir hadis meâlinde belirttiði gibi:

 ‘Dünyâda bir garip yahut bir yolcu gibi ol ve kendini þimdiden kabir ehlinden say!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Buhâri, Tirmizi)

Ýþte böyle! Bizler ki dünyâ hayatýndan âhiret hayatýna geçmekte olan misâfirleriz. Bundan dolayýdýr ki bizim için aslý hayat âhiret hayatýdýr. Bizler ki kendimizi o ebedi hayata hazýrlamalý ve iþ iþten geçmeden önce dünyâ hayatýnda olan tüm aþýrý tutkularýmýzdan kurtulama çalýþmalýyýz. Cennet’e dikkat kesilmeli ve orada dinlenmek için burada yorulmalýyýz. Çünkü unutmayalým ki âhiret hayatýnda dinlenecek olanlar, dünyâ hayatýnda yorulacak olanlardýr!

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8678 Defa Okundu
2013-11-14

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır