KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HüDHüD KUþU’NUN SüLEYMAN(A.S.)’A ÖðüDü!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         HüDHüD KUþU’NUN SüLEYMAN(A.S.)’A ÖðüDü!

 Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü!

Kovulmuþ Þeytanýn Þerrinden Allah(c.c.)’a Sýðýnýrým,

Rahman, Rahim Olan Allah(c.c.)’ýn Adýyla;  

Öncelikle; ‘Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun yeryüzünün ýslâhý için var gücüyle mücâdele eden tüm sâlih kullarýna selam olsun!’

  Allah(c.c.) bildiðiniz gibi biz insanlarý büyük bir imtihana muhâtap tutmuþ ve böylelikle âkýbetimizi belirlememize izin vermiþtir. Ki bu anlamda bizlere sýnavýn her çeþidini hazýrlamýþtýr. Varlýkla veya yoklukla denenmek gibi daha birçok unsuru, bu hârikulade plana dâhil etmiþtir. Örneðin mülk ile sýnanmak, bu sorumluluðu aðýr olan sürecin en zorlu aþamalarýndan biridir. Hz.Süleyman(a.s.) iþte bu konuma ulaþmýþ ve ince bir elekten geçmiþ olan bir peygamberdir!

Evet! Hz.Süleyman(a.s.) bir peygamber olmasýnýn yaný sýra ayný zamanda bir hükümdardý. Daha doðrusu hükümdar peygamberlerdendi. Onun ki emânet olarak elinde tuttuðu en görkemli mülklerinden biri de ordusuydu. Ve o öyle bir orduydu ki, mensuplarý arasýnda insanlarýn haricinde varlýklarda vardý. Ki bu varlýklar kuþlardý. Kuþlar gerçekten de ordunun en önemli unsurlarýndandý. Hele ki; ‘Hüdhüd Kuþu!’ Rivâyetlere göre görevi orduya su bulma olan bu kuþ bir içtima sýrasýnda orada bulunamamýþ ve bu yüzden ciddi bir tepkiyle karþýlaþmýþtý. Hz.Süleyman(a.s.) ona nerede olduðunu sormuþ ve ondan geçerli bir mazeret sunmasýný istemiþti. Aksi takdirde þiddetle cezalandýrýlacaðýný vurgulamýþtý. O ise hükümdarý ve halký güneþe tapan bir ülkeye rastladýðýný söyleyerek, gecikme sebebini açýklamýþtý. Bu durum âyet meâllerinde þöyle anlatýlmaktadýr:

 ‘Süleyman(a.s.) kuþlarý denetledi ve þöyle dedi: ‘Hüdhüd’ü neden göremiyorum? Yoksa kayýplara mý karýþtý? Ya karþýma geçerli ve ikna edici bir mazeretle çýkar ya da onu þiddetli bir þekilde cezalandýrýrým. Veyahut onu boðazlarým!’ Derken beklemesi çok sürmedi. Çýkageldi ve dedi ki: ‘Ben senin henüz bilmediðin bir þeyi öðrendim. Sebe’den doðru ve kesin bir haber getirdim. Gerçekten onlara hükümdarlýk eden, kendisine her þey verilmiþ ve büyük bir tahtý olan bir kadýnla karþýlaþtým. Ne ki onu ve kavmini; ‘Allah(c.c.)’ý býrakýp da güneþe secde eder buldum. Þeytan kendilerine yaptýklarýný süslü göstermiþ de onlarý doðru yoldan alýkoymuþ. Bunun için doðru yolu bulamýyorlar!’

Neml Sûresi / 12-16.Âyetlerin Meâli

Hz.Süleyman(a.s.) ordunun kontrolü sýrasýnda bulunamayan bir kuþu sorgulamýþ ve böyle detaylý bir cevap almýþtýr. Hüdhüd ona güneþe tapan bir topluluktan bahsetmiþ ve þu sözüyle hem bir hükümdar peygambere hem de hepimize bir hakikati haykýrmýþtýr: ‘Þeytan kendilerine yaptýklarýný süslü göstermiþ de onlarý doðru yoldan alýkoymuþ. Bunun için doðru yolu bulamýyorlar!’ Hüdhüd’ün sözlerindeki en can alýcý nokta burasýdýr. Yâni yanlýþ yolda olan bir kiþi veya toplumun düþmüþ olduðu tehlikeli bir durum. Ki bu durum þudur: ‘Þeytanýn yapýlanlarý süslemesi!’ Bir âyetin meâlinde þöyle buyrulmaktadýr:

 ‘Allah(c.c.) þâhittir ki senden önceki toplumlara da nice elçiler göndermiþizdir. Fakat þeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Ýþte o, bugün onlarýn kýlavuzudur. Onlara elem verici bir âzap vardýr!’

Nahl Sûresi / 63.Âyetin Meâli

Evet! Rabbimiz bu durumu âyet meâlinde bu þekilde belirtmektedir. Ki bir baþka âyet meâlinde ise, bu konuyla ilgili þöyle bir açýklama yapmaktadýr:

 ‘Doðrusu biz senden önceki topluluklara da mesajlarýmýzý göndermiþtik. Onlarý da þiddetli zorluða ve darlýða düþürdük ki, âcziyetlerini itiraf etsinler. Onlara takdir ettiðimiz sýkýntý kendilerine ulaþtýðý zaman âcziyetlerini itiraf etmeliydiler. Fakat yürekleri katýlaþtý. Çünkü þeytan yaptýklarýný kendilerine süslü gösterdi. Öyle ki onlar kendilerine yapýlan bütün uyarýlarý kulak ardý ettiler. Biz de nimet kapýlarýný ardýna kadar açtýk. Onlar kendilerine verilen nimetlerin hazzýyla sermest bir haldeyken, kendilerini apansýz yakalayýverdik. Ýþte o vakit tüm umutlarýný yitirdiler!’

En’âm Sûresi / 42-44.Âyetlerin Meâli

Gördüðünüz gibi! Bahsedilen hususlardaki en temel unsurlardan biri, þeytanýn eylemleri süslemesidir. Ki bunun anlamý þudur: ‘Yapýlan yanlýþlarý doðruymuþ gibi göstermek!’ Evet! Þeytan ki musallat olduðu her hangi bir kiþinin içinde bulunmuþ olduðu hatalý durumdan kurtulmasýný istemez. Bunun için ona yapacaðý saldýrýdan biri, iþlemekte olduðu günahlara meþrûluk boyutu kazandýrmaya çalýþmaktýr. O ki muhâtabýna öyle vesveseler verir ki, kurbaný kendisindeki kusurlarý fark edemez. Örneðin bir olayda ne kadar haksýz olursa olsun, kendisini haklý olarak görmesini saðlar. Böylelikle kiþi hatasýný kabullenmez. Bu da onun o durumdan çýkamamasýna sebep olur. Öyle ya! Yanlýþýný kabul etmeyen birinin doðruya ulaþmasý imkânsýzdýr. Bu durum gerçekten de çok tehlikeli bir husustur. Fakat burada sorulmasý gereken bir soru vardýr ki o da þudur: ‘Þeytan kimlere musallat olur!’ Bu anlamda hemen þunu söyleyelim ki, þeytan aslýnda herkese musallat olmaya çalýþýr. Lâkin özellikle kimlere musallat edilir? Ýþte bu soruya vereceðimiz cevap þudur: ‘Rahmân’ýn zikrinden yüz çevirenlere!’ Þu âyet meâlini mevzûmuz için sunabiliriz:

 ‘Rahmân’ýn zikrinden her kim yüz çevirirse, biz ona bir þeytan musallat ederiz de kendisi onun uydusu hâline gelir. Artýk o, onlarý doðru yoldan çýkarýr. Onlarda kendilerinin doðru yolda olduklarýný sanýrlar!’

Zuhruf Sûresi / 36,37.Âyetlerin Meâli

Evet! Rahmân’ýn zikrinden her kim yüz çevirirse, demek ki ona hemen bir þeytan musallat edilmektedir. Öyle ya! Allah(c.c.) mutlak rahmeti ile insanlara öðüt vermekte ve hatýrlatmalarda bulunmaktadýr. Ki bunun için kitaplar indirmektedir. Âyetteki zikir kavramýndan maksat da zâten budur. Bütün bunlara raðmen kim ki bu rahmete sýrtýný dönerse, o zaman yüzünü döneceði þeytan olur. Ýþte böyle! Kur’an ki bir zikirdir. Bu yüzden ondan yüz çevirenlerin yâni onu okuyup anlamaya ve anlayýp yaþamaya çalýþmayanlarýn düþeceði durum, þeytanýn süslü tuzaðýdýr.  Bu yüzden zikir, þeytana karþý kullanacaðýmýz en önemli silahýmýz olmalýdýr! Peygamberimizin bir hadis meâlinde þöyle buyurduðu rivâyet edilmektedir.

 ‘Þeytan insanoðlunun kalbinin üzerinde tünemiþ vaziyette bekler. Allah(c.c.)’ý zikredince sinip çekilir. Gaflet etse vesvese verir!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Buhâri)

Ýþte böyle! Yapýlan çirkin iþleri güzelmiþ gibi göstermeye çalýþmak, þeytanýn en çok uyguladýðý bir saldýrýdýr. Hüdhüd iþte bu duruma atýf yaparak, güneþe tapan bir topluluðun durumun analiz etmiþtir. Hz.Süleyman(a.s.)’a bu hususu bildirmiþ ve ona bu durumdan neden haberdar olmadýðýný üstü kapalý bir þekilde îma etmiþtir. Bunun ifâdesi ise þudur: ‘Ben senin henüz bilmediðin bir þeyi öðrendim!’ Bu tâbirin altýnda yatan hususlardan birisi, gerçektenden de ince bir dokundurma olabilir. Ve böylelikle þeytanýn onlarýn amellerini süslediðini belirtmiþtir. Peki, burada neyi vurgulamak istemiþ olabilir? Bu soruya ise þu þekilde cevap verebiliriz: ‘Onlar güneþe tapan bir kavim diye sakýn hemen öfkelenip þiddetli bir þekilde davranma. Unutma ki onlar þeytanýn süsünden dolayý gerçekleri göremiyorlar. O halde sen onlara anlayýþlý davran ve onlarýn hakikati anlamalarýný güzellikle saðla!’ Evet! Hz.Süleyman(a.s.)’a âdeta öðüt veren kuþun sözünü bu þekilde anlarsak eðer, o zaman vurgusunun bizi de kaplamýþ olduðunu göreceðiz. Þöyle ki bizler de yanlýþ yolda olan birini veya bir toplumu gördüðümüz zaman hemen onlarý silip atmamalý ve þeytanýn onlara sunduðu süsü kaldýrmak için çalýþmalýyýz. Yâni onlarý kazanmak için mücâdele etmeliyiz. Ve bunu neyle yapmalýyýz? Tâbi ki; ‘Allah(c.c.)’ýn zikri ile!’

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

(Âmin)

Mustafa Altunok (Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný)

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 44686 Defa Okundu
2014-03-13

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır