KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
AK Parti Digor Belediye Baþkaný Aday Adayý Ali Rýza Yaradanakul
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
AK Parti Digor Belediye Baþkaný Aday Adayý Ali Rýza Yaradanakul
2013-11-08 - 15:47
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 AK Parti Digor Belediye Baþkaný Aday Adayý Ali Rýza Yaradanakul

AK Parti Digor Belediye Baþkaný Aday Adayý Ali Rýza Yaradanakul’un basýn açýklamasý:

Digor 1952 tarihinden itibaren ilçe olduðu için yanýnda Belediye teþkilatý da getirilmiþtir. O tarihten bu yana kadar Digor halkýna layýk þehir kývamýný bir türlü yakalayamamýþtýr. Bir iki basit parke taþý merkezinde sanki hizmetmiþ gibi görüldüyse de yanýnda altyapý ödeneði harcanmasýna raðmen bir türlü bitirilememiþtir. Ben Ali Rýza Yaradanakul; Digor’un, sizlerinde takdir buyuracaðýnýz gibi necip, þuurlu, akýllý, temiz halkýna Belediye Baþkanlýðý aday adaylýðý için baþvurmuþ bulunmaktayým. Bölgedeki insanlar Digorlu ile beraber beni meziyetlerimle tanýrlar. Þöyle ki yýllardýr kronikleþmiþ büyük kan davalarý 2012 tarihinde Bacalý, Çatak, Karabað, Hisarönü, Mahirbey köylerindeki kan davalarýný bendeniz ve yanýmdakiler ile birlikte ikna etmek suretiyle islama, insana yakýþýr þekle getirerek barýþtýrdým. Bunu ilçe kaymakamý, jandarma komutaný, ilçe müftüsü, bölgenin kanaat önderleri bilirler. Adalet ve Kalkýnma Partisi’nin faaliyetlerini barýþ sürecinin inceliklerini, vehametini art niyetli olan insanlara çekinmeden her ortamda anlatan birisiyim. Ayný zamanda Adalet ve Kalkýnma Partisi’ne hücum halinde olan insanlara yanlýþlarýný halka duyurarak çekinmeden söyleme kabiliyetine ve istidatýna sahip birisiyim. Hiçbir birikime sahip olmayan aday adaylýðýna baþvuranlarla kýyas edilmeyecek derecede atak, istek arzusu olan birisi olarak iddia ediyorum. Teyidi için necip partimizin mürakkiplerinin Digor bölgesinde hacýsýndan, hocasýndan, kanaat önderlerinden, mülki amirlerinden, muhtarlarýndan, bölgede siyaset yapan her ferdinden sordurabilirsiniz. Ýddialarýmýn arkasýndayým.

Þayet tensip buyurur bana adaylýðý verirseniz Digor halkýna yapacaklarýmýn bir kýsmýný arz edeyim.

1-) Digor’un ana caddesiyle birlikte bütün sokaklarýný asfaltlayacaðým.

2-) Devasa iþ merkezi binasý ile birlikte pasaj dükkanlarý yapacaðým.

3-) Sebze hali yapýlacak, iki tane sebze taþýyacak kamyon temin edilecek.

4-) Mezbaha, soðuk depo ile birlikte halkýn hayvaný buna göre deðer bulacak.

5-) Belediyeye ait bir ambulans bulundurulacak. Yoksul halka hizmet verilecek.

6-) Üniversite çaðýndaki tüm gençlere kurs ve burs verilecek. Bunun yanýnda iþsiz olanlara Türkiye genelinde iþ temin edilerek çalýþtýrýlacak.

7-) Bütün iþyeri dükkanlarýnýn mimari görüntülerinin düzeltilmesiyle birlikte boyatýlacak.

8-) Çalýþtýrýlan herkesin muntazam þekilde parasý ödenecek. Hiç kimseye ayrým yapýlmaksýzýn iþten çýkarýlmayacak. Yarýda kalmýþ yeraltý tesisinin yapýmý tamamlanacaktýr.

9-) Ýlçemize meslek yüksek okulu açtýracaðým.

10-) Ýlçemize yem fabrikasý açtýracaðým.

“Bunlarýn kaynaðý nerededir?” Sorusunun cevabý ise lütfen tercihinizi benden yana kullanýn. Ýþlerin geliþmesini beraber görelim. Tefrikasýz birbirlerini seven bir Digor modelini hep beraber görelim.

ALÝ RIZA YARADANAKUL KÝMDÝR?

Ýmam Hatip Okulu mezunu Araspça ve Farsça dillerini çok iyi bilen halký ve cemaatleri en iyi þekilde istediði noktada ikna eden, siyasi meselelerdeki zaafý halka anlatarak ikna edendir. Takdir ve tensiplerinizin müvacehesinde saygýlar sunuyorum.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS / DÝGOR (KHA) 

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 14499 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır