KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
MHP Eski Ýl Baþkaný Oy Pusulasýyla basýn toplantýsý düzenledi
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
MHP Eski Ýl Baþkaný Oy Pusulasýyla basýn toplantýsý düzenledi
2015-11-04 - 14:59
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 MHP Eski Ýl Baþkaný Oy Pusulasýyla basýn toplantýsý düzenledi

AKTAÞ: ÝKTÝDAR HEDEFÝ OLMAYAN MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eski Ýl Baþkaný Oktay Aktaþ, 1 Kasým milletvekilliði erken genel seçimlerinde “Evet” mührünü MHP’ye basýp, cebine koyduðu oy pusulasýyla basýn toplantýsý düzenledi. Parti genel merkezinin yanlýþ aday belirlemesine bu þekilde tepki gösterdiðini belirten Aktay, bu hareketinin onurlu bir hareket olduðunu belirtti. MHP Genel merkezini istifaya da davet eden Aktaþ, MHP’nin iktidar hedefi olmayan bir partiye dönüþmesini hazmedemediðini de sözlerine ekledi.

OY PUSULASINI CEBÝNE, BOÞ ZARFI DA SANDIÐA ATTI

Oktay Aktaþ, Merkez Mahallesi Halitpaþa Ýþhanýndaki iþyerinde düzenlediði basýn toplantýsýna 1 Kasým seçimlerindeki MHP’ye ‘EVET’ mührünü bastýðý oy pusulasýyla katýldý. Partinin yanlýþ adaþ belirlemesini bu yolla protesto ettiðini açýklayan Aktaþ, 1 Kasým’da oy pusulasýný cebine, boþ zarfý da sandýða attýðýný söyledi.

Partisinin bütün seçimlerde iktidar hedefi olmayan bir siyasi parti olarak seçimlere girdiðini söyleyen Aktaþ, “Siyasi Partiler genel ve yerel seçimlere iktidar olma hedefleriyle girer. Milliyetçi Hareket Partisi olarak son bir buçuk yýlda yapýlan bütün seçimlerde iktidar hedefi olmayan bir siyasi parti olarak seçimlere girmiþtir. Hiçbirisinde iktidarý hedeflemeyen parti olduk maalesef. Bir siyasi partinin hedefi iktidar olmaktýr. Partiler bunun için kurulur ve genel merkez ve yerel teþkilatlarýný kurarak bu amacý gerçekleþtirmek için seçimlere girer. 47 yýllýk Milliyetçi Ülkücü hareketin her zaman hedefi iktidarý düþünmek mecburiyetindedir. Türkiye’nin siyasi konjonktürü milliyetçi ülkücü hareketin sürekli iktidarý düþünme gibi bir zorunluluðu olmalý ve her seçimde iktidar hedefini mutlaka ortaya koymalýdýr.” dedi.

“ÝKTÝDARI DÜÞÜNMEYEN BU GÖRÜNTÜ ÝÇÝMÝZÝ YAKIYOR”

Uzun yýllardýr benzer uyarýlarýn yapýlmasýna raðmen partideki yanlýþlarýn devam ettiðini kaydeden Aktaþ, “Son 30 Yýldýr milliyetçi ülkücü hareketin uyarýlarý, ülkemizin içerisine düþürüldüðü kritik durum ve bölünme politikalarý ile söylemi gerçek oldu. Türk milletinin bütün fertleri bugün ülkemizin bir anarþi ve bölücülüðün güçlendiðini, Türk Kimliðinin silinmek istendiðini hatta anayasadan çýkartýlýp atmak için fýrsat kolladýðýný toplumumuzun büyük çoðunluðun farkýndadýr. Bu düþünceyi iktidara taþýyamayan genel merkezin hatasýdýr.” diye konuþtu.

10 YIL MHP ÝL BAÞKANLIÐINI YÜRÜTTÜ

Hayatýnda MHP dýþýnda hiçbir partiye oy vermediðini hatýrlatan Aktaþ, “Yaklaþýk 10 yýl Kars Ýl Baþkaný görevini yürüttüm. 10 yýlda il yönetiminin çeþitli kademelerinde görev yaptým. Toplam 20 yýl milliyetçi Harekete yönetici olarak hizmet ettim. Çocukluðumuzdan bugüne kadar bu hareketin bir neferi olarak hep çalýþtým. Milliyetçi Hareketin iktidara talip olmayan bu görüntüsü yüreðimi yakýyor. Milliyetçi hareket Türk Milletinin umut ýþýðý olan partidir. Unutulmasýn ki kendi içinde umut taþýmayanlar ülkemize ve milletimize umut ýþýðý olamazlar” sözleriyle de partisine ne kadar hizmet ettiðini açýkladý.

SAYIN GENEL BAÞKANIMIZIN ETRAFINDA TAM BÝR SAADET ZÝNCÝRÝ HALKASI OLUÞMUÞTUR

MHP Genel Merkezini sert dille eleþtiren Aktaþ, “Bugün Genel Merkez yöneticileri heyecaný olmayan, umutlarý tükenmiþ ne kendilerine ne de  hareketimize umut vermektedirler. Her bir genel baþkan yardýmcýlarýnýn görevi ve sorumluluklarý vardýr. Odalarýnýn giriþinde filanca kurumdan sorumlu genel baþkan yardýmcýsý tabelasýný görürüz. Bunlarýn görevleri tamamen tabeladan ibarettir. Araþtýrma geliþtirme, mesleki kurumlarla iletiþim yok. Araþtýrma gibi bir düþünceleri de yoktur. Rahatlarýný bozmamak için “sus ve sadece dinleyici ol” ilkesini benimsemiþler. Genel baþkan yardýmcýlarýnýn rahatlarý yerinde. Genel merkezin tüm imkanlarý emirlerinde. Danýþmanlar, sekreterler, yemekler, kahveler, çaylar... Onlara göre bu hizmetlerden faydalanmanýn yolu susmaktan ve hiç birþeye karýþmamaktan geçer. Sayýn Genel baþkanýmýzýn etrafýnda tam bir saadet zinciri halkasý oluþmuþtur. Bunlarýn görevi sayýn Genel baþkan sürekli övmek, överek taktirini kazanmak ve genel baþkanýn güvenini kazandýktan sonra genel merkezdeki görevini yerine getirmeyip üstüne bir de kendi ikametgahý haline dönüþtürmüþlerdir. Milliyetçi hareketin Genel merkezi artýk Genel merkez yöneticilerin özel ikametgahýna dönüþmüþ durumdadýr.” ifadelerine yer verdi.

GENEL MERKEZÝ KENDÝ ÝKAMETGAHI HALÝNE GETÝREN YÖNETÝCÝ KADROSU

Aktaþ þöyle konuþtu:

“Seçim zamaný geldiðinde nasýl bir yol çizelim ki rahatýmýz bozulmasýn? O zaman ahbap çavuþ iliþkisiyle adaylarýmýzý belirleyelim. Bizlerin emrinde, bizlerin kontrolünde olmalý ve büyük çoðunluðunun da milliyetçi ülkücü hareketin içerisinden olmamalý.” düþüncesindeler. Sayýn Genel Baþkaný kendi düþünceleri doðrultusunda ve yanlýþ bilgilendirme yaparak yanlýþ yönlendiriyorlar. Sayýn Genel Baþkanýmýza “Þu aday size karþý, bu aday teþkilatlara karþý, bu adaylar sizin düþüncelerinize karþý” denilerek gerçek milliyetçi ülkücü adaylarýnýn önü kesiliyor. Yerine kendilerine uygun devþirme adaylarý belirliyorlar. Yapýlacak seçimde 40’ ile 60 milletvekili çýkarma hedefi olan bir genel merkez konumunda olan bir yapýlanma içerisindeler. Milliyetçi ülkücü hareket mensuplarý birçok ilde milletvekili adaylarýndan rahatsýz. Adayý nasýl belirlediler; hangi kriterler esas alýndý ve hangi özelliklere göre belirlendi. Bunlarý bir türlü açýklamazlar.”

BU GENEL MERKEZE ANLAYIÞINA GÖRE HÝÇBÝR MÝLLÝYETÇÝ ÜLKÜCÜ HAREKET MENSUBUNUN FÝKRÝNÝN ÖNEMÝ YOKTUR.

Parti genel merkezinin aday belirleme sürecinde kendilerini dikkate almamasýndan da dert yanan Aktaþ, þunlarý söyledi:

“Bizler kapalý kapýlar ardýnda adaylarý belirledik. Sizlerde oy vereceksiniz. Buna mecbursunuz” diyerek milliyetçi ülkücü hareketin mensuplarýný bir kul ve maraba gözüyle görüyorlar. Aday belirlerken fikirlerimizi sormazlar, düþüncelerimize itibar etmezler ve kendilerine uygun adayý belirlerler. Bizlerin düþünceleri önemli deðildir onlar için. “Biz adaylarý doðru da belirleriz yanlýþ da belirleriz. Siz oy vermek zorundasýnýz.” anlayýþý içindeler. Oy vermeyenleri de MHP’nin düþmaný ilan ediyorlar. Oysa asýl MHP düþmaný olan yanlýþ adaylarý belirleyenlerdir.  Küçük olsun benim olsun anlayýþý olan bir genel merkez anlayýþýna sahibiz. Kars Türkiye’nin sýnýrdaki çok kritik illerinden birisidir. Kars’ýn adaylarý belirlenirken çok titiz bir çalýþmanýn, bir araþtýrmanýn yapýlmasý gerekir. Ama hiçbir çalýþma, araþtýrma yapýlmayarak aday belirleniyor. Kimliksiz kiþiler öneriyor adayýn yapýsý, birikim, kültürü, araþtýrýlmadan, incelenmeden; kim olduðu bilinmeden hemen aday yapýlýyor. Bu son seçimde de Kars’ ta yaþayan milliyetçi ülkücü hareketi savunan kiþilerle alay edercesine aday belirlendi.”

“KÝM BU ERKAN KOÇALÝ?”

Þimdi buradan sizlerin huzurunda Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1 Kasým 2015 seçimlerinde aday belirleme komisyon üyesi olan Þefkat Çetin, Oktay Öztürk, Semih Yalçýn ve Mevlüt Karakaya’ya soruyorum: Kars adayýný hangi kritere göre belirlediniz? Belirlediðiniz aday 7 Haziran 2015 milletvekili seçimlerinde CHP den Kars aday adayý olmuþtur. Aday olabilir normaldir. Peki siz hangi özelliði vardý da CHP den getirilerek MHP den aday yaptýnýz. Çok merak ediyoruz. Bilmediðimiz özellikleri mi vardý. Vardý ise bu özellikleri lütfen açýklayýn. Bu adayýmýz çok iyi yetiþmiþ ve tanýnmýþ bir diplomat mý? Çok iyi yetiþmiþ, kendini kanýtlamýþ bir üst düzey bürokrat mý? Ýyi yetiþmiþ bir akademik unvana sahip hoca mý? Çok iyi yetiþmiþ ülkemizde tanýnan bir Hukukçu mu? Yanýnda binlerce çalýþaný olan ünlü bir sanayici mý?  Bu sorularýn cevabýný bekliyoruz MHP’nin Seçici komisyon üyelerinden? Kim bu Erkan Koçali? Bunca yýl yöneticilik ve nihayetinde il baþkanlýðý yapmýþ birisi olarak ben ilk defa adýný duydum. Kapalý kapýlar ardýnda aday belirleniyor kimseye sorulmuyor. Bu adayýmýzýn kafasýnda milliyetçi ülkücü düþünce ile ilgili zerre kadar bilgiye sahip deðil. Kafasýnýn içinde MHP olmayan birisini Kars’a göndererek milliyetçi ülkücü hareketin mensuplarýna hakaret ettiniz, aþaðýladýðýnýz. Bunun hesabýný vermek zorundasýnýz. Ey komisyon üyeleri Sizlerde zerre karar þeref varsa açýklayýn Kim belirledi kimler önerdi ve niçin aday yaptýnýz ve hangi özelliðinden dolayý aday yaptýnýz. Neden bu hareket mensuplarýný aday yapmak istemiyorsunuz.? Bu hareketin mensuplarý davalarýna sahip çýkarken, çile çekerken, emek verirken, dik duruþ gösterirken, il, ilçe ve beldelerde, köylerde davamýzý anlatýrken ve horlanýrken, þimdi aday yaptýklarýnýz bizlere hakaret ederken demek ki komisyon üyelerin gözünde  bizlerin hiçbir önemi yokmuþ. Sizler komisyon üyeleri olarak milliyetçi ülkücü fikri ve ahlaki deðerlerinden nasibini almayan yöneticilersiniz.

“ÞEFKAT ÇETÝN, OKTAY ÖZTÜRK, SEMÝH YALÇIN VE MEVLÜT KARAKAYA HEMEN ÝSTÝFA ETMELÝDÝR”

Aktaþ, konuþmasýný þu sözlerle tamamladý:

““Sizleri Baþta Milliyetçi Hareket Mensuplarý Olmak Üzere Tüm Kars Halkýndan Özür dilemeye Davet ediyorum.  Milliyetçi ülkücü hareketin geçmiþine bakýnca iz býrakmýþ o kadar cevherimiz var ki kahramanlarý, önderleri ve her türlü fedakarlýklarý yok sayan bir genel merkez anlayýþýna sahibiz. Oysa Türk Milliyetçisi ve ülkücüleri bir çýrpýda sayýlacak binlerce ismi varken. Milliyetçi hareketin Genel Merkezin en büyük sorunu bu kadrolarý bir arada tutabilecek iradeye sahip olamayýþýdýr. Çünkü ehliyetsiz liyakatsiz öngörüsüz bir genel merkez yöneticilerine sahibiz. Ey dörtlü çete üyeleri sizler Alperenleri, Oðuzhanlarý, Kürþatlarý, aday yapmayarak kimlere yaranmak istemektesiniz. Kimlerin emeri altýndasýnýz. Milliyetçi ülkücü hareketten aday yaptýðýnýz adaylarýnýzýn adlarý ise Evrimleri, Devrimleri, ve Þirvanlarý aday yaptýnýz. Bu adlarla ne kadar övünseniz azdýr. Milliyetçi ülkücü hareket mensuplarý sizleri asla affetmeyecektir. Milliyetçi hareketin 9 Iþýk ilkelerinden birisi Ahlakçýlýk, bir diðeri ise Þahsiyetçiliktir. Anlaþýlan sizler bu ilkelerden biç bir ahlaki deðer çýkarmamýþsýnýz. Baþta milliyetçi ülkücü tabaný yok sayarak bu hareketin hiçbir yerinde yer almayan kiþileri aday yapan Þefkat Çetin, Oktay Öztürk, Semih Yalçýn ve Mevlüt Karakaya hemen istifa etmelidir. Ve genel merkez tüm yöneticilerde istifa etmelidir. Sizlerin 1 Kasýmda yanlýþ deðerlendirmeniz yanlýþ aday tespitiniz yanlýþ politikalarýnýz partimize ülkenin bu aðýr þartlarýnda dolayýsýyla en fazla oy artýrmasý gereken bir dönemde, ‘En aðýr yenilgiyi’ yaþattýnýz! Sayýn Genel Baþkan Devlet BAhçeli acil olarak büyük kurultayý toplamalýdýr.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 12038 Defa Okundu

YORUMLAR

Hasbi akça 2015-11-04
Oy pusulasý
10 yýllýk il baþkanlýðý yapmýþ birinin bu denli bir pretosto þekli seçmesini kýnýyorum. Ve dava adamý olmadýðýný göstermiþtir.
Hasbi akça 2015-11-04
Oy pusulasý
10 yýllýk il baþkanlýðý yapmýþ birinin bu denli bir pretosto þekli seçmesini kýnýyorum. Ve dava adamý olmadýðýný göstermiþtir.

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır