KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
MHP’nin basýn toplantýsý
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
MHP’nin basýn toplantýsý
2015-11-05 - 14:47
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 MHP’nin basýn toplantýsý

MHP ÝL BAÞKANI YAVER ÖZCAN: SANAL KLAVYE KAHRAMANLARIYLA DA BÝR HESABIMIZ OLACAK

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) Kars Ýl Baþkaný Yaver Özcan, 1. sýra Adayý Erkan Koçali ve 2. sýra adayý Tuncay Aydýn ile birlikte basýn toplantýsý düzenledi.

HERKES KENDÝSÝNÝ BÝLÝYOR!

“Ýl yönetimi olara seçimde bu kadar oyunuzun düþmesini nasýl deðerlendiriyorsunuz?”sorusu üzerine MHP Ýl Baþkaný Yaver Özcan, parti yönetimi ve adaylarla birlikte uzun süren bir deðerlendirme yaptýklarýný söyledi. Özcan, MHP olarak bu seçime ciddi bir çalýþmayla girdiklerini ve kamuoyunda da “MHP kazanacak” algýsýnýn sürekli yaþatýldýðýný belirterek, “MHP yetkili kurullarýnýn velev ki genel baþkanýn imzasýyla belirlenen aday listemizden sonra kamuoyunda bir fýrtýna koparýldý.” dedi. Özcan, “Bu fýrtýnayý koparanlarýn da Türk milliyetçisi, ülkücü, dava adamý, bölücülük düþmaný, vatansever, Kars için her fedakarlýkta bulunan arkadaþlarýmýzýn, içlerinde bazý aday adaylarýnýn, geçmiþte aday olanlarýn, parti içinde bir hizip grubunun kamuoyuna baþka þeyler pompalayarak, baþka siyasi adreslerle iþbirliði içerisinde olarak adaylarýmýzý tartýþmaya açmýþlardýr. Sonra da bu süre zarfýnda baþka partilerde, þurada-burada görünerek, önceki seçimlerde de sürekli baþka partiler içerisinde olan, MHP’nin unvan verdiði, milletvekili adayý yaptýðý, belediye baþkan adayý yaptýðý isimler hep bir ihanet içerisinde oldular. Bu isimleri burada teker teker zikretmemin anlamý yok. Herkes kendisini biliyor. Bunlar, seçim kampanyasý süresince hakkýmýzda ahlaksýz iftiralar bile konuþtular. Kamuoyuna baþka baþka þeyler anlatarak; etnik kimlikten tutun dakha ki Türk milliyetçiliðinde etnik kimlik kavramý yoktur. Biz Türk milliyetçisiyiz. Kendilerini Türk milliyetçisi olduðunu iddia eden (bir dönem milletvekili aday adayý olmuþ, belediye baþkan aday adayý olmuþ, il baþkaný olmuþ, aday adayý olmuþ) bu fitne gruplarý sürekli kamuoyunu baþka þeylerle meþgul ettiler.” diye konuþtu.

MUHAKKAK KÝ HESAPLAÞACAÐIZ

“Adaylarýmýzý küçük düþürmek için ellerinden geleni yaptýlar.” diyen Özcan, “Bunda baþarýlý oldular mý? Olamadýlar. Çünkü onlarýn ruhlarýnda, kendi kimyalarýnda, kendileriyle barýþýk olmayan isimler olduklarý için biz bu durumu 7 Haziran seçimlerinde de yaþadýk. O zaman adaylarýmýz farklýydý, baþka isimler vardý ama o zamanda bu arkadaþlar ayný þeyi yaptýlar. Murtaza baþkanýn adaylýðý sürecinde de belediye seçimlerinde bu arkadaþlarýmýz ayný þeyi yaptýlar. Ama biz bu zamana kadar he sabrettik, sustuk, ‘olur’ dedik, bir þey demedik, sesimizi çýkarmadýk. ‘Ýnsanlar görüþlerini söylemeliler’ dedik. Ama MHP’den nemalanýp, rozetini taþýyan, verdiði makamlarda oturan ve MHP’nin bir yere taþýdýðý isimlerin bu iþi bu þekilde baþka partilerle, þununla-bununla istiþare içinde olmasýný da kendimize kabul ettiremiyoruz. Çünkü MHP seçime baþladýðý zaman ‘kazanabilecek’ potasýndaki bir partidir. Çok ciddi bir seçim kampanyasý yürüttük. Adaylarýmýzýn her birisi her yerde çalýþtý. Bütün teknoloji imkanlarý kullanýldý ama vatandaþýmýz teveccüh etmedi buna saygý duyuyoruz. Bu ayrý ama bu arkadaþlarýmýzla da kendi ideolojilerine ve bu ideolojiden nemalanýp toplumda yer edinmiþ isimlerle de muhakkak ki hesaplaþacaðýz. Bu konuda partimizin yetkili kurullarý gerekeni yapacaktýr.” þeklinde konuþtu.

KENDÝMÝZÝ DE ELEÞTÝRÝYORUZ

Özcan, 1 Kasým seçimlerinde MHP’nin oy düþüþü yaþamasý konusunda kendilerini de eleþtirdiklerini kaydederek, “Bizde kendimizi elbette ki eleþtiriyoruz. Bizler kendimizi eleþtirmeden baþkalarýný eleþtirecek düþüncede de deðiliz. Yanlýþlarýmýzý görüyoruz, nerede yanlýþ yaptýðýmýzý biliyoruz, bununla da alakalý partimizin genel merkezine kendi raporlarýmýzý, adaylarýmýz kendi raporlarýný muhakkak sunacaklardýr. Ama biz kendimizdeki eksikliklerimizi görebiliyoruz. Teþkilatýn baþý olarak bu iþin sorumluluðu baþta þahsým olmak üzere tüm teþkilat mensubu arkadaþlarýmdadýr. Bu sorumluluktan da kaçmýyoruz veya ‘baþkalarýnýn yüzünden, þunlar bunu yaptý, bunu yaptý’ diye bu sorumluluktan kaçacak bir halimiz yoktur. Sorumluluðumuzun farkýndayýz ama Türkiye’nin ve Kars’ýn kaderinin oynandýðý seçimde MHP’nin adaylarýný, ilkesel olarak karþý olduðumuz, bölücü tavýrlarla gündemde tutarak, kin ve nefret tohumlarý eken söylemleriyle önce kendi geçmiþlerine, ideolojilerine, MHP’ye sonra da Kars’a, Karslýya ve ülkemizekha ihanet ettiklerine maalesef þahit olduk.” açýklamasýný yaptý.

Özcan daha sonra þunlarý söyledi:

“Bu teþkilatýn baþý olmam hasebiyle söylüyorum; 1 Kasým sonuçlarýný fýrsat gibi görüp komuoyuna, sosyal medyaya, þuraya-buraya ahlaksýzca iftira eden, yazý yazan sanal klavye kahramanlarýyla da bir hesabýmýzýn olduðunu, bu hesabýmýzý da yakýn zamanda inþallah göreceðimizi de o arkadaþlarýn bilmesini istiyorum.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – UÐUR AYDIN


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 24285 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır