KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
60 eski vekilden kurultay açýklamasý
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
60 eski vekilden kurultay açýklamasý
2015-11-18 - 19:25
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 60 eski vekilden kurultay açýklamasý

CHP’li 60 eski milletvekili CHP’de yaþanan kurultay tartýþmasý hakkýnda açýklama yaptý.

Önceki dönemler  Meclis’te bulunan 60 CHP milletvekili CHP’de yaþanan kurultay tartýþmasý hakkýnda açýklama yaptý. CHP’li vekiller kurultayýn ocak ayýnda ‘olaðan kurultay’ olarak toplanmasýný istedi.

Gercek gündemin haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22.23.24. dönem 60 milletvekili, imza toplayarak CHP’nin Olaðanüstü Kurultaya götürme isteðinin ve bir ayda iki kurultayýn yapýlmasýný partiye zarar vereceðini açýkladýlar.

60 önceki dönem milletvekilleri, Ocak ayýnda yapýlacak (normal) Olaðan Kurultayýn parti içindeki tüm partililerin desteðiyle demokrasi þölenine dönüþtürülmesini, her delegenin özgürce demokratik hakkýný kullanmasýnýn saðlanmasý ortak arzularý olduðunu vurguladý.

Basýna ve kamuoyuna yapýlan ortak açýklamada þu görüþlere yer verdiler:

“1 Kasým seçimlerinin ardýndan CHP’nin 22. 23. ve 24. Dönem Milletvekilleri olarak Türkiye’nin ve partimizin durumunu deðerlendirmiþ ve aþaðýdaki sonuç bildirisini basýna ve kamuoyuna açýklamaya karar vermiþ bulunuyoruz.

Hepimizin bildiði gibi 7 Haziran seçimlerinde halkýmýz, AKP’nin 13 yýllýk tek parti iktidarýna son verdi. Ancak Genel Baþkanýmýz Sn. Kemal Kýlýçdaroðlu’nun, bütün özverili ve uzlaþmacý giriþimlerine raðmen, ne yazýk ki halkýmýzýn arzu ettiði koalisyon hükümeti kurdurulamamýþtýr. Bunun üzerine yenilenen 1 Kasým seçimlerinde, halkýmýz CHP dýþýndaki diðer muhalefet partilerini cezalandýrarak, adeta sandýkta bir tsunami yaþatmýþtýr. Buna raðmen CHP, azda olsa oyunu ve milletvekili sayýsýný arttýrarak, bu tsunamiden etkilenmeyen tek partidir.

ÝKTÝDAR ÝÇÝN FIRSAT

Bu deðerlendirmenin yapýlacaðý yeðane ortamýnda 1 Kasým seçimlerinden önce baþlatýlan ve halen süren CHP’nin 35. Olaðan Kurultayý süreci olduðuna inanýyoruz. Biz aþaðýda imzasý bulunan ve CHP’yi þerefimizle, onurumuzla geçmiþte TBMM’de temsil eden Milletvekilleri olarak, ‘Olaðan Kurultayýmýzý’ Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüþü için tarihi bir fýrsat olarak görüyoruz.

YENÝ VÝZYON, YENÝ VÝTRÝN

Onun için diyoruz ki 35. Olaðan Kurultay, partimizdeki deðiþimin, dönüþümün, yenilenmenin hayata geçirildiði, yeni iktidara gidilecek kilometre taþlarýnýn döþeneceði, birilerinin dýþlandýðý deðil, herkesi kucaklayan bir CHP’nin ortaya konulacaðý bir kurultay olmalýdýr.

MUHALEFET GÖMLEÐÝ DAR GELÝYOR

Unutmayalým ki, muhalefet gömleði bize artýk dar geliyor. CHP, artýk iktidar olmak durumundadýr. Bunu yaparken de, iktidar olmak için birileri gibi, gömlek deðiþtirmeyeceðiz. Beraber olacaðýz, birlikte olacaðýz, tek ses olacaðýz, Farklýlýklarýmýzý zenginliðimiz olarak göreceðiz, parti içi demokrasiden ödün vermeden Türkiye’yi aydýnlýða çýkaracaðýz. Ne inancýndan, ne kýlýk kýyafetinden, ne etnik kimliðinden ötürü hiç kimseyi ötekileþtirmeyeceðiz.

Ýktidar olacaðýz ki, bu ülkeye barýþý getireceðiz. Ýktidar olacaðýz ki, Türkiye’yi çaðdaþ uygarlýða taþýmak nasýl olurmuþ bir sosyal devlette, herkes görsün. Ýktidar olacaðýz ki, özgürlük, demokrasi, basýn özgürlüðü nasýl olurmuþ herkese göstereceðiz. Bunu yaparken partimiz içinden düþüncelerin özgürce dile getirilmesinden korkmayacaðýz.

Onun için, biz CHP’yi TBMM’de temsil etme þerefine ve onuruna ulaþmýþ aþaðýda imzalarý bulunan 22. 23. ve 24. Dönem Milletvekilleri olarak diyoruz ki, gün kavga günü deðildir. Gün, iç barýþýmýzý saðlayarak, Atatürk’ün bize çiziði devrimcilik yolunda ilerleme günüdür. Gün, Laik, demokratik, sosyal hukuk devletini toplumun her bir yanýna, her dokusuna götürme günüdür.

KURULTAY GÜNÜ

Ýmza toplayarak partimizi Olaðanüstü Kurultaya götürme isteði ve bir ayda iki kurultayýn yapýlmasý partimize zarar verir.

Ocak ayýnda yapýlacak (normal) Olaðan Kurultayýmýzýn parti içindeki tüm arkadaþlarýmýzýn desteðiyle demokrasi þölenini Türkiye’ye yaþatmak ve her delegemizin özgürce demokratik hakkýný kullanmasý hepimizin en büyük arzusudur.

Kamuoyuna saygýyla duyurulur.”

1) ALÝ DEMÝRÇALI - ADANA

2) KEMAL SAÐ - ADANA

3) TURGAY DEVELÝ - ADANA

4) ÞEVKET KÖSE - ADIYAMAN

5) RAMÝS TOPAL - AMASYA

6) SÝNAN AYDIN AYGÜN - ANKARA

7) ÝSMAÝL DEÐERLÝ - ANKARA-1

8) MEHMET TOMANBAY - ANKARA-1

9) A. ÝSMET ÇANAKÇI - ANKARA-2

10) BAYRAM A. MERAL - ANKARA-2

11) ATÝLLA EMEK - ANTALYA

12) GÜRKUT ACAR - ANTALYA

13) YILDIRAY SAPAN - ANTALYA

14) ENSAR ÖÐÜT - ARDAHAN

15) METÝN ARÝFAÐAOÐLU - ARTVÝN

16) ALÝ KEMAL DEVECÝLER - BALIKESÝR

17) RAMAZAN KERÝM ÖZKAN - BURDUR

18) ÝLHAN DEMÝRÖZ - BURSA

19) MUSTAFA SERDAR SOYDAN - ÇANAKKALE

20) MUSTAFA GAZALCI - DENÝZLÝ

21) EROL TINASTEPE - ERZÝNCAN

22) MUHARREM IÞIK - ERZÝNCAN

23) ALÝ SERÝNDAÐ - GAZÝANTEP

24) MEHMET ÞEKER - GAZÝANTEP

25) MUSTAFA YILMAZ - GAZÝANTEP

26) SELAHATTÝN KARAAHMETOÐLU - GÝRESUN

27) GÖKHAN DURGUN - HATAY

28) HASAN AKGÖL - HATAY

29) REFÝK ERYILMAZ - HATAY

30) ALÝ HAYDAR ÖNER - ISPARTA

31) MELDA ONUR - ÝSTANBUL

32) MÜSLÝM SARI - ÝSTANBUL

33) SEDEF KÜÇÜK - ÝSTANBUL

34) KADÝR GÖKMEN ÖÐÜT- ÝSTANBUL

35) SÜLEYMAN ÇELEBÝ - ÝSTANBUL

36) CELAL DÝNÇER - ÝSTANBUL

37) ALÝ RIZA GÜLÇÝÇEK - ÝSTANBUL-1

38) ÇETÝN SOYSAL - ÝSTANBUL-2

39) ALAATTÝN YÜKSEL - ÝZMÝR

40) ERDAL AKSÜNGER - ÝZMÝR

41) MUSTAFA MOROÐLU - ÝZMÝR

42) HÜLYA GÜVEN - ÝZMÝR

43) AHMET ERSÝN - ÝZMÝR-1

44) ERDAL KARADEMÝR - ÝZMÝR-1

45) SEDAT UZUNBAY - ÝZMÝR-1

46) TÜRKAN MÝÇOOÐULLARI - ÝZMÝR-1

47) MUHARREM TOPRAK - ÝZMÝR-2

48) VEZÝR AKDEMÝR - ÝZMÝR-2

50) MEHMET HÝLAL KAPLAN - KOCAELÝ

51) ATÝLLA KART - KONYA

52) VAHAP SEÇER - MERSÝN

53) FAHRETTÝN ÜSTÜN - MUÐLA

54) M. ÞERÝF ERTUÐRUL - MUÞ

55) MALÝK ECDER ÖZDEMÝR - SÝVAS

56) FERAMÜZ ÞAHÝN - TOKAT

57) VOLKAN CANALÝOÐLU - TRABZON

58) HASAN GÜYÜLDAR - TUNCELÝ

59) OSMAN COÞKUNOÐLU - UÞAK

60) HARUN AKIN - ZONGULDAK

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1954 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır