KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
HDP Sözcüsü Bilgen’den açýklamalar
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
HDP Sözcüsü Bilgen’den açýklamalar
2015-11-26 - 13:46
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 HDP Sözcüsü Bilgen’den açýklamalar

Halkalarýn Demokratik Partisi (HDP) Parti Sözcüsü Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, tarifeli uçakla geldiði Kars’ta Harakani Havalimanýnda ayaküstü basýn toplantýsý düzenledi.

Geçtiðimiz günlerde Kars’ýn Sarýkamýþ, Digor ve Selim ilçelerinde HDP ve DBP’li yöneticilere karþý yapýlan gözaltý ve tutuklamalara da deðinen Bilgen, daha sonra gazetecilerin sorularýný cevaplandýrdý.

Geçtiðimiz hafta tutuklanan Digor Belediye eþ baþkanlarýnýn ailelerini, Digor Belediyesini ardýnda da Selim ve Sarýkamýþ’ta tutuklanan ilçe yöneticileri ve meclis üyelerinin ailelerini ziyaret edeceðini belirten Bilgen, Ülkemizin Suriye gündemi ve diðer sorunlarý da aktardý.

Gerçekleþtirilen gözaltý ve tutuklamalarla ilgili Bilgen: “Kars’ta ki baþka hiçbir belediyede, müfettiþler yoluyla bir inceleme ve bir soruþturma yapýlmazken, sadece Digor Belediyesi’nde bu incelemenin yapýlmasý ve soruþturma sürecinin baþlatýlmasý zaten olayýn siyasi boyutunu ifade etmeye yetiyor.  Ama müfettiþin evraklarý toplayýp, kayýt altýna alýp savcýlýða teslim etmiþ olmasýna raðmen delillerin karartma iddiasýyla bir tutuklamanýn da adli yargýlama yönünden de bir izahý olamaz.  Aslýnda bu durum çok açýk biçimde aslýnda belediye yönetimini çökertmeye yönelik bir giriþimdir. Kaldý ki söz konusu edilen zimmet iddiasý ile ifade edilen rakamlar zaten sanýklar tarafýndan onlarýn yakýnlarý tarafýndan ödenmiþtir.  Dolayýsýylada bu durumda tutuklu yargýlamayý gerektirecek hiçbir durum yokken buna raðmen buradaki mülki idare temsilcilerinin bu olayý büyük bir yolsuzluk diye teþhir etmesi böyle tarif etmesi de yargýlamayý da etkileme suçudur. Çok açýk ve net biçimde insanlar suçlu olduklarý ispat edilene kadar  yani kesinleþmiþ hüküm ortaya çýkana kadar masumdur. Bu hukukun en evrensel en temel ilkelerden biridir. Mülki idare temsilcilerinin de bunu bilmiyor olmasý ve buna uygun davranmamasý asla kabul edilir bir durum deðildir. Eðer gerçekten mülki idare amirinin yolsuzlukla ilgili bir hassasiyeti bir duyarlýlýðý varsa yani diðer ilçelerdeki olan biten özellikle ihalelerle ilgili iddialarla ilgilide daha ciddi bir araþtýrma daha ciddi bir soruþturma yaklaþýmý içerisine girmelidirler.” dedi.

Bilgen ayrýca, “Selim ve Sarýkamýþ’ta doðrudan doðruya seçilmiþ siyasetçilerin, meclis üyesinin, Ýlçe Baþkanýnýn tutuklanmasý artýk bu ülkede siyaset yapmanýn, bu þehirde demokratik siyaset kanallarýnýn kullanma imkanlarýnýn býrakýlmadýðýnýn bir net göstergesidir. Biz nasýl Manisa’da tutuklanan öðretmenleri terörist olarak görmüyorsak, nasýl dergisine yaptýðý kapaktan dolayý 20 yýlla yargýlanan gazetecileri terörist olarak görmüyorsak,  ilçe baþkanýmýzý da, meclis üyemizi de böyle bir suçla istinat edilmesini asla kabul etmiyoruz. Yani burada çok açýk biçimde sivil siyasetin engellenmesi, demokratik siyasetin engellenmesiyle karþý karþýyayýz. Hiçbir suretle bu kampanyanýn bu tarzýn siyaset yapma yönetmenin de Türkiye’nin barýþýna,  birliðine ve kardeþliðine hizmet etmeyeceðini düþünüyoruz” þeklinde konuþtu.

SURÝYE VE RUSYA GÜNDEMÝNÝ DE DEÐERLENDÝRDÝ

Bilgen açýklamasýnda Suriye’de sorunun sadece IÞÝD olmaktan çýktýðýný ve bu durumun benzer bütün örgütlerin bu yeni savaþta ve belki barýþýn öncesindeki son büyük kavgada doðrudan doðruya hedef haline geldiðini Türkiye’nin de kabul etmesi gerektiðini söyledi.

IÞÝD çatýsý altýnda savaþan yada El Kaide ile baðlantýlý Nursa ve yine onunla iliþkili Fetih Ordusu gibi Türkiye’nin desteklediði Yavuz Selim ve Abdülhamit isimleri ile anýlan guruplar gibi bir çok yapýnýn bu günlerde muhtemelen doðrudan doðruya Rusya’nýn hedefi olacaðýna da vurgu yapan Bilgen: “Dolayýsýyla da böyle bir dönemde Türkiye’nin Suriye’deki gerilimi ve kavgayý sadece IÞÝD üzerinden tarif etmesi sadece IÞÝD üzerinden tanýmlamasý buna göre pozisyon almasý da artýk hiçbir anlamý hiçbir deðeri kalmamýþ bir durumdur. Nasýl bir Suriye istendiði ve Suriye’nin nasýl bir hukuki düzene sahip olacaðý ve bu silahlý guruplarýn bu konseptteki pozisyonlarý artýk doðrudan doðruya Suriye ile ilgili iddiasý olan bütün devletlerin hedefinde olacaktýr.” dedi.

SÝYASET SADECE HAMASETLE OLMAZ

Siyasetin sadece hamasetle olamayacaðýný da savunan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen: “Türkiye’nin Rusya ile iliþkileri hem þehrimizi hem de Türkiye’nin her yerini Antalya’daki Turistten Bolu’daki beyaz et üreticisinde, Adana’daki turunçgil üretimi yapanlara kadar herkesi doðrudan doðruya ilgilendiriyor. Bir kere enerji baðýmlýlýðýný göz ardý ederek ve yok sayarak Rusya ile iliþkileri þekillendirmek imkansýzdýr. Dolayýsýyla yaptýðýnýz her iþin, attýðýnýz her adýmýn sonuçlarýný göze alarak bunun faturasýný bunun bedelini dikkate alarak yapmak zorundasýnýz. Yapýlan açýklamalar gösteriyor ki olayýn sadece teknik bir sorun gibi tarifi imkansýzdýr. Türkiye’nin Yunanistan’la  binlerce kez angajman kurallarý ihmal ettiði benzer bir pozisyona girip ama uçaðý düþürme yoluna deðil baþka yollara baþka yöntemlere paralel uçuþ gibi karþýlýklý taciz gibi it dalaþý gibi baþka yöntemleri tercih ettiðini herkes biliyor. Dünya bunu böyle biliyorken burada doðrudan doðruya uçaðýn vurulmasýnýn faturasýný da ne yazýk ki bütün bir ülke ekonomisiyle, belki güvenliðiyle, barýþýyla hepimiz ödemek zorunda kalacaðýz.” diye konuþtu.

SOKAÐA ÇIKMA YASAÐI, NUSAYBÝN’DE KALDIRILDI. DERÝK’TE BAÞLATILDI

Güney Doðu’da dün Mardin’in Nusaybin ilçesinde sona erdirilen sokaða çýkma yasaðýnýn bu kez de Derik ilçesinde baþlatýlmasýný da eleþtiren Bilgen: “Altýný çizmek istediðimiz ikinci nokta bugün itibarýyla Nusaybin’de sokaða çýkma yasaðýnýn birmiþ olmasýna raðmen bukez Derik’te sokaða çýkma yasaðýnýn baþlatýlmýþtýr. Görünen o ki bu uygulama artýk sistematik yaygýn ve olaðan bir uygulamaya dönüþmüþ durumdadýr. Yani olaðan üstü bir düzenleme deðil olaðan üstü tedbir deðil artýk bir yönetim biçimine dönüþmüþ durumdur.  90’lý yýllarda köyleri boþaltarak Kürt sorununu çözmeye çalýþan Devlet,  bugün þehirleri boþaltarak bu sorunu çözmeyi deniyor. Nusaybin’deki 14 günü ortaya çýkarttýðý kayýp sayýsý 9 kiþidir. Bunlarýn kim olduðu güvenlik gücümü,  sivil mi yoksa Kürt gençleri mi olduðunu hiçbir önemi yoktur. Sonuç itibarýyla bir þehir harabeye dönmüþ durumda ve sadece Nusaybin deðil aylardýr bu uygulamanýn sürdüðü Cizre, Silvan ve Silopi de ve birçok yerde benzer fotoðraflar benzer tablolar var. Bunun da geri dönüþümü olmayan telafisi olamayan sonuçlarý var. Ýnsan hayatý gibi hem de harabeye dönen þehirler var. Bu þehirlerde yaþananlarýn sorumlusu kim olacak? Bunlarýn faturasýný kim ödeyecek? Bu þehirleri yeniden yaþanabilir hale getirmek için ödenmesi gereken fatura ve bedel oradaki keyfi uygulamalarla izah edilebilecek mi?” ifadelerini kullandý.

LEYLA ZANA’NIN YEMÝNÝ YENÝ MECLÝS BAÞKANININ TAKTÝRÝDÝR

Bilgen, Leyla Zana’nýn yeminiyle ilgili de þunlarý söyledi:

“Leyla Zana’nýn yemini hakkýnda da bu konuda hem iktidar partisinin temsilcileri bu yemin metninin darbe döneminden kalma yaklaþýmý yansýttýðýný ifade ettiler. Tabi yeni baþkanýn takdiridir. Ama biz zaten deðiþecek olan deðiþeceðine dair CHP’nin de AKP’nin de bizim partimizin de net beyanda bulunduðu bir metinde hala ýsrar ederek bunu bir krize bir gerilime çevirmenin doðru olmadýðýný düþünüyoruz. Bu arada bizim baþka milletvekillerimizde henüz yemin edemediler. Nusaybin’den çýkamadýklarý için iki haftadýr yemin edemeyen baþka vekillerimizde var. Bundan dolayý yemin sorunu yemin krizi sadece bu konu ile ilgili deðildir. Ama galiba dün göz ardý edilen baþka bir þey gerçekleþti. Ankara’da çok olaðan üstü biçimde çok ilginç biçimde meclis baþkanlýk divaný þimdiye kadar 15 kiþi 17 kiþi 18 kiþi ile toplanýrken, MHP ve AKP’nin pazarlýðýyla bu sayý 23 e çýkartýldý. MHP’ye divanda bir üye çýkartmanýn karþýlýðý da RÜTÜK baþkanlýðý krizinin de çözülmesi oldu. Belli ki yani 7 Haziran’da baþlayan gizli koalisyon MHP ve  AKP gizli koalisyonu doðrudan doðruya bir takým pozisyonlarýn koltuklarýn paylaþýlmasýndan tutun genel güvenlik politikasýna kadar her yerde devam ediyor.”

Bilgen açýklamasýný þu ifadelerle sonlandýrdý:

“Kars ile ilgili hükümet programý genel bütçe görüþmelerinde somut planlama içerisinde çýkacak ama genel tabloda görünen o ki 13 yýldýr yapýlanlar sanki hiçbir eksik hiçbir tartýþma konusu oluþturmuyor ilk defa bir hükümet bu parti tarafýndan kuruluyormuþ gibi vaatler tarifi var oysa orada ki vaatlerinde anayasa dahil olmak üzere demokratikleþme konusu yada kalkýnma ile ilgili boyutlar dahil olmak üzere bir çok konuda þimdiye kadar çok ciddi eksiklerin çok ciddi yanlýþ uygulamalarýn olduðunu biliyoruz zaten cumartesi günü hükümet programý üzerinde görüþmeler olduðunu da partimiz adýna bunlar ifade edilecektir.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3792 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır