KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
AK Parti’de 2016’nýn ilk divan toplantýsý
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
AK Parti’de 2016’nýn ilk divan toplantýsý
2016-01-30 - 12:52
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 AK Parti’de 2016’nýn ilk divan toplantýsý

BEDÝR ALTUNOK (KHA) -

AK Parti Kars Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Konferans Salonu’nda yapýldý. Toplantýya meclisteki yoðun programlarý nedeniyle katýlamayan AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti teþkilatý ve divan katýlýmcýlarý nezdinde tüm Kars halkýna sevgi ve salamlarýný gönderdi.

Yoðun katýlýmla gerçekleþen divan toplantýsý, þehitler anýsýna bir dakikalýk saygý duruþunda bulunulmasýný müteakiben Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþladý. Programa Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, 1 Kasým erken genel seçimleri Kars Milletvekili Adayý, genç ve baþarýlý iþadamý Suat Ögel, AK Parti Kars Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bahattin Kaskansoy, AK Partili belediye baþkanlarý, il ve ilçe teþkilatlarý, kadýn kollarý teþkilatlarý, merkez yönetimi ve çok sayýda partili katýldý.

Divan Kurulu Baþkanlýðýný Bahattin Kaskansoy’un yaptýðý, Kars AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý’nda AK Parti kadrolarýna yeni isimler de dahil oldu.

AK Parti Kars Ýl Baþkaný Adem Çalkýn’ýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðý toplantýda, 7 Haziran seçimlerinde Türkye’ye 90’lý yýllarýn koalisyon slaytlarýnýn yaþatýldýðý kaydedildi. AK Parti hükümetlerinin iktidarlýðý sürecinde atýlan adýmlarý hatýrlatan Çalkýn, “Malumunuz bir yýldýr ilk defa AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý’nda bir aradayýz. Geride býraktýðýmýz bu bir yýlda çok önemli geliþmeler, deðiþiklikler oldu. Bunlarla birlikte 2 çok önemli seçim atlattýk. 13 yýldýr bir güneþ gibi doðan ve ülkesini her sabah huzura uyandýran bir AK Parti hükümeti, ilk defa 7 Haziran seçimlerinde tek baþýna iktidar olamadý. Hep beraber gördük, yaþadýk ve bu süreçte ülkemiz üzerinde kara bulutlar dolaþmaya baþladý. Bizlere adeta 90’lý yýllarýn, koalisyonlarýn slaytlarýný yaþattý. Bu süreçte genel baþkanýmýzýn, partimizin dik duruþu sayesinde yenilenen 1 Kasým seçimleri ile milletin birlik, beraberliði ve ümmetin birliði adýna tekrar adýmlar atýlý ve güneþ ülkemizin üzerine yeniden doðdu. Allah AK Parti’yi ve mensuplarýný bu kutlu yolda utandýrmasýn.” dedi.

“Yeni Türkiye davasý, ebedi bir davadýr” diyen Ýl Baþkaný Çalkýn, “Kars bu davaya gönül vermiþ bir teþkilata sahiptir. Kars teþkilatlarýmýz omuz omuza vermiþ ve 1 Kasým zaferini Karsýmýza armaðan etmiþtir. Bu anlamda Sarýkamýþ’a, Selim’e, Kaðýzman’a, Arpaçay’a, Akyaka’ya, Susuz’a, Digor’a ve Kars teþkilatlarýmýza, dünden bu güne emek sarf etmiþlere, alýn teri dökmüþlere sonsuz teþekkürlerimi sunuyor, hepsini saygýyla selamlýyorum. Hizmetlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Milletvekillerimiz Ankara’da atýlmasý gereken adýmlarý saðlam bir þekilde atýyor, takip edilmesi gereken tüm projelerin birebir takipçisi oluyorlar. Belediyelerimiz hizmetlerini layýkýyla sürdürüyor, AK Parti belediyecilik anlayýþýný halkýmýza en iyi þekilde yansýtýyorlar ve yansýtmaya devam edecekler. Ýl Genel Meclisi baþkaný ve yöneticileri þehrimiz için atýlacak tüm projeleri ve hizmetleri yakýnen takip ediyorlar. Bizler AK kadrolar ise çalýþan ekiplerimizi destekliyor, halkýmýzýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenerek çözüm noktalarýný belirliyoruz. Bizler birer hizmet neferi olarak millet ile iç içe bir hizmet anlayýþý ile þehrine, ilçesine ve köyüne hizmet için el ele, omuz omuzayýz. Buradan Karslý hemþerilerimizden bireysel deðil, tomlumsal projelerle bizlere gelmelerini istiyoruz. Þehrimiz için projeler yapýldýðýnda, Kars için yapýlacak her türlü hizmet bizim için önemlidir ve her noktasýnda destek vermeye gönülden hazýrýz. Bu anlamda çok þanslý bir iliz çünkü milletvekillerimiz hem donanýmlý hem bölgemizi çok iyi biliyorlar. Bu anlamda inþallah bu donanýmlarla birlikte milletvekillerimiz Kars için büyük bir þans olacaktýr. ifadelerini kullandý.

Adem Çalkýn konuþmasýný Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Ahmet Davutoðlu’nun kendilerine söylediði; ‘Bizim davamýz bir vefa davasýdýr. Bir erdem, bir ahlak davasýdýr. Siyasi rant veya ekonomik rant davasý deðildir. Bu davayý omuzlarýmýzýn yettiðince gelecek nesillere taþýyacaðýz. Bizler böyle bir misyonun yüklenicileri olarak birer dava neferiyiz, Rabbim bizleri utandýrmasýn, birlik, beraberliðimizi bozmak isteyenlere fýrsat vermesin.’ cümleleriyle sonlandýrdý.

Programýn sonunda AK Parti kadrolarýný dahil olan Ýl Genel Meclis Üyesi Himmet Cihantimur ve Belediye Meclis Üyesi Akif Polat ve beraberinde Yakup Atalay, Ýhsan Koç, Yaþar Eftan, Birol Yýlmaz ve Ensar Biçimli’ye AK Parti Kars Ýl Baþkaný Adem Çalkýn tarafýndan rozetleri takýlarak, hayýrlý olsun dileklerinde bulunuldu.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2142 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır