KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

BATI AYDINLANMASINDA TÜRK İMGESİ

  Prof. Dr. Ali Osman ENGİN

          aosmanengin@gmail.com
         BATI AYDINLANMASINDA TÜRK İMGESİ

Batı aydınlanmasında Türk imgesi

Avrupa kültüründe yerleşik öğe haline gelen Türk ve Müslüman karşıtlığı, Aydınlanma döneminden sonra yoğunlaşmış ve dizgeleşmiştir. Aydınlanmacılara göre, “uygarlıktan yoksun” Türkler, Avrupa kültürünün “baş düşmanıdır” ve Avrupa’nın “en güzel” topraklarını “kanlı yönetimleri” altına almışlardır. Buraların kurtarılması ve Türklerin “ait oldukları yere sürülmesi” gerekir.

Bu yaklaşım, yalnızca politikacılar içinde değil; sanatçılar, yazarlar ve bilim adamları arasında da deliksiz bir yaygınlık içindedir. Türkiye’deki Batıcıların övgü ve hayranlıkla söz ettikleri; Ronsard, Voltaire, Diderot, Kant, Hegel, Marks, Engels, Victor Hugo, Pascal, Thomes Moore, Delacroix, George Byron, Edgar Allan Poe gibi her kesim ve düşünceden insanlar, ayrılıklarını bir kenara bırakarak Türk karşıtlığında birleşmişlerdir.

Avrupa Kültürü

Avrupa aydınlanmasında Türk karşıtlığı, sürekli yürütülen yaymacayla (propagandayla) kaba bir politikaya dönüştürülmüş; yazarlar, şairler, bilim adamları, aydınlar, diplomat ya da politikacılar tarafından sürekli gündemde tutulmuştur.

16.Yüzyılda dönemin önde gelen isimleri; diplomat François Savary de Brêves (Fransa’nın İstanbul elçisi) aydınlanmacı yazarların kitaplarını basan yayıncı Henri Estienne, devlet adamı Baron Maximilien de Sully,Jacques Esprinchard, Jean-Aimes de Chavigny, yeni insancılığın kurucusu yazar François Rabelais (1494-1553),Don Quijote’un yazarı Saavedra Cervantes (1547-1616), ünlü William Shakespeare (1564-1616), Türk karşıtlığının 16.yüzyıldaki önde gelen isimleriydi.

1 Avrupalı “Hümanistler”

Aeneas Sylvius, Pope Puis II ve Joannes Bessarion; Batıda, 16.yüzyıl aydınlanmasının oluşumunda önemli yerleri olan, insancı (hümanist) ve ilahiyatçı düşünürler olarak tanıtılır. Oysa bu “düşünürlerin” insancıllığı, yalnızca Avrupalıları ve Hıristiyanları kapsar. Başka insanları, özellikle de Türkleri dışarda tutar, tutmakla kalmaz kalıcı bir düşmanlığa dönüştürür.

Bu üç “düşünür”, okullarda verdikleri serbest tartışma (münazara) derslerinde, Türk karşıtlığı ve Türklere karşı savaş kışkırtıcılığını, sürekli biçimde tartışma konusu olarak vermiş ve böylece ortaya yeni bir serbest tartışma türü çıkarmışlardı.

2 Fransızların büyük değer verdiği, Pierre de Ronsard (1524-1585), 16.yüzyıl Fransa’sında La Brigade adlı şiir akımını başlatan önemli bir şairdir. Şairin görevinin, “halklara ve krallara yol göstermek” olduğunu söyleyenRonsard bu “yolu”,benzerlerinde olduğu gibi, “yeni bir Yunan miti (düş gücüne göre biçim değiştiren düşünce y.n.) yaratmaya çalışarak sürekli Türk karşıtlığı olarak göstermiştir”.

3 Bir şiirinde şunları söyler: “Tüm bilimlerin ve felsefenin anası, besleyicisi bu büyük şanlı uygarlığın(Yunanistan), böylesine barbar bir milletin (Türklerin y.n.) eline düşmesi ne kötü bir talihsizliktir!... Ah! Ne söyleyebilirim ki!... Ah! Olayların sürekli değişimi!... Ah! Işık saçan, asil yüce varlık şimdi karanlıklar içinde kör edilmiş!...”

4 Alman “Din Adamı”; Martin Luther

Alman papaz Martin Luther (1483-1576), Türk karşıtlığını düşünce ve eyleminin temeline yerleştirerek dizgeleştiren Batılıların öncülerinden biridir. Ortaçağ düşüncesine karşı çıkarak dinde reform hareketini başlatan kişi diye tanıtılmıştır. Ancak Hıristiyanlık dinini feodal egemenliğin bir aracı olmaktan çıkararak kentsoyluluğun egemenlik aracı haline getirmeye çalışmıştır. Bu Alman ilahiyatçısının, Türklere yönelik yargıları şöyledir: “Türkler, Tanrı’nın öfkeli kırbacı, yakıp yıkan Şeytan’ın uşağıdır. Onları yenmek için önce efendisi Şeytan’ı yenmek ve Türkleri tek başına bırakmak gerekir. Türk’ün tanrısı olan Şeytan’ı yenmeden Türk’ü yenmek, kolay olmayacaktır. Şeytan ise bir ruhtur; topla, tüfekle, at ve insanla yenilmez…. Bir Türk’ü öldüren vicdan azabı duymamalı, tersine Hıristiyanlığın düşmanını yok ettiği için vicdanı rahatlamalıdır... Eğer Samson gibi güçlü olsaydım, çaresini bulur her gün bir Türk öldürürdüm...”

5 Hümanizmin Sözcüsü “Voltaire” “Aydınlanma felsefesinin ve yeni insancılığın sözcüsü” olarak tanıtılan François Voltaire (1694-1778), Avrupa’da yaygın olan Türk karşıtlığının bilgisizliğe dayanan abartılar içerdiğini ileri sürer ancak bunu yaparken karalamayı aşan daha “bilinçli” karşıtlıklar ortaya çıkarır. “Fatih’in Ölümünden Sonra Yunanistan” adlı yazısında; Türklerin “yağmacı ve cahil” olduğunu, “güzel sanatları ve tarımı bilmediklerini”, “kadınlara kötü davrandıklarını” söyleyerek, Avrupa’daki Türk karşıtlarına şu öğüdü verir: “Türkler dünyanın en güzel, en büyük topraklarına hakimdirler. Küfür savurmak yerine o yerleri geri almaya çalışmak daha yararlı olmaz mı?”

6 Volter’in Rus Çariçesi II.Katerina’ya 1773’de yazdığı mektup, Türkiye’de de, “aydınlanmanın sözcüsü” olarak tanıtılan bu yazarın nasıl bir “aydınlanmacı” olduğunu gösterir. Voltaire, o sırada Osmanlı İmparatorluğu ile savaşmakta olan Çariçeye şunları yazar: “Umarım bundan sonra bombalarınız Türklerin kafalarını patlatır/ezer(crever: gebertmek, oymak, patlamak, ezmek y.n.). Umarım Prens Orlof yalnızca buzun üstüne değil, İstanbul’da Atmeydanı’na da zafer takları inşa eder ve böylece Yunanistan’da Milttade’lar, Pheidias’lar (antik çağ yontucuları (heykeltıraşları) y.n.) yeniden var olur...”

7 “Ansiklopedist Diderot” Batı aydınlanmasının temel yapıtlarından biri sayılan Ansiklopedi’yi (Encyclopédie)hazırlayan Voltaire’in çağcılı Fransız düşünür ve yazarı Denis Diderot(1713-1784), Türk karşıtlığında benzerlerinin gerisinde kalmaz. Yalnızca bilime, özgür düşünceye ve gerçeğe önem verdiğini söyler ancak konu Türkiye ve Türkler olduğunda, gerçek dışı savlar ileri sürmekten çekinmez. “Türkler’in Gelenekleri, Hükümetleri, Kanunları ve Dinleri Üzerine Gözlemler” adlı yazısında, Osmanlı İmparatorluğu için şunları söyler: “Oralarda yaşamaya gitmeyelim arkadaşım!... Ey kötülükler ülkesi!... Orada tüm yaratıkları yiyip yutan, yırtıcı bir hayvan var. Bu hayvan, İlerliyor ve yanına yaklaşanları, yakınında olanları parçalıyor. Orası herşeyin yenilip yutulduğu bir ülkedir”.

8 Matematikçi Filozof; Kant Alman aydınlanmasının temelini atan matematikçi, filozof Immanuel Kant (1724-1804) “Antropoloji Üzerine Yazılar”, “Tarih Felsefesi, Siyaset ve Eğitim Bilimi” adlı yapıtında Avrupalılarla Türkleri, toplumsal gelenek ve ulusal kimlik açısından kıyaslar ve bilim dışı görüşler ileri sürer. Kant’a göre, Almanlar, “din ve dil birliğini öne çıkaran, çabuk örgütlenen, çalışkan, temiz ve tutumlu”;Fransızlar, “konuşkan, yabancılara karşı nazik, sevimli, yaşam sevinci ve özgürlük istenci yüksek”; İngilizler,“becerikli, inatçı ve saygınlığa düşkün”insanlardır. Türkler ise; “doğal gelişim için gerekli olan niteliklerden yoksun, ulus karakteri edinebilme yeteneğine sahip olmayan ve bundan sonra da olamayacak olan, Araplar ve İranlılar gibi çirkin” insanlardır.

9 Johann Gottfriend Herder Alman kültüründe “iz bırakanlar” dan bir başka düşünür Johann Gottfriend Herder(1774-1803) “en hoyrat despotizmin egemen olduğu yer” olarak tanımladığı Doğu toplumlarıyla yoğun olarak ilgilenir ve kendine özgü sonuçlar çıkarır. Herder’e göre, “Doğu, hiçbir Batılının tümüyle anlayamıyacağı kadar korkunç etkiler yaratan, sanatı, bilimi ve insanlığı yakıp yıkan kavimlerden oluşur. Hunlar, Cengiz Han komutasında gelerek Avrupa’yı kılıç ve ateşle yakmıştır. Hunlar, Peçenekler ve Türklerin öncülü olan Moğollar ise Asyalı vahşi kurtlar ve dünyanın yıkıcılarıdır”.

10 Herder, “İnsanlık Tarihinin Felsefesine İlişkin Görüşler” adlı yapıtında, Türkler için şu görüşleri ileri sürer:“Türkler, yaptıkları saldırılarla Avrupalı devletleri denetim altına aldılar. Avrupa’nın en güzel ülkelerini çölleştirdiler. Bu cahiller, binlerce sanat yapıtını yok ettiler. İçinde yaşayan Avrupalılar için büyük bir zindan olan Türk İmparatorluğu, zamanı gelince çökecektir. Binlerce yıldan beri hala Asyalı barbarlar olan bu yabancıların Avrupa’da ne işi var”.

11 Diyalektik Düşüncenin Babası; Hegel Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) bilimsel gelişime temel oluşturan diyalektik düşünce yöntemini felsefi kuram haline getiren bir “öke (dâhi)” ve Avrupa aydınlanmasında “en az Fransız devrimi kadar etkili”

12 olan bir“bilge” olarak değerlendirilir. Bu düşünür de aynı Kant ve Herder gibi, çeşitli yapıtlarında Doğu ve Türkler için karalama amaçlı yargılarda bulunmuştur. Hegel’e göre, “kaba saba olan Türkler, buluntu bir akla sahiptir. Kendi akılları olmadığı için, başkalarının aklına muhtaçtır”.

13 Hegel “Tarih Felsefesi” adlı yapıtında, Avrupa sömürgeciliğini açıktan savunur ve yalnızca Türklerin sahip olduğu toprakların değil, dünyanın tümünün “Avrupalıları ilgilendirdiğini”söyler; Türklerden “korkunç güç” olarak söz eder.

14 Karl Marks Karl Marks(1818-1883) ve Friedrich Engels’in (1820-1895), Batı aydınlanması içinde ayrı bir yerleri vardır. Bu düşünürler, inceleme ve araştırmalarında, kendilerinden önceki düşünürlerden ayrımlı olarak, kentsoylu egemenliğine dayanan kurulu düzeni değil, bu düzenin “yıkılmasını” savunmuşlardır. İşçi sınıfı üzerindeki sömürüye karşı çıkarken eşitlik, özgürlük ve demokrasi gibi tanımları çağdaşlarından değişik yorumlamışlar ve kuramlarını bu yorum üzerine oturtmuşlardır. Ancak, aydınlanma ve Batı uygarlığı konusundaki bakış açıları, öteki aydınlanmacılardan ayrımlı olamıyordu. Karl Marks, Türk kimliği konusunda dile getirdiği görüşleri, öteki aydınlanmacılardan ayrımlı bir yaklaşım içinde değildir. 1853 yılında kaleme aldığı Rus Sorunu adlı yazısında; “Doğu barbarlığının temsilcisi” olan Türklerin, “Batı uygarlığıyla”, kendilerine başkent yaptıkları İstanbul’da karşılaştığını, bu nedenle “Batı uygarlığıyla Doğu barbarlığının İstanbul’da birbirine karıştığını” ileri sürer. Ona göre, Bizans İmparatorluğu “Batı uygarlığını”,Türk İmparatorluğu ise “Doğu barbarlığını” temsil eder; Türkiye’nin Batı için taşıdığı jeo-stratejik önemi çoktur; Türkiye üzerinde etkili olamayan dünya ticaretinde söz sahibi olamaz. Marks aynı yazıda şunları söyler: “İstanbul Doğu ile Batı arasında altın bir köprüdür. Batı uygarlığı aynı güneş gibi, bu köprüden geçmeden, dünya çevresinde dönemez… Sultan, İstanbul’u yalnızca devrim için emaneten elinde tutmaktadır... Batının Roması’nı (kapitalizmi y.n.) yıkacak olan devrim, Doğunun Roması’nın da (Türk egemenliği y.n.) şeytani etkisinin üstesinden gelecektir”.

15 Friedrich Engels Friedrich Engels’in Türk kimliği ile ilgili görüşleri, Karl Marks’ın görüşlerinin hemen aynısıdır ve kimi zaman daha da sertleşerek Herder’in yargılarıyla örtüşür duruma gelmektedir. Avrupa’daki Türk varlığı için“ayaktakımının egemenliği” tanımını kullanan Engels, “Bu varlığın er ya da geç son bulacağını ve Avrupa’nın en güzel topraklarının bu ayaktakımının egemenliğinden kurtulacağını” söyler. 1853 yılında yazdığı Türk Sorunu (Die Türkische Frage) adlı yazısında, Türk ve Arnavutları, “uzun süreden beri her türlü ilerlemeye sert biçimde karşı koyan Yunan karşıtı barbarlar” olarak tanımlar ve şunları söyler: “Avrupa Türkiyesi’nde Yunan ve Slav kentsoyluluğunun etki ve varsıllığı sürekli artmakta, Türkler ise her geçen gün biraz daha gerilere itilmektedir. Eğer Türkler, devlet ve asker gücü tekelini ellerinde tutmasalar, kısa sürede yok olup giderlerdi. Türklerin sahip oldukları bu tekel ve uygarlık önünde engel oluşturan güçleri, artık güçsüzlüğe dönüşecektir. Gerçek şu ki, Türkler ortadan kaldırılmalıdır...”

16 Politikacılar, Sanatçılar, Bilim Adamları Türk ve Türkiye karşıtlığı, aydınlanma düşünürlerinden ayrı olarak, aynı dönemlerde yaşayan politikacılar ve her çeşitten sanatçılar arasında da yaygındır. Şairler, yazarlar, ressam ve müzisyenler, ya da başka sanat dallarında önemli ürünler veren sanatçılar, yapıtlarında bu konuya yer verdiler. Türk karşıtlığında karalayıcı ve suçlayıcı savlar o denli yaygın ve ölçüsüz duruma geldi ki, Voltairegibi kimi Türk karşıtları bile, bu tutuma karşı çıkıp konunun gereğinden çok abartıldığını söylemek zorunda kaldı. Örneğin, akışkanlar mekaniğinde kendi adını taşıyan Pascal Yasası’nı bulan ve teknik işlerle uğraşan Fransız fizikçi Blaise Pascal (1623-1662) bile, Türklerle ilgili hiçbir somut bilgisi olmamasına karşın; “Atalarından aldığı gelenekleri uygulayan bu kadar çok, inançsız kafir Türk’le karşılaşmak ne kadar elem verici” diye yazılar yazdı.

17 Yunanistan Hamiliği Karşıtlık özellikle 19.yüzyılda, her alanda ve her zaman, önce Yunan hayranlığıyla başlatılıyor, oradan siyasi alana taşınıyordu. Avrupa’da yerleşik bir politika haline getirilen bu yöntem, 1821 Yunan bağımsızlığının sağlanmasında, uygulamaya yönelik bir propaganda aracı olarak başarıyla kullanıldı. Türk-Yunan çatışmasında, uygulanan politika, bugün de sürdürülen ve geçmişte “Haçlı Seferleri”nde kullanılan anlayışla aynı ideolojik temele sahipti. Türklerin elindeki toprakları ele geçirmek için, “Doğudaki Müslüman Türk egemenliğine”karşı koymakla Yunanistan’ın “kurtarılması” aynı anlama getiriliyor ve bu propaganda, aynı eğitimi almış aydınlar arasında çok etkili oluyordu. Victor Hugo, “En Grêce, ô mes amis! Venqeance! Liberte!” (Yunanistan’a arkadaşlar! Öcalma! Özgürlük)diye şiirler yazıyor, İngiliz şairler Thomas Moore, Laila Rookh benzer şeyler söylüyor, gezginci ozan Corsaize du Hiaour ve Chalde Haroldköy köy dolaşıp “tutsak” Yunanistan’a ağıtlar yakıyordu.

18 Fransız Ressam Delacroix,“Mora’da Yunanlılar’ı öldüren Türkler’in vahşi uygulamalarını” işleyen tablolar yapıyordu; Delacroix’nın, YunanlıChio’nun öldürülmesi tablosu o dönemde çok ünlenmişti. Oysa, Mora’da, hiçbir somut neden yokken Batı kışkırtmasıyla ayaklanan Yunanlılar, sıradışı bir vahşet uygulamışlar ve binlerce Türkü katletmişlerdi.

19 “Liberal Gençliğin İlahı” François René Chateaubriand François René Chateaubriand(1768-1848), Türk karşıtlığını yapıtlarında yaygın olarak işleyen yazarlardan biridir. 19.yüzyıldaki “Liberal gençliğin ilahı”, “Yeni Fransa’nın düşünen sınıfının gücünü kavrayıp açıklayan ilk yazar” ve “Büyük üstat”kabul edilen Chateaubriand, “Türk despotluğunun gerçek boyutunu görmek” ve saptamalarını anılarında yazmak için, Yunanistan ve Kutsal topraklara (Kudüs) gitmiştir.

20 “Düzyazı türünde yazılmış çağdaş bir destan” olarak tanıtılan ünlü Les Martyrs’i, bu “gezinin” sonucunda kaleme almış ve bu yapıt,Chateaubriand’ı hocası olarak kabul eden Victor Hugo’yu derinden etkilenmiştir. “Evrenselliğin Dahi Yazarı”; Victor Hugo 1876 yılında Fransa’da kurulan Helen Dostları Derneği’nin kurucularından olan Victor Hugo(1802-1885), Yunanistan’a yaşamı boyunca hiç gitmedi ancak orada yaşadığı izlenimi veren şiirler yazdı. Şiirlerinde işlediği Türk karşıtlığı, “hocası”Chateubriand’ı da aşıyor ve daha sert yargılar içeriyordu. Davranışını ölene dek sürdüren Hugo, Navarinadını verdiği uzun şiirinde, Osmanlı donanmasının 1827 yılında Mora’nın Navarin limanında İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarının ortak girişimiyle yok edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirir ve “Artık Yunanistan kurtuldu, Byron mezarında Navarin’i alkışladı” der. Türk Marşı adlı şiirinde, Türklerin askeri gücünün acımasızlığından söz ederek Türkleri “korkunç” ve “vahşi” insanlar olarak gösterir; “Çocuk”adlı şiirine “Türkler oradan geçtiler” dizesiyle başlar ve “Türkler oradan geçtiler/Herşey yıkılmış ve yas içinde” dizesiyle bitirir.

21 Hugo’nun Barışçılığı Victor Hugo, yalnızca 19.yüzyılda ve yalnızca Avrupa’da değil, günümüzde de ve ilginçtir ki Türkiye’de de;“Barışın, özgürlüğün ve kardeşliğin yılmaz savaşçısı” ve “ezilen halkların dostu”, “evrenselliğin dahi yazarı” olarak tanıtılmaktadır. Yakıştırılan bu nitelikler, konu Türklere karşı ayaklanan Yunanlılar, Sırplar ya da diğer Avrupalılar olduğunda geçerlidir. Hugo, Türklere ve diğer dünya halklarına karşı Avrupalıların, Avrupalılara karşı da Fransızların haklarını savunmaktan asla ödün vermemiştir. Avrupa’yla sınırlı olan “evrenselliği”, Fransa’nın çıkarları gündeme geldiğinde hemen koyu bir milliyetçiliğe dönüşür. 1871 yılında ortaya çıkan Fransız-Alman savaşında çatışmanın, düşünü kurduğu ve sürekli savunduğu Avrupa Birleşik Devletleri ülküsü adına durdurulmasını ister. Ancak, Almanlar Paris kapılarına dayandığında “barışsever”Hugo, herşeyi göze alan, su katılmamış ve savaşkan bir bağnaz durumuna gelir ve şu çağrıyı yayınlar: “Fransızlar bütün halklara ve bütün insanlığa karşı Paris’i korumakla yükümlüdür; bu görev Paris için değil dünya içindir. Bütün komünler ayaklansın; bütün köyler ateşe verilsin; bütün ormanlar yangın var, yangın var çığlıklarıyla çınlasın; her evden bir asker çıksın; varoşlar; alay ve kentler ordu haline gelsin. Gece gündüz demeyip savaşalım, dağlarda ve ovalarda savaşalım. Ayağa kalkınız, kalkınız ayağa. Ateşkes yok, dinlenme yok, uyku yok...”

22 Victor Hugo’nun yaşadığı dönem, Fransız sömürgeciliğinin dünyaya yayılıp yerleştiği bir dönemdir. 1827’den başlayarak 1870 yılına dek, Fransa Cezayir’e yerleşmesini tamamlamıştır. 1881’de Tunus ele geçirilmiş, 1883’te Fransız birlikleri Hindi-Çini’de Annam’ı (Orta Vietnam) ele geçirmiş ve Tankin’i (Kuzey Vietnam) elde etmek için Çin’le savaşa tutuşmuştur.

Hugo, bu gelişmelerle “ilgilenmez”ve yapıtlarında bu konulara eğilmez. Ancak 1876 yılında Osmanlı yönetimine karşı başlayan Sırp ayaklanmasında, büyük bir istek ve coşkuyla Sırpların yanında yer alır; “Türklerin uyguladığı baskı ve şiddete” karşı çıkar ve tam bir “özgürlük savaşçısı” olur. 1876 Ağustos’unda şunları yazar: “Bu kahraman küçük ulusun (Sırpların y.n.) çırpınışı ne zaman sona erecek? Sırbistan’da olanlar (Türk zulmü y.n.), Avrupa Birleşik Devletlerinin gerekliliğini gösteriyor. Katil İmparatorluktan (Osmanlı İmparatorluğu y.n.) yakamızı sıyıralım. Bağnazlığı ve despotizmi susturalım! Elde kılıç dolaşan boş inançların ve dogmaların silahlarını kıralım(Türklerin y.n.).Savaşlar, kıyımlar, boğazlaşmalar olmasın; özgür düşünce, serbest ticaret, kardeşlik olsun; barış bu kadar zor mu?”

23 İngiliz Şair; George Gordon Byron Victor Hugo’nun “mezarından Navarin’i alkışladığını” söylediği ve Batıda “açıklık, neşe, hoşgörü ve özgürlüğün ozanı” olarak tanımlanan.

24 İngiliz şair George Gordon Byron (1788-1824), Türk karşıtlığını neredeyse bir yaşam biçimi durumuna getirmişti. Karşıtlığını yalnızca yapıtlarına değil, sahip olduğu büyük serveti kullanarak eylemlerine de yansıtıyordu. Türk düşmanlığında o denli kararlı ve hırslıydı ki, dengesiz yaşamını bu uğurda harcamıştı. Türklere karşı savaşan Rum çeteleri arasındaki ayrılıkları gidermek ve onları tek bir çatı altında toplamak için Yunanistan’a gelmiş ve 1824 yılında burada ölmüştü. Byron’dan ayrı olarak Amerikalı yazar Edgar Allan Poe’da (1809-1849) aynı duygularla, Türk-Yunan savaşına gönüllü olarak katılmış, ancak o ölmeden ülkesine dönmüştü. DİPNOTLAR 1 “Crusading Commonplaces : La Nove Lucinge and Rhetoric Against the Turks” Michael J.Heath, Genevre, Droz, sf. 9 2 a.g.e. sf.10-11 3 a.g.e. sf.31 4 a.g.e. sf.31 5 “Alman Kültüründe Türk İmgesi” Prof. Onur Bilge Kula, Gündoğan Yay., 992 ak, Deniz SomCumhuriyet 15.12.2002 6 “Türkler Müslümanlar ve Ötekiler” Voltaire, derleyen Osman Yenseni, İş.Bank Yay., 2.Baskı, sf.87-93 7 “Lettres Choisies de Voltaire” Librainie Garnier Freres–Paris-VII., sf.150 8 “Sur les observations sur la religion, les lois, le gouvernemet et les moeurs des Turcs” M.Porter; ak. http: www. teteturc. com /prejuges /prejuges.htm 9 “Batı Düşünde Türk ve İslam İmgesi” Prof.O.B.Kula, Büke Yay., sf.37-42 10 a.g.e. sf.63-76 11 a.g.e. sf.76 ve 77 12 “Felsefenin Temel İlkesi” G.Politzer, Sol Yay., 3.Bas., 1971, sf.39 13 “Batı Düşününde Türk ve İslam İmgesi” Prof.O.B.Kula, Büke Yay., sf.13 14 a.g.e. sf.95, 107 ve 116 15 a.g.e. sf.117 16 a.g.e. sf.145 ve 149 17 “Türkler” Stephane Yerasimos, Doruk Yay.-2002, sf.32 18 “Doğulular için Önsöz” Victor Hugo, Le Livre de Poche Yay., sf.6 19 h ttp : // www. tetedeturc . com /prejudes /prejudes.htm 20 “Büyük Larousse” Gelişim Yay., 4.Cilt, sf.2332 21 “Çağdaşımız Victor Hugo” Server Tanilli, Adam Yay., 2002, sf.76 22 a.g.e. sf. 210 ve 211 23 a.g.e. sf. 232, 233 24 “Büyük Larousse” Gelişim Yay., 4.Cilt, sf.2103”

Yukarıda dikkatlerinize sunulan ve bir “ÖZEL-BÜRO” araştırma çalışması olan durum tespiti yazısından da anlaşılacağı üzere, yaşadığımız somut durumlar çerçevesinde topyekun bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu hain ve kalleş saldırıların olay boyutuyla yöntem ve teknikleri değişmiş olsa da, hep tekrarlayan olgu boyutuyla hiç değişmemiştir ve hedef aynı hedeftir. Hedef Türk Milleti ve bu aziz milletten oluşan Türk Devletiyle beraber vatan edinilmiş olan bu coğrafyadır. Dün Çanakkale ve Sarıkamış ne idi ise, bu gün ülkemizin Güneydoğusunda, Irak topraklarında ve Suriye’nin kuzeyinde adeta destan yazılarak verilen mücadele de aynıdır.

O zamanlar yedi düvele karşı verilen mücadele, bu gün de aynı şekilde çok daha imkân ve fırsatlarını geliştirmiş olan aynı zümrelere karşı verilmektedir. Nasıl ki Akif; “Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi” dediği Çanakkale savaşında da bedir’ de olduğu gibi Hilâl Haça çiğnetilmemişse, Türk-İslâm alemi için bir varlık ve yokluk mücadelesi verilmişse, bugün devlet ve millet olarak verdiğimiz mücadelenin de durumu aynıdır. Bu günkü mücadelenin de temelinde Hilâl ve Haç mücadelesi vardır. Yukarıdaki araştırma yazısında, batı entelektüel camiasının ve o camianın tezgâhında yetişerek ortaya çıkan batı medeniyetinin Türk’e ve onun şahsında İslâm alemine bakışı ortadadır. Onlara göre Türk demek Müslüman demektir. Onlara göre Müslüman olmayan Türkler sorun değildir. Rahmetli Aliya İzzet BEGOVİÇ’ in dediği gibi; “Batı medeniyeti başka medeniyetlere tahammülü olmayan ve yok edici bir medeniyettir. Ama İslâm medeniyeti ise tam aksine yaşatıcı ve koruyucu bir medeniyettir. Avrupa medeniyetinin temeli sömürgecilik anlayışına bağlıdır. İçerisinde bulunduğumuz dönem çok kritik bir dönemdir ve mutlaka birlik ve beraberlik içerisinde sorunların üstesinden gelebiliriz. Düşmanlarımız elbette ki küçümsenmeyecek kadar güçlüdür. Teknolojik imkân ve fırsatları göz ardı edilemez. Ancak şurası unutulmamalıdır ki, Devletimizin de onlarla her alanda mücadele edebilecek imkân ve kabiliyeti vardır. Her şeyden önce inancı ve imanı vardır. Suriye’de Türkmen Dağında tek dişi kalmış canavarlarla kahramanca savaşan babayiğitlerimizin anlattıklarına göre; karşılarında mücadele ettikleri Suriyeli ve diğer ülkelerden toplanan askerlerin ceplerinde uyuşturucularla savaşa gelebildiklerini ve hemen hemen hepsinin adeta sarhoş olduklarını belgeleriyle ortaya koyuyorlar.

Uyanıkken savaşma iradelerinin kesinlikle olmadığını ve bir arkadaşlarının onlarla savaşırken sadece “ALLHUEKBER” diyerek hücuma geçmesiyle karşı tarafta olan askerlerin silahlarını ve tanklarını bırakarak kaçtıklarını belirtiyorlar. Onların arkasında hangi küresel güç olursa olsun, hiçbir anlamı yoktur. Rus askerlerinin de durumu bundan farklı değildir ve hatta daha da kötüdür. Rusya bunun farkındadır ve onun için Türk askerinin Suriye ve Irak topraklarında olmasından ödü kopmaktadır. 100 silahlı Türk Askerinin Suriye’ye geçtiğini avazları çıktığı kadar bağırmaları işte bu korkunun ifadesidir. Orada kahraman Türk evlatları tarafından dillendirilen “ALLAHUEKBER”nidası, Sarıkamış, “ALLHUEKBER”dağını da titretmekte ve karda ve buzda bedenlerini donduran şehitlerimizi de uyandırmaktadır. Çanakkale’ de ülkemize hanımlarının ve eşlerinin takı ve ziynet eşyalarını gönderen Pakistanlı kardeşlerimizin artık nükleer silahları vardır ve şimdiden biz hazırız mesajları gelmektedir. Kesinlikle korkuya mahal yoktur. Ölülerden korkulmaz. Onlar imanlarını ve ruhlarını kaybetmiş, yaşayan ölülerdir. Cansuları da ceplerine doldurdukları uyuşturuculardır. Rusya’ nın korkusu başkadır. Daha önce girdiği krizden çıkmak için kadın ve kızlarını gönderiyorlardı. Eğer durum böyle giderse, herhalde artık gelecek hanımefendiler beyleriyle gelmek zorunda kalacaklar. Ne yapalım, kendileri limonun kilosunu 20 Euro’ ya almak istediler!.. Batı toplumlarının Türk-İslâm anlayışına ve milletine bakışından rahatsız olmuyoruz, çünkü bunun öyle olduğunu biliyoruz ve ona göre de alınması gereken tedbirleri misliyle alıyoruz. Ancak daha vahim olanı ise; içimizdeki kripto hainlerdir. Onalar yeri geldiğinde hep birden Ermeni olabiliyorlar. Sıkıştıklarında en azılı düşmanlarımıza biat edebiliyorlar. Onlardan medet umacak kadar alçalabiliyorlar. Hayatlarında hiçbir şey onları büyük "Türk-İslâm Milleti” kavramı kadar rahatsız etmiyor. Bu kavramı ağızlarına alamıyorlar. Çünkü bu kavramın heybet ve asaletini akılları alamadığı gibi, ağızlarına da sığdıramıyorlar. Tabi ki bu durum da o kavramın sembolize ettiği milletin asaletinden kaynaklanıyor. Aziz dostlar; ihanetin bedeli ağırdır. Her kim kendi milletine ve yedirip içiren devletine ihanet ederse, yaptıklarının bedelini öder. Bu bedel çok ama çok ağır olur. Batı medeniyeti gibi yıkıcı ve yok edici olur. Bundan kaçış olmamıştır ve olmayacaktır. Bu büyük millet sevenleriyle beraber henüz son sözünü söylememiştir. Ama mutlaka yeri ve zamanı geldiğinde söyleyecektir. Batı medeniyetinden medet umanların çok doğal ve eşyanın tabiatına uygun olarak kendilerini batı entelektüel zümrelerinin tanımladıkları, “Türk-İslâm” toplumundan/milletinden ayrı tuttukları söylenebilir ve kanımca da öyledir. Biriken öfke ve bu öfkenin uygun zemin bulduğunda patlaması da bu yüzdendir. Herke eğer kaldıysa, aklını başına almak zorundadır. Köprülerin altından çok sular geçmiştir.
 

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 6651 Defa Okundu
2016-02-15

SON YAZILARI

Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fırsat Bu Fırsat diyenler! İhanet ateşinde aklını ısıtanlar kendi bedenlerinin yanışını seyredecekler!.. İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yıl Geçti Devleti Başsız Bırakmaya Niyet Edenler… İnfaz timlerinin varlığına işaret etmiştim, eyvah haklıymışım!.. Neye Evet Neye Hayır!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayır yer değiştirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanının Sözleri Rus Büyükelçisine Yapılan Menfur Saldırının…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır