KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DEVLET BAþSýZ BýRAKMAYA NYET EDENLER…

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         DEVLET BAþSýZ BýRAKMAYA NYET EDENLER…

 Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler…

DEVLETÝ BAÞSIZ BIRAKMAYA NÝYET EDENLER KUZGUNLARA LEÞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Ali Osman Engin’in, “DEVLETÝ BAÞSIZ BIRAKMAYA NÝYET EDENLER KUZGUNLARA LEÞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..” yazýsý:

Kitabý Kuran, Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Kýblesi Kâbe, Ýbadethanesi Cami ve Dini Ýslâm olup, Allah’ýn þüphesiz ve þeksiz kulu olan ve böylece alabildiðine özgürleþerek baþka kulluklarý reddeden bütün Müslümanlarýn Mübarek Ramazan Bayramlarýný caný gönülden kutluyorum. Allah herkesin hakkýnda hayýrlara vesile etsin Ýnþallah. Bin aydan daha hayýrlý olan bu mübarek ayýn feyiz ve bereketinin devletimizin ve aziz milletimizin baþýna olmasýný, satýlmýþ hainlerin þerrinden ve hilelerinden hýfz eylemesini temenni ediyorum. Din, devlet, millet, hak, adalet, ýrz, namus, þeref, haysiyet düþmaný terör örgütünün, kendilerine yataklýk ve paralel yandaþlýk yapanlarýn saðladýklarý lojistik ve istihbarat destekleriyle kaçýrdýklarý ifade edilen Necmettin YILMAZ’ ýn akýbetinin bir an önce ortaya çýkmasýný ve gelmiþ geçmiþ bütün þehitlerimiz için rabbimden mekânlarýnýn Cennet olmasýný niyaz ediyorum. Rabbim onlarýn niyet ve yüzü sularý hürmetine bizleri de korusun ve varsa yanlýþlarýmýz ýslah etsin.

Bu aziz millete ve ülkemize tuzak kuranlarýn, onlara sözlüde olsa destek olanlarýn, sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn buyurduklarý gibi; yaratýlan manipülatif ve ne hikmetse halâ hiç piþmanlýk duyaný, bunu dillendireni olmayan sentetik maðdur edebiyatý yaratanlarýn; çýkar elde ettikleri, ekmeden biçmeye alýþtýklarý, acýkmalarýna bile fýrsat kalmadan doyurulduklarý, tüyü bitmemiþ yetim haklarýný zimmetlerine geçirmekte tereddüt etmeyen, Allah’a kulluðu unutup akþam sabah salya ve sümüklerini yaladýklarý terör elebaþýsýna kullukta geç kalmayanlarýn üst üste geçmiþ ve her duruma uygun vaziyet alma esnekliðine sahip maskeleri birer birer düþmeye baþlamýþtýr. Artýk yavaþ yavaþta olsa iradelerini kendilerine saðlanan it yalý ve leþ kemikleri karþýlýðý ipotek altýna aldýrýp ihanet pazarlarýnda kiraya verenlerin kiracýlarýnýn kendi can haylarýna düþtüðünü fark etmeye baþlamýþlardýr. Çünkü yolun sonunu görmeye, yaþayacaklarý kabir azabýna deli gömleði örmeye, tükettikleri akýl ve idrak sermayelerinin beyhude baskýsýyla halden hale girmeye, rezil rüsvay olup alemi ibret için geþmer olmaya razý olmuþlardýr.

Vatana ihanetin karþýlýðý deðil, bedeli olur. Bu bedel yaþanmadan topraðýn altýna giremeyecekleri gibi, girseler bile orada da huzur bulamayacaklardýr. Cenabý Allah, yaptýklarý zulümleri arþa dayanan bu zalimlerin ingýlazlarýný vermiþtir. Korunmasýnýn O’ nun bilgi ve himayesinde olduðunu belirttikleri Kuran’a kötü niyetle yaklaþýp tahrif projelerini devreye sokanlar tüm kâinatýn sahibi yüce Allah’ tan tokat yemiþlerdir. Bu tokat çok þiddetlidir; akýllarý baþtan, dinginliði ve feraseti yaþtan, gözleri kaþtan, kepçe ve kaþýklarý aþtan, kanatlarý kuþtan alýr. Bunlarýn çocuklarýna miraslarý birkaç demet ihanet, Firavun dönemlerinden kalan sahte kehanetler olacaktýr. Gerçekten de bu kehanetler her seferinde bir baþka baharý iþaret etse de; onlarýn baharlarý fýrtýna ve kýzýl kýyametlerle dolu kýþa, yapýþýp kan emen sülükler gibi kanýný emdikleri bu aziz milletin baharlarý ise aydýnlýk ve ferahlýk dolu yazlara kavuþmuþtur.

               Yüce Allah’ ýn takdiri ve kurduðu nizam çerçevesinde yaza dönen baharlarda uyanan ve hafýzalarýný diri tutmayý baþarmýþ, tarih bilinci ve tarihsel þuura sahip civanmertler; selvi boylarýný, düðün ve toylarýný, Ademden gelme, Yüce Allah’ a kul ve þanlý Peygambere Ümmet olma soylarýný, Ýslâm Dinine karþýlýðýný sadece Yüce Yaratandan bekleyerek yaptýklarý hizmetleri ölçüsünde övgüye mazhar olmuþ; ýrk, dil, din, inanç ve kültür farký gözetmeyen ve aidiyet duygusu geliþtiren herkesi koruyucu þemsiyesi altýna alan, herkesin mutlaka kendisine ait bir yerinin olduðu bir kuþatýcý ve kapsayýcý kadim Türk Milletinin onurlu ve haysiyetli birer mensubu olduðunun farkýnda olan ve de Ýbni Haldun’un þahsiyet tanýmlamasýna uyan serden geçtiler, tüm geçitleri tutmaya baþlamýþtýr. Bundan sonra açýkta yok, kaçakta yoktur. Sýzma eðilimi gösteren sýzýntýlar hýzla katran çukurlarýna dolmaya, kaynaklarýndaki ölü ruhlarýn yamuk ve paralel þekil verdiði; hayalleri kurumuþ, rüyalarý gara guralarla dolmuþ, gerçeklerden uzak sentetik gerçeklilklerle yaþamaya mahkum edilmiþ, asla merhameti hak etmeyen zavallýlarýn meymanetsiz sufatlarý (yüzleri) – benzleri solmaya yüz tutmuþtur. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Bana göre devlet; Sayýn Doktor Devlet BAHÇELÝ ve Millet te Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Reis Recep Tayyip ERDOÐAN’ dýr. Sayýn Baþbakanýmýz Binali YILDIRIM da bu iki erk arasýndaki koordinasyonu saðlayan enerjinin kaynaðýdýr. Rabbim hepsinden razý olsun ve saðlýk ve afiyetler versin.

Ýþte o muhteþem baharlarýn müjdecilerinden birisi de Üniversitelerimiz olmalýdýr ve mutlaka olacaktýr. Çünkü buralar bilim ve edep yuvalarýdýr. Hak ve adalet ölçütlerinin parlatýldýðý kurumsal yapýlardýr. Liyakatin deðer kazandýðý ve sahibine deðer kattýðý dirik mekânlardýr. Rahmetli Oktay SÝNANOÐLU’ nun deyimiyle evren kentleþmemeleri gereken üniversal yapýlardýr. Böyle bir yapýnýn asla kadim deðerleri yok saymasý da beklenemez. Bu aziz milleti ayaða kaldýracak en temel yapýlardan birisi de iþte o kadim bilgi, bu bilgiye dayalý olarak ortaya çýkan davranýþ ve deðerlerdir. Bu konularda projeler yapýlabilir.

Millet ve devlet olarak geleceðimizin inþasýnda ve devlet ebed millet kavramlarý boyutuyla rol alacak yeni kuþaklarýn kültürlenmeleri, varlýðý özünden önce gelen insan yavrusunun özünü bularak insaný kâmil olabilmesi için üniversiteler çok boyutlu üretim merkezleri olmalýdýr. Birey veya þahsiyetin geçirdiði bu süreçler tesadüflere býrakýlamayacak kadar önemlidir. Bu önemin farkýnda olunmadan yapýlacak yanlýþ ve geçirilecek olumsuz yaþantýlarýn kazasý olmayabilir. Her toplumda var olan ve olmasý zorunlu olan toplumsal kurum ve bunlara baðlý kuruluþlarýn her düzeydeki yöneticileri arasýnda terör örgütü mensubu, yandaþý veya seviyesi ne olursa olsun sempatizanlarýnýn olmamasý gerekir. Bu þahýslarýn eylem ve söylemleri arasýnda devleti ve milleti yýpratmak, toplumsal kaos ve kargaþa yaratmak, birilerini koruyarak ayrýmcýlýk ve bölücülük yapmak, boþ bulduklarý her yere nifak tohumlarý ekmek vardýr. Bu davranýþlarý da bu konularda donanýmlý, duyarlý ve farkýndalýk düzeyleri yüksek olanlar anlayabilir ve deþifre edebilir. Bu civanmertlere mutlaka üst yönetimler tarafýndan daha fazla çalýþma alaný oluþturulmalý, görev ve sorumluluk verilmeli, önemsenmeli ve mutlaka daha fazla çalýþmalarýna zemin hazýrlanmalýdýr.

Bu liyakatten yoksun, adalet ve her durumda devletten yana tavýr koyma noktasýnda en azýndan yavaþ hareket edenlerin yönetim çarkýný çevirirken bazý diþleri kýrabilecekleri ve böylece devlet ve millet çarkýnýn sosyal ve hukuk devleti olarak; Hakka ve adalete tutunarak dirilip ayaða kalkma çalýþmalarýna zarar verebilecekleri unutulmamalýdýr. Hýrsýzýn evden olmasýnýn öküzün bacadan çýkmasýna fýrsat verdiði gözden ýrak tutulmamalýdýr. Diðer kamu kurumlarýyla beraber üniversitelerimizde geçmiþ dönemlerde yapýlmýþ böylesi hatalarýn yeniden deðerlendirilmesi noktasýnda oldukça açýk kayýrma ve ihmallerle karþýlaþýlmaktadýr. Ortaya çýkan sonuçlarýn bunu teyit ettiðini biliyoruz. Toplumsal birlik ve beraberliðimizin ayrýk otlarýndan kurtulmasý ve ezelden ebede yol tutmasý için bazý üniversite yönetimi ve bu erkin baþý olan rektörlerimize minnet ve þükranlarýmýzý ifade etmek gerekir. Bunun göstergesinin de verilecek destek ve yapýlacak katkýlarla mümkün olacaðý açýktýr.

Bu öncü rolü oynayabilecek üniversitelerden birisi de Atatürk Üniversitesidir. Devletten yana tavýr koyarak bilim, hak ve adalet ilkeleri ýþýðýnda yol alan üniversitemizin kaptan koltuðunda oturan Sayýn Rektörümüzün her söyleminde bu duruma vurgu yapmalarý önemlidir. Devlete ve millete ihanet etmiþ terör örgütleri, sempatizanlarý ve eylem ve söylemleriyle destekçileri hakkýnda yürütülen kovuþturmalarda takýnýlan tavýrlar; adaletin mülkün temeli olduðu anlayýþýný açýkça yansýtmaktadýr. Aleyhte ve yýpratmaya dönük yapýlan propagandalarýn sahiplerinin niyetleri bellidir. Bu durum þimdi olduðu gibi gelecekte de deðiþmeyecektir.

Karþý propaganda ve istihbarata karþý koyma çalýþmalarýna kurumsal düzeyde hýz verilmelidir. Bunu yapan ve her durumda yapabilecek farkýndalýk düzeyi yüksek, vatan ve millet duyarlýðý çok hassas olan elemanlarýn var olduðu ve meccanen çalýþtýklarýný görmek, bir ölçüde rahatlatýcý oluyor. Sayýn Rektörümüz prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI Hocamýzý da bu ve üniversitemizde eþitlik ve adalet kavramlarýnýn hakim kýlýnmasý için ortaya koyduklarý gayret ve çabalarýndan dolayý kutlamak gerekir. Örneðin; Pedagojik Formasyon eðitiminin öðretmen yetiþtirme olgusu kapsamýnda yüz yüze yapýlmasýnýn saðlanmasý, Açýk öðretim Fakültesi bünyesinde elde edilen geliri üniversite genelinde mevzuatlara uygun olarak çalýþanlara ortaya koyacaklarý performanslar ölçüsünde yaymalarý, üniversite genelinde yaþanan huzur ve güven ortamý, gelinen noktada kayda deðer geliþmeler olmaktadýr. Bu çalýþmalarýn diðer üniversitelere de örnek olacaðý unutulmamalýdýr.

Ne diyelim zaman ola hayrola.

Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

Bu yazýma ilave olarak yaptýðým gargýþa da yer vermek istiyorum.

 

ZALÝMLERE GARGIÞTIR!..

Gâvurun Döllleri merek aðýzlýlar

Rapata sufatli leyden baçaklýlar

Sizi gafýl ölümlere gelesýz

Ömrümüzi yedýz bitirdýz bizi

 

Aman dileme goyalým yetmezse

Üstüze bir puþt altýza gehbe

Allah belazi vere öyle galasýz

Olasýz sonunda leppez kereste

 

Eymek atli sizi yayan galasýz

Heç meymanetýz yok, yerýzýnnen belasýn

Bemýrat tahtasýna çýðardalar sizi

Bögüre bögüre dil atýp yalvarasýz

 

Külve böcükleri dasdar sarýklýlar

Dana gözli camýþ derýlýler

Uyuz olasýz dýrnaklarýz çüriye

Gevenler dalýza kakýli gala

 

Etlerýz eriye baba davun dutasýz

Dalýndan oklana aðulari yudasýz

Fizahlanýp tepe takla düþerken

Yeddi kat yerýn dibine batasýz

 

Sizsýz rastgelene gargýþ yaðdýran

Ýtleri kýskýlayýp daþlari baðliyan

Aðzýzdan çýkan beddualar goynuza gireler

Keþke biz olsaydýk sizi susturan

 

Kokor olduz uþaklari gorkuttuz

Yardýz üregimizi derýn hark ettýz

Geþmer olduz rezillýðýz diz boyi

Cehennem yerýz ola uyanmiyasýz gefletten

 

Ýþiz gücüz garýþmak etliye sütliye

Gagala gözlerýz yerlerýnden portliya

Emeklerýmýzýn dutsaði olasýz

Erðepler çiyanlar sizii kýtliya

 

Anamýzdan emdýðýmýz südi burnumuzdan getýrdýz

Ne ettýk ki sizne bizi bizde bitirdýz

Merhemet duyðusi sizde ne arar

Soyup soðana çevürüp bizi nýrðýmýza yetýrdýz

 

Teneþýrýzi önümüze alýp iteliyek yerýne

Çakalým pasli mýsmarlari daha derýne

Aman tez kapadýn geri meri gelmesýnler

Yapýþasýz yeddi kat yerýn dibine

 

Akþam sabah eþýndýz durduz

Gün geþdýkça itler kimin gudurduz

Bizden uzak ola gendi etýzi yiyesýz

Aðzýzdan gara gan gele civan devrülesýz

 

Bu yazdýklarým sözün kýsasý

Güzel insan olmak iþin esasý

Gýlýncýn yarasý eylense bile

Eylenmiyen yara sözün yarasý.

               Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7012 Defa Okundu
2017-06-25

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır