KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

15 TEMMUZ ÜZERNDEN 1 YýL GEçT

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         15 TEMMUZ ÜZERNDEN 1 YýL GEçT

 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti

BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKÝ KANDIR

TOPRAK EÐER UÐRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR

15 Temmuz üzerinden bir yýl geçti. Bu aziz millete ve her karýþ topraðý Þehit ve Gazi kanlarýyla sulanarak tozuyla, topraðýyla, havasýyla, suyuyla, sineðiyle, böceðiyle , atýyla, itiyle, yakýnýyla kýsacasý yerli ve milli olan her þeyiyle vatanlaþan yurdumuza ihanet bayraðýný açanlarýn iþte bu gerçeðin gölgesinde kaldýklarý anlaþýlýyor.

Çünkü yýllardýr gölgesinde yattýklarý o gerçekliklerin baðlamý ve sembolik deðeri olan devlet ve millet çarkýnýn taþýyýcýsý olan arabalarýn gölgelerini kendi gölgeleri sanan bu itler en sonunda mukadder olarak kudurmuþlar ve o gece kapmaya çýktýklarý millet eti midelerine oturmuþ ve dönüp kendi etlerine düþmüþlerdir.

Gölgeliklerin alabildiðine bollaþtýðý dönemlerde tüyü bitmemiþ yetim hakký ve Cenabý ALLAH’ ýn daha umudunu kesmediði bu muhteþem milletin kanýyla doldurduklarý; yalan, iftira, hak ve adalet düþmanlýðý, Vatikan ve küresel güçlerin uþaklýðý þifreli kursaklarýna biriktirdikleri kanda boðulmuþlardýr.

Zaman zaman gösterdikleri debelenmeler son çýrpýnýþlar ve can çekiþmelerdir. Bu  can çekiþmeler,  karanlýk dikenleþen ruhlarýna giydirdikleri Vatikan ipeði elbiselerden söke söke ve söküle söküle ayrýlma þeklinde gerçekleþmektedir. Has bahçelerde diken yetiþmez. Diken oranýn, buranýn ve onun bunun gölgesinde yedikleri dýþký, idrar ve hatta cinsel boþalýmlarýyla varlýklarýný sürdürürler. Altýnda yattýklarý arabanýn gölgesini kucaðýnda oturarak taptýklarý efendilerinin gölgesi sananlar; gölgelerin gücü adýna yola çýksalar da, tam 12’ den vuran millet güneþinin altýnda kaybolup gitmiþlerdir.

Durum onu gösteriyor ki, bu meymanetsizlerin canlarý kolay çýkmayacak ve boþluk bulduklarý her noktadan farklý bir görüntü, çok farklý bir isim ve davranýþ biçimiyle ortaya çýkmaya çalýþacaklardýr. 15 Temmuz ihanet kalkýþmasýnýn unutulmamasý ve unutturulmamasý bu tür yeni çaba ve gayretleri kaynaðýnda yok edecek ve yedi kat yerin dibine sokacaktýr. Bu terör örgütü ve onun muadilleri farklý kýlýklarda ortaya her çýkmaya çalýþtýkça hep tepe aþaðý dikilerek daha derinlere gömülüp gideceklerdir. Her gömülüþü bir farklý çýkýþ sanacaklar ve mahþer günü de inþallah tepe üstü olarak boy göstereceklerdir.

Deðerli dostlar, þüphesiz millet çarký dönmeye devam edecek ve bu çarký durdurmaya çalýþan her kim varsa aralarda ezilerek hak ettiði karþýlýðý alacaktýr. Çünkü vatana ihanetin bedeli aðýr olur ve mutlaka hem bu dünyada ve hem de öbür dünyada çýkacaktýr.

Devlet çarkýnýn çalýþmasýný saðlayan devlet büyüklerimize her zaman minnet ve þükranlarýmýzý ifade ediyoruz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, Reis Recep Tayyip ERDOÐAN, sayýn Baþbakanýmýz Binali YILDIRIM ve sayýn Dr. Devlet BAHÇELÝ’ nin büyük ölçüde topluma yansýyan irade ve hedef birlikteliðiyle aþýlmaz daðlar gibi gösterilmeye çalýþýlsa da tüm sorunlarýn üstesinden geleceðiz.

Önemli olan; bütün kamu kurum ve kuruluþlarýnýn da kurumsal düzeyde bu konuda duyarlý olmasý, toplumsal olarak farkýndalýk düzeyinin yükseltilmesi ve toplumsal birlik ve beraberliðin sarsýlmaz bir þekilde yeniden inþasýdýr. Hepimizin bu konuda sorumluluklarý vardýr ve mutlaka yerine getirilmelidir.

Atatürk Üniversitesinin bu konuda çok önemli bir misyon üstlenmiþ olduðunu görmekten gurur duyuyoruz. Üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklerin 15 Temmuz’ un  unutulmamasý ve unutturulmamasý adýna önemli olduðu bilinmelidir. Bu ancak top yekun bir mücadeleyle savuþturulmakta olan bir ihanet kalkýþmasýdýr. Sayýn Rektör Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI ve ekibinin elbette ki üstlendikleri öncü ve yöneticilik rolü özellikle diðer kurum ve kuruluþlar tarafýndan örnek alýnacak kapasitededir.  Çünkü diðr bazý kurum ve kuruluþlarda halâ sýkýntýlar yaþanmaya devam ettiði gözlenmektedir. Onlarda yerine getirilmeyen sorumluluklarýn sorumluluklarý olanlarý rahatsýz edeceði gözden ýrak tutulmamalýdýr.

Erzurum da da gerçekten diðer illerimize örnek teþkil edecek birlik ve beraberlik örnekleri sergileniyor. Özellikle AK Parti Ýl Baþkaný  Sayýn Mehmet Emin ÖZ Beyefendinin izlemiþ olduklarý birleþtirici ve bütünleþtirici siyaetin Erzurum Da yepyeni bir çýðýr açabileceðini ifade etmek istiyorum. Hakikaten vatan ve millet duyarlýðý yüksek olan her kim olursa olsun yüreðini ve gönlünü açmýþ olmasý çok önemlidir ve gerçekten alýþkanlýklarýn dýþýnda bir olaydýr. Ülkemizin bu misyon ve vizyona ihtiyacý vardýr. Sayýn Mehmet Emin ÖZ beyefendi bunu gerçekleþtirecek kapasitede olduðunu kanýtlamaktadýr. Milliyetçi Hareket Partisi il  Baþkaný Sayýn Naim KARATAÞ için de ayný duyarlýlýktan bahsetmek yerinde olacaktýr. Þüphesiz bu çerçevenin daha fazla ve tüm duyarlý kesimleri içine alacak düzeyde geniþletilmesi beklenmektedir.

Ne diyelim, halk durumu özetlemiþtir;

“Yiðidi öldür ama hakkýný yeme!”..

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 18168 Defa Okundu
2017-07-17

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır