KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝHANET ÇETELER VE TERöR YAPýLARýYLA BERABER KAYýRAN VE KORUYANLARA DA AMASýZ, FAKATSýZ DOKUNULMALýDýR!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ÝHANET ÇETELER VE TERöR YAPýLARýYLA BERABER KAYýRAN VE KORUYANLARA DA AMASýZ, FAKATSýZ DOKUNULMALýDýR!..

 Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!..

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Ali Osman Engin’in “Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!..” yazýsý:

               Güzel ülkemizin ve aziz milletimizin geleceðini karartmaya, hatta fýrsatlarý olursa tarih sahnesinden silmeye dönük tüm terör organizasyonlarýnýn niyet ve eylemlerinin her nerede olursa olsun yok edilmesi mücadelesinde gelinen nokta itibariyle yeni durum deðerlendirmelerine ihtiyaç olduðu açýktýr. Yapýlan deðerlendirmeler ve alýnan tedbirlerin her geçen zaman dilimi içerisinde yetersiz kaldýðý ve sürekli deðiþen koþullar ve elde edilen veriler çerçevesinde daha etkili olacak tedbirlerin zaman kaybetmeden alýnmasý gerekmektedir.

               Bu ve benzeri deðerlendirmeler yapýlmadýðý sürece ihmaller zinciri örtülü veya açýk olarak devam edip gider. En küçüðünden en büyüðüne kadar her idarecinin kendi sorumluluklarý altýnda ortaya çýkmýþ ve devleti temelinden sarsmaya, iç savaþ çýkarmak için kaos yaratýcý, bunun için toplumsal çatýþma ve ayrýþmayý tetikleyen yasa dýþý faaliyetler ile iliþkili tutum ve davranýþlar gösteren çalýþanlarýnýn bu tutum ve davranýþlarýndan dolayý mutlaka hesap vermeleri asla ihmal edilmemesi gereken önleyici bir tedbir olacaktýr. Çünkü böyle bir durumda, ilgili birinci/ilk yönetim kademesi ve o kademenin yetkilisi olan idareci tarafýndan yasal mevzuatla belirlenmiþ yetkiler kapsamýnda yasal iþlem yapýlmasý zorunluluktur. Yapýlmamýþ olmasý ise açýkça ihmal ve kayýrmadýr.

               Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip ERDOÐAN’ ýn yorulan ve kirlenen yöneticiler dedikleri iþte bu ve benzeri yöneticilerdir. Bunlarýn yer aldýklarý alanlar ister kamu bürokrasisi, ister siyaset kurumu olsun, ülkemizin ve aziz milletimizin bekasýyla ilgili olarak her ne tür kamuflaj malzemesi kullanýrlarsa kullansýnlar, hangi dernek ve sivil toplum kuruluþu içerisinde saklanmaya çalýþýrlarsa çalýþsýnlar, daha önce yerden yere vurduklarý hangi deðiþik dini yapý içerisinde yuvalanmaya çalýþýrlarsa çalýþsýnlar oralarý da yorup çürütecekler, niyet ve eylem olarak yapmýþ bulunduklarý ihanet hamlelerine paralel yapýlar haline dönüþtüreceklerdir. Bu misale örnek oluþturacak davranýþlarla karþýlaþýlmaktadýr. Bu þahýslarýn unvan veya iþi ne olursa olsun kendilerine verilen özeleþtiri yapma fýrsatlarý çerçevesinde kendilerini sorgulamalarý ve hiç deðilse bir piþmanlýk emaresi olarak geri çekilmeleri ve yapmýþ olduklarý ihmallerin hesabýný vermelidirler. Toplumun her kesiminde bu beklentiler ayyuka çýkmýþtýr. Çünkü herkes herkesin nerede ve ne zaman ne yaptýðýný çok iyi biliyor ve sürekli dillendiriyor. Toplum bu tür devlet ve millet defosu bulunan, kendi çýkar ve rant hesaplarýný toplumsal birlik ve beraberliðimizi sarsacak þekilde ve devletin ve milletimizin ezelden ebede bekasýný hiç tereddüt etmeden ve kurduklarý tuzaklarla ihanet çeteleriyle eylem ve söylem birlikteliði içinde tehlikeye atanlarýn mutlaka deþifre edilerek hak ettikleri yaptýrýmlarla karþýlaþmalarýný beklemektedir.

               Bu yapýlmadýðý zaman kayýranlarýn her duruma ayak uydurabilme stratejileri olacaðýndan aksine kendileri de her zaman olduðu gibi kayýrýlmaya devam edeceklerdir. Terör örgütü mensuplarýnýn ve yandaþlarýnýn faaliyet alanlarýný geniþletenler, onlarýn bu eylem ve söylemlerini sanki daha etkili yapmalarý için iþlerini kolaylaþtýranlar, kýsacasý göz yumanlarýn da ödemeleri gereken bir karþýlýðý olmalýdýr. Öyle ya!  Vatana ve millete ihanetin bedeli olmalýdýr. Ýþte bu bedel; daha sonrasý için de çok etkili bir önleyici tedbir olacaktýr. Özellikle üniversitelerimizde yürütülen soruþturmalarda komisyonlarca gerekli bilgilendirmeler yapýlmýþ olsa da, bu konuda muhatap alt idareler tarafýndan aðýr hareket edildiði gözlenmektedir. Halâ görevlerine devam etme þansýný koruyan bu çerçeve içerisindeki idareciler, kendilerine yaklaþan ve daralan hesap verme çemberini fark ettiklerinde ellerinde olan imkân ve fýrsatlarý kendilerine koruma saðlama erkine sahip olan ve sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn yenilenme ve deðiþim talepleri çerçevesinde yorulan ve kirlenenlere tahsis etmiþlerdir ve ayný davranýþlara devam etmektedirler.

               Yürütülen terör mücadelesinde hedeflenen baþarýya ulaþýlmasýnýn önünde bulunan en temel gerekçelerden birisi bu noktada odaklaþýyor ve acil olarak gerekenler vakit geçirmeden yapýlmalýdýr.

               Ortaya çýkan bu aðýrdan almalarýn baþka bir boyutuyla, üst yönetimlerin ve bu baðlamda devletin altýný oyma senaryolarýna dönüþtürüldüðü de akla getirilmelidir. Çünkü bu tür ihmallere berrak deðil de, bulanýk zihinsel faaliyetlerle yaklaþýldýðý zaman, çok çarpýcý durumlarla karþýlaþýlýyor.  Diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna ve özellikle üniversitelere örnek oluþturacak ciddiyette ve kararlýlýkta çalýþmalarýný sürdüren Atatürk Üniversitesi Rektörlüðünü kutlamak ve ayný titizlik ve ciddiyette destek olunmasý gerekir. Sayýn Rektörümüz Prof. Dr. Ömer ÇOMKLI Hocamýzýn Atatürk Üniversitemizi þehir sýnýrlarýný aþarak yeniden yüklendiði misyon ve vizyon çerçevesinde bir dünya üniversitesi olma çaba ve gayretlerini destekliyor ve heyecanla izliyoruz. Üniversitemizin ve þehrimizin buna ayak uydurabilecek potansiyellere sahip olduðu inkâr edilemez bir gerçekliktir. Bunu dýþarýdan gelenlerin gözlemlemesi çok daha kolay olmaktadýr.

               Bu misyonun gerçekleþtirilmesi çerçevesinde çok ciddi olarak yürütülen proje çalýþmalarýnýn, eðitim ve öðretime yapýlan yatýrým ve verilen desteklerin, çok deðerli örnekler olduðu ifade edilebilir. Diðer yandan çevre ilçelerde bulunan yüksek okullarýn daha aktif olmalarý ve öðrenci potansiyellerinin geniþletilmesi konularýnda da oldukça anlamlý ve isabetli deðerlendirme ve geliþtirme çalýþmalarýndan da övgüyle bahsedilebilir.

               Bütün bu çalýþmalar yapýlýrken þüphesiz kültürel, geleneksel deðer ve normlarýmýzýn da benimsenip geliþtirilerek tüm insanlýða katma deðer saðlayacak medeniyet deðerlerine dönüþtürülmesi noktasýnda da yapýlmasý gereken hamlelerin göz ardý edilmediðini, bu konuda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere aðýrlýk verildiði gözden kaçmamaktadýr. Toplumsal birlik ve beraberliðin bu tür faaliyetlerle saðlamlaþtýrýldýðý ve terör ve illegalitenin önüne geçildiði bilinmektedir.

               Terör ve terör örgütleriyle ilgili olarak sürdürülen operasyonlarda, ne hikmetse birden bire el deðiþtiren mal varlýklarý ve bu varlýklarý kendi demirbaþlarýna geçirdikleri belli olan ve adý baþka olan yapýlanmalarýn da bu manada çok detaylý analizlere tabi tutulmalarý ve oynanan körebe ve saklambaç oyunlarýnýn akýbetleri soruþturulmalýdýr. Esasýnda bu tür davranýþlarýn kayýrma ve kollama davranýþlarý olduðu, yada devlete meydan okuma olduðu unutulmamalýdýr.

               Kendilerine bir türlü saðlanmýþ olan imkân ve fýrsatlar çerçevesinde gelirlerinin belli bir oranýný himmet veya baðýþ/destek olarak sürekli bir þekilde þuraya buraya (paralel veya paralelin paraleli) aktaranlarýn da bir gözden geçirilmesinde yarar vardýr. Elbette ki kimseyi suçlamak istemiyoruz, ancak bu insanlarýn daha sonraki tutum ve davranýþlarýndan dolayý bilinmelerinin kontrol açýsýndan önemli olacaðýný belirtmek gerekir.

               ALLAH bütün mazlum milletlerin sýðýnaðý ve umut ýþýðý olan, Ýslâm aleminin uðradýðý zulüm ve baskýlardan HAKKA tutunarak ayaða kalkmasýný Ýnþallah saðlayacak Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini korusun ve yüceltsin.

               A M Ý N…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3183 Defa Okundu
2017-08-20

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır