KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝHANET ATEþNDE AKLýNý ýSýTANLAR KEND BEDENLERNN YANýþýNý SEYREDECEKLER!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ÝHANET ATEþNDE AKLýNý ýSýTANLAR KEND BEDENLERNN YANýþýNý SEYREDECEKLER!..

 Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!..

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Ali Osman Engin’in, “Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. “ yazýsý:

Ýnsanlýk tarihi incelendiði zaman ýrk, dil, din, mezhep farklýlýðý asla gözetmeden inþa ettiði yaþatan ve koruyan Türk-Ýslâm medeniyetini insanlýða hediye eden aziz milletimiz çok önemli bir dönüm noktasýndan geçmektedir. Bedir’de Çanakkale’de, Sarýkamýþ’ta ve en son 15 temmuzda emellerine bir türlü ulaþamayan haçlý zihniyeti yeni yeni oyunlarla sahne almaya çalýþmaktadýr. Bugün millet ve devlet olarak top yekun bir saldýrý ile karþý karþýyayýz. Hedef Müslüman Türk Milletiyle beraber tüm Ýslâm Alemi ve mazlum milletlerdir. Bu mücadelede sen – ben ayrýmý yoktur. Bilinsin ki beni senle ve seni de benle yakýp kavurmak istiyorlar. Ne seni benden ve nede beni senden daha fazla sevmiyorlar. Onlarýn derdi bana seninle ve sana da benimle risk yaratýp, yarattýklarý riskleri dönüp satýn almaktýr. Yerli iþbirlikçilerle beraber Osmanlý Ýmparatorluðunu ortadan kaldýrmaya çalýþýrken, Milli Mücadele ile destan yazan ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletini inþa eden iradeyi yok etmeye uðraþýrken,  12 Eylül döneminde kardeþi kardeþe kýdýrýrp irtica ve laiklik gibi kavramlar üzerinden toplumu kutuplaþtýrýrken, 15 Temmuz akþamý kaos ve iç savaþ senaryolarý yazarken hedef ne idiyse, bu gün itibariyle etrafýmýzda yakýlan ateþ çemberiyle sahnelenenler birbirinin aynýsýdýr. Deðiþen sadece yer ve zamandýr. Kýsacasý tarih çok acý bir þekilde tekerrür ediyor. Çünkü yaþanan musibetlerden ders alýnmamýþ ve tarih þuruyla olaylar deðerlendirilememiþtir.

Bu aziz milletin varlýðýndan ve yaþamasýndan kesintisiz rahatsýz olan bu ebedi ve ezeli düþmanlarýn akþam sabah hiç durmadan ördükleri örümcek aðlarý her seferinde daha az maliyetle hep karþýmýza çýkarýlmýþ ve  að üzerine monte edilmiþ tuzaklara düþmemiz tasarlanmýþtýr. Her ne kadar zaman ve yer deðiþiklikleri olsa da, sebepler ve sonuçlar hiç deðiþmeden devam etmiþtir. Hedef özelde farklý toplumlar gibi gözükse de genel olarak Türk Milleti, adý ve konumu ne olursa olsun Türk Devleti ve bu baðlamda tüm Ýslâm alemidir. Hedef tahtasýna oturtulmuþ lan bu aziz milleti meydana getiren yapýlarýn deseni ve modeli hiç fark etmez ve onlar için ana tema; mümkünse büyük Türk Milletinin tarih sahnesinden silinmesi ve rafa kaldýrýlan eski hesaplarýn görülmesidir. Bu zihniyet haçlý zihniyetidir ve bundan hiç vaz geçmeyeceklerdir. Esasýnda onlarýn durumunun bu olmasýnda ziyade asý üzerinde durulmasý gereken konu; bizim ne yaptýðýmýz ve ne yapmak zorunda olduðumuzdur. Çünkü bu milletin geleceðini belirleyecek olan da iþte budur. Ne yapmamýz ve ne neleri yapmadýðýmýz konusunda çok þaþýrtýcý sorunlarýmýzýn olduðu açýktýr.

Etrafýmýza yakýlan ateþ çemberi daraltýlmaya çalýþýlýrken, kimilerini daha az ve kimilerini daha çok yakmasý gibi bir hesap yapýlmamýþ ve bu coðrafyayý vatan edinen herkesi yakýp kavurmaya odaklaþýlmýþtýr. Onlar açýsýndan nihai hedef ve en makul olan hesap ta budur. Bu hesaplarýn tutturulmasý için veremeyecekleri taviz ve alamayacaklarý þekil yoktur. Bu gün kan aðlayan Ortadoðu coðrafyasýnda yaratýlan kaos ve göz yaþlarýnýn arka plânýnda her zaman olduðu gibi hak ve batýl mücadelesi vardýr. Günümüzün küresel dünyasýnda geçirdiði yaþantý, tecrübe ve deneyimler ile bu zalimlere dur diyebilme gelenek ve iradesine sahip olan ve ýrký, dini, mezhebi ve fantezileri ne olursa olsun herkesi içerisine alacak bir tanýmlama ile var olan Müslüman Türk Milletidir. Çünkü bu Millet zalimlerin korkulu rüyasý, mazlumlarýn sýðýnacaklarý yegâne limandýr.

Bu gün Ortadoðu coðrafyasýnda yaþananlar ve en son Irak’ýn kuzeyinde yapýlan ve baðýmsýzlýða evrileceði izlenimi veren referandumun bile ayný beklentiler ve deðiþkenler itibariyle, alýþtýra alýþtýra, milletin gazý alýna alýna, kamu oyu yaratýla yaratýla, terör sürekli gündemde tutularak milleti býktýra býktýra, içeride ve dýþarýda bütün bu olumsuzluklarýn üstesinden gelme kapasitesi olan Türk Silahlý Kuvvetlerini baþörtü ve laiklik kavramlarý üzerinden, Ergenekon, Balyoz, Eldiven, v.s. gibi ihanet ve vatan hainlikleri ile zayýflata zayýflata, hazýrlanmýþ ve yaptýrtýlmýþtýr. Birtakým meczup görünümlü ve gerçekte Türk-Ýslâm düþmaný, Haçlý format ve beyinli, cinsi cibilliyetleri karanlýk ve belli olmayan ortalýðýn çocuklarý tarafýndan bu topraklarý vatan olarak bu aziz milletin gerçek evlatlarýna hediye eden Türk-Ýslâm büyüklerine ve kahramanlarýna saldýrarak koyunlarýndaki haçý çýkaranlarýn ne yapmak istedikleri yeni yeni anlaþýlmaya baþlamýþtýr. Bunlarýn hepsinin bu ülkeyi bölüp parçalama, özellikle Türk_Ýslâm Milletini tarih sahnesinden silerek Anadolu Coðrafyasýndan çýkarma, Ortadoðu coðrafyasýnda akýtýlan kan ve dökülen gözyaþlarý ile ilgili görev ve sorumluluklarý vardýr. Bu hain ve þerefsizleri bin bir hile ve desiseyle Kozmik Bürolara sokarak devletin çok gizli belgelerini afiþe ederek ve elde ettikleri bilgileri terör örgütüne vererek örgüt içerisine sýzdýrýlmýþ vatan evlatlarýnýn infaz edilmesini saðlayanlarýn da aidiyetleri, soylarý ve soplarý, kendilerine haçlý baronlar tarafýndan verilen görev ve sorumluluklarý ayný þekilde deþifre edilerek o þehit isimsiz kahramanlar tarafýndan infaz edilmeleri saðlanmalýdýr. Buda yetmez bu Türk düþmanlarý hazýrladýklarý terör örgütleri ile yürütülen mücadelede kum torbalarýnýn içerisine konularak gelecek düþman mermilerine hedef edilmelidirler.

Üniversite ve kamu kurumlarýnda Irak’ýn kuzeyindeki yapýlanma ve gerçekleþtirilen referandum konularýnda basýn açýklamalarý yaparak devletin yürüttüðü mücadeleyi destekleyen, o oluþumlarý Kerkük’ ün gerçek sahipleri olan Türkmenler ve Araplar nezdinde kýnayarak kamu oyu oluþturulmamasý da bana göre baþka düþünülmesi gereken vahim durumlardýr. Bu ülke ne yazýk ki top yekun bir saldýrýyla karþý karþýyadýr. Çok acilen seferberlik ilan edilmeli ve halk gönüllülük esasýna baðlý olarak silahlandýrýlmalýdýr. Bunun için silah ruhsatý temini kolaylaþtýrýlmalý ve Allah korusun herhangi bir fiili saldýrý durumunda ah vah edilmemelidir. Böylesi saldýrýlarýn olacaðýný iþaret eden geliþmelerin gündemde olduðu bir dönemden geçiyoruz. Saygýdeðer devlet büyüklerimiz çok daha uyanýk olmak durumundadýrlar. Bir göz kýrpma anýnda bile iþ iþten geçmiþ olabilir.

Bu noktada hangi doðru ve geçerli gerekçe olursa olsun, bu milletin ve devletin siyasi, ekonomik ve teknolojik gücünü zayýflatacak, dikkatleri baþka noktalara çekecek, ülke genelinde insanýmýzý canýný kurtarma psikolojisine sokma gibi algýlara meydan verecek teþebbüslerden kaçýnýlmalýdýr. Bilinmelidir ki, geliþtirilecek ve savunulacak bir ülkeniz kalmadýðý zaman yapýlan her þey boþa gidecek ve sadece verilmiþ görevler icra edilmiþ olacaktýr. Öncelikli olarak siyaset kurumu ivedi olarak bir araya gelmelidir. Ülke menfaatleri doðrultusundaki fikir ve görüþler dikkate alýnmalýdýr. Her þey milletle en ince ayrýntýsýna kadar paylaþýlmalýdýr. Yapýlmasý gereken fedakârlýklarýn gerekçeleri tek tek ortaya konulmalýdýr. Amerika peþmergeleri yapabildiði kadar silahlandýrýrken, Irak’ýn ve Suriye’nin onlarýn kontrolünde olan sokaklardan tuttuklarý herkesi askeri eðitime alarak profesyonelleþtirirken, Türk Milletinin silahlanarak güçlenmesi kimleri rahatsýz edebilir? Türklerin yoðunlukta olduðu Anadolu coðrafyasýnda halkýn elinde olan çakar almaz, ata dede yadigârý silah ve hatta býçaklarý toplamýþ olan bir iradeyi de asla unutmamak gerekir. Böyle bir davranýþýn gerçek adý; taþlarýn baðlanmasý ve itlerin serbest býrakýlmasýdýr. Bu günkü durumun ondan farký yoktur. O gün halktan toplanan silahlarla bu günün terör yapýlanmasýna fýrsat verilmiþtir. Halbuki o silah sahiplerinin isteði doðrultusunda ruhsat verilebilir ve böylece kontrol altýna alýnabilirdi.

Ben halâ devlet erkinin güçlü olduðuna, bütün bu yaþanan olay ve geliþtirilmek istenilen olgularýn farkýnda olduðuna inanýyorum.  Yeri geldiðinde devlet erkiyle beraber bu milletin ve tüm Ýslâm aleminin genleri devreye girecek ve ALLAHJ’ýn yardýmýyla bütün kirli oyunlarý bozacaktýr. Çünkü O’nun adalet ve kanununun yerini alacaðý konusunda zerre kadar þüphem yoktur. Ýþte o zaman bu dünya da ki gerçek hesaplar tez elden görülecektir. Görülmelidir de!...

Irak’ýn kuzeyinde yapýlan referandum, içerisinde saklý gerekçelerle beraber Türkiye Cumhuriyeti devletini ve büyük Türk Milletini tahrik ederek hata yapmasýna dönük olarak plânlanmýþtýr. Asýl yapýlmak istenilen referandum ile deðil, referandum sonrasý atýlacak yanlýþ adýmlardan sonra gelecektir. Referandum ile Türkiye ve Irak’ýn kuzeyindeki yapý arasýnda çok ciddi ekonomik iliþkiler vardýr. Dýþarýdan yapýlan her türlü ekonomik ve ticari kýsýtlama ve saldýrý karþýsýnda sapa saðlam ayakta durmamýzýn nedenlerinden birisi de bu tür ekonomik ve ticari iliþkilerdir. Türkiye’nin bu tür pazarlarýný kaybetmesi demek, ekonomik darboðaz yaþamaya talip olmak demektir. Türkiye’nin geliþmesi demek; iþsizliðin çözülmesi, ekonomik ve ticari açýlardan küresel bir oyuncu haline dönmesi ve askeri teknoloji ve savunma sanayi ve teknoloji üretimi boyutunda dünyayla rekabet edebilme seviyesini yakalamasý kaçýnýlmaz olmalýdýr. Halâ bu kilit ülkenin her ne kadar olumsuzluk olarak algýlansa da, yaþanan somut durumlardan hareketle en azýndan olgu boyutunda çok önemli kazanýmlar elde edebilir. Kerkük’ün referandum dýþý kalmasý, Kuzey Irak yönetiminin bu referandum sonucuna baðlý olarak hemen baðýmsýzlýk ilanýnýn olmayacaðýnýn belirtilmesi Kerkük ve Musul ile ilgili tarihsel kazanýmlarýmýzý daha etkili bir þekilde yeniden yapýlandýrma þansýmýzýn güçlü olduðunu bilmek gerekir. Þüphe edilmesin ki, devletimizin de bu konularda projeleri ve yeni stratejileri olduðunu, bunlarý adým adým devreye sokacaðý aþikârdýr. Bu durumlarýn Allah korusun aksini savunmak, bir ölçüde birikmiþ bir öfke kontrolsüzlüðü olacaktýr. Devlet yönetiminde sýnýrsýz sevgi ve öfkeye yer yoktur. Olasý çýkar ve menfaatler ön plândadýr.

Allah bu kadim ve aziz milleti korusun ve yüceltsim!.. Amin!..

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 40 Defa Okundu
2017-10-01

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır