KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AMERKA’NýN YEN DüNYA DüZEN VE PDY/PKK’YA BçLEN YEN ROL!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         AMERKA’NýN YEN DüNYA DüZEN VE PDY/PKK’YA BçLEN YEN ROL!..

 Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!..

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Ali Osman Engin’in, “Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!..” yazýsý:

Amerika’nýn yeni dünya düzeni Huntington’un medeniyetler çatýþmasý tezini temele alarak ve bu çatýþmayý yeni ve Newton fizik kurallarýný sallayan kuantum gerçekliði boyutuyla 25. karelere iþlediði algýlarla yönetmeye çalýþýyor. Bu çatýþma/çatýþtýrma olay ve olgularý hiçbir zaman kazan kazan ilkesi temeline oturtulamaz. Ancak kaybet kazan ilkesi temelli olmak zorundadýr. Çünkü genel olarak Haçlý Batý Medeniyeti yok edici, tahammülsüz, katliam ve gözyaþý üzerine inþa edilmiþ bir medeniyettir. Buna karþýt Türk Ýslâm Medeniyeti ise koruyup yaþatan, deðer veren, yumuþak ve akýl gücüne dayanan bir medeniyettir. Bu medeniyetin yakýp yýkan çok þiddetli konvansiyonel ve nükleer silahlarý devreye sokarak güç devþirmeye ihtiyacý yoktur. Çünkü anlaþýlmýþtýr ki gerçek güç o deðildir. Onun varlýðý kendisinden daha büyük bir güç ortaya çýkýncaya kadar tesirini gösterebilir. Halbuki yumuþak ve akýl gücü ezelden ebede kalýcý etkiye sahiptir. Bunun örneklerini artýk coðrafyasýna sýðmayan þanlý tarihimizde görebiliriz.

Huntington’un tezi evrenin doðal yapýsý ve iþleyiþi çerçevesinde gerçekleþme þansý yoktur. Çünkü zamanýn insanlýða sunduðu reçetelere bakýldýðý zaman, farklýlýklarýn tez ve antitez oluþumuyla birbirlerini var eden deðerler olduðu görülecektir. O halde birbirlerini var eden deðerlerin ancak birbirlerinin zenginlik kaynaklarý olmalarý beklenir. Amerikan derin devletinin asýl hedefi kendilerini de aleni taraf edecek bir medeniyetler çatýþmasý yaratarak sonu kestirilemeyecek bir maceraya girmek olamaz. Öyleyse bu tezin ati tezi üzerinde durmak gerekir. Ýþte o da medeniyetler çatýþmasý deðil, medeniyet içi çatýþmalardýr. Zaten ortaya çýkan durum ve sonuçlarda buna iþaret etmiyor mu?.. Þu anda kaynayan Ortadoðu kazanýnda yakýlanlar sadece Müslümanlar deðil mi?.. Ayrýþtýrýlanlar, birbirlerine düþman haline getirilenler, birbirlerinin gýrtlaðýný kesebilecek ve yakabilecek öfke ve þiddete yönelenler ayný medeniyete mensup insanlar deðil mi?..

Bu oyunun bozulmasý gerekir. Tüm Ýslâm alemi birbirlerine tutunarak ya bugün ayaða kalkacak, yada hiçbir zaman bunu baþaramayacaktýr. Ayaða kalktýðý an bir daha yere düþmeyecektir. Ayaða kalkma çabasýna giren ve bunu Hakka tutunarak baþaran toplumlarýn koruyucusu Cenabi ALLAH’ týr. Buna hiçbir kuvvet mani olamaz. Ýnþallah olamayacaktýr da. Yapmamýz gereken; birbirimizi sevmek, deðer vermek ve toplum olarak aramýzdaki güven baðýný kuvvetli tutmaktýr. Bilmeliyiz ki, birbirimize karþý kullandýðýmýz sözlere dikkat etmek zorundayýz. Çünkü gerçek þudur ki; sözler düþünceye dönüþür. Düþüncelerimize dikkat etmeliyiz, onlar davranýþlara dönüþür. Davranýþlarýmýza dikkat etmek zorundayýz. Çünkü onlar da duygularýmýza dönüþür. Duygularýmýza dikkat etmeliyiz, onlar alýþkanlýklarýmýza dönüþür. Alýþkanlýklarýmýza dikkat etmeliyiz, çünkü onlar deðerlerimize dönüþür. Deðerlerimize dikkat etmeliyiz, çünkü onlar karakterimiz olur. Karakterimize dikkat etmeliyiz, çünkü onlar kaderimiz olur. Kýsacasý kullanýlan bütün maskeleri çýkartýp ya olduðumuz gibi görüneceðiz, yada göründüðümüz gibi olacaðýz. Birbirimize sýmsýký sarýlacaðýz. Aksi halde ne saracaðýmý birileri ve nede sarýlacak kolumuz kalacaktýr.

Teröristler halâ sýnýrlarýmýzdan içeri girip en son 8 kahramanýmýzý þehit edebiliyorsa, terörün kaynaðý halâ terörist üretebiliyorsa bir yerlerde bir þeylerin noksan kaldýðý ve durumun basit bir çete olayý olmadýðý, top yekun bir küresel saldýrýyla karþý karþýya olduðumuz anlaþýlmalýdýr. Amerika’nýn bölgedeki üs sayýsýný 10’a çýkarmýþ olmasý, PYD terör örgütünü sadece bölgedeki maksadýný aþan düzeyde silahlandýrmasý adeta yavaþ yavaþ suyu ýsýtýlan kurbaðanýn durumunu hatýrlatýyor. Terörle yaþamayý sürdürülebilir hale getirme deðil, vakit varken terörü nerede olursa olsun ve neye mal olursa olsun mutlaka temelinden yok etme mücadelesi baþlatýlmalýdýr. Alýnacak acil önlemler hakkýnda önceden bilgi verilmemeli, verilen kararlar çerçevesinde yapýlacaklar ancak yapýldýktan sonra baþkalarý tarafýndan konuþulmalýdýr. Düþmanlarýmýzýn beklemedikleri darbelerin her gece ansýzýn vurulmasý zamaný geçirilmemelidir. Daha önceki yazýmda belirttiðim gibi cephelerdeki baþarýmýz, cephe gerisindeki durumumuza baðlýdýr. Ýç çekiþmeler ve kutuplaþtýran siyasi çekiþmelere son verilmeli ve þeffaf sosyal hukuk devleti temelinde milli birlik ve beraberlik anlayýþý geliþtirilmelidir. Hiçbir kiþi, kurum ve kuruluþ, sýrf siyasi düþüncesinden veya üyesi olduðu sendika, tarikat, cemaat, cemiyet, mezhep ve sadece bitirdiði eðitim kurumu baðlamýnda öne çekilmemeli veya daha geriye býrakýlmamalýdýr. Çünkü bir dönem gençlerimiz sýrf bitirdikleri okullarýndan ve kullandýklarý kýyafetlerinden dolayý cinnet ölçüsünde maðdur edilmiþlerdir.

Eðer bu çeliþkiler düzeltilmezse, yakýn bir gelecekte herkes bu ülkede gördüðü itibar, elde ettiði kazaným ve yaþadýðý konfor ölçüsünde vatandaþlýk görev ve sorumluluklarýný yerine getirsin ve ülke güvenliði konusunda daha fazla bedel ödesin anlayýþý geliþir ve esas ayrýþma iþte o noktada gerçekleþir.

PKK ve PDY(Paralel terör yapýlanmasý) Amerika’nýn yeni Gladyosu ve küresel ölçekte özellikle Avrupa ülkelerinde daha fazla kullanacaðý yapýlardýr. Avrupa’nýn göbeðinde kaos ve korku yaratacak terör eylemleri gerçekleþtirerek kendisine mutlak baðýmlýlýk yaratacak yeni stratejiler geliþtirilmiþtir. Böylece doðacak tepkileri toplayarak batý dünyasýný Huntington’un tezi doðrultusunda medeniyetler çatýþmasýnýn bir tarafý yapma ve kendi yanýna çekme düþüncesi iþletilmekte ve terör unsurlarýnýn Müslüman olma iddia ve gerçekliðiyle de Ýslâm aleminde medeniyet içi kaos ve kargaþanýn fitilini ateþlemektedir. Ýslâm coðrafyalarýnda açýlan cephe gerisinde ise toplumsal birlik ve beraberliði bozucu oyunlara hýz verilmiþ ve iþte o doðrultuda PDY gibi her ne kadar nurcu denilse de nursuz olduklarý 15 Temmuz akþamýyla daha net anlaþýlan cemaatler kullanýlmýþtýr. Bu en az 100 yýllýk bir projedir. Her durumda sahnelenmeye devam edilmektedir. Çünkü alternatifleri çoktur.

Ülkemizde yaþanan iþsizlik konusunda acil ve sorunu çözücü tedbirler alýnmalý ve bilinmelidir ki iþsizler ordusu her geçen gün artan toplumlarda toplumsal birlik ve beraberlik tehlikeye girer. Aç olan insan yiyecek bir þeyler bulamadýðý zaman döner kendi deðerlerini yemeye baþlar. Buna fýrsat verilmemelidir. Özellikle bekleyen öðretmenlerimizin daha az bir aylýk gelirle de olsa mutlaka atamalarýnýn yapýlmasý elzemdir. Emekliliði gelen çalýþanlarýn ayný þekilde emekli olmalarý saðlanarak yeni istihdam alanlarý açýlabilir. Liyakat ve yeterlik temelli görevlendirmelere hýz verilmeli, hak etmeyenlere asla makam ve mevki verilmemelidir. Bu durumda hak etmeyenlere makam ve mevki verenler aðýr yaptýrýmlara uðramalýdýr. Ev hanýmý olan bayanlara asgari ücret düzeyinde maaþ verilmeli ve böylece bazý çalýþan bayanlarýn ev hanýmý olarak bu maaþa razý olup çocuklarýný yetiþtirmeye talip olacaklarýndan yeni bir istihdam alaný oluþabilir.

Kamu çalýþanlarý hariç çeþitli toplum kesimlerine saðlanan avantajlar sayesinde önemli ölçüde rahatlama saðlanmýþtýr. Ancak kamu çalýþanlarýna da bu tür bir rahatlama saðlatýlmalýdýr. Bunun için kamu çalýþanlarýnýn kullanmýþ olduklarý tüketici kredi borçlarý ve kredi kartý borçlarý silinmelidir. Böylece kamu çalýþanlarý rahatlayacak ve performanslarý artacaktýr. Ýþ gücündeki artýþ ve yükselen performansa dayalý elde edilecek gelir artýþý kýsa sürede bankalarýn kayýplarýný geri getirecektir.

Bekleyelim görelim!..

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1975 Defa Okundu
2017-11-04

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır