KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

KARS İLİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ SEVİNDİRİCİ GELİŞMELER

  Prof. Dr. Ali Osman ENGİN

          aosmanengin@gmail.com
         KARS İLİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ SEVİNDİRİCİ GELİŞMELER
Kars İli Kapsamında Eğitim ve Öğretim Alanındaki Sevindirici Gelişmeler
 
Bilindiği gibi genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemiz özellikle coğrafi, ekonomik ve iklimsel koşullar nedeniyle yine genel eğitim ve öğretim harcama ve yatırımlarından üzerine düşen payını alamamaktadır. Eğitim ve öğretim ile ilgili temel girdiler boyutuyla bu bölgemize özellikle öğretmen ihtiyacının karşılanması noktasında odaklaşan önemli sorunların olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmen atamaları yapılırken tercih edilerek atanmak için oldukça cazip, ancak atandıktan sonra da uzun süreli kalmak için ikna edici olmayan bir yerleşim birimi olduğu gibi kalıcı hale gelmiş bir algı yanılmasının olduğu söylenebilir. Her ne kadar bu algı yanılmasının sosyo - ekonomik, coğrafi ve iklimsel koşullarla ilişkili olduğu düşünülse de, aslında bunun farklı kaynakları olduğu bilinmelidir.
 
Bu bölgemize atanan öğretmenlerimizin ekonomik olarak yeteri kadar desteklenemediği ve adeta asgari koşullarda bile bir yaşam kalitesinin sağlanamadığı, korunma ve barınma gibi temel fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasında zorluklar yaşandığı, öğretmenlerimizin kendilerini güncelleyebilecek düzeyde yeni bilgi teknolojilerine ulaşma amacını gerçekleştirebilecek kadar harcama yapamadıkları, yoğun eğitim ve öğretim etkinliklerinin tamamlanmasından sonra öğretmenlerimizin stres atma, dinlenme ve tatil alışkanlıklarının gittikçe ortadan kalktığı ve bir sonraki döneme tam dinlenilmeden başlandığı artık bir olgu olarak karşımızda durmaktadır.
 
İşte bu ve benzeri sebepler, öğretmenlerimizin bu bölgelerde kalıcılıklarını tehdit eden temel faktörlerdendir. Bu konularda alınacak oldukça basit önlemlerle bile sorunun çözümüne katkı sağlayabilir. Bölgede görev alacak öğretmenlerimizin temel biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçları karşılandıktan sonra yerinde denetim ve kontrollerle eğitim ve öğretim sürecinin daha objektif yönetimi sağlanmalıdır. Öğretmenlerimiz gelirken gitme hesapları yapmamalıdırlar. En azından bu hesabı yapmayacak olanlar çeşitli ilave kazanımlarla teşvik edilmelidir. Üniversitelerin eğitim fakülteleri bölgede görev almaya niyetli olan öğretmenlerimizi akademik bilgi ve deneyimlerinin yükseltilmesi adına lisansüstü eğitim desteği verebilecek çalışmalar yapmalıdır.
 
Performans değerlendirmesi çalışmalarına hız verilerek özverili çalışan ve gereği gibi çalışmayan öğretmenler arasında bir fark yaratılmalıdır. Mutlaka birbirlerinden ayırt edilmelidirler. Siyasi otorite ve iktidara yakınlık ve uzaklık atamalarda esas kriter olmamalıdır. Kriter, yetiştirilen öğrencilerin başarı düzeyleri ve öğretmen yeterlikleri olmalıdır. Öğrencilerin öğrenme başarılarında katkısı yüksek olan öğretmenler mutlaka ödüllendirilmelidirler. Bu bölgelerde çalışan öğretmenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarına acilen hız verilmelidir. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanıp uygulanmasının geriye dönük kazasının olmadığı çok iyi bilinmelidir. Eğitim ve öğretim uygulamalarında yaşanan kayıpların telâfisi mümkün değildir. Başlangıçlar, gidenin gittiği yerden değil, gelenin başladığı yerden itibaren sayılmaktadır. Dolayısıyla her yeni başlangıç, farklı ve yeni süreçlerin başlangıcı olacaktır. Biri diğerinin kazası yerine geçmeyecektir.
 
Başarılı okullar, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve çalışanlar ödüllendirilmelidir. En küçük bir gelişme ve ilerleme de mutlaka muhataplar bulmalı ve hak edilen karşılık verilmelidir. Bilindiği gibi, marifet iltifata tabidir. İdareciler bu konularda daha cömert ve cesur olmalıdırlar. Eğer mesele öğrencilerimizin öğrenme başarıları ise, gerisi teferruattır. Bu işlerin siyaset ve çıkar ilişkileri temelinde ihmal edilmemesi gerekir. İltifatla karşılanan marifetler giderek daha da büyüyecek ve sınıfın, okulun şehrin ve bölgenin dışına taşacaktır. Bütün mesele bilenle bilmeyenin ayırt edilmesi, üretenle üretmeyenlerin fark edilmesi ve daha fazlasının yapılmasına fırsat verecek atılımların önünün açılmasıdır. Şüphesiz ailelerin ve bu merkezde okul aile birliklerinin katkı payları da yadsınamaz. Artık aileler de kendi çocuklarını kendi gelecekleri olarak görmeye başlamıştır. Elbette ki öğretmenlerimiz de kendi öğrencilerini asla rakip olarak değil kendi gelecekleri olarak görmekte ve öyle algılamaktadır. Artık şimdiki okul eski okul değil, şimdiki öğrenci de eski öğrenci değildir. Her okul küreselleşen dünyamızda üzerine düşenden daha fazlasını yapmak zorundadır. Bu fazlalıklar, asla ötelenecek ve ihmal edilemeyecek nitelik ve çıkış noktalarıdır.
 
Okullarımız eğitim ve öğretim dönemlerinde açılan ve daha sonra eğitim ve öğretim alan uğraşılarının yapılmadığı mekânlar değillerdir. Kısacası bir sonraki eğitim ve öğretim dönemi için yapılması gereken hazırlıklar olmalıdır. Bir önceki yılın öz eleştiri ve muhasebesi yapılarak, hedeflenen başarı ile elde edilen başarının kıyaslanması işin başlangıcını oluşturacaktır. Hedeflenen ideal ürün ve elde edilen gerçek ürün arasında fark çok açık ise, işte o zaman önemli sorunların olduğu düşünülmelidir. İşte bu sorunlar masaya yatırılmalı ve bir sonraki yıl için çözüm yolları geliştirilerek uygulamaya sokulmalıdır. Bu sorunların giderilmesi konusunda eğitim fakülteleri ve akademik camiadan destek alınmalıdır. Çünkü o konularda yapılacak eğitim araştırmaları sorunların çözümünde objektif yaklaşımları ortaya çıkaracaktır.
 
Eminiz ki bölgemiz ve şehrimizde de bu benzeri çalışmalar yapılmakta ve bu işin paydaş ve çalışanları koordineli olarak süreci yönetip yönlendirmektedir. Örneğin güzel Karsımızın Milli Eğitim çatısı altındaki öncü eğitim kurumlarından birisi de şüphesiz Kars Fen Lisesidir. Bilindiği gibi bu liseler liselere giriş sınavında en üst dilimden öğrenci almaktadır. Kısacası bu okullarda eğitim alan öğrencilerimiz, toplum ve devlet olarak geleceğimizin çok önemli insan kaynaklarını oluşturacaktır. Öyleyse devletin de yaptığı gibi bu okullara çok daha fazla önem verilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Çünkü devlet bu okullarda ortaya çıkabilecek eğitim sorunlarının zamana yayılmadan anında çözümünden yanadır.
 
Her toplumun %5’ i düzeyindeki üstün zekâlılara hizmet veren bir eğitim kurumu maalesef Kars ilimiz içerisinde yoktur. Bölgenin tamamında var mıdır onu net bilemiyorum. Ancak dediğim gibi en üst limitten öğrenci alan bir Fen Lisesi bulunmaktadır. Öyleyse bu okullara çok daha fazla önem verilmesi gereği ortadadır. Gelişmiş toplumlarda bu %5’lik dahi öğrencilere verilen önem o ülkelerin sınırlarının korunması kadar hatta daha fazladır. Çünkü o çocukları bu milletin ve devletin geleceğine katacakları katma değerlerin pahası biçilemeyecektir. Bu okullarda kesinlikle yönetim, öğretmen ve öğrenci ilişkileri ve özellikle ilerde çok vahim sonuçlara zemin oluşturacak yeterlik sorunlarının yaşanılması akla bile getirilmemeli ve zaten de öyledir.
 
Sayın Milli Eğitim Müdürümüz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve tüm özveri ile çalışan öğretmenlerimiz üzerlerine düşenleri daha fazlasıyla yapmaya çalışmaktadırlar. Buna zaman zaman ikili ilişkilerimizde de rastlamak mümkündür. Fen Lisesi 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde YGS sınavında geçmiş dönemlere nazaran başarı seviyesini biraz daha yükseltmiş olmasını önemsemek gerektiğini, ancak elde edilen başarıyla yetinilmemesi inancımı belirtmek isterim. Okul idaresinin yönetimde sergilediği tatlı rekabete dayalı eğitim disiplini anlayışının, öğretmenlerimizin kendilerini yeni bilgi teknolojilerine ulaşma ve kendilerini her zaman güncelleme çabalarını takdirle karşılıyorum. Örnek bir Fen Lisesi olma yolunda yapılan tüm çaba ve gayretleri destekliyorum.
 
Okul – aile işbirliği, şüphesiz seçme sınavlarıyla gelen çok yetenekli ve donanımlı öğretmenlerimizin her sınıftaki öğrencilerimizin hepsiyle muhatap olabilmeleri adına dönüşümlü bir dağılımın önünün açılmış olması, başlangıç sınıflarından en son sınıflara kadar bütün öğrencilerin noksanlıklarının tespit edilerek ilave çalışma ve denemelerin yapılıyor olması, öğrencilerimizin tamamını kapsayan rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulama ve çalışmalarına titizlikle devam edilmesi, çevresel sorunlara duyarlılık kazanılması, demokrasi ve insan hakları eğitimi konularında farkındalık yaratılması çalışmalarının önemsenmesi, gelir düzeyi düşük öğrencilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili bilinçli ve öğrenci onurunu zedelemeyen çalışmalar, ülkemizdeki toplumsal bütünlük ve milli bir tarih bilincinin geliştirilmesine dönük gezi ve gözlemler, okulumuzun küresel ölçekte daha anlamlı ve iz bırakacak çalışmalara imza atacağının göstergeleri olacağına olan inanç ve güvenimi hep canlı tutacağımı ifade etmek istiyorum. Çünkü bu gençlerimizin milli bilinç ve şuurla yetiştirilmeleri ilerde en çok ihtiyacımız olacak değerlerin inşası adına vazgeçilmez olacaktır.
 
Adı “Türkiye Cumhuriyeti” olan Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımızın eşsiz ve emsalsiz olması, resmi dilin Türkçe olması, Türk Milletinin bütün ihtişamıyla milletler camiasında yerini almış olmasıyla alâkalıdır. Tek Millet, tek bayrak, tek vatan sloganı toplumsal birlik ve beraberliğimizin dillendirilmesinin adıdır. Hiç kimse bu büyük Milleti meydana getiren ayrı ayrı gibi duran asli unsurları ayrıştıramayacak, birlik ve beraberliğin gölgesinde cılız kalıp kuruyup gideceklerdir. Birliğin aşılmaz gücü, ayrılığın çürütücü zayıflığını yok edecektir. Gençlerimizi her türlü sinsi emellerle mücadele edebilecek donanım ve potansiyele sahip olarak yetiştireceğiz. Onların yerel ve küresel ölçekte her türlü sorunla baş edebilecek donanıma sahip olmaları, büyük milletimizin geleceğinin garanti altına alınması anlamına geldiği unutulmamalıdır. Onların yetiştirilmelerinde ALLAH korusun ortaya çıkabilecek en küçük bir zaaf, çözümü çok zor sorunlara kapı aralayacaktır.   
 
Saygıdeğer dostlar, ben Kars’ın eğitim ve öğretim potansiyelini, tasarlanıp plânlamasından uygulamasına ve ölçülüp değerlendirilmesine kadar geçen süreçlerle ilişkili gerçekleştirilen tüm çaba ve gayretleri Teyo Pehlivanımızın denetimine açalım. Bunu en doğru şekilde yaparsa o yapar ve bizlerde almamız gereken tüyoları almış oluruz. Eğitim disiplin ve tatlı bir rekabet işidir. Bu rekabetin kaybedeni asla olamaz. Süreç bu manada başarılı yönetildiği zaman, her tarafın performansı artar ve herkes kazançlı çıkar. Çünkü temel ilke; “Kazan – kazan” ilkesidir.
 
A.O.E. “-Yahu Teyo Pehlivan,   ne o elinde defterler, kalemler, sicil dosya ve raporları, öğrenci not listeleri, öğretmen performans dosyaları, v.s. yoksa sen en bakanlık müfettişi mi oldun?!.. Anladım, anladım sen Kars Milli Eğitimini denetime gelmişsin. Gardaş vallaha tamda yakışmış. Kimin aklına gelmişse inan tam isabet etmiş. Madem Kars’a denetime gelmişsin bana neden haber vermedin?!.. Yoksa gizlin saklın mı var!.. Darılırım vallaha. Neyse anlaşılan denetimlerini bitirmişsin. Peki gardaş nedir durum, neler söyleyeceksin? Hele ver bakalım tüyolarını, bölelim uyuyanların uykularını. Pehlivan Emi ben özellikle sana bizim Kars Fen Lisesini soracağım. Sanki çok beğenmiş gibi bir halın var. Baksana okulun rozetini takmışsın”.
 
T.P. “-Ḫoca ALLAH seni inandırsın, geçenlerde sayın Milli Eğitim Bakanımızla bir telefon görüşmesi yaptık. Bu eğitim konularını masaya yatırdık. Ola gardaş ne geder ağır sorunlarınız varmış! İnan masanın üç ayağı vardı ikisi de gırıldı. Masa galdı tek ayaḫlı. Baḫdım oda gırılacaḫ, ayağımı çaḫdırmadan masanın altına dayadım. Dedim hiç değilse sayın Bakanımız mahcup olmasın. Epey bir inceleme ve yaptıktan sonra, sayın Bakan Bey çoḫ deneyimli bir ḫocamız olaraḫ bütün meseleleri yaḫaladı. E… birezde yaşını başını almış ya, yoruldu geriye de sizin Karsın sorunları galmıştı. Bende senın Kars’ta olduğun bildiğim için, sayın Bakanım dedım müsaade edrsez oranın durumuna da ben baḫim. Oda sağolsun beni gırmadı tamam Teyo dedi. Bende hemen yola çıḫdım. Gelır gelmez gıbal değiştirdim (kılık değiştirdim) ve dilenci gılığında sayın Milli Eğitim Müdürümüzün gapısıni çaldım. Dedım hele baḫim sayın müdürümüz yedığınden ve içtiğinden benımde garnımi doyuracaḫmi. Gardaş zaten acımdan garnım kemiklerıme yapışmışdi. Neye yalan söylim beni içeri aldı ve yedırdi içirdi. Üsdümi başımi da geydırdi. ALLAH ondan razı olsun. Dedım tamam sayın müdürüm aç ve açıkta olanları giydirip, yedirip içiriyorsa bu işi haggıyla yapıyor demektir. Ben vereceğim notumu verdim. Müsaade alıp çıḫdıḫdan sonra, bizim Galadan enıştemiz olan ve sayın müdürümüzün yardımcısı olan Osman beye uğriyim ve hele baḫim o neyedir dedım. Neyse uzatmiyim enıştenın gapısıni çaldım. Gapiyi açdı ama rengi benzi gaşdi. Beni tanir ya, gardaş tam Teyo diyecaḫdi vallaha diyemedi. Te..Te..Te..Te… diyebildi sonuni getiremedi. Baḫdım titirir, yengemden bir bardaḫ su aldım içirdim gendıne geldi. Beni sağolsun içeri aldı ve Haci Rüşdünün gehvesının çayi olmasa da hoggali bir çay demledi ve çayı içerken Kars’taki eğitim durumlarını gonuşduḫ. Gardaş boşunami enişte etmişiz, heggetten (hakikaten) güzel çalışmalar yaptıḫlarına şahit oldum. Kendilerini tebrik ettim. O ara sen demiştin ya, Fen Lisesinin durumunu sordum. Gardaş son YGS sınavında Fen Lisesinin başarı düzeyini yükselttiğini ve okul müdürünün essahdan öğrencilerinin öğrenme başarılarını artırmaḫ için akşam sabah çalıştığını ve elınden geleni yaptığını söyledi. Sayın Fen Lisesi müdürümüzün ilk öğretmenlik yılları ile ilgili bir sınıf yönetimi modeli uygulaması olduğunu anlatmıştın. Hakikaten senin anlattığın gibi bir yönetim anlayışı sergiliyor. Anladığım kadarıyla yönetim anlayışının temelini öğrencilerin bireysel farklılıkları ve başarıları oluşturuyor. Her soruna yaklaşımında hep öğrencileri merkeze alıyor ve onların öğrenme başarılarını olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmaya odaklaşıyor. Bende birkaç tane rapor hazırladım ve gittiğimde sayın Bakanımıza sunum yapacağım”.
 
A.O.E. “-Teyo Pehlivan Emi eyvallah. Sağolasan epey işler görmüşsün. Hem de çalışanlara ve üretenlere önem vermişsin. Doğrudur Osman eniştemiz gerçekten Fen Lisesindeki gelişmeleri özetlemeye çalışmış. Hem kendiside boş durmuyor ve baḫsana gençlere taş çıkarttıracaḫ eğitim çalışmaları yapıyor. Edindiği yeni bilgi teknolojilerini Kars’ın geleceği için kullanacaḫlar. Ağzına sağlık Pehlivan acelen var gidiyorsun her halde. Gittiğinde sayın Bakanımıza öğretmen yetiştirme işinin aslında öğretmen liselerinden başlatılmasının yerinde olacağını söyleyin. Eğitim Fakülteleri öğretmen adayı kaynaklarını çoğunlukla buralardan temin etmelerinin öğretmen kalite ve yeterliğinin artırılmasında önemli olduğunu belirtin. Tamam yolun açık olsun. Görüşürüz İnşallah”.
  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 3286 Defa Okundu
2013-04-08

SON YAZILARI

Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fırsat Bu Fırsat diyenler! İhanet ateşinde aklını ısıtanlar kendi bedenlerinin yanışını seyredecekler!.. İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yıl Geçti Devleti Başsız Bırakmaya Niyet Edenler… İnfaz timlerinin varlığına işaret etmiştim, eyvah haklıymışım!.. Neye Evet Neye Hayır!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayır yer değiştirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanının Sözleri Rus Büyükelçisine Yapılan Menfur Saldırının…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır