KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

CUMHURYET…

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         CUMHURYET…

Cumhuriyet…

Eski çaðlardan beri insanlýk özgürlüklerin peþinden koþmuþ, bir zümrenin, bir grubun veya asillerin hegemonyasý hep reddedilmiþtir. Cumhuriyet Aristo’dan Jan Jaques Rousseau ve Montesque’ye kadar insanlýðýn aydýn önderlerinin gündeminde olmuþtur.

Ýlk çaðlardan Magna Carta sözleþmesine, Fransýz ihtilalinden günümüze kadar bu bir sýnýfýn egemenliði kabul görmemiþ, monarþi, aristokrasi ve oligarþiye tepki duyulmuþtur. 20.yüzyýla gelindiðinde Alman, Avusturya-Macaristan, Rus ve Osmanlý Ýmparatorluklarýnýn yerini “Cumhuriyet” almýþtýr.

Günümüzde 206 egemen devletin 135’inin isminde “Cumhuriyet”kelimesi kullanýlmaktadýr. Adýnda “Cumhuriyet” kelimesi olmayan veya görünürde monarþik görünen devletlerin çoðunda bile yine bu rejimin ruhu hakimdir veya izleri vardýr.

Halkýn Egemenliðine veya Büyük Millet Meclisi’nin Egemenliði’ne dayalý Cumhuriyeti elde etmek kolay olmamýþtýr. Doðduðumuzda hazýr bulduðumuz bu fazilet rejiminin önemini kavramak ve onu korumak hepimizin görevi olmalýdýr.

Mutlak Monarþi’den Oligarþi’ye ve nihayet halk egemenliðine geçiþin tarihi anlatýlýrken dinleyenlere biraz kolay gelebilir. Ama tarihi romanlarý ve daha detaylý tarihsel bilgileri iyice okuduðumuzda derin dramatik ve trajik olaylarýn neticesinde buralara kadar gelindiðini görmek mümkündür.

Bizler Cumhuriyet’e Kurtuluþ Savaþý ile ulaþtýk. 29 Ekim 1923 öncesinde “Cumhuriyet” kelimesinin deðil aðýzlara alýnmasý rüyasýnýn görülmesi bile mümkün deðilken bir 29 Ekim sabahý gerçek olmuþtu. Bizim nesil Cumhuriyet rejiminin içine doðdu. Ne kadar þanslý olduðumuzu uzak ve yakýn tarihi incelediðimizde anlýyoruz. Cumhuriyetin önemini kavradýkça bu yönetim biçimini bize býrakanlara minnettarlýðýmýz gittikçe artmaktadýr.

Avamdan, tebaadan ve reayadan onurlu bir millet ve halk, toplumsal yýðýndan bir birey olma fýrsatýný bizlere bahþeden bu erdemli yönetim þeklinin deðeri gençliðimize iyi anlatýlmalý ve kavratýlmalýdýr.

Cumhuriyet olmadan:

Onur, erdem, birlik ve dayanýþma, barýþ ve kardeþlik, evrensellik, hümanizm, hukuk ve demokrasi gibi deðerlerin her yerde var olmasý ve geliþmesi mümkün deðildir. Bunun tersi de doðrudur. Bu deðerler geliþtirilmezse Cumhuriyet ruhunun yayýlmasý ve tüm halkýna meyvelerini yeterli ölçüde vermesi mümkün deðildir.

Türkiye Cumhuriyetini canlarý pahasýna büyük fedakarlýklarla bize armaðan eden, milletimizin yüzünü topraða sürdürtmeyen ve düþmanlara boyun eðdirtmeyen baþta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaþlarýný, þehitlerimizi ve ebediyete akmýþ gazilerimizi sonsuz rahmet, þükran ve minnetle anýyorum. Cumhuriyetimizin 91.Yýlý Kutlu  ve Serhat ve Gazi Kars’ýn Kurtuluþunun 94.yýlý Olsun. 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5303 Defa Okundu
2014-10-31

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır